fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Okna życia

W oknie życia matka może ano­nimowo zostawić nowo, naro­dzone dziecko. Jest to miejsce spe­cjalnie dosto­sowane, – posiada ogrze­wanie i wen­ty­lację. Przy otwarciu, z zewnątrz uru­cha­miany jest alarm w pokoju dyżu­ru­jącej, osoby, zwykle siostry zakonnej. Dzięki alarmowi osoba, dyżu­rująca natych­miast może zająć się dzieckiem, poin­for­mować, pogo­towie ratunkowe.

Wykaz okien życia (stan na 31.12.2017).

Bia­łystok: ul. Sło­nimska 8, Pla­cówka Opie­kuńczo-Wycho­wawcza, „Jedynka”

Bielsko-Biała: ul. ks. Brzóski 3a, Die­ce­zjalny Dom Matki i Dziecka

Byd­goszcz: ul. Gdańska 56, Siostry Klaryski

Czę­sto­chowa: ul. św. Kazi­mierza 1, Dom Małych Dzieci im. bł. E. Boja­now­skiego, Siostry Słu­żeb­niczki Starowiejskie

Elbląg: ul. Bema 12, Siostry Klaryski

Ełk: ul. Wojska Pol­skiego 45, Dom św. Fau­styny „Pomocna Dłoń”

Gdańsk Matem­blewo:, ul. Matem­blewska 67, Dom Samotnej Matki Caritas

Giżycko: ul. Sta­szica 13, Dom św. Fau­styny „Wielkie Serce”, Siostry Elżbietanki

Gliwice: ul. Zyg­munta Starego 23, Siostry Boromeuszki

Głogów: ul. Kościuszki 15, Gło­gowski Szpital Powiatowy im. Jana, Pawła II

Gniezno: ul. Lecha 11, Siostry Szarytki

Goleniów: ul. Nowo­gardzka 2, Szpi­talne Centrum Medyczne w Gole­niowe, Sp. z o.o.

Gorzów Wiel­ko­polski:, ul. kard. S. Wyszyń­skiego 169, Siostry Jezusa Miłosiernego

Gru­dziądz: ul. Mikołaja z Ryńska 9/15, Siostry Elżbietanki

Jastrzębie-Zdrój: Al. Jana Pawła II 7, Woje­wódzki Szpital Spe­cja­li­styczny nr 2

Kalisz: ul. Har­cerska 1, Siostry Nazaretanki

Kartuzy: ul. Gdańska 12, Siostry Szarytki

Katowice Bogucice: ul. Leopolda 1–3, Siostry św. Jadwigi

Katowice Ligota: ul. Pio­tro­wicka 68, NZOZ „Epione”

Kętrzyn: ul. Zamkowa 4, Siostry Misjo­narki Świętej Rodziny

Kłodzko: ul. Wandy 6, Siostry Służebniczki

Kielce: Pl. Naj­świętszej Marii Panny 1, Siostry Nazaretanki

Koszalin: ul. Wojska Pol­skiego 13, Dom Samotnej Matki „Dar Życia”

Kraków: ul. Na Skarpie 66, Szpital im. S. Żeromskiego

Kraków: ul. Przy­by­szew­skiego 39, Siostry Nazaretanki

Kutno: ul. Wyszyń­skiego 3, Parafia św. Waw­rzyńca, Siostry Pasjonistki

Mikołów – Borowa Wieś:, ul. Gli­wicka 366, Ośrodek dla Osób Nie­peł­no­sprawnych, Miło­sierdzie Boże

Legnica: ul. Poselska 14–16, Ośrodek Samarytanin

Legionowo: ul. ks. J. Scha­bow­skiego 4, Siostry Urszu­lanki NMP z Gandino

Łomża: ul. Dworna 32, Siostry Benedyktynki

Łódź:, ul. Oby­wa­telska 60, Parafia św. Urszuli Ledó­chow­skiej, Siostry Urszulanki

Łódź: ul. Ster­linga 13, Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera

Nowy Sącz: ul. Dłu­gosza 53, Siostry św. Feliksa

Olsztyn: ul. kard. S. Wyszyń­skiego 11, Parafia Chry­stusa Odku­pi­ciela Człowieka

Ostrołęka: ul. Szwedzka 2, Siostry Szarytki

Ostrów Wiel­ko­polski:, ul. Gim­na­zjalna 11–13, Siostry Elżbietanki

Ostrzeszów: ul. Leśna 5, Siostry Nazaretanki

Pabianice: ul. Jana Pawła II 68, Pabia­nickie Centrum Medyczne

Piekary Śląskie – Dąbrówka Wielka:, ul. Przy­jaźni 229, Siostry Boromeuszki

Piotrków Try­bu­nalski:, ul. Armii Kra­jowej 19, Siostry Salezjanki

Płock: Pl. Stary Rynek 14/18, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia

Poznań: ul. Swoboda 59, Centrum Wsparcia Rodzin Swoboda

Radom: ul. Struga 31, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia

Rumia: ul. War­szawska 6, Siostry Salezjanki

Rzeszów: ul. ks. Józefa Sondeja 7, Dom Samotnej Matki

San­do­mierz: ul.Opatowska 10, Siostry Szarytki

Siedlce: ul. Daszyń­skiego 10, Dom Dziecka

Słupsk: ul. Hubal­czyków 1, Woje­wódzki Szpital Spe­cja­li­styczny im., Janusza Korczaka

Sopot: Al. Nie­pod­le­głości 632, Dom Hospi­cyjny Caritas im. św. Józefa

Sosnowiec:, ul. Siostry Teresy Kie­ro­ciń­skiej 25, Siostry Kar­me­li­tanki Dzie­ciątka Jezus

Stargard: ul. Zyg­munta Kra­siń­skiego 19, Centrum Socjalne Caritas

Sta­rogard Gdański: ul. Lubi­chowska 56, Parafia Miło­sierdzia Bożego

Suwałki: ul. Emilii Plater 2, Siostry Terezjanki

Szczecin:, ul. Kró­lowej Korony Pol­skiej 28, Parafia św. Rodziny, Siostry Słu­żeb­niczki Starowiejskie

Świdnica: ul. Pie­karska 2, Siostry Prezentki

Świę­to­chłowice: ul. Cho­rzow­skiej 38, Szpital Powiatowy

Tar­no­brzeg: ul. Kon­sty­tucji 3 Maja 11, Parafia Matki Bożej Nie­usta­jącej, Pomocy

Tarnów: ul. Mościc­kiego 34, Siostry Józefitki

Toruń: ul. Rabiańska 2, Siostry Elżbietanki

War­szawa: ul. Hoża 53, Siostry Fran­cisz­kanki Rodziny Maryi

War­szawa-Praga:, ul. ks. Kło­po­tow­skiego 18, Siostry Loretanki

Wieluń: ul. Szkolna 4, Siostry Opieki Spo­łecznej św. Antoniego

Wło­cławek: ul. Orla 9, Siostry Wspólnej Pracy od Nie­po­ka­lanej, Maryi

Wrocław: ul. Rydy­giera 22–28, Siostry Boromeuszki

Zamość: ul. Żda­nowska 12, Siostry Fran­cisz­kanki Misjo­narki Maryi

Zielona Góra: Pl. Powstańców Wiel­ko­pol­skich 4, Siostry Elżbietanki