Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Bądź liderem pro-life

Świat nie zmie­nia się na lep­sze dzię­ki kil­ku oso­bom, któ­re na pe­łen etat pra­cu­ją w or­ga­ni­za­cjach pro-li­fe. Świat się zmie­nia dzię­ki ty­siąc­om lo­kal­nych li­de­rów, któ­rzy mo­gą po­świę­cić go­dzi­nę al­bo dwie na po­moc są­siedz­ką czy ini­cja­ty­wę ewan­ge­li­za­cyj­ną w swo­jej parafii.

Co mo­żesz zro­bić już dziś?

MODLITWA:

 • za­chęć przy­ja­ciół do za­ło­że­nia ró­ży ró­żań­co­wej pro-life
 • za­py­taj księ­dza pro­bosz­cza o moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia w pa­ra­fii pe­re­gry­na­cji fi­gu­ry Mat­ki Bo­żej Brzemiennej
 • po­dej­mij Du­cho­wą Ad­op­cję Dziec­ka Poczętego
 • za­pisz się do Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzieci
 • przy­go­tuj ad­o­ra­cję pro-li­fe dla dzie­ci, mło­dzie­ży i star­szych itd.

EDUKACJA:

 • zor­ga­ni­zuj fil­mo­wy wie­czór pro-life
 • zor­ga­ni­zuj wy­sta­wę pro-li­fe, po­ka­zu­ją­cą pięk­no życia
 • przy­pnij do swe­tra stóp­ki – sym­bol obroń­ców życia
 • za­proś pro-li­fe­rów na go­dzi­nę wy­cho­waw­czą, lek­cję WDŻ, WOS‑u lub biologii
 • za­mów dar­mo­we ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne (fil­my, bro­szu­ry, ga­zet­ki, ulot­ki) i roz­daj w swo­im śro­do­wi­sku: w szko­le, w pra­cy, we wspól­no­cie itd.

POMOC CHARYTATYWNA:

 • za­pro­po­nuj ro­dzi­nie wie­lo­dziet­nej, że raz w ty­go­dniu od­pro­wa­dzisz dzie­ci na za­ję­cia dodatkowe
 • za­pro­po­nuj ma­mie prze­by­wa­ją­cej w szpi­ta­lu ze swo­im cho­rym dziec­kiem, że przy­nie­siesz jej ku­bek go­rą­cej zupy
 • po­czy­taj ga­ze­tę se­nio­ro­wi z blo­ku obok itd.

Ma­ły krok, wiel­ka sprawa.

Wszyst­kie ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne moż­na za­mó­wić w na­szym Sto­wa­rzy­sze­niu. Chęt­nie wy­śle­my je za dar­mo. Bę­dzie­my wdzięcz­ni za po­moc w ich dys­try­bu­cji, by jak naj­wię­cej osób po­zna­ło do­brą no­wi­nę o życiu!

Za­mów ma­te­ria­ły: 12 421 08 43, biuro@pro-life.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj