Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (RODO) in­for­mu­je­my, że prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we. Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce tych ope­ra­cji znaj­dą Pań­stwo poniżej.

I. Ad­mi­ni­stra­tor da­nych osobowych

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie jest ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych. Do­kład­ny ad­res na­szej sie­dzi­by to: ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków. Je­ste­śmy wpi­sa­ni do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS: 0000140437. Nasz REGON to: 357017981, a NIP: 6792566512.

II. In­spek­tor Da­nych Osobowych

Wy­zna­czy­li­śmy In­spek­to­ra Da­nych Oso­bo­wych, z któ­rym mo­gą się Pań­stwo kon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich da­nych oso­bo­wych i re­ali­za­cji swo­ich praw przez e‑mail: ido@pro-life.pl; te­le­fon: 12 421–08-43; lub pi­sem­nie na ad­res na­szej sie­dzi­by, wska­za­ny w pkt. I.

III. Ce­le i pod­sta­wy przetwarzania

Prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne oso­bo­we w kil­ku celach:

 • prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­da­li Pań­stwo pod­czas skła­da­nia nam da­ro­wi­zny, ze wzglę­du na po­trze­bę re­ali­za­cji cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków praw­nych (w tym przy­pad­ku po­dat­ko­wych) wzglę­dem na­sze­go pań­stwa (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prze­twa­rza­my na po­trze­by pro­wa­dze­nia ko­re­spon­den­cji da­ne, któ­re na pod­sta­wie Pań­stwa zgo­dy wy­ra­żo­nej w for­mu­la­rzu PIT prze­ka­zał nam Urząd Skar­bo­wy, po tym, jak zde­cy­do­wa­li się Pań­stwo po­da­ro­wać nam 1% swo­je­go po­dat­ku do­cho­do­we­go. Uzna­je­my, że jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • kie­dy za­ma­wia­ją Pań­stwo li­stow­nie, te­le­fo­nicz­nie lub przez in­ter­net dys­try­bu­owa­ne przez nas ma­te­ria­ły (świą­tecz­ne kart­ki pocz­to­we, bro­szu­ry, ulot­ki itp.) to my zo­bo­wią­zu­je­my się je Pań­stwu wy­słać. Te­go ty­pu ko­re­spon­den­cja od­by­wa się więc w ce­lu wy­ko­na­nia i na pod­sta­wie za­war­tej z Pań­stwem umo­wy, w tym przy­pad­ku obiet­ni­cy do­star­cze­nia Pań­stwu za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • chce­my utrzy­my­wać z Pań­stwem kon­takt li­stow­ny (ew. po­przez pocz­tę elek­tro­nicz­ną e‑mail) w ce­lu in­for­mo­wa­nia o Pań­stwa da­ro­wi­znach, któ­re wpły­nę­ły na na­sze kon­ta, a tak­że in­for­mo­wa­nia o ostat­nich do­ko­na­niach Sto­wa­rzy­sze­nia oraz ak­tu­al­nych pro­jek­tach pro­wa­dzo­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie. Ko­re­spon­den­cję ta­ką pro­wa­dzi­my z Pań­stwem, gdyż jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ana­li­zu­je­my da­ne o Pań­stwa wpła­tach na po­trze­by we­wnętrz­ne. Przy­kła­do­wo, je­że­li za­uwa­ża­my, że od dłuż­sze­go cza­su nie wspo­ma­ga­ją Pań­stwo pro­wa­dzo­nych przez nas pro­jek­tów, ogra­ni­cza­my ko­re­spon­den­cję do Pań­stwa. Dla Sto­wa­rzy­sze­nia jest to oszczęd­ność fun­du­szy, a Pań­stwo nie są nie­po­trzeb­nie nie­po­ko­je­ni na­szy­mi li­sta­mi. Jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO);
 • ja­ko Sto­wa­rzy­sze­nie utrzy­mu­je­my roz­le­głe kon­tak­ty (tak­że za po­śred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej e‑mail), co wy­ma­ga prze­twa­rza­nia pew­nych da­nych oso­bo­wych. Przy­kła­do­wo utrzy­mu­je­my kon­tak­ty z oso­ba­mi za­in­te­re­so­wa­ny­mi dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia, z oso­bami, z któ­ry­mi Sto­wa­rzy­sze­nie współ­pra­cu­je lub za­mie­rza współ­pra­co­wać. Jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO);
 • prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­wie­rzy­li nam Pań­stwo za po­śred­nic­twem wszel­kich for­mu­la­rzy elek­tro­nicz­nych znaj­du­ją­cych się w ser­wi­sach in­ter­ne­to­wych pro­wa­dzo­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, znaj­du­ją­cych się, mię­dzy in­ny­mi, pod adresami:
  pro-life.pl, krucjata.org, pomoc-rodzinie.pl, bezwyjatkow.pl. Dzia­ła­nia te­go ty­pu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie zgód, któ­re mu­sie­li Pań­stwo wy­ra­zić pod­czas ko­rzy­sta­nia z na­szych for­mu­la­rzy elek­tro­nicz­nych (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­wie­rzy­li nam Pań­stwo pod­czas za­pi­sy­wa­nia się do udzia­łu w wy­da­rze­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka (ta­kich jak kon­fe­ren­cje, sym­po­zja, kon­kur­sy, wy­jaz­dy na piel­grzym­ki, kon­cer­ty itp.), a wy­magających po­da­nia nam pew­nych da­nych oso­bo­wych. Dzia­ła­nia te­go ty­pu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie ze­bra­nych zgód (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prze­twa­rza­my da­ne, któ­re po­da­li nam Pań­stwo pod­czas wnio­sko­wa­nia o wspar­cie pie­nięż­ne i ma­te­rial­ne. Dzia­ła­nia te­go ty­pu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie ze­bra­nych zgód (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • za­strze­ga­my so­bie pra­wo do wy­ko­rzy­sta­nia w ce­lu pro­wa­dze­nia ko­re­spon­den­cji pod­sta­wo­wych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych i kon­taktowych (tak­że elek­tro­nicz­nych) uzy­ska­nych pod­czas ak­cji zbie­ra­nia pod­pi­sów pod sfor­mu­ło­wa­ny­mi przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka pe­ty­cja­mi. Dzia­ła­nia te­go ty­pu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie ze­bra­nych zgód (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Ka­te­go­rie da­nych, któ­re przetwarzamy

Oto ka­te­go­rie Pań­stwa da­nych, któ­re przetwarzamy:

 • pod­sta­wo­we da­ne identyfikacyjne;
 • pod­sta­wo­we da­ne kontaktowe;
 • pod­sta­wo­we da­ne kon­tak­to­we elektroniczne;
 • da­ro­wi­zny na rzecz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka;
 • in­for­ma­cje o szko­łach, kla­sach, do któ­rych uczęsz­cza­ją ucznio­wie, stu­den­ci – uczest­ni­cy or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka kon­kur­sów skie­ro­wa­nych do osób uczą­cych się;
 • in­for­ma­cje o sta­tu­sie ma­te­rial­nym i sy­tu­acji zdro­wot­nej – w przy­pad­ku osób wnio­sku­ją­cych o po­moc pie­nięż­ną i materialną;
 • in­for­ma­cje o sy­tu­acji fi­nan­so­wej – w przy­pad­ku osób wnio­sku­ją­cych o po­moc finansową;
 • in­for­ma­cje o sy­tu­acji zdro­wot­nej swo­jej lub swo­ich pod­opiecz­nych – w przy­pad­ku osób wnio­sku­ją­cych o po­moc fi­nan­so­wą oraz w przy­pad­ku osób za­pi­su­ją­cych się na nie­któ­re or­ga­ni­zo­wa­ne przez nas wy­da­rze­nia (przy­kła­do­wo: brak wie­dzy o aler­gii uczest­ni­ka mógł­by spo­wo­do­wać po­da­nie mu po­sił­ku za­wie­ra­ją­ce­go alergen);
 • in­for­ma­cje o przy­na­leż­no­ści do or­ga­ni­za­cji pro-li­fe, wspól­not re­li­gij­nych – w przy­pad­ku osób bio­rą­cych udział w nie­któ­rych or­ga­ni­zo­wa­nych przez nas inicjatywach.

V. Od­bior­cy danych

Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­że­my udo­stęp­niać na­stę­pu­ją­cym ka­te­go­riom pod­mio­tów z na­mi współpracujących:

 • fir­mie księgowej;
 • fir­mom re­ali­zu­ją­cym usłu­gi pocz­to­we i kurierskie.

VI. Prze­ka­zy­wa­nie da­nych do państw trze­cich lub or­ga­ni­za­cji międzynarodowych

Nie prze­ka­zu­je­my Pań­stwa da­nych po­za te­ren Polski.

VII. Okres prze­twa­rza­nia danych

 • Da­ne oso­bo­we, któ­re otrzy­ma­li­śmy od Pań­stwa wraz ze zło­żo­ną da­ro­wi­zną mu­szą być prze­cho­wy­wa­ne przez nas dla ce­lów spra­woz­daw­czych i po­dat­ko­wych przez okres 5 lat li­cząc od koń­ca ro­ku ka­len­da­rzo­we­go, w któ­rym upły­nął ter­min płat­no­ści przez Sto­wa­rzy­sze­nie podatku.
 • Pań­stwa pod­sta­wo­we da­ne iden­ty­fi­ka­cyj­ne i pod­sta­wo­we da­ne kon­tak­to­we prze­twa­rza­my na po­trze­by ko­re­spon­den­cji pro­wa­dzo­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie (patrz pkt III) do cza­su, aż Pań­stwo zgło­szą sprze­ciw wzglę­dem ich prze­twa­rza­nia w tym ce­lu, lub sa­mi usta­li­my, że ta­kie prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­nych stra­ci­ło ra­cję by­tu (patrz pkt III).
 • Pań­stwa da­ne, prze­twa­rza­ne przez nas na pod­sta­wie zgód, prze­twa­rza­my do mo­men­tu wy­co­fa­nia przez Pań­stwa tych zgód lub kie­dy sa­mi uzna­my, że ta­kie prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­nych stra­ci­ło ra­cję by­tu (patrz pkt III).

VIII. Pań­stwa prawa

Przy­słu­gu­je Państwu:

 • pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia (po­pra­wia­nia) swo­ich danych;
 • pra­wo do usu­nię­cia da­nych, je­że­li – Pań­stwa zda­niem – nie ma pod­staw do te­go, aby­śmy prze­twa­rza­li Pań­stwa dane;
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych np. wy­łącz­nie do ich przechowywania;
 • pra­wo do sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia w ce­lu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go (pro­wa­dzo­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie ko­re­spon­den­cji). Je­że­li sko­rzy­sta­ją Pań­stwo z te­go pra­wa – za­prze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia da­nych w tym celu;
 • pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych do in­ne­go ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych – w przy­pad­ku, kie­dy da­ne te są nie­zbęd­ne do wy­ko­na­nia umo­wy lub ich prze­twa­rza­nie od­by­wa się na pod­sta­wie zgody;
 • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go. Je­że­li uwa­ża­ją Pań­stwo, że prze­twa­rza­my Pań­stwa da­ne nie­zgod­nie z pra­wem, mo­gą Pań­stwo zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych lub in­ne­go wła­ści­we­go or­ga­nu nadzorczego.

IX. In­for­ma­cja o wymogu/dobrowolności po­da­nia danych

Gdy za­ma­wia­ją Pań­stwo na­sze ma­te­ria­ły (świą­tecz­ne kart­ki pocz­to­we, bro­szu­ry, ulot­ki itp.), po­da­nie przez Pań­stwa pod­sta­wo­wych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych oraz pod­sta­wo­wych da­nych kon­tak­to­wych mo­że być wa­run­kiem nie­zbęd­nym do zre­ali­zo­wa­nia przez nas ta­kie­go za­mó­wie­nia. Nie po­sia­da­jąc wy­żej wy­mie­nio­nych da­nych, nie bę­dzie­my w sta­nie prze­ka­zać Pań­stwu na­szych ma­te­ria­łów za po­śred­nic­twem firm re­ali­zu­ją­cych usłu­gi pocz­to­we i ku­rier­skie. Jed­nak­że za­wsze ist­nie­je moż­li­wość oso­bi­ste­go od­bio­ru tych­że ma­te­ria­łów w na­szej sie­dzi­bie (patrz pkt I).

Po­da­wa­nie pod­sta­wo­wych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych oraz pod­sta­wo­wych da­nych ad­re­so­wych, pod­czas skła­da­nia da­ro­wi­zny jest do­bro­wol­ne, jed­nak­że brak ta­kich da­nych unie­moż­li­wi nam kon­takt z Pań­stwem. Nie bę­dzie­my mo­gli po­twier­dzić Pań­stwu otrzy­ma­nia wpła­ty, po­dzię­ko­wać Pań­stwu za dar, po­in­for­mo­wać Pań­stwa o tym, jak go wy­ko­rzy­sta­li­śmy, po­in­for­mo­wać Pań­stwa o przy­szłych pla­nach Sto­wa­rzy­sze­nia. Nie bę­dą mo­gli tak­że Pań­stwo otrzy­mać od nas po­twier­dze­nia wpła­ty, po­trzeb­ne­go Pań­stwu do uzy­ska­nia od­pi­su podatkowego.

Po­da­nie przez Pań­stwa da­nych oso­bo­wych ob­ję­tych zgo­da­mi jest do­bro­wol­ne, ale ko­niecz­ne do wy­wią­za­nia się przez nas z pod­ję­tych zo­bo­wią­zań, na przy­kład: do­star­cza­nia new­slet­te­ra, przy­ję­cia zgło­sze­nia kon­kur­so­we­go, ubie­ga­nia się o po­moc cha­ry­ta­tyw­ną, zgło­sze­nia udzia­łu w kon­fe­ren­cji, sym­po­zjum, piel­grzym­ce czy koncercie.

X. In­for­ma­cja o zauto­ma­ty­zo­wa­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji, w tym o profilowaniu

Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi ta­kie dzia­ła­nia wy­łącz­nie w ce­lu po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji o dal­szym pro­wa­dze­niu ko­re­spon­den­cji z dar­czyń­ca­mi na pod­sta­wie hi­sto­rii do­ko­ny­wa­nych darowizn.

XI. In­for­ma­cja o źró­dle danych

Pań­stwa da­ne oso­bo­we, któ­re prze­twa­rza­my, mo­gli­śmy otrzy­mać z kil­ku, wy­łącz­nie le­gal­nych źródeł:

 • mo­gli Pań­stwo prze­ka­zać je nam za po­śred­nic­twem in­sty­tu­cji, przy po­mo­cy któ­rej wpła­ci­li nam darowiznę;
 • mo­gli­śmy otrzy­mać je od Urzę­du Skar­bo­we­go, po tym, jak zde­cy­do­wa­li się Pań­stwo prze­ka­zać nam 1% swo­je­go po­dat­ku dochodowego;
 • po­da­li je Pań­stwo sa­mo­dziel­nie Sto­wa­rzy­sze­niu: pod­czas oso­bi­stej wi­zy­ty w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia, ko­re­spon­den­cyj­nie, te­le­fo­nicz­nie lub przez in­ter­net, tak­że po­przez for­mu­la­rze elek­tro­nicz­ne w ser­wi­sach znaj­du­ją­cych się, mię­dzy in­ny­mi, pod ad­re­sa­mi: pro-life.pl, krucjata.org, pomoc-rodzinie.pl, bezwyjatkow.pl, za­pi­sy­wa­nia się do udzia­łu w wy­ma­ga­ją­cych re­zer­wa­cji wy­da­rze­niach organi­zowanych przez Sto­wa­rzy­sze­nie, zgła­sza­nia się do kon­kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie, wnio­sko­wa­nia o po­moc pie­nięż­ną i ma­te­rial­ną, skła­da­nia pod­pi­sów pod pe­ty­cja­mi sfor­mu­ło­wa­ny­mi przez Stowarzyszenie.
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj