fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Webinary – spotkania o życiu

Zapraszamy na webinary (spotkania online) o tematyce pro-life.

 
Naj­bliższe spo­tkanie:  Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki (środa, 10 marca, godz. 19.00)

Do udziału zapra­szamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludz­kiego życia i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć argu­menty do dys­kusji o początku ludz­kiego życia i aborcji.

Podczas webi­narów prze­ka­zujemy wiedzę w przy­stępnej formie, popartą naukowymi bada­niami z całego świata. Spo­tkania są okazją do poszu­ki­wania odpo­wiedzi na naj­trud­niejsze pytania o prawo do życia, rozwój dziecka w łonie matki, wolność, cele dia­gno­styki pre­na­talnej itp. W centrum naszego zain­te­re­so­wania zawsze są oboje – dziecko i jego mama.

Szcze­gólnie zapraszamy:

 • uczniów szkół pod­sta­wowych i ponadpodstawowych,
 • stu­dentów,
 • mini­strantów,
 • lek­torów,
 • nauczy­cieli, wycho­wawców i katechetów,
 • rodziców,
 • grupy para­fialne,
 • liderów grup parafialnych,
 • wspólnoty mło­dzieżowe,
 • har­cerzy,
 • narze­czonych,
 • mał­żeństwa,
 • księży i siostry zakonne.

Webinary odbywają się w każdą drugą środę mie­siąca od stycznia do czerwca o godz. 19.00. Trwają około godziny, a następnie jest moż­liwość zada­wania pytań.

Pro­po­nujemy nastę­pujące tematy:

 

Styczeń (środa 13.01, godz. 19.00) Spór o aborcję. Spo­łeczna manipulacja

Podczas spo­tkania zasta­na­wiamy się, co tak naprawdę wyda­rzyło się po orze­czeniu Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, który orzekł, że tzw. aborcja euge­niczna jest nie­zgodna z Kon­sty­tucją RP. Wyja­śniamy, czym jest aborcja euge­niczna. Na spo­łeczne mani­pu­lacje odpo­wiadamy, się­gając po argu­menty z dzie­dziny genetyki, bio­logii i medycyny.


Luty (środa 10.02, godz. 19.00) Dziecko i mama. Dwie ofiary aborcji

W nar­racji wokół aborcji brakuje rów­nowagi. Podczas gdy śro­do­wiska pro­abor­cyjne deklarują się jako obrońcy kobiet, można mieć wra­żenie, że śro­do­wiska pro-life sku­piają swą uwagę głównie na dziecku. Tym­czasem potrzeba troski o oboje – dziecko i mamę. W czasie webinaru wyja­śniamy, czym jest aborcja z per­spektywy dziecka, a także z jakimi jej skutkami nie­jed­no­krotnie do końca życia zmagają się matki.


Marzec (środa 10.03, godz. 19.00) Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki

Podczas webinaru dowia­dujemy się, jakie są poszcze­gólne etapy rozwoju dziecka w łonie matki, kiedy wykształcają się jego narządy, kiedy dziecko nabywa kon­kretne umie­jęt­ności. W oparciu o badania naukowe poka­zujemy pełnię życia przed narodzinami.Kwiecień (środa 14.04, godz. 19.00) Edu­kacja sek­sualna – tak, ale jaka?

Nikt roz­sądny nie zabrania dzieciom i mło­dzieży dostępu do edu­kacji sek­su­alnej. Osią sporu wokół tego tematu nie jest pytanie, czy w ogóle należy ją pro­wadzić, ale w jaki sposób

Podczas spo­tkania poznamy kla­sy­fi­kację Ame­ry­kań­skiej Aka­demii Pediatrii, która wyod­rębnia trzy typy edu­kacji sek­su­alnej. Porównamy model A (pro­wa­dzony w Polsce) z modelami B i C (pro­wa­dzonymi np. w Wielkiej Bry­tanii, Szwecji, Niem­czech). Porównamy m.in. takie współ­czynniki jak liczba nie­chcianych ciąż nasto­latek czy liczba nasto­latków cho­ru­jących na choroby prze­no­szone drogą płciową. Omówimy pod­stawowe zało­żenia pol­skiego modelu edu­kacji sek­su­alnej, reali­zo­wanego w ramach szkolnego przed­miotu „wycho­wanie do życia w rodzinie”.


Maj (środa 12.05, godz. 19.00) Nawróceni abor­cjo­niści

Jeśli zwo­lennicy aborcji nie chcą słuchać argu­mentów pro-lifowców, może warto, by wsłu­chali się w głos osób, które z prze­mysłu abor­cyjnego przeszły do ruchu pro-life. Osób, które mówią wprost: sprze­da­wa­liśmy aborcję, by zarabiać miliony. Ode­bra­liśmy życie tysiącom dzieci. Nie dba­liśmy ani o nie, ani o ich matki. Dziś widzimy, że popeł­ni­liśmy błąd.

Podczas spo­tkania poznamy m.in. Ber­narda Nathansona, Carol Everett, Abby Johnson i Antho­ny’ego Levatino. Na przy­kładzie ich doświadczeń omówimy stra­tegię grup pro­abor­cyjnych, która z wieloma „suk­cesami” jest dziś reali­zowana na całym świecie.


Czerwiec (środa 9.06, godz. 19.00) Metody roz­po­zna­wania płod­ności – czy warto?

Sku­teczne, tanie, eko­lo­giczne, nie mają skutków ubocznych… Ale czy to wystarczy, aby się do nich prze­konać? Podczas spo­tkania omówimy zalety i wady metod roz­po­zna­wania płod­ności oraz zało­żenia naj­po­pu­lar­niej­szych metod. Powiemy, w jaki sposób można nauczyć się prak­tycznego sto­so­wania MRP, polecimy naj­lepsze apli­kacje do noto­wania obser­wacji i nowinki techniczne.


Na spo­tkanie szcze­gólnie zapra­szamy narze­czonych, ale też nauczy­cieli, wycho­wawców, rodziców i wszystkie osoby, którą chcą się nauczyć MRP – a naukę tę można roz­począć w każdym wieku.

Spo­tkania pro­wadzi Mag­dalena Guziak-Nowak, dyrektor pro­jektów edu­ka­cyjnych i sekretarz Zarządu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka.

Można też zamówić webinar dla kon­kretnej grupy: nauczy­cieli, kate­chetów i doradców życia rodzinnego. Mniejsze grupy łączymy z więk­szymi, a te licz­niejsze mogą liczyć na webinar w gronie swoich znajomych.

W celu usta­lenia indy­wi­du­alnego terminu prosimy o kontakt: webinary@pro-life.pl lub tel. 12 421 08 43.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj