Tylko życie ma przyszłość!

Fundusz Dziecka Chorego

Celem Fun­duszu Dziecka Chorego jest wsparcie matek posia­da­jących nie­peł­no­sprawne dzieci. Pomoc jest adre­sowana do rodzin w ciężkiej sytuacji mate­rialnej, z prze­zna­czeniem na reha­bi­li­tację, zakup sprzętu medycznego, lekarstw i arty­kułów potrzebnych dla chorego dziecka. W sumie można otrzymać 5000 zł na jedno chore dziecko.

Regulamin Funduszu Dziecka Chorego

Defi­nicje ter­minów wyko­rzy­stanych w niniejszym regulaminie:

Dziecko – oznacza dziecko chore i/lub nie­peł­no­sprawne, które jest objęte pomocą w ramach funduszu
Fundusz – oznacza Fundusz Dziecka Chorego
Kobieta w ciąży – kobieta w cięży, której nie­na­ro­dzone dziecko jest chore i/lub niepełnosprawne
Rodzina – oznacza rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym
Sto­wa­rzy­szenie – Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Człowieka
Sekre­tariat Sto­wa­rzy­szenia – oznacza sie­dzibę Sto­wa­rzy­szenia w Kra­kowie, przy ul. Krowo­derskiej 24/1
Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia.

I. Cele funduszu:

 1. wsparcie finansowe kobiet w ciąży z dzieckiem chorym i/lub nie­peł­no­sprawnym znaj­du­jących się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej,
 2. wsparcie finansowe rodzin z dzieckiem chorym i/lub nie­peł­no­sprawnym znaj­du­jących się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej,
 3. uła­twienie pod­jęcia decyzji o uro­dzeniu przez kobietę dziecka chorego i niepełnosprawnego,
 4. współ­fi­nan­so­wanie kosztów zwią­zanych z reha­bi­li­tacją i utrzy­maniem dziecka niepełnosprawnego.

II. Adresaci pomocy:

 1. Rodziny z dzieckiem nie­peł­no­sprawnym znaj­dujące się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej.
 2. Kobiety w ciąży, których dziecko jest chore i nie­peł­no­sprawne znaj­dujące się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej.

III. Forma pomocy:

 1. Pomoc jest przy­znawana w odpo­wiedzi na otrzy­mywane podanie wraz z orze­czeniem o nie­peł­no­spraw­ności dziecka.
 2. Objęta pomocą rodzina lub kobieta w ciąży otrzymuje wsparcie w łącznej wyso­kości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wypłaty pomocy są doko­nywane w dzie­sięciu równych, mie­sięcznych tran­szach po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każda.
  W wyjąt­kowych sytu­acjach Zarząd Sto­wa­rzy­szenia może wyrazić zgodę na wydatko­wanie pomocy w innych okresach.
 3. Kobieta w ciąży otrzyma pomoc finansową z par. III pkt. 2 po uro­dzeniu dziecka.
  W wyjąt­kowych sytu­acjach Zarząd Sto­wa­rzy­szenia może wyrazić zgodę na wsparcie już w trakcie trwania ciąży.
 1. Pomoc może zostać wyko­rzy­stana na: 
  • leczenie i rehabilitację,
  • zakup sprzętów potrzebnych dla dziecka (wózek, łóżeczko, wanienka, sprzęt reha­bi­li­ta­cyjny itp.),
  • zakup ubranek i pieluch,
  • zakup lekarstw i szcze­pionek dla dziecka,
  • zakup żyw­ności dla dziecka (dot. zale­conej przez spe­cja­listę diety i/ lub suplementacji),
  • koszty spe­cja­li­stycznych wizyt i badań lekar­skich dziecka.
 2. Koszty ponie­sione w czasie trwania fun­duszu będą roz­li­czane na pod­stawie przed­sta­wionych imiennych rachunków/faktur w ter­minie 7 dni od daty ich dostar­czenia do sekre­ta­riatu Sto­wa­rzy­szenia. Wypłaty będą doko­nywane według transz podanych w par. III punkt 2 niniej­szego regu­laminu funduszu.

IV. Zasady przy­zna­wania pomocy:

 1. Wsparcie przy­znawane jest decyzją Zarządu Sto­wa­rzy­szenia w odpo­wiedzi na otrzy­mywane podanie wraz z orze­czeniem o nie­peł­no­spraw­ności dziecka.
 2. Zarząd podejmuje decyzje o przy­znaniu pomocy po roz­pa­trzeniu podań, których wzór znajduje się poniżej.
 3. Podania można składać przez cały rok.
 4. Zarząd zobo­wiązany jest roz­pa­trzyć pra­wi­dłowo wypeł­nione i posia­dające wszystkie wymagane załączniki podanie do mie­siąca od daty reje­stracji wniosku w sekre­ta­riacie Stowarzyszenia.
 5. Podania można składać oso­biście lub przesłać pocztą.
 6. Wszystkie osoby, które złożyły podania o pomoc zostaną poin­for­mowane pisemnie o decyzji Zarządu.

V. Zobo­wią­zania rodziny lub kobiety w ciąży otrzy­mu­jącej pomoc:

 1. Rodzina lub kobieta w ciąży zobo­wiązuje się złożyć oświad­czenie o spra­wo­waniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
 2. Rodzina lub kobieta w ciąży zobo­wiązuje się wyko­rzystać otrzymaną pomoc wyłącznie dla dobra dziecka niepełnosprawnego.
 3. W przy­padku zaprze­stania spra­wo­wania opieki nad dzieckiem rodzina lub kobieta w ciąży zobo­wiązuje się nie­zwłocznie poin­for­mować o tym Stowarzyszenie.
 4. Kobieta w ciąży (w przy­padku, gdy Zarząd zade­cyduje o wypła­tacie pie­niędzy jak w par. III pkt. 3) zobo­wiązuje się dostarczyć w ter­minie do 90 dni od porodu kse­ro­kopię aktu uro­dzenia dziecka wydanego nie wcze­śniej niż w 8 tygodniu od uro­dzenia dziecka oraz przed­stawić do wglądu wła­ściwemu pra­cow­nikowi Sto­wa­rzy­szenia ory­ginał tego dokumentu.

VI. Fundusz finan­sowany jest ze środków wła­snych w ramach dzia­łal­ności sta­tu­towej Stowarzyszenia.

VII. Zarząd może zde­cy­dować o zaprze­staniu wypła­cania pomocy:

 • w przy­padku podej­rzenia zaprze­stania przez rodzinę lub kobietę w ciąży spra­wo­wania opieki nad dzieckiem,
 • gdy rodzina lub kobieta w ciąży zaprze­stanie roz­li­czania się za pomocą faktur.

VIII. Zarząd rezerwuje sobie prawo kon­troli miejsca zamiesz­kania rodziny z dzieckiem w celu stwier­dzenia czy rze­czy­wiście rodzina sprawuje nad opiekę nad dzieckiem i czy wyko­rzy­stuje zaku­pione z fun­duszu sprzęty. Kon­troli może dokonać komisja powołana przez Zarząd. Rodzina lub kobieta w ciąży zobo­wiązana jest umoż­liwić prze­pro­wa­dzenie takiej kontroli.

Wszelkich infor­macji o zapo­mogach udzielamy  pod numerem telefonu: 12 421–08-43 lub mailowo: pomoc@pro-life.pl

Do pobrania: Regu­lamin Fun­duszu Dziecka Chorego
Do pobrania: Podanie o wsparcie z Fun­duszu Dziecka Chorego