Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Materiały edukacyjne do pobrania

Wszyst­kie za­miesz­czo­ne po­ni­żej ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne moż­na bez­płat­nie po­bie­rać, po­wie­lać i rozpowszechniać.

Bi­blio­tecz­ki pro-life:

Po­zo­sta­łe ma­te­ria­ły pro-life:

 1. Pro-li­fe w szkole
 2. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 08. „Kie­dy ro­dzi się nie­peł­no­spraw­ne dziec­ko”. Wer­sja czar­no-bia­ła A4
 3. Bro­szu­ra „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2021)
 4. Bro­szu­ra II „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę ży­cia” (2022)
 5. Bro­szu­ra III „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę ży­cia” (2023)
 6. 580 gra­mów
 7. Bez­wa­run­ko­wa miłość
 8. Cze­ka­li­śmy 13 lat (na­pro­tech­no­lo­gia)
 9. Dru­gie imię Kasi
 10. Dzie­ci cze­ka­ją na miłość
 11. Dzie­więć pierw­szych mie­się­cy ży­cia człowieka
 12. Dziś pa­trzę, jak się uśmiecha
 13. Eko­lo­gia Pro­kre­acji. Vademecum
 14. Fol­der in­for­ma­cyj­ny o Sto­wa­rzy­sze­niu „Tyl­ko ży­cie ma przy­szłość!” 2022
 15. I gdzie ten koniec?
 16. Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do życia
 17. Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do ży­cia bez żad­ne­go wyjątku
 18. Klu­by Pro-Life
 19. Ko­cha­ny z ca­łe­go serca
 20. Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne o ro­dzin­nym po­grze­bie dziec­ka mar­two urodzonego
 21. Książ­ka „Ży­cie. Bez wyjątków”
 22. Ma­ły wojownik
 23. Mo­dli­tew­nik obroń­cy ży­cia (2020)
 24. Naj­pierw dia­gno­za, po­tem leczenie
 25. Na­uka w służ­bie płodności
 26. Na­ukow­cy, le­ka­rze o po­cząt­ku ży­cia człowieka
 27. O Ka­ro­lu, któ­ry uro­dził się dwa razy
 28. Praw­dzi­we roz­wią­za­nie rze­czy­wi­stych pro­ble­mów („in vi­tro” a naprotechnologia)
 29. Pro­ce­du­ra „in vi­tro” to pro­ce­du­ra śmier­ci i kalectwa
 30. Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z niepełnosprawnością
 31. Ra­port rocz­ny Sto­wa­rzy­sze­nia za rok 2022
 32. Ra­zem da­my radę
 33. Ser­ce z książki
 34. Stra­te­gie pro-li­fe i proaborcyjne
 35. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie seksualne
 36. Wy­bra­ne pra­ce na­uko­we dt. ry­zy­ka zwią­za­ne­go z me­to­dą „in vitro”
 37. Wy­tęż wzrok. Znajdź różnicę
 38. Ze­szyt pra­cy Klu­bów Pro-Life
 39. Ży­cie – Lu­bię to!
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj

Polecamy artykuły: