Tylko życie ma przyszłość!

Założyciel

Dr inż. Antoni Zięba. Fot.: archiwum „Miłujcie się!”

Wielkie idee mają wielkich liderów. Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka zostało założone w 1999 r. przez dr. inż. Anto­niego Ziębę (1948–2018), który od chwili jego powstania aż do śmierci pełnił funkcję prezesa.

Antoni Zięba był pra­cow­nikiem naukowym Poli­techniki Kra­kow­skiej. Jednak kiedy w 1979 roku w Austrii zobaczył na pla­katach ciała dzieci zamor­do­wanych wskutek aborcji, posta­nowił, że jego życiową misją będzie rato­wanie bez­bronnych, nie­na­ro­dzonych dzieci. Jako człowiek cał­ko­wicie oddany Panu Bogu założył Kru­cjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, a potem mię­dzy­na­rodową World Prayer for Life. Był współ­au­torem pol­skiego sukcesu z 1993 roku, kiedy to na drodze usta­wo­dawczej zwięk­szono prawną ochronę życia dzieci poczętych.

Aby szerzyć swoje idee, założył kilka gazet (m.in. Źródło, Naszą Arkę, Cuda i Łaski Boże, Drogę). Wydawał bro­szury o aborcji, in vitro, edu­kacji sek­su­alnej, nie­płod­ności – wszystkie w milio­nowych nakładach. Nagrał setki audycji radiowych i tele­wi­zyjnych, a na spo­tkania z biskupami, ale i mło­dzieżą, prze­jechał tysiące kilometrów.

Inżynier cieszył się zaufaniem św. Jana Pawła II. Kon­sul­tował z nim kie­runki rozwoju dzia­łal­ności pro-life i apo­stolatu kato­lickich mediów na ponad 60 audien­cjach pry­watnych. Po śmierci papieża piel­grzy­mował do jego grobu, pole­cając wsta­wien­nictwu Jana Pawła II swoje intencje.

Antoni Zięba został wyróż­niony wieloma pre­sti­żowymi nagrodami m.in. Medalem Senatu RP za obronę życia, Medalem Komisji Edu­kacji Naro­dowej za zasługi dla oświaty i wycho­wania oraz papieskim Medalem Pro Ecc­lesia et Pon­tifice.