Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Kontakt / dane

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
or­ga­ni­za­cja po­żyt­ku publicznego

KRS: 0000140437
REGON: 357017981
NIP: 679–25-66–512

sie­dzi­ba i biu­ro:
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

tel. 12 421–08-43

e‑mail: biuro@pro-life.pl

Se­kre­ta­riat czyn­ny od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00–16.00.

Wpłat na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą Sto­wa­rzy­sze­nia moż­na do­ko­ny­wać na ra­chu­nek ban­ko­wy:
Bank Pe­kao SA Od­dział w Kra­ko­wie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Prze­le­wy z za­gra­ni­cy:
Bank Na­me: Bank Pe­kao SA Od­dzial w Kra­ko­wie
Ac­co­unt Na­me: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obron­cow Zy­cia Czlo­wie­ka
Sort Co­de: 1240 4650
IBAN: PL 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
SWIFT Num­ber: PKOPPLPW

cww trust seal
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj