Tylko życie ma przyszłość!

Bądź liderem pro-life

Świat nie zmienia się na lepsze dzięki kilku osobom, które na pełen etat pracują w orga­ni­za­cjach pro-life. Świat się zmienia dzięki tysiącom lokalnych liderów, którzy mogą poświęcić godzinę albo dwie na pomoc sąsiedzką czy ini­cjatywę ewan­ge­li­za­cyjną w swojej parafii.

Co możesz zrobić już dziś?

MODLITWA:

 • zachęć przy­jaciół do zało­żenia róży różań­cowej pro-life
 • zapytaj księdza pro­boszcza o moż­liwość zor­ga­ni­zo­wania w parafii pere­gry­nacji figury Matki Bożej Brzemiennej
 • podejmij Duchową Adopcję Dziecka Poczętego
 • zapisz się do Kru­cjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
 • przy­gotuj ado­rację pro-life dla dzieci, mło­dzieży i star­szych itd.

EDUKACJA:

 • zor­ga­nizuj filmowy wieczór pro-life
 • zor­ga­nizuj wystawę pro-life, poka­zującą piękno życia
 • przypnij do swetra stópki – symbol obrońców życia
 • zaproś pro-liferów na godzinę wycho­wawczą, lekcję WDŻ, WOS‑u lub biologii
 • zamów darmowe mate­riały edu­ka­cyjne (filmy, bro­szury, gazetki, ulotki) i rozdaj w swoim śro­do­wisku: w szkole, w pracy, we wspól­nocie itd.

POMOC CHARYTATYWNA:

 • zapro­ponuj rodzinie wie­lo­dzietnej, że raz w tygodniu odpro­wa­dzisz dzieci na zajęcia dodatkowe
 • zapro­ponuj mamie prze­by­wa­jącej w szpitalu ze swoim chorym dzieckiem, że przy­nie­siesz jej kubek gorącej zupy
 • poczytaj gazetę seniorowi z bloku obok itd.

Mały krok, wielka sprawa.

Wszystkie mate­riały edu­ka­cyjne można zamówić w naszym Sto­wa­rzy­szeniu. Chętnie wyślemy je za darmo. Będziemy wdzięczni za pomoc w ich dys­try­bucji, by jak naj­więcej osób poznało dobrą nowinę o życiu!

Zamów mate­riały: 12 421 08 43, biuro@pro-life.pl