Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Fundusz Dziecka Chorego

Ce­lem Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go jest wspar­cie ma­tek po­sia­da­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Po­moc jest ad­re­so­wa­na do ro­dzin w cięż­kiej sy­tu­acji ma­te­rial­nej, z prze­zna­cze­niem na re­ha­bi­li­ta­cję, za­kup sprzę­tu me­dycz­ne­go, le­karstw i ar­ty­ku­łów po­trzeb­nych dla cho­re­go dziec­ka. W su­mie moż­na otrzy­mać 5000 zł na jed­no cho­re dziecko.

Re­gu­la­min Fun­du­szu Dziec­ka Chorego

De­fi­ni­cje ter­mi­nów wy­ko­rzy­sta­nych w ni­niej­szym regulaminie:

Dziec­ko – ozna­cza dziec­ko cho­re i/lub nie­peł­no­spraw­ne, któ­re jest ob­ję­te po­mo­cą w ra­mach Funduszu
Fun­dusz – ozna­cza Fun­dusz Dziec­ka Chorego
Ko­bie­ta w cią­ży – ko­bie­ta w cię­ży, któ­rej nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko jest cho­re i/lub niepełnosprawne
Ro­dzi­na – ozna­cza ro­dzi­nę z dziec­kiem niepełnosprawnym
Sto­wa­rzy­sze­nie – Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka
Se­kre­ta­riat Sto­wa­rzy­sze­nia – ozna­cza sie­dzi­bę Sto­wa­rzy­sze­nia w Kra­ko­wie, przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/6
Za­rząd – ozna­cza Za­rząd Stowarzyszenia.

I. Ce­le funduszu:

 1. wspar­cie fi­nan­so­we ko­biet w cią­ży z dziec­kiem cho­rym i/lub nie­peł­no­spraw­nym znaj­du­ją­cych się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej,
 2. wspar­cie fi­nan­so­we ro­dzin z dziec­kiem cho­rym i/lub nie­peł­no­spraw­nym znaj­du­ją­cych się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej,
 3. uła­twie­nie pod­ję­cia de­cy­zji o uro­dze­niu przez ko­bie­tę dziec­ka cho­re­go i niepełnosprawnego,
 4. współ­fi­nan­so­wa­nie kosz­tów zwią­za­nych z re­ha­bi­li­ta­cją i utrzy­ma­niem dziec­ka niepełnosprawnego.

II. Ad­re­sa­ci pomocy:

 1. Ro­dzi­ny z dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym znaj­du­ją­ce się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej.
 2. Ko­bie­ty w cią­ży, któ­rych dziec­ko jest cho­re i nie­peł­no­spraw­ne znaj­du­ją­ce się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i rodzinnej.

III. For­ma pomocy:

 1. Po­moc jest przy­zna­wa­na w od­po­wie­dzi na otrzy­my­wa­ne po­da­nia za­wie­ra­ją­ce kom­plet wy­ma­ga­nych dokumentów.
 2. Ob­ję­ta po­mo­cą ro­dzi­na lub ko­bie­ta w cią­ży otrzy­mu­je wspar­cie w łącz­nej wy­so­ko­ści 5 000,00 zł (słow­nie: pięć ty­się­cy zło­tych 00/100). Wy­pła­ty po­mo­cy są do­ko­ny­wa­ne w dzie­się­ciu rów­nych, mie­sięcz­nych tran­szach po 500,00 zł (słow­nie: pięć­set zło­tych 00/100) każ­da. W wy­jąt­ko­wych sy­tu­acjach Za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia mo­że wy­ra­zić zgo­dę na wy­dat­ko­wa­nie po­mo­cy w in­nych okresach..
 3. Ko­bie­ta w cią­ży otrzy­ma po­moc fi­nan­so­wą z par. III pkt. 2 po uro­dze­niu dziec­ka. W wy­jąt­ko­wych sy­tu­acjach Za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia mo­że wy­ra­zić zgo­dę na wspar­cie już w trak­cie trwa­nia ciąży.
 4. Po­moc mo­że zo­stać wy­ko­rzy­sta­na na:
  • le­cze­nie i rehabilitację,
  • za­kup sprzę­tów re­ha­bi­li­ta­cyj­nych po­trzeb­nych dla dziecka,
  • za­kup pie­luch i środ­ków higienicznych,
  • za­kup le­karstw i szcze­pio­nek dla dziecka,
  • za­kup żyw­no­ści dla dziec­ka (dot. za­le­co­nej przez spe­cja­li­stę die­ty i/ lub suplementacji),
  • kosz­ty spe­cja­li­stycz­nych wi­zyt i ba­dań le­kar­skich dziecka.
 1. Kosz­ty po­nie­sio­ne w cza­sie trwa­nia fun­du­szu bę­dą roz­li­cza­ne do 10-go dnia każ­de­go mie­sią­ca, na pod­sta­wie do­star­czo­nych imien­nych rachunków/faktur do 25-go dnia mie­sią­ca po­przed­nie­go (de­cy­du­je da­ta stem­pla pocz­to­ego). Wy­pła­ty bę­dą do­ko­ny­wa­ne we­dług transz po­da­nych w par. III. punkt 2 ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu funduszu.

