Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Postępy w neonatologii i granice medycyny

Akademia Bioetyki

Czym jest wcze­śniac­two i ja­ka jest je­go ska­la? Ja­kie są po­stę­py w neo­na­to­lo­gii i gdzie jest gra­ni­ca prze­ży­wal­no­ści naj­bar­dziej nie­doj­rza­łych no­wo­rod­ków uro­dzo­nych przed­wcze­śnie? Na te i in­ne py­ta­nia z krę­gu bio­ety­ki po­cząt­ku ży­cia od­po­wie pe­dia­tra i neo­na­to­log dr n. med. An­drzej Gru­dzień w cza­sie ko­lej­ne­go wy­kła­du z cy­klu Bio­ethics Lab or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­ter­dy­scy­pli­nar­ną Aka­de­mię Bioetyki.

Dr An­drzej Gru­dzień przy­bli­ży za­gad­nie­nie wcze­śniac­twa, po­ka­że je­go ska­lę; opo­wie o po­stę­pach w neo­na­to­lo­gii – ga­łę­zi me­dy­cy­ny zaj­mu­ją­cą się ochro­ną i le­cze­niem naj­mniej­szych pa­cjen­tów oraz o gra­ni­cy prze­ży­wal­no­ści naj­bar­dziej nie­doj­rza­łych no­wo­rod­ków uro­dzo­nych przed­wcze­śnie. Pe­dia­tra i neo­na­to­log przed­sta­wi ak­tu­al­ne za­le­ce­nia do­ty­czą­ce po­stę­po­wa­nia z ty­mi no­wo­rod­ka­mi oraz da­ne rzu­ca­ją­ce no­we świa­tło na ten pro­blem z krę­gu bio­ety­ki po­cząt­ku życia.

Wy­kład „Ra­to­wa­nie wcze­śnia­ków. O po­stę­pach w neo­na­to­lo­gii i gra­ni­cach me­dy­cy­ny” bę­dzie do­stęp­ny od wtor­ku 22 lu­te­go od godz. 17.30, a w czwar­tek 24 lu­te­go o godz. 17.30 za­pla­no­wa­na jest se­sja Q&A, w cza­sie któ­rej eks­pert bę­dzie na ży­wo od­po­wia­dał na na­de­sła­ne py­ta­nia. Oba wy­da­rze­nia zo­sta­ną udo­stęp­nio­ne w ser­wi­sie YouTu­be na ka­na­le In­ter­dy­scy­pli­nar­nej Aka­de­mii Bio­ety­ki. Wy­star­czy się za­pi­sać ko­rzy­sta­jąc z for­mu­la­rza do­stęp­ne­go na stro­nie www.akademiabioetyki.pl.

Dr n. med. An­drzej Gru­dzień jest spe­cja­li­stą pe­dia­trii i neo­na­to­lo­gii. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go Col­le­gium Me­di­cum Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go i stu­diów po­dy­plo­mo­wych z bio­ety­ki na Mię­dzy­wy­dzia­ło­wym In­sty­tu­cie Bio­ety­ki Uni­wer­sy­te­tu Pa­pie­skie­go Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie. Cer­ty­fi­ko­wa­ny ul­tra­so­no­gra­fi­sta dzie­cię­cy, na­uczy­ciel aka­de­mic­ki z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem. Pra­cu­je w Od­dzia­le Pa­to­lo­gii i In­ten­syw­nej Te­ra­pii No­wo­rod­ka Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Krakowie.

Bio­ethics Lab to no­wa­tor­ski dwu­let­ni cykl spo­tkań kie­ro­wa­ny głów­nie do mię­dzy­na­ro­do­wej spo­łecz­no­ści bio­ety­ków i na­ukow­ców z róż­nych dzie­dzin opar­ty o in­ter­dy­scy­pli­nar­ne wy­kła­dy wy­bit­nych eks­per­tów. Do­stęp do dys­ku­sji i wy­kła­dów jest bez­płat­ny, otwar­ty dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych, w tym studentów.

Bio­ethics Lab to je­den z pro­jek­tów w ra­mach po­wsta­łej w Kra­ko­wie In­ter­dy­scy­pli­nar­nej Aka­de­mii Bio­ety­ki, któ­rej ce­lem jest po­pu­la­ry­za­cja na­uki, roz­wój bio­ety­ki i edu­ka­cji bio­etycz­nej w Pol­sce, a tak­że pro­mo­cja wie­dzy i ba­dań na­uko­wych w za­kre­sie na­uk przy­rod­ni­czych i me­dycz­nych, któ­re są nie­od­łącz­nie zwią­za­ne z licz­ny­mi, wciąż no­wy­mi dy­le­ma­ta­mi na­tu­ry etycznej.

In­ter­dy­scy­pli­nar­na Aka­de­mia Bio­ety­ki zo­sta­ła ob­ję­ta ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mi­ni­stra Edu­ka­cji i Na­uki. Pro­jekt jest do­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa w ra­mach pro­gra­mu Spo­łecz­na Od­po­wie­dzial­ność Nauki.

Szcze­gó­ły na www.akademiabioetyki.pl

 

Źró­dło: akademiabioetyki.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj