Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Założyciel

Dr inż. An­to­ni Zię­ba. Fot.: ar­chi­wum „Mi­łuj­cie się!”

Wiel­kie idee ma­ją wiel­kich li­de­rów. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka zo­sta­ło za­ło­żo­ne w 1999 r. przez dr. inż. An­to­nie­go Zię­bę (1948–2018), któ­ry od chwi­li je­go po­wsta­nia aż do śmier­ci peł­nił funk­cję prezesa.

An­to­ni Zię­ba był pra­cow­ni­kiem na­uko­wym Po­li­tech­ni­ki Kra­kow­skiej. Jed­nak kie­dy w 1979 ro­ku w Au­strii zo­ba­czył na pla­ka­tach cia­ła dzie­ci za­mor­do­wa­nych wsku­tek abor­cji, po­sta­no­wił, że je­go ży­cio­wą mi­sją bę­dzie ra­to­wa­nie bez­bron­nych, nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Ja­ko czło­wiek cał­ko­wi­cie od­da­ny Pa­nu Bo­gu za­ło­żył Kru­cja­tę Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci, a po­tem mię­dzy­na­ro­do­wą World Pray­er for Li­fe. Był współ­au­to­rem pol­skie­go suk­ce­su z 1993 ro­ku, kie­dy to na dro­dze usta­wo­daw­czej zwięk­szo­no praw­ną ochro­nę ży­cia dzie­ci poczętych.

Aby sze­rzyć swo­je idee, za­ło­żył kil­ka ga­zet (m.in. Źró­dło, Na­szą Ar­kę, Cu­da i Ła­ski Bo­że, Dro­gę). Wy­da­wał bro­szu­ry o abor­cji, in vi­tro, edu­ka­cji sek­su­al­nej, nie­płod­no­ści – wszyst­kie w mi­lio­no­wych na­kła­dach. Na­grał set­ki au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych, a na spo­tka­nia z bi­sku­pa­mi, ale i mło­dzie­żą, prze­je­chał ty­sią­ce kilometrów.

In­ży­nier cie­szył się za­ufa­niem św. Ja­na Paw­ła II. Kon­sul­to­wał z nim kie­run­ki roz­wo­ju dzia­łal­no­ści pro-li­fe i apo­sto­la­tu ka­to­lic­kich me­diów na po­nad 60 au­dien­cjach pry­wat­nych. Po śmier­ci pa­pie­ża piel­grzy­mo­wał do je­go gro­bu, po­le­ca­jąc wsta­wien­nic­twu Ja­na Paw­ła II swo­je intencje.

An­to­ni Zię­ba zo­stał wy­róż­nio­ny wie­lo­ma pre­sti­żo­wy­mi na­gro­da­mi m.in. Me­da­lem Se­na­tu RP za obro­nę ży­cia, Me­da­lem Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej za za­słu­gi dla oświa­ty i wy­cho­wa­nia oraz pa­pie­skim Me­da­lem Pro Ec­c­le­sia et Pon­ti­fi­ce

Od­twórz film na te­mat dr inż. An­to­ni Zięba

„In­ży­nier”, film do­ku­men­tal­ny, czas trwa­nia: 28:14

Pierw­szy film o obroń­cy ży­cia dr. inż. An­to­nim Zię­bie – za­ło­ży­cie­lu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

W pierw­szą rocz­ni­cę śmier­ci śp. dr. inż. An­to­nie­go Zię­by – „In­ży­nie­ra”, któ­ra zbie­gła się z dwu­dzie­sto­le­ciem dzia­łal­no­ści Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, z po­trze­by ser­ca po­wstał film do­ku­men­tal­ny, w któ­rym ro­dzi­na, przy­ja­cie­le i współ­pra­cow­ni­cy wspo­mi­na­ją In­ży­nie­ra i opo­wia­da­ją o je­go wal­ce w obro­nie ży­cia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­ra roz­po­czę­ła się w cza­sach re­żi­mu komunistycznego.

Przez pra­wie 40 lat In­ży­nier nie­stru­dze­nie za­bie­gał, by praw­da o tym, że ży­cie czło­wie­ka za­czy­na się od mo­men­tu po­czę­cia, a abor­cja jest bru­tal­nym mor­der­stwem do­ko­na­nym na bez­bron­nym dziec­ku, prze­bi­ła się do jak naj­szer­szej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, a na­stęp­nie zna­la­zła kon­kret­ny wy­raz w za­pi­sie Kon­sty­tu­cji RP o praw­nej ochro­nie ży­cia każ­de­go człowieka.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj