Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Naprotechnologia – lista lekarzy i instruktorów


Notice: Undefined index: file in /_website2019/wp-includes/media.php on line 1723

dol­no­ślą­skie

dr n. med. Du­naj­ska Ka­ta­rzy­na, NFPMC
spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, spe­cja­li­sta endokrynolog

 Cen­trum Zdro­wia Ogro­do­wa, ul. Elu­ar­da 7, 54–019 Wro­cław
 (71) 349 27 21
 rejestracja@ogrodowa.wroclaw.pl                                                                   

dr n. med. Sie­radz­ka Ur­szu­la, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 GINVITA CLINIC, ul. Za­kła­do­wa 7CF, 50–231 Wro­cław
 (71) 881 09 70
 polozne@ginvita.pl                                                                  

lek. med. Lech Wo­je­wo­dzic, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 EZ Me­di­ca, ul. Si­kor­skie­go 31, 58–100 Świd­ni­ca
 (74) 856 57 39
 rejestracja@ez-medica.pl                                                                   

kujawsko-pomorskie

lek. med. War­dow­ska Li­dia, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

SPZOZ w Ły­so­mi­cach, ul Łą­ko­wa 3, 87–148 Ły­so­mi­ce
 798 456 764
 lidia.wardowska@gmail.com                                                                   

dr n. med. Skór­czew­ski Ja­cek, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

Ga­bi­net gi­ne­ko­lo­gicz­ny, ul Ja­giel­loń­ska 111/6, 85–027 Byd­goszcz
 603 268 082
 jacek.skorczewski@gmail.com
 www.jacekskorczewski.pl                                                                   

lubelskie

lek. med. Bar­czen­te­wicz Ma­ciej, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 „Ma­cie­rzyń­stwo i Ży­cie”, ul. Cze­chow­ska 10/39, 20–072 Lu­blin
 (81) 534 31 04, 601 164 523
 maciej@barczentewicz.com
 www.macierzynstwoizycie.pl                                                                   

lubuskie

lek. med. Grat­kow­ski Piotr, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Spe­cja­li­stycz­ny Ga­bi­net Le­kar­ski, ul. Dwor­co­wa 4, II pię­tro, po­kój 15, 66–400  Go­rzów Wiel­ko­pol­ski
 601 755 253
 pgratkowski@wp.pl                                                                   

łódzkie

Brak le­ka­rzy

małopolskie

lek. med. La­cho­wicz Le­szek NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log po­łoż­nik, an­dro­log kliniczny

 Cen­trum Le­cze­nia Nie­płod­no­ści Mał­żeń­skiej Na­Pro­Tech­no­lo­gy, ul. Świ­te­zian­ki 3/2, 31–563 Kra­ków
 663 178 699 (re­je­stra­cja przez sms) 

lek. med. Szcza­wiń­ska Ma­ria, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Spe­cja­li­stycz­ny Ga­bi­net Gi­ne­ko­lo­gicz­no-Po­łoż­ni­czy, ul. Świ­te­zian­ki 3/2,  31–563 Kra­ków
 726 858 695 (re­je­stra­cja pn.-pt. w godz. 14.00–18.00)                                                                  

mazowieckie

dr n. med. Mak­sym Ra­do­sław, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log po­łoż­nik, an­dro­log kliniczny

 In­sty­tut Ro­dzi­ny, ul. Eu­ge­niu­sza Ro­me­ra 4B, 02–784 War­sza­wa
 (22) 100 64 37
 recepcja@instytut-rodziny.pl
 www.instytut-rodziny.pl                                                                   

lek. med. Nyc Grze­gorz, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

Prak­ty­ka Le­kar­ska Grze­gorz Nyc, ul. Klo­no­wi­ca 10–12/26, 26–601 Ra­dom
 608 614 752
 kontakt@grzegorznyc.pl
 www.grzegorznyc.pl                                                                   

lek. med. Susz­cze­wicz Na­ta­lia, CFCMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 In­sty­tut Ro­dzi­ny, ul. Eu­ge­niu­sza Ro­me­ra 4B, 02–784 War­sza­wa
 (22) 100 64 37
 recepcja@instytut-rodziny.pl
 www.instytut-rodziny.pl                                                                   

dr n. med. Śli­zień-Ku­czap­ska Ewa, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Profamilia2000, Spe­cja­li­stycz­ny Ga­bi­net Le­kar­ski, ul. Pa­saż Ur­sy­now­ski 1/100, 02–784 War­sza­wa
 501 376 996
 profamilia2000@gmail.com                                                                   

lek. med. Ślu­sar­ski Ma­rek, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log po­łoż­nik, spe­cja­li­sta endokrynolog

 Pry­wat­na Prak­ty­ka Le­kar­ska, ul. Mic­kie­wi­cza 21/1, 05–850 Oża­rów Ma­zo­wiec­ki
 602 755 381
 dr-slusarski@post.pl                                                                  

opolskie

Brak le­ka­rzy

podkarpackie

lek. med. Ulman Da­riusz, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Spe­cja­li­stycz­ny Ga­bi­net Le­kar­ski, ul. Li­tew­ska 4B/8, 35–302 Rze­szów
 604 181 277
 ulman.gabinet@gmail.com                                                                   

podlaskie

lek. med. Sie­mie­no­wicz Ka­ro­li­na, NFPMC
spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny rodzinnej

 NZOZ Na­Pro­Me­di­ca, ul. An­to­niuk Fa­brycz­ny 10, 15–741 Bia­ły­stok
 (85) 653 12 70, (85) 653 17 75
 rejestracja@napromedica.pl
 www.napromedica.pl                                                                  

dr n. med. Szy­mań­ska Mag­da­le­na, CFCMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 In­sty­tut Ro­dzi­ny, ul. ks. S. An­dru­kie­wi­cza 2/34, 15–212 Bia­ły­stok
 668 716 617
 mszymanska882@gmail.com                                                                  

dr hab n. med. Wa­si­lew­ska Jo­lan­ta, NFPMC
spe­cja­li­sta
 cho­rób dzie­ci, spe­cja­li­sta aler­go­log, die­te­tyk kliniczny

 NZOZ Na­Pro­Me­di­ca, ul. An­to­niuk Fa­brycz­ny 10, 15–741 Bia­ły­stok
 (85) 653 12 70, (85) 653 17 75
 rejestracja@napromedica.pl
 
www.napromedica.pl
                                                                  

lek. med. Wa­si­lew­ski Ta­de­usz, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 NZOZ Na­Pro­Me­di­ca, ul. An­to­niuk Fa­brycz­ny 10, 15–741 Bia­ły­stok
 (85) 653 12 70, (85) 653 17 75
 rejestracja@napromedica.pl
 
www.napromedica.pl                                                                  

pomorskie

lek. med. Wojt­kie­wicz Mo­ni­ka, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Na­Pro­Cen­trum, ul. S. Wy­spiań­skie­go 25, 80–434 Gdańsk-Wrzeszcz
 783 002 002
 lekarzenapro@gmail.com
 www.naprocentrum.pl                                                                  

śląskie

dr n. med. Bin­kie­wicz Prze­my­sław, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Spe­cja­li­stycz­na Prak­ty­ka Le­kar­ska, ul. Strzel­ców By­tom­skich 9/23, 41–902 By­tom
 (32) 281 33 40
 binekolog@mp.pl                                                                   

dr n. med. Kan­dzia To­masz, CFCMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

Cen­trum Fa­mi­lia, ul. Win­cen­te­go Po­la 36, 40–596 Ka­to­wi­ce
 608 734 177
 tomaszkandzia@centrumfamilia.pl
 www.centrumfamilia.pl                                                                   

lek. med. Kuź­nik Adam, NFPMC
spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny rodzinnej

 Po­rad­nia Ro­dzin­na w Sko­czo­wie Sp. z o.o, ul. Biel­ska 45A, 43–430 Sko­czów
 783 378 686
 akuznik@poradniarodzinna.skoczow.pl
 www.poradniarodzinna.skoczow.pl                                                                   

lek. med. Mich­ni­kow­ska-Grze­gor­czyk Iwo­na, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Ga­bi­net pry­wat­ny, ul. Na­kiel­ska 1–3, 42–600 Tar­now­skie Gó­ry
 603 799 448 

dr n. med. Sku­til Mar­cin, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Spe­cja­li­stycz­na Prak­ty­ka Le­kar­ska, ul. Bo­cia­nia 3, 43–316 Biel­sko-Bia­ła
 692 392 528
 mskutil@icloud.com                                                                  

świętokrzyskie

Brak le­ka­rzy

warmińsko-mazurskie

Brak le­ka­rzy

wielkopolskie

lek. med. Bar­toś Bar­ba­ra, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Ośro­dek Le­cze­nia Kom­plek­so­we­go Sp. z o.o., ul. Wro­cław­ska 81, 63–400 Ostrów Wiel­ko­pol­ski
 507 665 945
 bartosbarbara@o2.pl                                                                   

lek. med. Bro­da Piotr, NFPMC
spe­cja­li­sta gi­ne­ko­log położnik

 Pro Li­fe Cli­nic, ul. Ko­siń­skie­go 14/1, 61–519 Po­znań
 535 962 776
 piotr_broda@napromed.pl
 www.napromed.pl                                                                   

zachodniopomorskie

lek. med. Wol­ny Mał­go­rza­ta, NFPMC
spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, spe­cja­li­sta dia­be­to­log, an­dro­log kliniczny

 Przy­chod­nia Me­dy­cy­ny Ro­dzin­nej, ul. Ka­zi­mier­ska 4F/1U, 71–043 Szcze­cin
 (91) 311 15 31
 wolnymalgorzata@gmail.com                                                                   

NFPMC (Na­tu­ral Fa­mi­ly Plan­ning Me­di­cal Con­sul­tant) – Le­karz NaProTechnologii

CFCMC (Cer­ti­fied Fer­ti­li­ty­Ca­re Me­di­cal Con­sul­tant) – Cer­ty­fi­ko­wa­ny Le­karz NaProTechnologii

Źró­dło: https://wtrosceoplodnosc.pl/lekarze/

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj