Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Sza­now­ni Państwo!

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że ca­ły na­kład „Ka­len­da­rza za ży­ciem” 2024 zo­stał rozprowadzony.

Dro­dzy Przyjaciele!

Po­le­cam Wa­szej uwa­dze ko­lej­na edy­cje ka­len­da­rza ścien­ne­go na rok 2024. Tra­dy­cyj­nie wy­ko­rzy­sta­li­śmy w nim pra­ce na­de­sła­ne w ubie­głym ro­ku na or­ga­ni­zo­wa­ny przez nas kon­kurs dla młodzieży.

Ce­lem kon­kur­su jest skło­nie­nie uczest­ni­ków do re­flek­sji nad zna­cze­niem ży­cia czło­wie­ka. Dzię­ki te­mu mło­dzież ma szan­se za­sta­no­wie­nia się nad pro­ble­ma­mi, któ­re są obok nas, ale nie za­wsze bez­po­śred­nio nas do­ty­czą. Jak po­ka­zu­ją na­de­sła­ne pra­ce ha­sło kon­kur­su „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” jest roz­ma­icie ro­zu­mia­ne. Do­ty­czy za­rów­no wal­ki z sa­mot­no­ścią, ubó­stwem, nie­peł­no­spraw­no­ścią czy bez­dom­no­ścią, ale tez nie po­mi­ja kwe­stii fun­da­men­tal­nych, abor­cji i eu­ta­na­zji. To waż­ny głos mło­dych lu­dzi w spra­wie naj­waż­niej­szej: ży­cia i po­sza­no­wa­nia god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia po na­tu­ral­ny kres.

Od po­cząt­ku ist­nie­nia na­sze sto­wa­rzy­sze­nie opar­te jest na trzech fi­la­rach. Pro­gra­my edu­ka­cyj­ne, któ­re przy­go­to­wu­je­my dla mło­dzie­ży po­zwa­la­ją zdo­być nie­zbęd­na wie­dzę i ar­gu­men­ty w dys­ku­sjach o war­to­ści i zna­cze­niu ży­cia czło­wie­ka. Od po­cząt­ku ro­ku na­sze fun­du­sze po­mo­co­we wspar­ły 170 ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Ini­cja­ty­wy mo­dli­tew­ne, ja­kie po­dej­mu­je­my wraz z za­przy­jaź­nio­ny­mi du­chow­ny­mi, wzmac­nia­ją for­ma­cję du­cho­wą mło­dych i starszych.

Wszyst­ko to jest moż­li­we tyl­ko dzię­ki wspar­ciu na­szych sym­pa­ty­ków. Po­le­cam Pań­stwa życz­li­wo­ści na­szą dzia­łal­ność, a za wszel­ką po­moc już te­raz ogrom­nie dziękuję.

Z wy­ra­za­mi szacunku

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

„Kalendarz za życiem” 2024:

Pre­vio­us slide
Next sli­de

Ka­len­darz moż­na otrzymać:

  • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej
  • dzwo­niąc w go­dzi­nach 8.00 — 16.00 pod nu­mer 12 311 02 61
  • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

Formularz zamówienia kalendarza ściennego:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj