Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Działalność

Edu­ka­cja pro-li­fe bez re­al­nej po­mo­cy fi­nan­so­wej dla osób naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych, sta­je się zbio­rem pu­stych slo­ga­nów. Tak­że sa­ma dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na, po­zba­wio­na wy­mia­ru edu­ka­cyj­ne­go, spra­wia, że jest je­dy­nie pla­ster­kiem na ra­ny. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka już od 20 lat łą­czy po­pu­lar­no-na­uko­wy prze­kaz o war­to­ści ludz­kie­go ży­cia z po­mo­cą cha­ry­ta­tyw­ną. W ja­ki sposób?

W ra­mach dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej wy­da­je­my ma­te­ria­ły pro-li­fe dla mło­dzie­ży i do­ro­słych. Or­ga­ni­zu­je­my aka­de­mic­ki kon­kurs pro-li­fe na naj­lep­sze pra­ce li­cen­cjac­kie i ma­gi­ster­skie z za­kre­su te­ma­ty­ki pro-li­fe oraz mło­dzie­żo­wy kon­kurs im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu”, na któ­ry do tej po­ry mło­dzież z ca­łej Pol­ski na­de­sła­ła 20 tys. prac pla­stycz­nych, li­te­rac­kich i mul­ti­me­dial­nych. Naj­młod­si, czy­li przed­szko­la­ki i ucznio­wie klas 1–3 szko­ły pod­sta­wo­wej mo­gą na­to­miast wziąć udział w kon­kur­sie „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” (wię­cej w za­kład­ce: Konkursy).

Edu­ka­cja pro-li­fe to tak­że or­ga­ni­za­cja sym­po­zjów i kon­fe­ren­cji (dla le­ka­rzy, na­uczy­cie­li, ro­dzi­ców), wy­da­wa­nie fil­mów, na­gry­wa­nie au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych oraz spo­tka­nia z mło­dzie­żą i mał­żeń­stwa­mi. Za­wsze się­ga­my po prze­kaz po­zy­tyw­ny, afir­mu­ją­cy ży­cie. Nie po­ka­zu­je­my dra­stycz­nych zdjęć.

Dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne łą­czy­my z wy­mier­ną po­mo­cą cha­ry­ta­tyw­ną. Oso­by po­trze­bu­ją­ce ko­rzy­sta­ją z dwóch pro­gra­mów po­mo­co­wych. Fun­dusz Ochro­ny Ma­cie­rzyń­stwa to wspar­cie fi­nan­so­we dla sa­mot­nych mam spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka. Ma­ma otrzy­mu­je po­moc w cza­sie cią­ży i do ukoń­cze­nia przez dziec­ko 3 r.ż. Ce­lem Fun­du­szu Wspar­cia Ro­dzi­ny jest uła­twie­nie ko­bie­cie de­cy­zji o uro­dze­niu dziec­ka – mo­że­my więc po­wie­dzieć, że to wprost pro­fi­lak­ty­ka abor­cji. Na­szy­mi pod­opiecz­ny­mi są do­ro­słe ko­bie­ty, ale też nastolatki.

Dru­gi pro­gram po­mo­co­wy, Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go, to wspar­cie dla ro­dzi­ców po­dej­mu­ją­cych trud wy­cho­wa­nia nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka. Prze­ka­za­ne środ­ki trze­ba roz­li­czyć na za­kup le­ków, sprzę­tu re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go i środ­ków hi­gie­nicz­nych dla cho­re­go dziec­ka. Na­szy­mi pod­opiecz­ny­mi są dzie­ci ze zdia­gno­zo­wa­ny­mi ze­spo­ła­mi wad ge­ne­tycz­nych, cho­re na pa­dacz­kę le­ko­opor­ną, dzie­cię­ce po­ra­że­nie mó­zgo­we czy ze­spół Do­wna. Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że po­moc cha­ry­ta­tyw­na, świad­czo­na przez or­ga­ni­za­cje pro-li­fe, nie jest „opcją”, któ­rą moż­na wy­brać lub nie. To nasz mo­ral­ny obo­wią­zek i wa­ru­nek bu­do­wa­nia wia­ry­god­ne­go ob­ra­zu obroń­cy życia.

Pod­sta­wą na­szej dzia­łal­no­ści jest mo­dli­twa. For­mal­ne po­wo­ła­nie Sto­wa­rzy­sze­nia by­ło efek­tem Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci – od 1989 r. za­an­ga­żo­wa­ło się w nią ok. 100 tys. osób. Waż­nym, co­rocz­nym wy­da­rze­niem jest Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę. W 2007 r. za­ło­ży­ciel or­ga­ni­za­cji i li­der ru­chów pro-li­fe w Pol­sce, śp. inż. An­to­ni Zię­ba, był or­ga­ni­za­to­rem Świa­to­we­go Kon­gre­su Mo­dli­twy w Obro­nie Ży­cia, w któ­rym uczest­ni­czy­ło 300 osób z 23 kra­jów ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów. Jed­ną z naj­now­szych ini­cja­tyw jest wy­da­nie mo­dli­tew­ni­ka pro-li­fe oraz pe­re­gry­na­cja fi­gu­ry Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej wraz z re­li­kwia­mi krwi św. Ja­na Paw­ła II.

Wszyst­kie ini­cja­ty­wy re­ali­zu­je­my dzię­ki wspar­ciu Dar­czyń­ców. Bądź Przy­ja­cie­lem Ży­cia i do­łącz do nas!

Do po­bra­nia: Sta­tut Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Spra­woz­da­nia rocz­ne Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj