Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

W Warszawie przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny

W nie­dzie­lę 20 wrze­śnia, uli­ca­mi sto­li­cy przej­dzie Marsz dla Ży­cia i Ro­dzi­ny. Bę­dzie to pięk­na ma­ni­fe­sta­cja przy­wią­za­nia do war­to­ści pro­ro­dzin­nych, afir­mu­ją­ca ro­dzi­nę oraz in­sty­tu­cję mał­żeń­stwa i war­to­ści pro-life.

Wiadomości

Kobiety piją w ciąży. Przerażające dane

Na­ukow­cy alar­mu­ją, że spo­ży­wa­nie al­ko­ho­lu w cza­sie cią­ży na­ra­ża dziec­ko na po­waż­ne za­bu­rze­nia ob­ja­wia­ją­ce się na­wet wie­le lat po na­ro­dzi­nach. Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej on­li­ne eks­per­ci ujaw­ni­li, ile ko­biet w cią­ży spo­ży­wa alkohol.

Wiadomości

Staś dostał szansę na zdrowy rozwój

Nie­sa­mo­wi­ty po­stęp ja­ki do­ko­nał się w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny, dał ogrom­ne moż­li­wo­ści na szyb­ką dia­gno­zę pre­na­tal­ną i te­ra­pię dla dzie­ci. Staś ja­ko pierw­szy no­wo­ro­dek w Pol­sce otrzy­mał w swo­jej pierw­szej do­bie ży­cia, je­den z naj­droż­szych le­ków na świe­cie, na rdze­nio­wy za­nik mięśni.

Wiadomości

Ręka nadziei

Jed­no z naj­słyn­niej­szych zdjęć na świe­cie zo­sta­ło zro­bio­ne przez ame­ry­kań­skie­go fo­to­gra­fa Mi­cha­ela Clan­cy­’e­go, pod­czas za­bie­gu ko­ry­go­wa­nia roz­sz­cze­pu krę­go­słu­pa u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka. Bohater

Wiadomości

Antykoncepcja wpływa na strukturę mózgu

Ka­na­dyj­scy na­ukow­cy opu­bli­ko­wa­li naj­now­sze ba­da­nia z któ­rych wy­ni­ka, że sto­so­wa­nie hor­mo­nal­nych środ­ków kon­tro­li płod­no­ści mo­że zmie­nić struk­tu­rę i funk­cjo­no­wa­nie mó­zgu a tak­że po­wo­do­wać depresję.

Wiadomości

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia opu­bli­ko­wa­ło li­stę bez­płat­nych le­ków dla ko­biet spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka. Od 1 wrze­śnia mo­że­my je na­być na pod­sta­wie re­cep­ty wy­sta­wio­nej przez le­ka­rza lub położną.

Wiadomości

Abby Johnson – aborcja jest prawdziwym barbarzyństwem

By­ła dy­rek­tor Plan­ned Pa­ren­tho­od, Ab­by John­son pod­czas prze­mó­wie­nia na Na­ro­do­wej Kon­wen­cji ame­ry­kań­skiej Par­tii Re­pu­bli­kań­skiej, opi­sa­ła bru­tal­ną rze­czy­wi­stość aborcji.

Wiadomości

Noworodki w Oknie Życia

W Biel­sku-Bia­łej i War­sza­wie sio­stry za­kon­ne zna­la­zły no­wo na­ro­dzo­ne dzie­ci w Oknach Ży­cia. Przy no­wo­rod­kach by­ły kar­tecz­ki z do­kład­ną da­tą ich urodzin.

Wiadomości

Spadek poparcia dla aborcji

W 8 eu­ro­pej­skich kra­jach spa­dło po­par­cie dla abor­cji. Naj­więk­szy zwrot za ży­ciem na­stą­pił w Niem­czech i we Francji.

Wiadomości

Po 7 operacjach pokonał koronawirusa

Trzy let­ni Fran­ci­sco Gu­edes Bom­bi­ni „Chi­co” z ze­spo­łem Do­wna prze­szedł 7 ope­ra­cji i po­ko­nał COVID-19. Fa­ni na­zy­wa­ją go „Su­per Chico!”

Wiadomości

Szokująca reklama eutanazji w Holandii

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz Wol­nej Eu­ta­na­zji prze­pro­wa­dzi­ło wstrzą­sa­ją­cą kam­pa­nię za­chę­ca­ją­cą lu­dzi po 75. ro­ku ży­cia do „do­brej śmier­ci”. Spo­ty by­ły emi­to­wa­ne na ka­na­łach te­le­wi­zyj­nych w po­rze naj­więk­szej oglądalności.

Wiadomości

Czechy odrzucają legalizację eutanazji

Już po raz trze­ci cze­ski rząd od­rzu­cił le­ga­li­za­cję eu­ta­na­zji. Utrzy­ma­no, że tzw. za­bój­stwo z li­to­ści jest kla­sy­fi­ko­wa­ne ja­ko morderstwo.

Wiadomości

Włochy liberalizują pigułkę aborcyjną RU- 486

Wło­ski mi­ni­ster zdro­wia za­po­wie­dział li­be­ra­li­za­cję pi­guł­ki abor­cyj­nej RU-486. Wpro­wa­dzo­ne za­sa­dy bę­dą zno­sić obo­wią­zek ho­spi­ta­li­za­cji ko­bie­ty i wy­dłu­żą o dwa ty­go­dnie moż­li­wość do­ko­na­nia abor­cji farmakologicznej.

Wiadomości

W polskich szpitalach przeprowadzono 1110 aborcji

Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia po­da­ło, że w mi­nio­nym ro­ku w szpi­ta­lach prze­pro­wa­dzo­no 1110 abor­cji. W więk­szo­ści dzie­ci zo­sta­ły po­zba­wio­ne ży­cia z po­wo­du upo­śle­dze­nia lub choroby.

Wiadomości

Pogrzeb Dzieci martwo urodzonych

W śro­dę, 19 sierp­nia 2020 r., o godz. 9.00 na cmen­ta­rzu Ba­to­wic­kim przy ul. Po­wstań­ców 48 w Kra­ko­wie od­bę­dzie się po­grzeb Dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w Szpi­ta­lu im. Ga­brie­la Na­ru­to­wi­cza w la­tach 2019–2020. Na­bo­żeń­stwo po­grze­bo­we po­prze­dzi Msza św. w ba­zy­li­ce św. Flo­ria­na w Kra­ko­wie o godz. 8.00. Za­pra­sza­my do uczestnictwa!

Wiadomości

Porażające zeznania: Abortowane dzieci rodzą się żywe

Wy­szły ko­lej­ne szo­ku­ją­ce na­gra­nia zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią or­ga­ni­za­cji Plan­ned Pa­ren­tho­od. Pra­cow­ni­cy przy­zna­ją na nim pod przy­się­gą, że dzie­ci ro­dzi­ły się ży­we, a wkrót­ce po­tem by­ły mordowane.

Wiadomości

Francja legalizuje późną aborcję

Fran­cu­skie Zgro­ma­dze­nie Na­ro­do­we pod osło­ną no­cy prze­gło­so­wa­ło po­praw­ki do usta­wy bio­etycz­nej, le­ga­li­zu­ją­ce za­bi­ja­nie dzie­ci do 9 mie­sią­ca ży­cia w ło­nie matki.

Wiadomości

Miała żyć sekundy. Żyje 60 lat

Le­ka­rze prze­wi­dy­wa­li, że bę­dzie ży­ła kil­ka­dzie­siąt se­kund z uwa­gi na roz­sz­czep krę­go­słu­pa, z któ­rym się uro­dzi­ła. Pio­nier­ska ope­ra­cja ura­to­wa­ła jej ży­cie. Obec­nie jest szczę­śli­wa i wdzięcz­na le­ka­rzom za to, cze­go dokonali.