fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Działalność

Edu­kacja pro-life bez realnej pomocy finan­sowej dla osób naj­bar­dziej potrze­bu­jących, staje się zbiorem pustych slo­ganów. Także sama dzia­łalność cha­ry­ta­tywna, pozba­wiona wymiaru edu­ka­cyjnego, sprawia, że jest jedynie pla­sterkiem na rany. Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka już od 20 lat łączy popu­larno-naukowy przekaz o war­tości ludz­kiego życia z pomocą cha­ry­ta­tywną. W jaki sposób?

W ramach dzia­łal­ności edu­ka­cyjnej wydajemy mate­riały pro-life dla mło­dzieży i doro­słych. Orga­ni­zujemy aka­de­micki konkurs pro-life na naj­lepsze prace licen­cjackie i magi­sterskie z zakresu tematyki pro-life oraz mło­dzieżowy konkurs im. bł. ks. Jerzego Popie­łuszki „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu”, na który do tej pory mło­dzież z całej Polski nade­słała 20 tys. prac pla­stycznych, lite­rackich i mul­ti­me­dialnych. Naj­młodsi, czyli przed­szkolaki i uczniowie klas 1–3 szkoły pod­sta­wowej mogą nato­miast wziąć udział w kon­kursie „Na początku była miłość – moja rodzina” (więcej w zakładce: Konkursy).

Edu­kacja pro-life to także orga­ni­zacja sym­pozjów i kon­fe­rencji (dla lekarzy, nauczy­cieli, rodziców), wyda­wanie filmów, nagry­wanie audycji radiowych i tele­wi­zyjnych oraz spo­tkania z mło­dzieżą i mał­żeń­stwami. Zawsze sięgamy po przekaz pozy­tywny, afir­mujący życie. Nie poka­zujemy dra­stycznych zdjęć.

Dzia­łania edu­ka­cyjne łączymy z wymierną pomocą cha­ry­ta­tywną. Osoby potrze­bujące korzy­stają z dwóch pro­gramów pomo­cowych. Fundusz Ochrony Macie­rzyństwa to wsparcie finansowe dla samotnych mam spo­dzie­wa­jących się narodzin dziecka. Mama otrzymuje pomoc w czasie ciąży i do ukoń­czenia przez dziecko 3 r.ż. Celem Fun­duszu Wsparcia Rodziny jest uła­twienie kobiecie decyzji o uro­dzeniu dziecka – możemy więc powie­dzieć, że to wprost pro­fi­laktyka aborcji. Naszymi pod­opiecznymi są dorosłe kobiety, ale też nastolatki.

Drugi program pomocowy, Fundusz Dziecka Chorego, to wsparcie dla rodziców podej­mu­jących trud wycho­wania nie­peł­no­sprawnego dziecka. Prze­kazane środki trzeba roz­liczyć na zakup leków, sprzętu reha­bi­li­ta­cyjnego i środków higie­nicznych dla chorego dziecka. Naszymi pod­opiecznymi są dzieci ze zdia­gno­zo­wanymi zespołami wad gene­tycznych, chore na padaczkę leko­oporną, dzie­cięce pora­żenie mózgowe czy zespół Downa. Jesteśmy prze­konani, że pomoc cha­ry­ta­tywna, świad­czona przez orga­ni­zacje pro-life, nie jest „opcją”, którą można wybrać lub nie. To nasz moralny obo­wiązek i warunek budo­wania wia­ry­godnego obrazu obrońcy życia.

Pod­stawą naszej dzia­łal­ności jest modlitwa. For­malne powo­łanie Sto­wa­rzy­szenia było efektem Kru­cjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci – od 1989 r. zaan­ga­żowało się w nią ok. 100 tys. osób. Ważnym, corocznym wyda­rzeniem jest Piel­grzymka Obrońców Życia Czło­wieka na Jasną Górę. W 2007 r. zało­życiel orga­ni­zacji i lider ruchów pro-life w Polsce, śp. inż. Antoni Zięba, był orga­ni­za­torem Świa­towego Kon­gresu Modlitwy w Obronie Życia, w którym uczest­ni­czyło 300 osób z 23 krajów ze wszystkich kon­ty­nentów. Jedną z naj­now­szych ini­cjatyw jest wydanie modli­tewnika pro-life oraz pere­gry­nacja figury Matki Bożej Brze­miennej wraz z reli­kwiami krwi św. Jana Pawła II.

Wszystkie ini­cjatywy reali­zujemy dzięki wsparciu Dar­czyńców. Bądź Przy­ja­cielem Życia i dołącz do nas!

Do pobrania: Statut Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Spra­woz­dania roczne Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka