Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Zabiegi w łonie matki

W Pol­sce dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na stoi na bar­dzo do­brym po­zio­mie, po­łoż­ni­cy mo­gą wy­kryć wa­dy u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka od­po­wied­nio wcze­śnie. Bez dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej te­ra­pia nie by­ła­by moż­li­wa. Le­cze­nie pre­na­tal­ne roz­wi­ja się z du­żym po­wo­dze­niem. W na­szym kra­ju prze­pro­wa­dza się wszyst­kie moż­li­we ro­dza­je ope­ra­cji w ło­nie matki.

Przeczytaj więcej »

Aborcja nie jest „prawem człowieka”

Sto­li­ca Apo­stol­ska od­rzu­ci­ła twier­dze­nie za­war­te w ra­por­cie przy­ję­tym przez Par­la­ment Eu­ro­pej­ski, ja­ko­by abor­cja by­ła „pra­wem czło­wie­ka” – stwier­dził se­kre­tarz ds. sto­sun­ków z pań­stwa­mi, abp Paul Ri­chard Gallagher.

Przeczytaj więcej »

Rodzinna wakacyjna akcja dla życia

Ma­ciej i Mar­ta ra­zem ze swo­imi dzieć­mi Ka­ro­lem, Ma­ją i We­ro­ni­ką chcą uświa­do­mić spo­łe­czeń­stwu, że cho­re dzie­ci ma­ją pra­wo do ży­cia. Choć ich naj­młod­sza cór­ka We­ro­ni­ka ma ze­spół Do­wna, jest dla nich ogrom­nym darem.

Przeczytaj więcej »

Aborcja dzieci z zespołem Downa

Bry­tyj­ski Sąd Naj­wyż­szy zaj­mie się abor­cją dzie­ci z ze­spo­łem Do­wna, któ­re na Wy­spach moż­na za­bi­jać aż do po­ro­du. Roz­pra­wa w Są­dzie Naj­wyż­szym od­bę­dzie się w dniach 6 i 7 lip­ca. Czy to bę­dzie hi­sto­rycz­na rozprawa?

Przeczytaj więcej »

Gibraltar: aborcja do 12 tygodnia ciąży

Rząd Gi­bral­ta­ru za­twier­dził wy­ni­ki re­fe­ren­dum w spra­wie abor­cji. Ko­bie­ta bę­dzie mo­gła uśmier­cić swo­je nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko do dwu­na­ste­go ty­go­dnia cią­ży, je­śli jej zdro­wie psy­chicz­ne lub fi­zycz­ne jest zagrożone.

Przeczytaj więcej »

Rzecznik nienarodzonych

Rzecz­nik Praw Dziec­ka Mi­ko­łaj Paw­lak przed­sta­wia­jąc in­for­ma­cję o swo­jej dzia­łal­no­ści za rok 2020, wy­stą­pił w ko­szul­ce z gra­fi­ką dziec­ka w ser­cu-ło­nie mat­ki, któ­re po­ja­wia­ło się kil­ka mie­się­cy te­mu na bil­l­bo­ar­dach w ca­łej Polsce.

Przeczytaj więcej »

Atak na życie

Z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak, dy­rek­to­rem ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, roz­ma­wia Agniesz­ka M. Domańska

Przeczytaj więcej »

Jérôme Lejeune – walczył o dzieci z trisomią

95 lat te­mu, 13 czerw­ca 1926, uro­dził się pro­fe­sor Jérôme Le­jeu­ne, fran­cu­ski ge­ne­tyk, od­kryw­ca przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia ze­spo­łu Do­wna. Po­nie­waż sta­nął po stro­nie dzie­ci i wal­czył o ich pra­wo do ży­cia, ni­gdy nie do­stał za­słu­żo­ne­go No­bla. Dziś wie­my, że je­go prze­ło­mo­we od­kry­cie mo­gło nas zna­czą­co przy­bli­żyć tak­że do od­kry­cia le­ku na Alzeimera.

Przeczytaj więcej »

Kalwaria Zebrzydowska: Powstał Dom Życia

W Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej po­wstał Dom Ży­cia. Ośro­dek bę­dzie świad­czyć po­moc psy­cho­lo­gicz­ną, du­cho­wą i ma­te­rial­ną m.in. mał­żeń­stwom, któ­re w okre­sie pre­na­tal­nym do­wie­dzia­ły się o nie­ule­czal­nej cho­ro­bie dziec­ka lub ro­dzi­nom po utra­cie po­tom­stwa w wy­ni­ku poronienia.

Przeczytaj więcej »

Premiera filmu – „Położna”

Film do­ku­men­tal­ny pt.: „Po­łoż­na” opo­wia­da o lo­sach bo­ha­ter­skiej aku­szer­ki Sta­ni­sła­wy Lesz­czyń­skiej, któ­ra w nie­ludz­kich wa­run­kach obo­zu za­gła­dy przy­ję­ła po­nad 3 000 po­ro­dów, nie tra­cąc żad­ne­go dziec­ka. Pre­mie­ra fil­mu do­ku­men­tal­ne­go od­by­ła się w Te­atrze Wiel­kim w Łodzi.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.