Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

COMECE: nie istnieje prawo do aborcji

COMECE. Fot.: https://www.comece.eu/

Z praw­ne­go punk­tu wi­dze­nia, nie ist­nie­je żad­ne pra­wo do abor­cji – pod­kre­śla­ją wła­dze Ko­mi­sji Epi­sko­pa­tów Wspól­no­ty Eu­ro­pej­skiej (COMECE). W opu­bli­ko­wa­nym 8 lu­te­go oświad­cze­niu od­nio­sły się one do za­pro­po­no­wa­ne­go przez pre­zy­den­ta Fran­cji Em­ma­nu­ela Ma­cro­na wpi­sa­nia „pra­wa do abor­cji” do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych Unii Europejskiej.

Sta­ły Ko­mi­tet COMECE, zło­żo­ny z prze­wod­ni­czą­ce­go i czte­rech wi­ce­prze­wod­ni­czą­cych tej in­sty­tu­cji, wy­ra­ził głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie z po­wo­du pro­po­zy­cji, zło­żo­nej na fo­rum Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go 19 stycz­nia br. Pre­zy­dent Fran­cji Em­ma­nu­el Ma­cron chce wpi­sać abor­cję do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej: „Mam na­dzie­ję, że dwa­dzie­ścia lat po ogło­sze­niu Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych, któ­ra w szcze­gól­no­ści prze­wi­dy­wa­ła znie­sie­nie ka­ry śmier­ci w ca­łej Unii, mo­że­my uak­tu­al­nić tę Kar­tę, aby być bar­dziej jed­no­znacz­ni w kwe­stii ochro­ny śro­do­wi­ska i w uzna­niu pra­wa do abor­cji” – po­wie­dział Ma­cron. We­zwał do roz­po­czę­cia „otwar­tej dys­ku­sji” z eu­ro­pej­ski­mi współ­o­by­wa­te­la­mi, aby „dać no­we ży­cie te­mu ze­sta­wo­wi praw, któ­ry kształ­tu­je Eu­ro­pę sil­ną swy­mi wartościami”.

Bi­sku­pi za­uwa­ży­li że „z praw­ne­go punk­tu wi­dze­nia nie ist­nie­je żad­ne pra­wo do abor­cji, uzna­ne w pra­wie eu­ro­pej­skim lub mię­dzy­na­ro­do­wym”. Pró­ba zmia­ny te­go sta­nu rze­czy przez wpro­wa­dze­nie „rze­ko­me­go pra­wa do abor­cji” do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych UE „nie tyl­ko stoi w sprzecz­no­ści z pod­sta­wo­wy­mi prze­ko­na­nia­mi i war­to­ścia­mi eu­ro­pej­ski­mi, ale sta­no­wi­ła­by nie­spra­wie­dli­we pra­wo, po­zba­wio­ne fun­da­men­tu etycz­ne­go i ska­za­ne na to, że bę­dzie przy­czy­ną nie­ustan­ne­go kon­flik­tu mię­dzy oby­wa­te­la­mi UE”.

Bi­sku­pi przy­po­mnie­li, że Ko­ściół od po­cząt­ku wspie­rał pro­ces in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej. Zga­dza­jąc się z Ma­cro­nem w kwe­stii zna­cze­nia obro­ny i wspie­ra­nia war­to­ści Unii Eu­ro­pej­skiej, pod­kre­śli­li, że „jed­ną z za­sad­ni­czych war­to­ści jest po­sza­no­wa­nie god­no­ści każ­dej oso­by ludz­kiej na każ­dym eta­pie jej ży­cia, a szcze­gól­nie w sy­tu­acjach cał­ko­wi­tej bez­bron­no­ści, tak jak jest w przy­pad­ku dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go”. Wska­za­li, że oj­co­wie za­ło­ży­cie­le Unii Eu­ro­pej­skiej, „opie­ra­jąc się na praw­dzi­wie hu­ma­ni­stycz­nej tra­dy­cji, któ­ra stwo­rzy­ła Eu­ro­pę ta­ką, ja­ka jest, by­li bar­dzo świa­do­mi fun­da­men­tal­ne­go zna­cze­nia nie­zby­wal­nej god­no­ści oso­by ludz­kiej, jak rów­nież wspól­no­ty ja­ko wspól­nej pod­sta­wy na­szej Unii”.

Zda­jąc so­bie spra­wę z „tra­ge­dii i zło­żo­no­ści sy­tu­acji, w ja­kich znaj­du­ją się mat­ki, roz­wa­ża­ją­ce abor­cję”, wska­za­li, że za­ję­cie się ko­bie­ta­mi w trud­nym po­ło­że­niu z po­wo­du cią­ży jest „cen­tral­nym ele­men­tem dia­ko­nij­nej po­słu­gi Ko­ścio­ła” i po­win­no być rów­nież obo­wiąz­kiem na­szych spo­łe­czeństw. – Nie moż­na ko­biet w po­trze­bie zo­sta­wiać sa­mych, ani też igno­ro­wać pra­wa dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go do ży­cia. Obo­je po­win­ni otrzy­mać wszel­ką po­trzeb­ną po­moc i opie­kę – pod­kre­śli­li hierarchowie.

Na za­koń­cze­nie Sta­ły Ko­mi­tet COMECE za­zna­czył, że in­te­gra­cja eu­ro­pej­ska za­wsze po­win­na sprzy­jać i wspie­rać po­sza­no­wa­nie róż­nych toż­sa­mo­ści i uni­kać „na­rzu­ceń ide­olo­gicz­nych”. Dla­te­go pro­po­zy­cja pre­zy­den­ta Ma­cro­na nie mo­że być uwa­ża­na za „no­wy od­dech dla na­sze­go fi­la­ru praw”.

Uzna­nie rze­ko­me­go pra­wa do abor­cji stoi w sprzecz­no­ści z sa­mą Kar­tą, któ­ra po­cząw­szy od swych dwóch pierw­szych ar­ty­ku­łów wska­zu­je na nie­na­ru­szal­ność i god­ność czło­wie­ka oraz pra­wo do życia.

 

JB
Źró­dło: KAI, comece.eu

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj