Tylko życie ma przyszłość!

Materiały edukacyjne

Wszyst­kie za­miesz­czo­ne po­ni­żej ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne moż­na bez­płat­nie po­bie­rać, po­wie­lać i rozpowszechniać.

 1. Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z niepełnosprawnością
 2. Bro­szu­ra „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Życia”
 3. Książ­ka „Ży­cie. Bez wyjątków”
 4. Naj­pierw dia­gno­za, po­tem leczenie
 5. Na­uka w służ­bie płodności
 6. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 01. Od kie­dy? Od poczęcia
 7. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 02. każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wyjątków!
 8. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 03. Abor­cja – po­dwój­ny wyrok
 9. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 03. Abor­cja – po­dwój­ny wy­rok – z przypisami
 10. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 04. In vi­tro. Za ja­ką cenę?
 11. Ma­ły wojownik
 12. Bez­wa­run­ko­wa miłość
 13. Cze­ka­li­śmy 13 lat (na­pro­tech­no­lo­gia)
 14. O Ka­ro­lu, któ­ry uro­dził się dwa razy
 15. Ser­ce z książki
 16. Dzie­ci cze­ka­ją na miłość
 17. Dru­gie imię Kasi
 18. Ra­zem da­my radę
 19. Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do ży­cia bez żad­ne­go wyjątku
 20. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie seksualne
 21. Stra­te­gie pro-li­fe i proaborcyjne
 22. Pro­ce­du­ra „in vi­tro” to pro­ce­du­ra śmier­ci i kalectwa
 23. Dzie­więć pierw­szych mie­się­cy ży­cia człowieka
 24. Na­ukow­cy, le­ka­rze o po­cząt­ku ży­cia człowieka
 25. Ży­cie – Lu­bię to!
 26. Wy­tęż wzrok. Znajdź różnicę
 27. Tyl­ko ży­cie ma przyszłość!
 28. Wy­bra­ne pra­ce na­uko­we dt. ry­zy­ka zwią­za­ne­go z me­to­dą „in vitro”
 29. Praw­dzi­we roz­wią­za­nie rze­czy­wi­stych pro­ble­mów („in vi­tro” a naprotechnologia)
 30. Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do życia