fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Fundusz ochrony macierzyństwa

„Fundusz ochrony macie­rzyństwa” zapewnia pomoc finansową kobietom w ciąży, znaj­du­jącym się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej. W ramach Fun­duszu kobieta otrzymuje comie­sięczne wsparcie w wyso­kości 500 zł. Środki są wypłacane już w ciąży, dzięki czemu mama może m.in. skom­ple­tować wyprawkę dla nowo­rodka, zapłacić za wizyty lekarskie, kupić pie­luchy. Wsparcie jest przy­znawane do ukoń­czenia przez dziecko dru­giego roku życia.

Sza­nowni Państwo, trwają prace nad zmianami w regu­la­minie, wkrótce będą dostępne zak­tu­ali­zowane doku­menty do pobrania. Zapra­szamy po 20 stycznia 2021 r.