Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Okna życia

W oknie ży­cia mat­ka mo­że ano­ni­mo­wo zo­sta­wić no­wo, na­ro­dzo­ne dziec­ko. Jest to miej­sce spe­cjal­nie do­sto­so­wa­ne, – po­sia­da ogrze­wa­nie i wen­ty­la­cję. Przy otwar­ciu, z ze­wnątrz uru­cha­mia­ny jest alarm w po­ko­ju dy­żu­ru­ją­cej, oso­by, zwy­kle sio­stry za­kon­nej. Dzię­ki alar­mo­wi oso­ba, dy­żu­ru­ją­ca na­tych­miast mo­że za­jąć się dziec­kiem, po­in­for­mo­wać, po­go­to­wie ratunkowe.

Wy­kaz okien ży­cia (stan na 31.12.2017).

Bia­ły­stok: ul. Sło­nim­ska 8, Pla­ców­ka Opie­kuń­czo-Wy­cho­waw­cza, „Je­dyn­ka”

Biel­sko-Bia­ła: ul. ks. Brzó­ski 3a, Die­ce­zjal­ny Dom Mat­ki i Dziecka

Byd­goszcz: ul. Gdań­ska 56, Sio­stry Klaryski

Czę­sto­cho­wa: ul. św. Ka­zi­mie­rza 1, Dom Ma­łych Dzie­ci im. bł. E. Bo­ja­now­skie­go, Sio­stry Słu­żeb­nicz­ki Starowiejskie

El­bląg: ul. Be­ma 12, Sio­stry Klaryski

Ełk: ul. Woj­ska Pol­skie­go 45, Dom św. Fau­sty­ny „Po­moc­na Dłoń”

Gdańsk Ma­tem­ble­wo:, ul. Ma­tem­blew­ska 67, Dom Sa­mot­nej Mat­ki Caritas

Gi­życ­ko: ul. Sta­szi­ca 13, Dom św. Fau­sty­ny „Wiel­kie Ser­ce”, Sio­stry Elżbietanki

Gli­wi­ce: ul. Zyg­mun­ta Sta­re­go 23, Sio­stry Boromeuszki

Gło­gów: ul. Ko­ściusz­ki 15, Gło­gow­ski Szpi­tal Po­wia­to­wy im. Ja­na, Paw­ła II

Gnie­zno: ul. Le­cha 11, Sio­stry Szarytki

Go­le­niów: ul. No­wo­gardz­ka 2, Szpi­tal­ne Cen­trum Me­dycz­ne w Go­le­nio­we, Sp. z o.o.

Go­rzów Wiel­ko­pol­ski:, ul. kard. S. Wy­szyń­skie­go 169, Sio­stry Je­zu­sa Miłosiernego

Gru­dziądz: ul. Mi­ko­ła­ja z Ryń­ska 9/15, Sio­stry Elżbietanki

Ja­strzę­bie-Zdrój: Al. Ja­na Paw­ła II 7, Wo­je­wódz­ki Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny nr 2

Ka­lisz: ul. Har­cer­ska 1, Sio­stry Nazaretanki

Kar­tu­zy: ul. Gdań­ska 12, Sio­stry Szarytki

Ka­to­wi­ce Bo­gu­ci­ce: ul. Le­opol­da 1–3, Sio­stry św. Jadwigi

Ka­to­wi­ce Li­go­ta: ul. Pio­tro­wic­ka 68, NZOZ „Epio­ne”

Kę­trzyn: ul. Zam­ko­wa 4, Sio­stry Mi­sjo­nar­ki Świę­tej Rodziny

Kłodz­ko: ul. Wan­dy 6, Sio­stry Służebniczki

Kiel­ce: Pl. Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny 1, Sio­stry Nazaretanki

Ko­sza­lin: ul. Woj­ska Pol­skie­go 13, Dom Sa­mot­nej Mat­ki „Dar Życia”

Kra­ków: ul. Na Skar­pie 66, Szpi­tal im. S. Żeromskiego

Kra­ków: ul. Przy­by­szew­skie­go 39, Sio­stry Nazaretanki

Kut­no: ul. Wy­szyń­skie­go 3, Pa­ra­fia św. Waw­rzyń­ca, Sio­stry Pasjonistki

Mi­ko­łów – Bo­ro­wa Wieś:, ul. Gli­wic­ka 366, Ośro­dek dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Mi­ło­sier­dzie Boże

Le­gni­ca: ul. Po­sel­ska 14–16, Ośro­dek Samarytanin

Le­gio­no­wo: ul. ks. J. Scha­bow­skie­go 4, Sio­stry Ur­szu­lan­ki NMP z Gandino

Łom­ża: ul. Dwor­na 32, Sio­stry Benedyktynki

Łódź:, ul. Oby­wa­tel­ska 60, Pa­ra­fia św. Ur­szu­li Le­dó­chow­skiej, Sio­stry Urszulanki

Łódź: ul. Ster­lin­ga 13, Szpi­tal Miej­ski im. dr L. Rydygiera

No­wy Sącz: ul. Dłu­go­sza 53, Sio­stry św. Feliksa

Olsz­tyn: ul. kard. S. Wy­szyń­skie­go 11, Pa­ra­fia Chry­stu­sa Od­ku­pi­cie­la Człowieka

Ostro­łę­ka: ul. Szwedz­ka 2, Sio­stry Szarytki

Ostrów Wiel­ko­pol­ski:, ul. Gim­na­zjal­na 11–13, Sio­stry Elżbietanki

Ostrze­szów: ul. Le­śna 5, Sio­stry Nazaretanki

Pa­bia­ni­ce: ul. Ja­na Paw­ła II 68, Pa­bia­nic­kie Cen­trum Medyczne

Pie­ka­ry Ślą­skie – Dą­brów­ka Wiel­ka:, ul. Przy­jaź­ni 229, Sio­stry Boromeuszki

Piotr­ków Try­bu­nal­ski:, ul. Ar­mii Kra­jo­wej 19, Sio­stry Salezjanki

Płock: Pl. Sta­ry Ry­nek 14/18, Sio­stry Mat­ki Bo­żej Miłosierdzia

Po­znań: ul. Swo­bo­da 59, Cen­trum Wspar­cia Ro­dzin Swoboda

Ra­dom: ul. Stru­ga 31, Sio­stry Mat­ki Bo­żej Miłosierdzia

Ru­mia: ul. War­szaw­ska 6, Sio­stry Salezjanki

Rze­szów: ul. ks. Jó­ze­fa Son­de­ja 7, Dom Sa­mot­nej Matki

San­do­mierz: ul.Opatowska 10, Sio­stry Szarytki

Sie­dl­ce: ul. Da­szyń­skie­go 10, Dom Dziecka

Słupsk: ul. Hu­bal­czy­ków 1, Wo­je­wódz­ki Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny im., Ja­nu­sza Korczaka

So­pot: Al. Nie­pod­le­gło­ści 632, Dom Ho­spi­cyj­ny Ca­ri­tas im. św. Józefa

So­sno­wiec:, ul. Sio­stry Te­re­sy Kie­ro­ciń­skiej 25, Sio­stry Kar­me­li­tan­ki Dzie­ciąt­ka Jezus

Star­gard: ul. Zyg­mun­ta Kra­siń­skie­go 19, Cen­trum So­cjal­ne Caritas

Sta­ro­gard Gdań­ski: ul. Lu­bi­chow­ska 56, Pa­ra­fia Mi­ło­sier­dzia Bożego

Su­wał­ki: ul. Emi­lii Pla­ter 2, Sio­stry Terezjanki

Szcze­cin:, ul. Kró­lo­wej Ko­ro­ny Pol­skiej 28, Pa­ra­fia św. Ro­dzi­ny, Sio­stry Słu­żeb­nicz­ki Starowiejskie

Świd­ni­ca: ul. Pie­kar­ska 2, Sio­stry Prezentki

Świę­to­chło­wi­ce: ul. Cho­rzow­skiej 38, Szpi­tal Powiatowy

Tar­no­brzeg: ul. Kon­sty­tu­cji 3 Ma­ja 11, Pa­ra­fia Mat­ki Bo­żej Nie­usta­ją­cej, Pomocy

Tar­nów: ul. Mo­ścic­kie­go 34, Sio­stry Józefitki

To­ruń: ul. Ra­biań­ska 2, Sio­stry Elżbietanki

War­sza­wa: ul. Ho­ża 53, Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Ro­dzi­ny Maryi

War­sza­wa-Pra­ga:, ul. ks. Kło­po­tow­skie­go 18, Sio­stry Loretanki

Wie­luń: ul. Szkol­na 4, Sio­stry Opie­ki Spo­łecz­nej św. Antoniego

Wło­cła­wek: ul. Or­la 9, Sio­stry Wspól­nej Pra­cy od Nie­po­ka­la­nej, Maryi

Wro­cław: ul. Ry­dy­gie­ra 22–28, Sio­stry Boromeuszki

Za­mość: ul. Żda­now­ska 12, Sio­stry Fran­cisz­kan­ki Mi­sjo­nar­ki Maryi

Zie­lo­na Gó­ra: Pl. Po­wstań­ców Wiel­ko­pol­skich 4, Sio­stry Elżbietanki

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj