Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Webinary – spotkania o życiu

Sty­czeń 2022 r. (śro­da 12.01, godz. 19.00) Ad­op­cja. Kie­dy dzie­ci ro­dzą się w ser­cu
Za­pra­sza­my na we­bi­nar z se­rii „Spo­tka­nia o ży­ciu”. Tym ra­zem te­ma­tem bę­dzie „Ad­op­cja. Kie­dy dzie­ci ro­dzą się w ser­cu”. Spo­tka­nie od­bę­dzie się we śro­dę 12 stycz­nia 2022 r. o 19.00.

W kon­tek­ście ad­op­cji po­ru­szy­my na­stę­pu­ją­ce tematy:

 • pro­ce­du­ry adopcyjne,
 • jak ośrod­ki ad­op­cyj­ne szu­ka­ją naj­lep­szych ro­dzi­ców dla dziecka,
 • jak prze­bie­ga­ją szko­le­nia dla ro­dzi­ców adopcyjnych,
 • o tym, że trau­mę po­rzu­ce­nia moż­na le­czyć tyl­ko miłością,
 • po­roz­ma­wia­my o ro­dzi­cach, któ­rzy de­cy­du­ją się od­dać dzie­ci do ad­op­cji i nie­rzad­ko jest to wy­raz ich mi­ło­ści z ich strony.
Stycz­nio­we spo­tka­nie rów­nież bę­dzie wy­wia­dem z eks­per­tem. Go­ściem bę­dzie Pa­ni Mag­da­le­na Le­siak –psy­cho­log i dy­rek­tor Ar­chi­die­ce­zjal­ne­go Ośrod­ka Ad­op­cyj­ne­go w Ło­dzi oraz pre­zes za­rzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia Ka­to­lic­kich Ośrod­ków Adopcyjnych.

Trwa 18. edy­cja kon­kur­su pro-li­fe „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu”. Za­pra­sza­my na 45-mi­nu­to­we spo­tka­nie on-li­ne dla uczest­ni­ków kon­kur­su oraz ich opie­ku­nów (ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li). W cza­sie spo­tka­nia pod­po­wie­my, z któ­rych ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych moż­na i war­to sko­rzy­stać, przy­go­to­wu­jąc pra­cę kon­kur­so­wą. Za­pre­zen­tu­je­my wy­bra­ne pra­ce, na­gro­dzo­ne w po­przed­nich edy­cjach. Chęt­nie też od­po­wie­my na wszyst­kie py­ta­nia i wątpliwości.

Do udzia­łu w we­bi­na­rach za­pra­sza­my wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go ży­cia i któ­rzy chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę oraz zdo­być ar­gu­men­ty do dys­ku­sji o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia i aborcji.

Pod­czas we­bi­na­rów prze­ka­zu­je­my wie­dzę w przy­stęp­nej for­mie, po­par­tą na­uko­wy­mi ba­da­nia­mi z ca­łe­go świa­ta. Spo­tka­nia są oka­zją do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na naj­trud­niej­sze py­ta­nia o pra­wo do ży­cia, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, wol­ność, ce­le dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej itp. W cen­trum na­sze­go za­in­te­re­so­wa­nia za­wsze są obo­je – dziec­ko i je­go mama.

Szcze­gól­nie zapraszamy:

 • uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponadpodstawowych,
 • stu­den­tów,
 • mi­ni­stran­tów,
 • lek­to­rów,
 • na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców i katechetów,
 • ro­dzi­ców,
 • gru­py parafialne,
 • li­de­rów grup parafialnych,
 • wspól­no­ty młodzieżowe,
 • har­ce­rzy,
 • na­rze­czo­nych,
 • mał­żeń­stwa,
 • księ­ży i sio­stry zakonne.

We­bi­na­ry od­by­wa­ją się w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca od paź­dzier­ni­ka do czerw­ca o godz. 19.00. Trwa­ją oko­ło go­dzi­ny, a na­stęp­nie jest moż­li­wość za­da­wa­nia pytań.

Do­tych­cza­so­we tematy:

Sty­czeń 2021 r. (śro­da 13.01, godz. 19.00) Spór o abor­cję. Spo­łecz­na manipulacja

Pod­czas spo­tka­nia za­sta­na­wia­my się, co tak na­praw­dę wy­da­rzy­ło się po orze­cze­niu Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry orzekł, że tzw. abor­cja eu­ge­nicz­na jest nie­zgod­na z Kon­sty­tu­cją RP. Wy­ja­śnia­my, czym jest abor­cja eu­ge­nicz­na. Na spo­łecz­ne ma­ni­pu­la­cje od­po­wia­da­my, się­ga­jąc po ar­gu­men­ty z dzie­dzi­ny ge­ne­ty­ki, bio­lo­gii i medycyny.

Lu­ty 2021 r. (śro­da 10.02, godz. 19.00) Dziec­ko i ma­ma. Dwie ofia­ry aborcji

W nar­ra­cji wo­kół abor­cji bra­ku­je rów­no­wa­gi. Pod­czas gdy śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne de­kla­ru­ją się ja­ko obroń­cy ko­biet, moż­na mieć wra­że­nie, że śro­do­wi­ska pro-li­fe sku­pia­ją swą uwa­gę głów­nie na dziec­ku. Tym­cza­sem po­trze­ba tro­ski o obo­je – dziec­ko i ma­mę. W cza­sie we­bi­na­ru wy­ja­śnia­my, czym jest abor­cja z per­spek­ty­wy dziec­ka, a tak­że z ja­ki­mi jej skut­ka­mi nie­jed­no­krot­nie do koń­ca ży­cia zma­ga­ją się matki.

Ma­rzec 2021 r. (śro­da 10.03, godz. 19.00) Peł­nia ży­cia! Roz­wój dziec­ka w ło­nie matki

Pod­czas we­bi­na­ru do­wia­du­je­my się, ja­kie są po­szcze­gól­ne eta­py roz­wo­ju dziec­ka w ło­nie mat­ki, kie­dy wy­kształ­ca­ją się je­go na­rzą­dy, kie­dy dziec­ko na­by­wa kon­kret­ne umie­jęt­no­ści. W opar­ciu o ba­da­nia na­uko­we po­ka­zu­je­my peł­nię ży­cia przed narodzinami.

Kwie­cień 2021 r. (śro­da 14.04, godz. 19.00) Edu­ka­cja sek­su­al­na – tak, ale jaka?

Nikt roz­sąd­ny nie za­bra­nia dzie­ciom i mło­dzie­ży do­stę­pu do edu­ka­cji sek­su­al­nej. Osią spo­ru wo­kół te­go te­ma­tu nie jest py­ta­nie, czy w ogó­le na­le­ży ją pro­wa­dzić, ale w ja­ki sposób?

Pod­czas spo­tka­nia po­zna­my kla­sy­fi­ka­cję Ame­ry­kań­skiej Aka­de­mii Pe­dia­trii, któ­ra wy­od­ręb­nia trzy ty­py edu­ka­cji sek­su­al­nej. Po­rów­na­my mo­del A (pro­wa­dzo­ny w Pol­sce) z mo­de­la­mi B i C (pro­wa­dzo­ny­mi np. w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Szwe­cji, Niem­czech). Po­rów­na­my m.in. ta­kie współ­czyn­ni­ki jak licz­ba nie­chcia­nych ciąż na­sto­la­tek czy licz­ba na­sto­lat­ków cho­ru­ją­cych na cho­ro­by prze­no­szo­ne dro­gą płcio­wą. Omó­wi­my pod­sta­wo­we za­ło­że­nia pol­skie­go mo­de­lu edu­ka­cji sek­su­al­nej, re­ali­zo­wa­ne­go w ra­mach szkol­ne­go przed­mio­tu „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”.421 08 43.

Maj 2021 r. (śro­da 12.05, godz. 19.00) Na­wró­ce­ni aborcjoniści

Je­śli zwo­len­ni­cy abor­cji nie chcą słu­chać ar­gu­men­tów pro-li­fow­ców, mo­że war­to, by wsłu­cha­li się w głos osób, któ­re z prze­my­słu abor­cyj­ne­go prze­szły do ru­chu pro-li­fe. Osób, któ­re mó­wią wprost: sprze­da­wa­li­śmy abor­cję, by za­ra­biać mi­lio­ny. Ode­bra­li­śmy ży­cie ty­siąc­om dzie­ci. Nie dba­li­śmy ani o nie, ani o ich mat­ki. Dziś wi­dzi­my, że po­peł­ni­li­śmy błąd.

Pod­czas spo­tka­nia po­zna­my m.in. Ber­nar­da Na­than­so­na, Ca­rol Eve­rett, Ab­by John­son i An­tho­ny­’e­go Le­va­ti­no. Na przy­kła­dzie ich do­świad­czeń omó­wi­my stra­te­gię grup pro­abor­cyj­nych, któ­ra z wie­lo­ma „suk­ce­sa­mi” jest dziś re­ali­zo­wa­na na ca­łym świecie.

Czer­wiec 2021 r. (czwar­tek 10.06, godz. 19.00) Me­to­dy roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści – czy warto?

Sku­tecz­ne, ta­nie, eko­lo­gicz­ne, nie ma­ją skut­ków ubocz­nych… Ale czy to wy­star­czy, aby się do nich prze­ko­nać? Pod­czas spo­tka­nia omó­wi­my za­le­ty i wa­dy me­tod roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści oraz za­ło­że­nia naj­po­pu­lar­niej­szych me­tod. Po­wie­my, w ja­ki spo­sób moż­na na­uczyć się prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia MRP, po­le­ci­my naj­lep­sze apli­ka­cje do no­to­wa­nia ob­ser­wa­cji i no­win­ki techniczne.

Na spo­tka­nie szcze­gól­nie za­pra­sza­my na­rze­czo­nych, ale też na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, ro­dzi­ców i wszyst­kie oso­by, któ­rą chcą się na­uczyć MRP – a na­ukę tę moż­na roz­po­cząć w każ­dym wieku.

Czer­wiec 2021 r. (śro­da 23.06, godz. 19.00) Me­to­dy roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści krok po kroku

Te­ma­tem spo­tka­nia bę­dzie spo­sób pro­wa­dze­nia ob­ser­wa­cji a tak­że in­ter­pre­ta­cji za­uwa­żo­nych ob­ja­wów. Uczest­ni­cy do­wie­dzą się, w ja­ki spo­sób wy­zna­czać dni płod­ne i niepłodne.

Dru­ga część spo­tka­nia bę­dzie po­świę­co­na wspie­ra­niu płod­no­ści – co już te­raz mo­że­my zro­bić dla dziec­ka, któ­re do­pie­ro chce­my za­pro­sić do na­sze­go ży­cia? Jak się do te­go przy­go­to­wać? Tra­dy­cyj­nie po czę­ści wy­kła­do­wej bę­dzie moż­na za­da­wać pytania.

Paź­dzier­nik 2021 r. (śro­da 13.10, godz. 19.00) In vi­tro. Za ja­ką cenę?

O ile roz­mo­wa o wszel­kich za­gad­nie­niach bio­etycz­nych jest trud­na, to wła­śnie chy­ba o za­płod­nie­niu in vi­tro dys­ku­to­wać naj­trud­niej. Zwo­len­ni­cy pro­ce­du­ry sztucz­ne­go za­płod­nie­nia mó­wią: „Ro­zu­mie­my, że nie po­pie­ra­cie abor­cji. Ale my nie za­bi­ja­my, my da­je­my życie”.

W roz­mo­wie o in vi­tro ni­gdy nie mo­że za­brak­nąć sza­cun­ku i de­li­kat­no­ści, bo pra­gnie­nie po­da­ro­wa­nia ży­cia no­wej oso­bie jest bar­dzo szla­chet­ne, a dra­mat nie­płod­no­ści roz­dzie­ra ser­ca wie­lu mał­żon­ków. Każ­dy czło­wiek – nie­za­leż­nie od spo­so­bu po­czę­cia  od pierw­szych chwil ży­cia ma nie­zby­wal­ną god­ność i przy­słu­gu­je mu wie­le praw, w tym fun­da­men­tal­ne: do ży­cia i dal­sze­go roz­wo­ju. Nie­ste­ty, pra­wa te są na­ru­sza­ne na wie­lu eta­pach pro­ce­du­ry in vitro.

Paź­dzier­nik 2021 r. (śro­da 10.11, godz. 19.00) An­ty­kon­cep­cja. Wiel­ka hi­sto­ria ma­łej pigułki

Do­stęp­na, mod­na, ła­twa w sto­so­wa­niu, uwa­ża­na za sku­tecz­ną. An­ty­kon­cep­cja, szcze­gól­nie hor­mo­nal­na, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła my­śle­nie o ko­bie­cie, męż­czyź­nie i dziec­ku. Ma­ła pi­guł­ka, iko­na re­wo­lu­cji sek­su­al­nej, usta­li­ła no­wy po­rzą­dek. W ja­ki sposób?

Pod­czas we­bi­na­ru omó­wi­my ro­dza­je i spo­sób dzia­ła­nia an­ty­kon­cep­cji, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem środ­ków hor­mo­nal­nych. Spraw­dzi­my ich sku­tecz­ność i moż­li­we skut­ki ubocz­ne. Za­sta­no­wi­my się, dla­cze­go – sko­ro po­wszech­nie uwa­ża się pi­guł­kę za do­bro­dziej­stwo ludz­ko­ści – nie­któ­rzy le­ka­rze od­ma­wia­ją jej prze­pi­sy­wa­nia, po­wo­łu­jąc się na klau­zu­lę sumienia.

Gru­dzień 2021 r. (śro­da 8.12, godz. 19.00) O mi­ło­ści i sek­su­al­no­ści z dzieć­mi. Jak rozmawiać?

Za­pra­sza­my na ko­lej­ny, ostat­ni w tym ro­ku, we­bi­nar w nie­co in­nej for­mu­le niż zwy­kle. Go­ściem Mag­da­le­ny Gu­ziak-No­wak bę­dzie dr Ma­rek Ba­bik, mąż i ta­ta czwor­ga do­ro­słych już dzie­ci, pe­da­gog spe­cja­li­zu­ją­cy się m.in. w roz­mo­wach na „te te­ma­ty”. Za­sta­no­wi­my się, w ja­ki spo­sób roz­ma­wiać z młod­szy­mi i star­szy­mi dzieć­mi o mi­ło­ści i seksualności.

 • Któ­ry mo­ment jest odpowiedni?
 • Czy ma­łym dzie­ciom wpro­wa­dzać po­ję­cia anatomiczne?
 • Co zro­bić, kie­dy py­ta­nia dzie­ci nas krę­pu­ją lub – po pro­stu – nie zna­my na nie odpowiedzi?
 • I wresz­cie – jak roz­ma­wiać, by po­ka­zać, że mi­łość i sek­su­al­ność są wiel­kim i pięk­nym darem?

Jak zwy­kle war­to przyjść na spo­tka­nie z wła­sny­mi py­ta­nia­mi, aby za­dać je w dru­giej czę­ści i uzy­skać fa­cho­wą odpowiedź.

Spo­tka­nia pro­wa­dzi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i se­kre­tarz Za­rzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Moż­na też za­mó­wić we­bi­nar dla kon­kret­nej gru­py: na­uczy­cie­li, ka­te­che­tów i do­rad­ców ży­cia ro­dzin­ne­go. Mniej­sze gru­py łą­czy­my z więk­szy­mi, a te licz­niej­sze mo­gą li­czyć na we­bi­nar w gro­nie swo­ich znajomych.

W ce­lu usta­le­nia in­dy­wi­du­al­ne­go ter­mi­nu pro­si­my o kon­takt: webinary@pro-life.pl lub tel. 12 421 08 43.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj