Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Materiały edukacyjne

Wszyst­kie za­miesz­czo­ne po­ni­żej ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne moż­na bez­płat­nie po­bie­rać, po­wie­lać i rozpowszechniać.

 1. Fol­der in­for­ma­cyj­ny o Sto­wa­rzy­sze­niu „Tyl­ko ży­cie ma przyszłość!”
 2. Ze­szyt pra­cy Klu­bów Pro-Life
 3. Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z niepełnosprawnością
 4. Bro­szu­ra II „Ty­dzień mo­dlitw o ochro­nę ży­cia” (2022)
 5. Bro­szu­ra „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2021)
 6. Książ­ka „Ży­cie. Bez wyjątków”
 7. Naj­pierw dia­gno­za, po­tem leczenie
 8. Na­uka w służ­bie płodności
 9. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 01. Od kie­dy? Od poczęcia
 10. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 02. każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wyjątków!
 11. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 03. Abor­cja – po­dwój­ny wyrok
 12. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 03. Abor­cja – po­dwój­ny wy­rok – z przypisami
 13. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 04. In vi­tro. Za ja­ką cenę?
 14. Eko­lo­gia Pro­kre­acji. Vademecum
 15. Ko­cha­ny z ca­łe­go serca
 16. Ma­ły wojownik
 17. Bez­wa­run­ko­wa miłość
 18. Cze­ka­li­śmy 13 lat (na­pro­tech­no­lo­gia)
 19. O Ka­ro­lu, któ­ry uro­dził się dwa razy
 20. Ser­ce z książki
 21. Dzie­ci cze­ka­ją na miłość
 22. Dru­gie imię Kasi
 23. 580 gra­mów
 24. Ra­zem da­my radę
 25. Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do ży­cia bez żad­ne­go wyjątku
 26. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie seksualne
 27. Stra­te­gie pro-li­fe i proaborcyjne
 28. Pro­ce­du­ra „in vi­tro” to pro­ce­du­ra śmier­ci i kalectwa
 29. Dzie­więć pierw­szych mie­się­cy ży­cia człowieka
 30. Na­ukow­cy, le­ka­rze o po­cząt­ku ży­cia człowieka
 31. Ży­cie – Lu­bię to!
 32. Wy­tęż wzrok. Znajdź różnicę
 33. Wy­bra­ne pra­ce na­uko­we dt. ry­zy­ka zwią­za­ne­go z me­to­dą „in vitro”
 34. Praw­dzi­we roz­wią­za­nie rze­czy­wi­stych pro­ble­mów („in vi­tro” a naprotechnologia)
 35. Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do życia