Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Fundusz wspierający samotne matki „Mama nie sama”

O odwadze zaczynania od nowa

Na­ta­lia jak feniks

O odwadze zaczynania od nowa

Pa­ni Na­ta­lia ma 32 la­ta i wy­cho­wu­je dwo­je dzie­ci. Trud­no słu­chać o tym, że w jej wie­ku moż­na mieć za so­bą do­świad­cze­nia prze­mo­cy, pró­bę po­zba­wie­nia jej ży­cia oraz stra­tę dwój­ki dzie­ci, któ­re nie do­ży­ły na­wet ro­ku. Trud­no co­kol­wiek jej po­wie­dzieć. Bra­ku­je słów.

Pa­ni Na­ta­lia na po­cząt­ku roz­mo­wy py­ta, czy mu­si opo­wia­dać o do­mu ro­dzin­nym. To, że nie chce o tym mó­wić, mó­wi wię­cej niż nie­jed­na opowieść.

Dziś ro­dzi­ców miesz­ka­nie za­jął ko­mor­nik, a brat miesz­ka ką­tem u wu­ja. To tłu­ma­czy, dla­cze­go, gdy po­trze­bo­wa­ła po­mo­cy, zna­la­zła się w do­mu sa­mot­nej mat­ki. Spę­dzi­ła tam rok i osiem dni. To był do­bry czas. Mia­ła z dzieć­mi osob­ny po­kój, a od sióstr otrzy­ma­ła ogrom­ną po­moc. „Wiem, ile do­sta­łam – mó­wi dzi­siaj, gdy roz­ma­wia­my w ma­lut­kim miesz­ka­niu, któ­re uda­ło jej się wy­na­jąć. – Dzię­ki te­mu, że tam by­łam, mo­głam w ogó­le ru­szyć do przodu”.

Resz­ta to łatwizna

Pa­ni Na­ta­lia pra­cu­je na pro­duk­cji, skła­da szkla­ne ele­men­ty. Dźwi­ga­nie okien jest cięż­kie, ale pa­ni Na­ta­lia lu­bi swo­ją pra­cę, lu­bi też eki­pę, z któ­rą pra­cu­je. Do­ce­nia to, że pra­cu­je od go­dzi­ny 8 do 16 i zdą­ży za­wieźć i ode­brać dzie­ci ze szko­ły. Wcze­śniej pra­co­wa­ła w Żab­ce i chy­ba z cza­sem wró­ci do han­dlu. Choć naj­więk­szym jej ma­rze­niem jest jeź­dzić na tak­sów­ce. Że to nie bar­dzo bez­piecz­ne dla ko­bie­ty? „Po tym wszyst­kim, co prze­ży­łam, resz­ta to dla mnie łatwizna”.

Miał dwie twarze

„Nie uło­ży­ło mi się – pa­ni Na­ta­lia za­czy­na swo­ją opo­wieść, jak­by by­ła jed­ną z wie­lu hi­sto­rii ko­biet po roz­sta­niu. – Nie spo­tka­łam ta­kie­go męż­czy­zny, ja­kie­go po­win­nam. Mia­łam 17 lat, gdy po­zna­łam oj­ca mo­ich dziew­czy­nek. Wy­so­ki, przy­stoj­ny, z pra­wem jaz­dy. Im­po­no­wa­ło mi, że pra­co­wał. Po­tem oka­za­ło się, że miał dwie twa­rze. Po­czuł, że mo­że po­zwa­lać so­bie na wszyst­ko. Że sko­ro ma­my dzie­ci, to już od nie­go nie odej­dę. Był agre­syw­ny i psy­chicz­nie, i fi­zycz­nie. Po­tra­fił mnie ude­rzyć na­wet w cią­ży. Wię­ził mnie. Za­my­kał na klucz w miesz­ka­niu na ca­ły dzień. Stwier­dzo­no schi­zo­fre­nię. Za­czął du­żo pić. Raz pró­bo­wał mnie wy­rzu­cić z okna. Do­brze, że aku­rat są­siad szedł, za­uwa­żył to i mnie uratował.

Za du­ży smutek

Co tu du­żo mó­wić? Wy­pro­wa­dzi­łam się z dnia na dzień. Wy­na­ję­łam po­kój. Zna­la­złam pra­cę, ma­ma wte­dy jesz­cze mo­gła przy­cho­dzić do dzie­ci, a ja do pra­cy. Da­wa­łam radę.

Po­cząt­ko­wo on chciał kon­tak­tu z dzieć­mi, ale jak je przy­pro­wa­dza­łam, to zno­wu wy­la­ty­wał do mnie z rę­ka­mi. Dzie­ci pra­wie go nie zna­ją. W cór­ce to tkwi do dziś. Cza­sem ogar­nia ją smu­tek. Zbyt du­ży, jak na dziec­ko w jej wieku.

Tak więc nie ma go w na­szym ży­ciu. Nie wiem na­wet, gdzie jest i co ro­bi. Z fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go do­sta­ję 400 zł, bo on nie pła­ci nic.

Nie da­li­śmy rady

I tak ży­łam. Pra­co­wa­łam ca­ły czas. Po­zna­łam dru­gie­go męż­czy­znę. Ko­cha­łam go, a i on był bar­dzo za mną. Z nim się ukła­da­ło. Mo­że i by się ukła­da­ło do dziś. A mo­że nie.

Ale sta­ło się tak, że za­szłam w cią­żę bliź­nia­czą i uro­dzi­łam dwie có­recz­ki na po­cząt­ku siód­me­go mie­sią­ca. U jed­nej płu­ca na­wet nie ru­szy­ły, nie pod­ję­ły pra­cy. Ży­ła czte­ry dni. Dru­ga zmar­ła po miesiącu.

Z ich oj­cem roz­sta­li­śmy. Nie da­li­śmy ra­dy psy­chicz­nie. Nie po­tra­fi­ły­śmy po czymś ta­kim być ra­zem. Po czymś takim.

Pa­trzy­łam na nie­go i przy­po­mi­na­ło mi się wszystko.

In­ne po­dob­ne historie

Tu­taj w Gdań­sku za­czy­nam wszyst­ko od no­wa. Tak się cie­szę, że zna­la­złam to miesz­ka­nie. Ma­łe ale ta­nie. Przy­tul­ne. Du­żo jesz­cze bra­ku­je. Mu­szę np. go­to­wać co­dzien­nie, bo nie mam na ty­le du­że­go garn­ka, że­by ugo­to­wać na dwa dni. Wi­dzia­łam ta­ki po­rząd­ny gar­nek w Bie­dron­ce za 70 zł. Mo­że jak uzbie­ram pie­nią­dze, to bę­dzie jesz­cze ta pro­mo­cja. A jak nie, to bę­dzie inna.

Te­raz po pro­stu po­trze­bu­ję spo­ko­ju. Wspar­cia oczy­wi­ście też. Ale mo­ja ma­ma już te­raz sa­ma po­trze­bu­je po­mo­cy. Za to mam sio­stry za­kon­ne, któ­re pro­wa­dzą dom mat­ki i dziec­ka. I dziew­czy­ny, z któ­ry­mi tam miesz­ka­łam. Trzy­ma­my się ra­zem. Każ­da ma in­ną hi­sto­rię, ale tak na­praw­dę to prze­cież podobną.

Za­dbam jesz­cze bardziej

Py­ta pa­ni, czy dam so­bie ra­dę. Tak. Mam pro­stą od­po­wiedź: tak.

Ko­cham mo­rze, lu­bię stać na pla­ży i słu­chać, jak szu­mi. Mo­dlę się wte­dy i to mi bar­dzo po­ma­ga. Czu­ję, że ktoś z gó­ry nad na­mi czu­wa. Ale naj­więk­szą si­łę, ta­ką me­ga si­łę, to da­ją mi dzieci.

Na­wet przy naj­więk­szym za­ła­ma­niu to dla nich od­ra­dza­łam się – jak fe­niks z po­pio­łów. One są naj­waż­niej­sze. Ale o sie­bie też dbam. I za­dbam jesz­cze bardziej”.


Hi­sto­ria zo­sta­ła opi­sa­na zgod­nie z za­sa­da­mi za­cho­wa­nia ano­ni­mo­wo­ści bohaterki.

 

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka pro­wa­dzi Fun­dusz „Ma­ma nie sa­ma”. We współ­pra­cy z do­ma­mi sa­mot­nej mat­ki oraz in­ny­mi ośrod­ka­mi in­ter­wen­cyj­ny­mi po­ma­ga­my usa­mo­dziel­nić się ko­bie­tom opusz­cza­ją­cym te pla­ców­ki. Fun­dusz za­kła­da po­moc w za­kre­sie in­dy­wi­du­al­nie uzgod­nio­nym z po­trze­bu­ją­cą ma­mą (np. w urzą­dze­niu miesz­ka­nia: za­ku­pie pral­ki, ku­chen­ki, lo­dów­ki lub w co­mie­sięcz­nej do­pła­cie do czyn­szu). Pa­ni Na­ta­lia jest jed­ną z pod­opiecz­nych funduszu.

Regulamin Funduszu wspierającego samotne matki „Mama nie sama”

§ 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie

 • Sto­wa­rzy­sze­nie: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, 31–142 Kra­ków, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, NIP: 679–25-66–512, KRS: 0000140437.
 • Za­rząd: Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, któ­re­go ak­tu­al­ny skład do­stęp­ny jest w Kra­jo­wym Re­je­strze Są­do­wym i na stro­nie in­ter­ne­to­wej Sto­wa­rzy­sze­nia: pro-life.pl
 • Fun­dusz: Fun­dusz wspie­ra­ją­cy sa­mot­ne mat­ki „Ma­ma nie sama”.
 • Be­ne­fi­cjent­ka: Mat­ka sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­ca dziec­ko, opusz­cza­ją­ca dom sa­mot­nej mat­ki lub in­ny ośro­dek po­mo­co­wy lub kry­zy­so­wy, po­trze­bu­ją­ca po­mo­cy rze­czo­wej al­bo fi­nan­so­wej do usa­mo­dziel­nie­nia się.
 • Dom po­mo­cy do­raź­nej: Dom Sa­mot­nej Mat­ki lub in­ny ośro­dek po­mo­co­wy lub kry­zy­so­wy, w któ­rym prze­by­wa Beneficjentka.
 • Do­wód Księ­go­wy: Imien­na fak­tu­ra, ra­chu­nek lub in­ny imien­ny do­wód za­ku­pu pod­le­ga­ją­cy re­fun­da­cji w ra­mach Fun­du­szu opi­sa­ny szcze­gó­ło­wo w § 6.
 • Re­gu­la­min: Re­gu­la­min fun­du­szu wspie­ra­ją­ce­go sa­mot­ne mat­ki „Ma­ma nie sama”.

§ 2. Cel Funduszu

Zgod­nie ze Sta­tu­tem, Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi m.in. dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną na rzecz ro­dzi­ny, ma­cie­rzyń­stwa, ro­dzi­ciel­stwa oraz upo­wszech­nia­nia i ochro­ny praw dziec­ka. Ce­lem Fun­du­szu jest po­ma­ga­nie sa­mot­nym mat­kom w po­kry­ciu kosz­tów zwią­za­nych z usa­mo­dziel­nie­niem się po opusz­cze­niu Do­mów po­mo­cy do­raź­nej, w któ­rych prze­by­wa­ły po utra­ce­niu miej­sca za­miesz­ka­nia i środ­ków utrzy­ma­nia, na sku­tek zda­rzeń ży­cio­wych (m.in. nie­pla­no­wa­na cią­ża, prze­moc w ro­dzi­nie czy śmierć bli­skich). Po­moc fi­nan­so­wa i rze­czo­wa bę­dzie udzie­la­na w ta­ki spo­sób, aby wes­przeć Be­ne­fi­cjent­kę w sa­mo­dziel­nym utrzy­ma­niu się i wy­cho­wy­wa­niu dziec­ka (dzie­ci).

§ 3. Warunki przyznawania Funduszu

 1. Fun­dusz przy­zna­wa­ny jest de­cy­zją Za­rzą­du w od­po­wie­dzi na wnio­sek za­wie­ra­ją­cy kom­plet do­ku­men­tów opi­sa­nych w § 5.
 2. Wnio­sek o wspar­cie sa­mot­na mat­ka (speł­nia­ją­ce de­fi­ni­cję Be­ne­fi­cjent­ki) skła­da wspól­nie z dy­rek­cją (kie­row­nic­twem) Do­mu po­mo­cy do­raź­nej.
 3. De­cy­zję o przy­zna­niu po­mo­cy po­dej­mu­je Za­rząd.
 4. Za­rząd do­ło­ży wszel­kich sta­rań, że­by roz­pa­trzyć pra­wi­dło­wo wy­peł­nio­ne i po­sia­da­ją­ce wszyst­kie wy­ma­ga­ne za­łącz­ni­ki wnio­ski do 30 dni od da­ty ich wpły­nię­cia do Sto­wa­rzy­sze­nia.
 5. Wnio­ski z za­łącz­ni­ka­mi moż­na skła­dać oso­bi­ście lub prze­słać li­stem po­le­co­nym na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia.
 6. Je­że­li zło­żo­na do­ku­men­ta­cja jest nie­kom­plet­na, za­wie­ra błę­dy lub bu­dzi wąt­pli­wo­ści, Sto­wa­rzy­sze­nie prze­śle we­zwa­nie do jej po­pra­wie­nia (uzu­peł­nie­nia) w ter­mi­nie do 30 dni od otrzy­ma­nia we­zwa­nia. Po tym ter­mi­nie wnio­sek nie zo­sta­nie rozpatrzony.
 7. Wszyst­kie oso­by, któ­re zło­ży­ły po­da­nia o po­moc zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ne pi­sem­nie o de­cy­zji Za­rzą­du w ter­mi­nie do 14 dni od jej wydania.
 8. Po­zy­tyw­na de­cy­zja wy­sła­na li­stem po­le­co­nym na ad­res wska­za­ny przez we wnio­sku jest rów­no­znacz­na z otwar­ciem Fun­du­szu i roz­po­czę­ciem świad­cze­nia na jej rzecz pomocy.
 9. Bez wzglę­du na de­cy­zję Za­rząd za­strze­ga so­bie pra­wo do nie od­sy­ła­nia otrzy­ma­nych dokumentów.

§ 4. Dokumenty wymagane do starania się o przyznanie Funduszu

 1. Wy­peł­nio­ny kom­plet­nie i czy­tel­nie wnio­sek ze wszyst­ki­mi wy­ma­ga­ny­mi podpisami.
 2. Pod­pi­sa­ny re­gu­la­min Fun­du­szu.
 3. Od­pis skró­co­ny ak­tu uro­dze­nia dziec­ka (dzie­ci).
 4. Opis sy­tu­acji by­to­wej i do­cho­do­wej spo­rzą­dzo­ny przez Dom po­mo­cy do­raź­nej.
 5. Opi­nia Do­mu po­mo­cy do­raź­nej na te­mat Be­ne­fi­cjent­ki wraz z opi­sem pla­nu na usa­mo­dziel­nie­nie i wy­ko­rzy­sta­nie wspar­cia w ra­mach Fun­du­szu oraz in­nych in­sty­tu­cji (np. MOPS)
 6. Opcjo­nal­nie opi­nia na te­mat Be­ne­fi­cjent­ki, wy­sta­wio­na przez Miej­ski Ośro­dek Po­mo­cy Spo­łecz­nej (MOPS) lub Gmin­ny Ośro­dek Po­mo­cy Spo­łecz­nej (GOPS).
 7. Zgo­da na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych Be­ne­fi­cjent­ki.
 8. Zgo­da na wza­jem­ne prze­ka­zy­wa­nie in­for­ma­cji o sta­nie ma­te­rial­nym i by­to­wym Be­ne­fi­cjent­ki po­mię­dzy Sto­wa­rzy­sze­niem, Do­mem po­mo­cy do­raź­nej oraz, je­że­li oso­ba jest be­ne­fi­cjen­tem po­mo­cy z MOPS/GOPS, Miej­skim Ośrod­kiem Po­mo­cy Spo­łecz­nej (MOPS) lub Gmin­nym Ośrod­kiem Po­mo­cy Spo­łecz­nej (GOPS).

§ 5. Zasady korzystania z Funduszu

 1. Wy­dat­ko­wa­nie przy­zna­ne­go Fun­du­szu jest usta­la­ne in­dy­wi­du­al­nie, na pod­sta­wie pla­nu usa­mo­dziel­nie­nia przed­sta­wio­ne­go przez Be­ne­fi­cjent­kęDom po­mo­cy do­raź­nej, za­ak­cep­to­wa­ne­go przez Za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia.
 2. Fun­dusz przy­zna­wa­ny jest na dwa­na­ście ko­lej­nych miesięcy.
 3. Środ­ki prze­zna­czo­ne na po­moc dla Be­ne­fi­cjent­ki to 6 000 zł (słow­nie: sześć ty­się­cy zło­tych) i wpła­ca­ne są co mie­siąc w wy­so­ko­ści 500 zł na pry­wat­ne kon­to Be­ne­fi­cjent­ki wska­za­ne we wnio­sku. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach prze­wi­dzia­ne jest jed­no­ra­zo­we wy­ko­rzy­sta­nie więk­szej kwo­ty – do 3 000 zł w jed­nym półroczu.
 4. Wy­pła­ty prze­ka­zy­wa­ne są dzie­sią­te­go dnia każ­de­go mie­sią­ca na pod­sta­wie wcze­śniej (do koń­ca mie­sią­ca po­prze­dza­ją­ce­go prze­lew) do­star­cza­nych do biu­ra Sto­wa­rzy­sze­nia Do­wo­dów Księ­go­wych. W sy­tu­acji, kie­dy Do­wo­dy księ­go­we nie zo­sta­ną do­star­czo­ne w ter­mi­nie (lub po­kry­wa­ją mniej­szą kwo­tę), prze­lew nie zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­ny. Je­że­li prze­rwa w prze­sy­ła­niu Do­wo­dów księ­go­wych bę­dzie dłuż­sza niż 90 dni, na­le­ży o tym po­in­for­mo­wać Za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia, w prze­ciw­nym ra­zie Fun­dusz zo­sta­nie zamknięty.
 5. Do­wo­dy księ­go­we mu­szą być:
  • imien­ne, wy­sta­wio­ne na da­ne Be­ne­fi­cjent­ki. W przy­pad­ku za­ku­pu rze­czy uży­wa­nej od oso­by fi­zycz­nej re­fun­da­cja jest moż­li­wa na pod­sta­wie umo­wy kup­na-sprze­da­ży. Ko­niecz­ne jest w ta­kiej sy­tu­acji przed­sta­wie­nie prze­le­wu ban­ko­we­go (for­ma go­tów­ko­wa nie bę­dzie refundowana);
  • do­star­czo­ne w oryginale;
  • je­że­li fak­tu­ra zo­sta­ła opła­co­na prze­le­wem, na­le­ży do­łą­czyć ban­ko­we lub pocz­to­we po­twier­dze­nie przelewu;
  • wy­sta­wio­ne nie wcze­śniej jak w dniu de­cy­zji o opusz­cze­niu Ośrodka.
 1. Su­ma kwot na Do­wo­dach księ­go­wych za da­ny mie­siąc nie mo­że być mniej­sza niż 500 zł. Je­że­li Do­wo­dy księ­go­we bę­dą wy­sta­wio­ne na wyż­szą kwo­tę, zo­sta­nie ona roz­dzie­lo­na na ko­lej­ne miesiące.
 2. W przy­pad­ku stwier­dze­nia błę­dów w przed­ło­żo­nych Do­wo­dach księ­go­wych, zo­sta­ną one zwró­co­ne z po­da­niem po­wo­du od­rzu­ce­nia i z moż­li­wo­ścią prze­sła­nia korekty.
 3. W przy­pad­ku Do­wo­dów księ­go­wych za za­kup pro­duk­tów lub usług, nie­zgod­nych z ce­la­mi Fun­du­szu, Sto­wa­rzy­sze­nie od­mó­wi ich re­fun­da­cji, a wszyst­kie Do­wo­dy księ­go­we, któ­re nie zo­sta­ną zre­fun­do­wa­ne zo­sta­ną zwró­co­ne Be­ne­fi­cjent­ce wraz z pi­smem o za­koń­cze­niu po­mo­cy w ra­mach Fun­du­szu.
 4. Je­że­li prze­lew środ­ków w ra­mach Fun­du­szu zo­sta­nie do­ko­na­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie na pod­sta­wie nie­praw­dzi­wych lub nie­ak­tu­al­nych Do­wo­dów księ­go­wych, da­nych, do­ku­men­tów lub oświad­czeń, Sto­wa­rzy­sze­nie ma pra­wo za­mknąć Fun­dusz oraz do­cho­dzić zwro­tu udzie­lo­nych świad­czeń. W przy­pad­ku bra­ku zwro­tu tych świad­czeń Sto­wa­rzy­sze­nie za­kwa­li­fi­ku­je je ja­ko da­ro­wi­znę i zgło­si do roz­li­cze­nia przez Urząd Skarbowy.
 5. Do­wo­dy księ­go­we nie mo­gą być re­fun­do­wa­ne wcze­śniej przez in­ne or­ga­ni­za­cje lub ośrod­ki po­mo­cy społecznej.
 6. Sto­wa­rzy­sze­nie nie wy­ko­nu­je prze­le­wów na kon­ta in­nych in­sty­tu­cji charytatywnych.
 7. Fak­tu­ry za­gra­nicz­ne nie pod­le­ga­ją refundacji.
 8. Be­ne­fi­cjent­ka jest od­po­wie­dzial­na za wy­ko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych środ­ków z Fun­du­szu zgod­nie z Re­gu­la­mi­nem.
 9. Be­ne­fi­cjent­ka jest zo­bo­wią­za­na do prze­strze­ga­nia po­sta­no­wień re­gu­la­mi­nu oraz prze­ka­zy­wa­nia in­for­ma­cji o wszel­kich zmia­nach w swo­jej sy­tu­acji ży­cio­wej i finansowej.
 10. Sto­wa­rzy­sze­nie nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści ty­tu­łem zo­bo­wią­zań, ja­kie Be­ne­fi­cjent­ka przy­ję­ła na sie­bie w za­mian za wspar­cie otrzy­my­wa­ne w ra­mach Funduszu.
 11. W przy­pad­ku uza­sad­nio­nej ko­niecz­no­ści jed­no­ra­zo­we­go wy­dat­ko­wa­nia więk­szych środ­ków (do 3 000 zł), Sto­wa­rzy­sze­nie prze­le­wa środ­ki bez­po­śred­nio na kon­to sprze­da­ją­ce­go to­war lub usłu­gę (na fak­tu­rze wid­nie­je ja­ko płat­nik) na pod­sta­wie fak­tu­ry pro-for­ma. Je­że­li ta­ka for­ma roz­li­czeń nie zo­sta­ła uzgod­nio­na pod­czas roz­pa­try­wa­nia zło­żo­nych wnio­sków, mu­si zo­stać pod­ję­ta osob­na de­cy­zja Za­rzą­du na pod­sta­wie do­dat­ko­we­go wnio­sku zło­żo­ne­go przez Be­ne­fi­cjent­kę.

§ 6. Zamknięcie Funduszu

 1. Be­ne­fi­cjent­ka ma pra­wo w każ­dej chwi­li za­żą­dać za­mknię­cia Fun­du­szu, skła­da­jąc pi­sem­ne oświad­cze­nie w tej sprawie.
 2. Be­ne­fi­cjent­ka mo­że w każ­dej chwi­li wy­co­fać zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich da­nych oso­bo­wych e‑mailem bądź li­stow­nie, co skut­ku­je za­mknię­ciem Fun­du­szu.
 3. W przy­pad­ku zna­czą­cej po­pra­wy sy­tu­acji ma­te­rial­no-by­to­wej Be­ne­fi­cjent­ki, Sto­wa­rzy­sze­nie ma pra­wo do za­mknię­cia Fun­du­szu.
 4. Za­mknię­cia Fun­du­szu do­ko­nu­je się na dzień do­ko­na­nia przez Be­ne­fi­cjent­kę ostat­nie­go roz­li­cze­nia, spo­rzą­dzo­ne­go zgod­nie z Re­gu­la­mi­nem.

§ 7. Przedłużenie Funduszu

W szcze­gól­nych przy­pad­kach Za­rząd mo­że pod­jąć de­cy­zję o prze­dłu­że­niu Fun­du­szu na ko­lej­ny rok, na pod­sta­wie zło­żo­ne­go przez Be­ne­fi­cjent­kę wnio­sku wraz z uza­sad­nie­niem ko­niecz­no­ści dal­sze­go wspar­cia i do­ku­men­ta­mi po­twier­dza­ją­cy­mi to uzasadnienie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Be­ne­fi­cjent­ka oświad­cza, że za­po­zna­ła się z Re­gu­la­mi­nem Fun­du­szu i zo­bo­wią­zu­je się do je­go przestrzegania.
 2. Sto­wa­rzy­sze­nie za­strze­ga so­bie pra­wo do jed­no­stron­ne­go do­ko­ny­wa­nia zmian w Re­gu­la­mi­nie w każ­dym cza­sie. Be­ne­fi­cjent­ka każ­do­ra­zo­wo zo­sta­je nie­zwłocz­nie po­in­for­mo­wa­na o wpro­wa­dzo­nych zmia­nach. Zmia­ny te są rów­nież wpro­wa­dza­ne na stro­nie: www.mama-nie-sama.pro-life.pl.
 3. Je­że­li Be­ne­fi­cjent­ka nie wnie­sie za­strze­żeń co do zmian Re­gu­la­mi­nu w ter­mi­nie do 14 dni, uzna­je się, że zo­sta­ły one za­ak­cep­to­wa­ne. W przy­pad­ku pi­sem­nej in­for­ma­cji o za­strze­że­niach Be­ne­fi­cjent­ki co do zmian Re­gu­la­mi­nu, Za­rząd mo­że pod­jąć de­cy­zję o za­mknię­ciu Fun­du­szu.
 4. Wszel­kie de­cy­zje, któ­re nie zo­sta­ły uwzględ­nio­ne w Re­gu­la­mi­nie, każ­do­ra­zo­wo wy­ma­ga­ją uchwa­ły Za­rzą­du i pi­sem­ne­go wnio­sku lub zgo­dy Be­ne­fi­cjent­ki.
 5. Wza­jem­na ko­re­spon­den­cja kie­ro­wa­na bę­dzie na ad­re­sy wska­za­ne we wnio­sku o przy­zna­nie Fun­du­szu. In­for­ma­cja o zmia­nie ad­re­su do ko­re­spon­den­cji po­win­na być każ­do­ra­zo­wo sku­tecz­nie prze­ka­za­na przez stro­ny na ostat­ni ak­tu­al­ny adres.
 6. Ko­re­spon­den­cja kie­ro­wa­na na ostat­ni ak­tu­al­ny ad­res bę­dzie uzna­na za do­rę­czo­ną tak­że w ra­zie jej zwro­tu lub nie­pod­ję­cia przez ad­re­sa­ta. W ta­kim przy­pad­ku za da­tę do­rę­cze­nia uzna­je się 15 dzień od da­ty wy­sła­nia ko­re­spon­den­cji li­stem poleconym.
 7. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nie bę­dą mia­ły za­sto­so­wa­nie prze­pi­sy Ko­dek­su Cy­wil­ne­go oraz in­ne obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy prawa.
 8. Pra­wem wła­ści­wym od­no­śnie do spraw spor­nych jest pra­wo pol­skie. Wszel­kie ewen­tu­al­ne spo­ry po­mię­dzy Sto­wa­rzy­sze­niemBe­ne­fi­cjent­ką roz­strzy­gnie sąd po­wszech­ny wła­ści­wy dla sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia.

Kra­ków, 12 stycz­nia 2024 r.

W spra­wie wnio­sku oraz wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów pro­si­my o kon­takt z biu­rem: tel. 12 421–08-43 (po­nie­dzia­łek-pią­tek w godz. 8–16), ma­il: pomoc@pro-life.pl.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj