fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Webinary – spotkania o życiu

Zapra­szamy na webinary (spo­tkania online) o tematyce pro-life. Do uczest­nictwa w nich zachęcamy m.in. uczniów szkół pod­sta­wowych i ponad­pod­sta­wowych, stu­dentów, mini­strantów, lek­torów, nauczy­cieli, wycho­wawców, kate­chetów, rodziców, grupy para­fialne, wspólnoty mło­dzieżowe, har­cerzy, liderów grup para­fialnych, narze­czonych, mał­żeństwa, księży, siostry zakonne. Jednym słowem wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludz­kiego życia i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć argu­menty do dys­kusji o początku ludz­kiego życia i aborcji.
Pro­po­nujemy nastę­pujące tematy:

  1. Spór o aborcję. Spo­łeczna mani­pu­lacja

Podczas spo­tkania zasta­na­wiamy się, co tak naprawdę wyda­rzyło się w ostatnich tygo­dniach. Wyja­śniamy, czym jest aborcja euge­niczna. Na spo­łeczne mani­pu­lacje odpo­wiadamy, się­gając po argu­menty z dzie­dziny genetyki, bio­logii i medycyny.

  1. Dziecko i mama. Dwie ofiary aborcji

W nar­racji wokół aborcji brakuje rów­nowagi. Podczas gdy śro­do­wiska pro­abor­cyjne deklarują się jako obrońcy kobiet, można mieć wra­żenie, że śro­do­wiska pro-life sku­piają swą uwagę głównie na dziecku. Tym­czasem potrzeba troski o oboje – dziecko i mamę. W czasie webinaru wyja­śniamy, czym jest aborcja z per­spektywy dziecka, a także z jakimi jej skutkami nie­jed­no­krotnie do końca życia zmagają się matki. Oma­wiamy też naj­większe mani­pu­lacje śro­dowisk pro­abor­cyjnych.

  1. Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki

Podczas webinaru dowia­dujemy się, jakie są poszcze­gólne etapy rozwoju dziecka w łonie matki, kiedy wykształcają się jego narządy, kiedy nabywa kon­kretne umie­jęt­ności. Spo­tkanie pro­wadzi do wniosku, że skoro ist­nieje życie, to może je przerwać tylko śmierć.

Spo­tkania pro­wadzi Mag­dalena Guziak-Nowak, dyrektor pro­jektów edu­ka­cyjnych i sekretarz Zarządu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka.

Zain­te­re­so­wanych webi­narami prosimy o kontakt mailowy webinary@pro-life.pl lub tele­fo­niczny 12 421–08–43. Termin spo­tkania ustalamy indy­wi­du­alnie. Mniejsze grupy łączymy z więk­szymi, a te licz­niejsze mogą liczyć na webinar w gronie swoich zna­jomych.

Środy, godzina 19:00:

  • 2.12 Dziecko i mama. Dwie ofiary aborcji
  • 9.12 Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki

Po spo­tka­niach nagrania będą dostępne przez 2 dni dla uczest­ników.

%d bloggers like this: