Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wystawa „Kochamy każde życie”

„Ko­cha­my każ­de ży­cie” – to ty­tuł na­szej wy­sta­wy pro-li­fe, któ­rą moż­na bez­płat­nie za­mó­wić do szko­ły, ko­ścio­ła, na kon­fe­ren­cję pro­ro­dzin­ną czy ro­dzin­ny piknik.

Ja­ki jest te­mat wystawy?

Wy­sta­wa w bar­dzo przy­stęp­ny spo­sób opo­wia­da o fan­ta­stycz­nej przy­go­dzie, ja­ką jest roz­wój pre­na­tal­ny dziec­ka. Jest peł­na cie­ka­wo­stek. Cie­płe, ra­do­sne zdję­cia współ­gra­ją z krót­ki­mi, pro­sty­mi w od­bio­rze tek­sta­mi. W wy­sta­wie po­ru­sza­my ta­kie za­gad­nie­nia jak: po­czą­tek ży­cia, dy­na­mi­ka roz­wo­ju pre­na­tal­ne­go, pra­wo do ży­cia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi czy star­szych, zmia­ny za­cho­dzą­ce w cie­le ko­bie­ty w cią­ży i in­ne. Ostat­nia plan­sza za­wie­ra ko­men­tarz św. Ja­na Paw­ła II i pa­pie­ża Franciszka.

Ja­kie są szcze­gó­ły techniczne?

Wy­sta­wa skła­da się z 10 stan­dów. Każ­dy z nich po roz­ło­że­niu ma wy­mia­ry 210 cm x 100 cm. Każ­dy roll-up jest spa­ko­wa­ny do osob­nej tor­by, ca­łość wy­sy­ła­my w dwóch du­żych pacz­kach, wa­żą­cych po ok. 15 kg każ­da. Dzię­ki te­mu wy­sta­wa jest so­lid­na i mo­że słu­żyć wie­lu oso­bom i środowiskom.

Czy wy­sta­wę mo­gą oglą­dać dzieci?

Tak, jak naj­bar­dziej! Wy­sta­wą jest ra­do­sną opo­wie­ścią o po­czę­ciu. Zo­sta­ła przy­go­to­wa­na w ta­ki spo­sób, aby moż­na by­ło ją za­mó­wić do szko­ły czy z oka­zji Dnia Dziec­ka lub Dnia Świę­to­ści Ży­cia do ko­ścio­ła al­bo na ro­dzin­ny pik­nik. Wy­sta­wa jest po­zy­tyw­na, nie za­wie­ra żad­nych dra­stycz­nych zdjęć, ani żad­nych dra­stycz­nych opi­sów. Aspek­ty bio­lo­gicz­ne są przed­sta­wio­ne w for­mie ciekawostek. 

Gdzie i z ja­kiej oka­zji moż­na za­mó­wić wystawę?

Wy­sta­wę moż­na za­pre­zen­to­wać m.in. w szko­le, w ko­ście­le, pod­czas kon­fe­ren­cji czy in­ne­go wy­da­rze­nia pro­ro­dzin­ne­go. Do­bry­mi oka­zja­mi mo­gą być np. Dzień Świę­to­ści Ży­cia, Ad­went, maj i czer­wiec, kie­dy na­tu­ral­nie wię­cej mó­wi się o ma­cie­rzyń­stwie i oj­co­stwie. Jed­nak tak na­praw­dę każ­dy czas jest naj­lep­szy, aby mó­wić o pięk­nie życia.

Ile kosz­tu­je wystawa?

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej i ni­cze­go nie sprze­da­je. Stwo­rze­nie i wy­po­ży­cza­nie wy­sta­wy wpi­su­je się w na­szą sta­tu­to­wą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną. Koszt wy­pro­du­ko­wa­nia jed­nej wy­sta­wy wy­no­si po­nad 2000 zł (skła­da się na nią 10 stan­dów). Dla­te­go wy­sta­wę moż­na od nas wy­po­ży­czyć. Po uzgod­nie­niu ter­mi­nu od­bio­ru wy­sy­ła­my ją ku­rie­rem i tak­że ku­rie­rem na­le­ży ją do nas zwró­cić po umó­wio­nym cza­sie. Moż­li­wy jest też od­biór oso­bi­sty. Koszt wy­sył­ki ku­rie­rem mo­że po­kryć sto­wa­rzy­sze­nie, jed­nak w mia­rę moż­li­wo­ści za­chę­ca­my do dzie­le­nia te­go kosz­tu. Je­śli ktoś pra­gnął­by mieć wy­sta­wę na wła­sność, mo­że­my ją wy­dru­ko­wać, jed­nak za­in­te­re­so­wa­na oso­ba mu­sia­ła­by wów­czas po­kryć kosz­ty druku.

Czy wy­sta­wę moż­na za­pre­zen­to­wać na ze­wnątrz? Czy jest od­por­na na deszcz?

Wy­sta­wa jest przy­sto­so­wa­na do pre­zen­to­wa­nia jej w po­miesz­cze­niach, nie jest od­por­na na deszcz.

Czy mu­szę wy­sta­wić wszyst­kie roll-upy?

Za­chę­ca­my, aby za­pre­zen­to­wać ca­łą wy­sta­wę. Choć każ­dy stand po­ru­sza in­ne za­gad­nie­nie i teo­re­tycz­nie mo­że funk­cjo­no­wać sa­mo­dziel­nie, to jed­nak wszyst­kie plan­sze sta­no­wią spój­ną całość.

Jak mo­gę za­mó­wić wystawę?

Te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rem 12 421 08 43, wewn. 110 w godz. 8–16.

Czy mo­gę zo­ba­czyć, jak wy­glą­da­ją plansze?

Oczy­wi­ście! Za­pra­sza­my do galerii:

Podgląd wystawy w formie roll-upów 100 x 210 cm:

Suplement:

Ser­ce czło­wie­ka za­czy­na bić w 3. ty­go­dniu od po­czę­cia. Po­wy­żej EKG za­re­je­stro­wa­ne w 8. ty­go­dniu ży­cia. (L. Stern, J. Lind, E. Ka­plan: „Di­rect Hu­man Fo­etal Elec­tro­car­dio­gra­phy” Biol. Neo­nat. nr 3/1961)
Mózg dziec­ka za­czy­na się kształ­to­wać od 3. ty­go­dnia po po­czę­ciu. Po­wy­żej za­pis fal elek­tro­ma­gne­tycz­nych (EEG) do­ko­na­ny w 6. ty­go­dniu ży­cia dziec­ka. (W. Bor­kow­ski, R. Bern­ste­in: „Elec­tro­en­ce­pha­lo­gra­phy of the Fe­tus” Neu­ro­lo­gy nr 5/1955)

Bi­cie ser­ca dziec­ka w 13. ty­go­dniu od poczęcia.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj