Tylko życie ma przyszłość!

Kontakt / dane

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka
orga­ni­zacja pożytku publicznego

KRS: 0000140437
REGON: 357017981
NIP: 679–25-66–512

sie­dziba:
ul. Kro­wo­derska 24/1
31–142 Kraków

biuro:
ul. Kro­wo­derska 24/6
31–142 Kraków

tel. 12 421–08-43

e‑mail: biuro@pro-life.pl

 

Sekre­tariat czynny od ponie­działku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Wpłat na dzia­łalność sta­tutową Sto­wa­rzy­szenia można doko­nywać na rachunek bankowy:
Bank Pekao SA Oddział w Kra­kowie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Przelewy z zagranicy:
Bank Name: Bank Pekao SA Oddzial w Kra­kowie
Account Name: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obroncow Zycia Czlo­wieka
Sort Code: 1240 4650
IBAN: PL 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
SWIFT Number: PKOPPLPW