 

IV. Za­sa­dy przy­zna­wa­nia pomocy:

 1. Wspar­cie przy­zna­wa­ne jest de­cy­zją Za­rzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia w od­po­wie­dzi na otrzy­my­wa­ne po­da­nia za­wie­ra­ją­ce kom­plet wy­ma­ga­nych dokumentów.
 2. Za­rząd po­dej­mu­je de­cy­zje o przy­zna­niu po­mo­cy po roz­pa­trze­niu po­dań, któ­rych wzór znaj­du­je się poniżej.
 3. Po­da­nia moż­na skła­dać przez ca­ły rok.
 4. Za­rząd zo­bo­wią­za­ny jest roz­pa­trzyć pra­wi­dło­wo wy­peł­nio­ne i po­sia­da­ją­ce wszyst­kie wy­ma­ga­ne za­łącz­ni­ki po­da­nie do mie­sią­ca od da­ty re­je­stra­cji wnio­sku w se­kre­ta­ria­cie Stowarzyszenia.
 5. Po­da­nia moż­na skła­dać oso­bi­ście lub prze­słać pocztą.
 6. Wszyst­kie oso­by, któ­re zło­ży­ły po­da­nia o po­moc zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ne pi­sem­nie o de­cy­zji Zarządu.

V. Zo­bo­wią­za­nia ro­dzi­ny lub ko­bie­ty w cią­ży otrzy­mu­ją­cej pomoc:

 1. Ro­dzi­na lub ko­bie­ta w cią­ży zo­bo­wią­zu­je się zło­żyć oświad­cze­nie o spra­wo­wa­niu opie­ki nad dziec­kiem niepełnosprawnym.
 2. Ro­dzi­na lub ko­bie­ta w cią­ży zo­bo­wią­zu­je się wy­ko­rzy­stać otrzy­ma­ną po­moc wy­łącz­nie dla do­bra dziec­ka niepełnosprawnego.
 3. W przy­pad­ku za­prze­sta­nia spra­wo­wa­nia opie­ki nad dziec­kiem ro­dzi­na lub ko­bie­ta w cią­ży zo­bo­wią­zu­je się nie­zwłocz­nie po­in­for­mo­wać o tym Stowarzyszenie.
 4. Ko­bie­ta w cią­ży (w przy­pad­ku, gdy Za­rząd za­de­cy­du­je o wy­pła­ta­cie pie­nię­dzy jak w par. III pkt. 3) zo­bo­wią­zu­je się do­star­czyć w ter­mi­nie do 90 dni od po­ro­du kse­ro­ko­pię ak­tu uro­dze­nia dziec­ka wy­da­ne­go nie wcze­śniej niż w 8 ty­go­dniu od uro­dze­nia dziecka.

VI. Fun­dusz fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków wła­snych w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Stowarzyszenia.

VII. Za­rząd mo­że zde­cy­do­wać o za­prze­sta­niu wy­pła­ca­nia pomocy:

 1. w przy­pad­ku po­dej­rze­nia za­prze­sta­nia przez ro­dzi­nę lub ko­bie­tę w cią­ży spra­wo­wa­nia opie­ki nad dzieckiem.
 2. gdy ro­dzi­na lub ko­bie­ta w cią­ży za­prze­sta­nie roz­li­cza­nia się za po­mo­cą faktur.

 

VIII. Za­rząd re­zer­wu­je so­bie pra­wo kon­tro­li miej­sca za­miesz­ka­nia ro­dzi­ny z dziec­kiem w ce­lu stwier­dze­nia czy rze­czy­wi­ście ro­dzi­na spra­wu­je nad opie­kę nad dziec­kiem i czy wy­ko­rzy­stu­je za­ku­pio­ne z Fun­du­szu sprzę­ty. Kon­tro­li mo­że do­ko­nać ko­mi­sja po­wo­ła­na przez Za­rząd. Ro­dzi­na lub ko­bie­ta w cią­ży zo­bo­wią­za­na jest umoż­li­wić prze­pro­wa­dze­nie ta­kiej kontroli.

Wszel­kich in­for­ma­cji o za­po­mo­gach udzie­la­my  pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 12 421–08-43 lub ma­ilo­wo: pomoc@pro-life.pl

 

Do po­bra­nia: Re­gu­la­min Fun­du­szu Dziec­ka Chorego
Do po­bra­nia: Po­da­nie o wspar­cie z Fun­du­szu Dziec­ka Chorego

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj