Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Reakcja władz UJ na skandaliczną wypowiedź

Dziecko w dłoniach. Fot.: sqback/pl.123rf.com

Uczel­nia ma zwol­nić au­to­ra skan­da­licz­nej wy­po­wie­dzi o pło­dach ludz­kich ja­ko „far­szu do pie­roż­ków”. „Po wni­kli­wym prze­ana­li­zo­wa­niu spra­wy pod­ję­to de­cy­zję o wy­cią­gnię­ciu kon­se­kwen­cji służ­bo­wych wo­bec pra­cow­ni­ka” – po­in­for­mo­wał rzecz­nik Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego.

Jak po­in­for­mo­wał Ad­rian Ocha­lik, rzecz­nik Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, umo­wa o pra­cę z Sa­mu­elem No­wa­kiem, dzia­ła­czem Par­tii Ra­zem i rzecz­ni­kiem pra­so­wym In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go zo­sta­nie roz­wią­za­na. „Wła­dze uczel­ni za­po­zna­ły się z wy­ja­śnie­nia­mi pra­cow­ni­ka, za­trud­nio­ne­go na sta­no­wi­sku ad­mi­ni­stra­cyj­nym, prze­pro­wa­dzi­ły kon­sul­ta­cje z dy­rek­cją In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii UJ i kie­row­nic­twem Wy­dzia­łu Fi­lo­zo­ficz­ne­go UJ”- oświad­czył rzecz­nik UJ

„Po wni­kli­wym prze­ana­li­zo­wa­niu spra­wy pod­ję­to de­cy­zję o wy­cią­gnię­ciu kon­se­kwen­cji służ­bo­wych wo­bec pra­cow­ni­ka. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, po uzy­ska­niu opi­nii związ­ków za­wo­do­wych, umo­wa o pra­cę z Pa­nem Sa­mu­elem No­wa­kiem zo­sta­nie roz­wią­za­na” – po­in­for­mo­wał rzecz­nik Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego.

Sa­mu­el No­wak za­sły­nął Twit­to­wym wpi­sem o ro­bie­niu far­szu do pie­ro­gów z ludz­kich pło­dów. W dys­ku­sji w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych na­pi­sał: „Płód nie jest czło­wie­kiem, więc who ca­res? Mo­gą na­wet ro­bić z pło­dów farsz do pie­roż­ków, co za różnica?”.

Wpis zo­stał roz­po­wszech­nio­ny w sie­ci przez szcze­ciń­skie­go rad­ne­go Da­riu­sza Ma­tec­kie­go, sze­fa Ośrod­ka Mo­ni­to­ro­wa­nia Antypolonizmu.

Prze­ciw­ko skan­da­licz­nej wy­po­wie­dzi pro­te­sto­wa­ło Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Wy­sto­so­wa­ło list otwar­ty, w któ­rym do­ma­ga­ło się od­su­nię­cia dr. Sa­mu­ela No­wa­ka z funk­cji rzecz­ni­ka pra­so­we­go In­sty­tu­tu Psychologii.

Ta­ka skan­da­licz­na wy­po­wiedź nie przy­stoi ni­ko­mu, a tym bar­dziej pra­cow­ni­ko­wi naj­star­szej pol­skiej uczel­ni. Prze­ra­ża­ją­ce sło­wa mia­ły słu­żyć od­czło­wie­cza­niu dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Na­le­ży przy­po­mnieć, że ży­cie czło­wie­ka roz­po­czy­na się od po­czę­cia. Praw­da ta nie jest kwe­stią świa­to­po­glą­do­wą czy do­gma­tem wia­ry, ale fak­tem na­uko­wym po­twier­dzo­nym set­ka­mi ba­dań na­uko­wych. Na­ukow­cy nie ma­ją wąt­pli­wo­ści, że em­brion, płód, no­wo­ro­dek, nie­mow­lę, dziec­ko, na­sto­la­tek, oso­ba doj­rza­ła i sta­rzec to je­dy­nie okre­śle­nia ko­lej­nych eta­pów ży­cia czło­wie­ka, któ­re nie­pod­wa­żal­nie roz­po­czy­na się w ak­cie po­czę­cia. Skan­da­licz­ny wpis na Twit­te­rze do­cze­kał się ade­kwat­nej re­ak­cji władz Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego.

 

JB
Źró­dło: https://www.tvp.info/

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj