Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

USA: sąd odrzucił pozew 12 stanów przeciwko polityce proaborcyjnej

Młotek. Fot.: https://pixabay.com/

12 sta­nów sprze­ci­wi­ło się usta­wie bu­dże­to­wej, któ­ra umoż­li­wia fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków fe­de­ral­nych kli­nik abor­cyj­nych Plan­ned Pa­ren­tho­od. Po­zew zo­stał zło­żo­ny wo­bec ad­mi­ni­stra­cji Joe Bi­de­na, jed­nak sprze­ciw ten zo­stał od­rzu­co­ny przez Sąd Ape­la­cyj­ny w Cincinnati.

Skar­gę wniósł pro­ku­ra­tor ge­ne­ral­ny Ohio Da­ve Yost, do któ­re­go do­łą­czy­li pro­ku­ra­to­rzy z in­nych sta­nów: Ala­ba­my, Ari­zo­ny, Ar­kan­sas, Flo­ry­dy, Kan­sas, Ken­tuc­ky, Mis­so­uri, Ne­bra­ski, Okla­ho­my, Po­łu­dnio­wej Ka­ro­li­ny i Za­chod­niej Wir­gi­nii. Wnio­sek miał na ce­lu przy­wró­ce­nie chro­nią­ce­go ży­cie pra­wa z cza­sów ad­mi­ni­stra­cji Do­nal­da Trum­pa „Za­sa­da Ochro­ny Ży­cia” („Pro­tect Li­fe Ru­le”). Jed­nak Okrę­go­wy Sąd Ape­la­cyj­ny w Cin­cin­na­ti od­rzu­cił wnio­sek, po­nie­waż – jak czy­ta­my w orze­cze­niu – nie udo­wod­nio­no, że w wy­ni­ku wej­ścia w ży­cie tej re­gu­la­cji wnio­sku­ją­ce sta­ny po­nio­są nie­od­wra­cal­ną szko­dę, co by­ło wa­run­kiem ko­niecz­nym przy­ję­cia pozwu.

Po­wrót do po­praw­ki miał być „za­po­rą ognio­wą” po­mię­dzy kli­ni­ka­mi Plan­ned Pa­ren­tho­od a usłu­ga­mi abor­cyj­ny­mi – po­wie­dział Yost. Jak za­zna­czył, we­dług no­we­go pra­wa, „wszyst­kie pie­nią­dze są wrzu­ca­ne do jed­ne­go wor­ka”, co ozna­cza, że kli­ni­ki bę­dą mo­gły dzię­ki nim prze­pro­wa­dzać abor­cję. Przy­po­mniał, że pra­wo fe­de­ral­ne za­bra­nia fi­nan­so­wa­nia abor­cji przez po­dat­ni­ków. We­dług no­wych za­sad, pie­nią­dze z bu­dże­tu nie są trak­to­wa­ne ja­ko osob­ne fun­du­sze i mo­gą wspie­rać abor­cję w pla­ców­kach Plan­ned Parenthood.

Prze­ciw zmia­nom opo­wia­da­ły się or­ga­ni­za­cje pro-li­fe. We­dług dzia­ła­czy Kra­jo­we­go Ko­mi­te­tu Pra­wa do Ży­cia, zmia­na za­sad fi­nan­so­wa­nia cał­ko­wi­cie eli­mi­nu­je wy­móg by be­ne­fi­cjen­ci fun­du­szy nie mie­li bier­nych bądź czyn­nych związ­ków z abor­cją. Usta­wa za­wie­ra tak­że bez­praw­ny obo­wią­zek do­ra­dza­nia abor­cji, co sprze­ci­wia się to pra­wu sumienia.

Od 2011 r. za cza­sów ad­mi­ni­stra­cji Ba­rac­ka Oba­my tzw. pro­gram pla­no­wa­nia ro­dzi­ny (w skró­cie „Ti­tle X”) jest przed­mio­tem spo­ru prze­ciw­ni­ków i zwo­len­ni­ków abor­cji. Pro­gram fi­nan­su­je środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne i usłu­gi pla­no­wa­nia ro­dzi­ny i nie­któ­re pod­sta­wo­we usłu­gi opie­ki zdro­wot­nej dla spo­łecz­no­ści o ni­skich do­cho­dach. Z za­ło­że­nia pie­nią­dze z pro­gra­mu mia­ły być jed­nak prze­zna­czo­ne na usłu­gi in­ne niż usu­wa­nie cią­ży. Choć pro­gram nie za­pew­niał fun­du­szy pod­mio­tom zwią­za­nym z abor­cją, od tam­tej chwi­li pie­nią­dze by­ły prze­ka­zy­wa­ne kli­ni­kom Plan­ned Parenthood.

Ten naj­więk­szy w kra­ju do­staw­ca abor­cji, otrzy­my­wał oko­ło jed­nej pią­tej cał­ko­wi­tej kwo­ty z fun­du­szy pro­gra­mu, do 2019 r. kie­dy wy­co­fał się z udzia­łu w Ti­tle X. Obec­ny prze­pis cof­nął roz­po­rzą­dze­nie z 2019 r. ad­mi­ni­stra­cji Trum­pa, co uła­twia Plan­ned Pa­ren­tho­od po­wrót do otrzy­my­wa­nia pie­nię­dzy z bu­dże­tu. Obec­na zmia­na to po­wrót do po­li­ty­ki Ba­rac­ka Oba­my, a na­wet pój­ście krok da­lej. De­par­ta­ment Zdro­wia ad­mi­ni­stra­cji Bi­de­na, w paź­dzier­ni­ku 2021 r. ogło­sił, że kli­ni­ki uczest­ni­czą­ce w pro­gra­mie Ti­tle X mo­gą kie­ro­wać na abor­cje i nie mu­szą być fi­zycz­nie od­dzie­lo­ne od pla­có­wek aborcyjnych.

Usta­wy, któ­re nie re­spek­tu­ją na­tu­ral­ne­go pra­wa do ży­cia każ­dej ludz­kiej oso­by, są usta­wa­mi nie­słusz­nym i nie­mo­ral­nym. Każ­da usta­wa ła­mią­ca na­tu­ral­ne pra­wo nie­win­ne­go czło­wie­ka do ży­cia nie po­win­na mieć mo­cy praw­nej. Mą­drość pań­stwa prze­ja­wia się w po­dej­mo­wa­niu ak­tyw­nej obro­ny naj­słab­szych i bez­bron­nych lu­dzi, po­cząw­szy od pierw­szych chwil ży­cia każ­de­go człowieka.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj