Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Hiszpania: modlitwy pod klinikami aborcyjnymi

Modlitwa – ręce

W kil­ku­na­stu mia­stach Hisz­pa­nii dzia­ła­cze ka­to­lic­kich or­ga­ni­za­cji oraz ru­chów pro-li­fe bio­rą udział w wiel­ko­post­nej ak­cji mo­dli­tew­nej za ży­cie za­gro­żo­nych śmier­cią nie­na­ro­dzo­nych dzieci.

Ak­cja mo­dli­tew­na pro­wa­dzo­na jest w ra­mach kam­pa­nii za­ty­tu­ło­wa­nej „40 dni dla ży­cia”. Or­ga­ni­za­to­rzy wy­da­rze­nia wska­za­li, że ta­ka for­ma mo­dli­twy tym ra­zem mo­że wią­zać się z kon­se­kwen­cja­mi praw­ny­mi dla jej uczestników.

Jak po­in­for­mo­wa­ła Ana Te­re­sa Gon­zález z ko­mi­te­tu or­ga­ni­za­cyj­ne­go ak­cji, chęć udzia­łu w tym wy­da­rze­niu zgło­si­ło wie­le grup w róż­nych mia­stach Hisz­pa­nii. Przy­po­mnia­ła, że oso­by te nie znie­chę­ci­ły się moż­li­wo­ścią na­ło­że­nia na nich kar.

Na po­cząt­ku lu­te­go br. Kon­gres De­pu­to­wa­nych Hisz­pa­nii, niż­sza izba par­la­men­tu te­go kra­ju, za­twier­dzi­ła zmia­ny w ko­dek­sie kar­nym, któ­re po­zwa­la­ją na ka­ra­nie osób uczest­ni­czą­cych w pi­kie­tach oraz mo­dli­twach pod kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi. No­we pra­wo prze­wi­du­je ka­ry wię­zie­nia do 12 miesięcy.

We­dług no­wych prze­pi­sów, któ­re wpro­wa­dzo­no pod gło­so­wa­nie izby z ini­cja­ty­wy rzą­dzą­cej kra­jem Hisz­pań­skiej So­cja­li­stycz­nej Par­tii Ro­bot­ni­czej (PSOE) pre­mie­ra Pe­dro San­che­za udział w pi­kie­tach i mo­dli­twach pod kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi bę­dą trak­to­wa­ne ja­ko czy­ny słu­żą­ce onie­śmie­le­niu ko­biet uda­ją­cych się na za­bieg prze­ry­wa­nia cią­ży oraz ogra­ni­cza­niu ich wolności.

No­we prze­pi­sy prze­wi­du­ją, że są­dy bę­dą mo­gły ka­rać człon­ków ru­chów pro-li­fe gro­ma­dzą­cych się pod kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi po­zba­wie­niem wol­no­ści od 3 do 12 mie­się­cy. Ka­ra ta bę­dzie mo­gła zo­stać za­mie­nio­na na 31–80 dni prac społecznych.

Mi­mo kon­se­kwen­cji praw­nych mo­dli­twa na­dal jest na ustach hisz­pań­skich dzia­ła­czy pro-li­fe. Wie­dzą, że ta si­ła jest tak du­ża, że ko­bie­ty zmie­nia­ją swo­je za­mia­ry i po­sta­na­wia­ją uro­dzić dzie­ci. Mo­dli­twa od­ma­wia­na z wia­rą, za­pa­łem, mi­ło­ścią i peł­ną świa­do­mo­ścią mo­że skru­szyć sche­ma­ty my­śle­nia. Za­bi­cie dziec­ka jest wiel­ką in­ge­ren­cją czło­wie­ka w Bo­ży plan. Za­nim ukształ­to­wa­łem cię w ło­nie mat­ki, zna­łem cię. Nim przy­sze­dłeś na świat, po­świę­ci­łem cię (Jr 1,5). To są sło­wa Pa­na Bo­ga skie­ro­wa­ne przez pro­ro­ka Je­re­mia­sza do nas. Każ­dy czło­wiek ma do wy­ko­na­nia ja­kieś za­da­nie. Wy­bierz­my życie!

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj