fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wej­ściem w życie Roz­po­rzą­dzenia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze­twa­rzaniem danych oso­bowych i w sprawie swo­bodnego prze­pływu takich danych oraz uchy­lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) infor­mujemy, że prze­twa­rzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły doty­czące tych ope­racji znajdą Państwo poniżej.

I. Admi­ni­strator danych osobowych

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dzibą w Kra­kowie jest admi­ni­stra­torem Państwa danych oso­bowych. Dokładny adres naszej sie­dziby to: ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–142 Kraków. Jesteśmy wpisani do Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140437. Nasz REGON to: 357017981, a NIP: 6792566512.

II. Inspektor Danych Osobowych

Wyzna­czy­liśmy Inspektora Danych Oso­bowych, z którym mogą się Państwo kon­tak­tować w sprawach ochrony swoich danych oso­bowych i reali­zacji swoich praw przez e‑mail: ido@pro-life.pl; telefon: 12 421–08-43; lub pisemnie na adres naszej sie­dziby, wskazany w pkt. I.

III. Cele i pod­stawy przetwarzania

Prze­twa­rzamy Państwa dane osobowe w kilku celach:

 • prze­twa­rzamy dane, które podali Państwo podczas skła­dania nam daro­wizny, ze względu na potrzebę reali­zacji cią­żących na nas obo­wiązków prawnych (w tym przy­padku podat­kowych) względem naszego państwa (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prze­twa­rzamy na potrzeby pro­wa­dzenia kore­spon­dencji dane, które na pod­stawie Państwa zgody wyra­żonej w for­mu­larzu PIT prze­kazał nam Urząd Skarbowy, po tym, jak zde­cy­dowali się Państwo poda­rować nam 1% swojego podatku docho­dowego. Uznajemy, że jest to nasz prawnie uza­sad­niony interes (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • kiedy zama­wiają Państwo nasze cegiełki (przy­kładowo świą­teczne kartki pocztowe) listownie, tele­fo­nicznie lub przez internet, reali­zujemy pewien rodzaj umowy: pra­gniemy wysłać Państwu naszą cegiełkę, a Państwo chcą wspomóc dzia­łalność Sto­wa­rzy­szenia daro­wizną. Tego typu kore­spon­dencja z naszej strony odbywa się w celu wyko­nania i na pod­stawie zawartej z Pań­stwem umowy (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • chcemy utrzy­mywać z Pań­stwem kontakt listowny (ew. poprzez pocztę elek­tro­niczną e‑mail) w celu infor­mo­wania o Państwa daro­wi­znach, które wpłynęły na nasze konta, a także infor­mo­wania o ostatnich doko­na­niach Sto­wa­rzy­szenia oraz aktu­alnych pro­jektach pro­wa­dzonych przez Sto­wa­rzy­szenie. Kore­spon­dencję taką pro­wa­dzimy z Pań­stwem, gdyż jest to nasz prawnie uza­sad­niony interes (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ana­li­zujemy dane o Państwa wpłatach na potrzeby wewnętrzne. Przy­kładowo, jeżeli zauważamy, że od dłuż­szego czasu nie wspo­magają Państwo pro­wa­dzonych przez nas pro­jektów, ogra­ni­czamy kore­spon­dencję do Państwa. Dla Sto­wa­rzy­szenia jest to oszczędność fun­duszy, a Państwo nie są nie­po­trzebnie nie­po­kojeni naszymi listami. Jest to nasz prawnie uza­sad­niony interes (pod­stawa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO);
 • jako Sto­wa­rzy­szenie utrzy­mujemy roz­ległe kon­takty (także za pośred­nictwem poczty elek­tro­nicznej e‑mail), co wymaga prze­twa­rzania pewnych danych oso­bowych. Przy­kładowo utrzy­mujemy kon­takty z osobami zain­te­re­so­wanymi dzia­łal­nością Sto­wa­rzy­szenia, z oso­bami, z którymi Sto­wa­rzy­szenie współ­pracuje lub zamierza współ­pra­cować. Jest to nasz prawnie uza­sad­niony interes (pod­stawa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO);
 • prze­twa­rzamy dane, które powie­rzyli nam Państwo za pośred­nictwem wszelkich for­mu­larzy elek­tro­nicznych znaj­du­jących się w ser­wisach inter­ne­towych pro­wa­dzonych przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka, znaj­du­jących się, między innymi, pod adresami:
  pro-life.pl, krucjata.org, pomoc-rodzinie.pl, bezwyjatkow.pl. Dzia­łania tego typu pro­wa­dzimy na pod­stawie zgód, które musieli Państwo wyrazić podczas korzy­stania z naszych for­mu­larzy elek­tro­nicznych (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prze­twa­rzamy dane, które powie­rzyli nam Państwo podczas zapi­sy­wania się do udziału w wyda­rze­niach orga­ni­zo­wanych przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka (takich jak kon­fe­rencje, sym­pozja, kon­kursy, wyjazdy na piel­grzymki, kon­certy itp.), a wy­magających podania nam pewnych danych oso­bowych. Dzia­łania tego typu pro­wa­dzimy na pod­stawie zebranych zgód (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prze­twa­rzamy dane, które podali nam Państwo podczas wnio­sko­wania o wsparcie pie­niężne i mate­rialne. Dzia­łania tego typu pro­wa­dzimy na pod­stawie zebranych zgód (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zastrzegamy sobie prawo do wyko­rzy­stania w celu pro­wa­dzenia kore­spon­dencji pod­sta­wowych danych iden­ty­fi­ka­cyjnych i kon­taktowych (także elek­tro­nicznych) uzy­skanych podczas akcji zbie­rania pod­pisów pod sfor­mu­ło­wanymi przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka pety­cjami. Dzia­łania tego typu pro­wa­dzimy na pod­stawie zebranych zgód (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Kate­gorie danych, które przetwarzamy

Oto kate­gorie Państwa danych, które przetwarzamy:

 • pod­stawowe dane identyfikacyjne;
 • pod­stawowe dane kontaktowe;
 • pod­stawowe dane kon­taktowe elektroniczne;
 • daro­wizny na rzecz Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka;
 • infor­macje o szkołach, klasach, do których uczęsz­czają uczniowie, stu­denci – uczestnicy orga­ni­zo­wanych przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka kon­kursów skie­ro­wanych do osób uczących się;
 • infor­macje o sta­tusie mate­rialnym i sytuacji zdro­wotnej – w przy­padku osób wnio­sku­jących o pomoc pie­niężną i materialną.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udo­stępniać nastę­pu­jącym kate­goriom pod­miotów z nami współpracujących:

 • firmie księ­gowej;
 • firmom reali­zu­jącym usługi pocztowe i kurierskie.

VI. Prze­ka­zy­wanie danych do państw trzecich lub orga­ni­zacji międzynarodowych

Nie prze­ka­zujemy Państwa danych poza teren Polski.

VII. Okres prze­twa­rzania danych

 • Dane osobowe, które otrzy­ma­liśmy od Państwa wraz ze złożoną daro­wizną muszą być prze­cho­wywane przez nas dla celów spra­woz­daw­czych i podat­kowych przez okres 5 lat licząc od końca roku kalen­da­rzowego, w którym upłynął termin płat­ności przez Sto­wa­rzy­szenie podatku.
 • Państwa pod­stawowe dane iden­ty­fi­ka­cyjne i pod­stawowe dane kon­taktowe prze­twa­rzamy na potrzeby kore­spon­dencji pro­wa­dzonej przez Sto­wa­rzy­szenie (patrz pkt III) do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich prze­twa­rzania w tym celu, lub sami ustalimy, że takie prze­twa­rzanie Państwa danych straciło rację bytu (patrz pkt III).
 • Państwa dane, prze­twa­rzane przez nas na pod­stawie zgód, prze­twa­rzamy do momentu wyco­fania przez Państwo tych zgód.

VIII. Państwa prawa

Przy­sługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzy­mania ich kopii;
 • prawo do spro­sto­wania (popra­wiania) swoich danych;
 • prawo do usu­nięcia danych, jeżeli – Państwa zdaniem – nie ma podstaw do tego, abyśmy prze­twa­rzali Państwa dane;
 • prawo do ogra­ni­czenia prze­twa­rzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo do sprzeciwu wobec prze­twa­rzania w celu mar­ke­tingu bez­po­śred­niego (pro­wa­dzonej przez Sto­wa­rzy­szenie kore­spon­dencji). Jeżeli sko­rzy­stają Państwo z tego prawa – zaprze­sta­niemy prze­twa­rzania danych w tym celu;
 • prawo do prze­no­szenia danych do innego admi­ni­stratora danych – w przy­padku, kiedy dane te są nie­zbędne do wyko­nania umowy lub ich prze­twa­rzanie odbywa się na pod­stawie zgody;
 • prawo do wnie­sienia skargi do organu nad­zor­czego. Jeżeli uważają Państwo, że prze­twa­rzamy Państwa dane nie­zgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bowych lub innego wła­ściwego organu nadzorczego.

IX. Infor­macja o wymogu/dobrowolności podania danych

Gdy zama­wiają Państwo nasze cegiełki (przy­kładowo świą­teczne kartki pocztowe), podanie przez Państwa pod­sta­wowych danych iden­ty­fi­ka­cyjnych i pod­sta­wowych danych kon­tak­towych może być warunkiem koniecznym zawarcia z nami umowy. Nie posia­dając takich danych, nie będziemy w stanie prze­kazać Państwu naszych cegiełek za pośred­nictwem firm reali­zu­jących usługi pocztowe i kurierskie. Jed­nakże zawsze ist­nieje moż­liwość oso­bi­stego odbioru cegiełek w naszej sie­dzibie (patrz pkt I).

Poda­wanie pod­sta­wowych danych iden­ty­fi­ka­cyjnych oraz pod­sta­wowych danych adre­sowych, podczas skła­dania daro­wizny jest dobro­wolne, jed­nakże brak takich danych unie­możliwi nam kontakt z Pań­stwem. Nie będziemy mogli potwierdzić Państwu otrzy­mania wpłaty, podzię­kować Państwu za dar, poin­for­mować Państwa o tym, jak go wyko­rzy­sta­liśmy, poin­for­mować Państwa o przy­szłych planach Sto­wa­rzy­szenia. Nie będą mogli także Państwo otrzymać od nas potwier­dzenia wpłaty, potrzebnego Państwu do uzy­skania odpisu podatkowego.

Podanie przez Państwa danych oso­bowych objętych zgodami jest dobro­wolne, ale konieczne do wywią­zania się przez nas z pod­jętych zobo­wiązań, na przykład: dostar­czania new­slettera, przy­jęcia zgło­szenia kon­kur­sowego, ubie­gania się o pomoc cha­ry­ta­tywną, zgło­szenia udziału w kon­fe­rencji, sym­pozjum, piel­grzymce czy koncercie.

X. Infor­macja o zauto­ma­ty­zo­wanym podej­mo­waniu decyzji, w tym o profilowaniu

Sto­wa­rzy­szenie pro­wadzi takie dzia­łania wyłącznie w celu podej­mo­wania decyzji o dalszym pro­wa­dzeniu kore­spon­dencji z dar­czyńcami na pod­stawie historii doko­ny­wanych darowizn.

XI. Infor­macja o źródle danych

Państwa dane osobowe, które prze­twa­rzamy, mogliśmy otrzymać z kilku, wyłącznie legalnych źródeł:

 • mogli Państwo prze­kazać je nam za pośred­nictwem insty­tucji, przy pomocy której wpłacili nam darowiznę;
 • mogliśmy otrzymać je od Urzędu Skar­bowego, po tym, jak zde­cy­dowali się Państwo prze­kazać nam 1% swojego podatku dochodowego;
 • podali je Państwo samo­dzielnie Sto­wa­rzy­szeniu: podczas oso­bistej wizyty w sie­dzibie Sto­wa­rzy­szenia, kore­spon­den­cyjnie, tele­fo­nicznie lub przez internet, także poprzez for­mu­larze elek­tro­niczne w ser­wisach znaj­du­jących się, między innymi, pod adresami: pro-life.pl, krucjata.org, pomoc-rodzinie.pl, bezwyjatkow.pl, zapi­sy­wania się do udziału w wyma­ga­jących rezer­wacji wyda­rze­niach organi­zowanych przez Sto­wa­rzy­szenie, zgła­szania się do kon­kursów orga­ni­zo­wanych przez Sto­wa­rzy­szenie, wnio­sko­wania o pomoc pie­niężną i mate­rialną, skła­dania pod­pisów pod pety­cjami sfor­mu­ło­wanymi przez Stowarzyszenie.