Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Materiały edukacyjne do pobrania

Wszyst­kie za­miesz­czo­ne po­ni­żej ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne moż­na bez­płat­nie po­bie­rać, po­wie­lać i rozpowszechniać.

Bi­blio­tecz­ki pro-life:

Na­kład dru­ko­wa­ny wy­czer­pa­ny. Bro­szu­ra przy­go­to­wa­na przed wy­ro­kiem TK z 2020 r.
Wy­da­nie wy­łącz­nie elektroniczne

Po­zo­sta­łe ma­te­ria­ły pro-life:

 1. „580 gra­mów”
 2. „Bez­wa­run­ko­wa miłość”
 3. „Cze­ka­li­śmy 13 lat” (na­pro­tech­no­lo­gia)
 4. „Dru­gie imię Kasi”
 5. „Dzie­ci cze­ka­ją na miłość”
 6. „Dzie­więć pierw­szych mie­się­cy ży­cia człowieka”
 7. „Dziś pa­trzę, jak się uśmiecha”
 8. „Eko­lo­gia Pro­kre­acji. Va­de­me­cum” (książ­ka)
 9. „I gdzie ten koniec?”
 10. „Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do ży­cia bez żad­ne­go wyjątku”
 11. „Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do życia”
 12. „Klu­by Pro-Life”
 13. „Ko­cha­ny z ca­łe­go serca”
 14. „Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne o ro­dzin­nym po­grze­bie dziec­ka mar­two uro­dzo­ne­go” (książ­ka)
 15. „Ma­ły wojownik”
 16. „Mo­dli­tew­nik obroń­cy ży­cia” (2020)
 17. „Naj­pierw dia­gno­za, po­tem leczenie”
 18. „Naj­więk­sza przy­go­da: ży­cie” (ksią­żecz­ka dla dzieci)
 19. „Naj­więk­sza przy­go­da: ży­cie” (ksią­żecz­ka dla młodzieży)
 20. „Na­uka w służ­bie płodności”
 21. „Na­ukow­cy, le­ka­rze o po­cząt­ku ży­cia człowieka”
 22. „O Ka­ro­lu, któ­ry uro­dził się dwa razy”
 23. „Praw­dzi­we roz­wią­za­nie rze­czy­wi­stych pro­ble­mów” („in vi­tro” a naprotechnologia)
 24. „Pro­ce­du­ra «in vi­tro» to pro­ce­du­ra śmier­ci i kalectwa”
 25. „Pro-li­fe w szkole”
 26. „Ra­zem da­my radę”
 27. „Ser­ce z książki”
 28. „Stra­te­gie pro-li­fe i proaborcyjne”
 29. „W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie seksualne”
 30. „Wy­tęż wzrok. Znajdź różnicę”
 31. „Ży­cie – Lu­bię to!”
 32. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 08. „Kie­dy ro­dzi się nie­peł­no­spraw­ne dziec­ko”. Wer­sja czar­no-bia­ła A4
 33. Bro­szu­ra „Ma­ły czło­wiek, wiel­ka sprawa!”
 34. Bro­szu­ra „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2021)
 35. Bro­szu­ra II „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę ży­cia” (2022)
 36. Bro­szu­ra III „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę ży­cia” (2023)
 37. Bro­szu­ra IV „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę ży­cia” (2024)
 38. Fol­der in­for­ma­cyj­ny o Sto­wa­rzy­sze­niu „Tyl­ko ży­cie ma przy­szłość!” 2022
 39. Książ­ka „Ży­cie. Bez wyjątków”
 40. Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z niepełnosprawnością
 41. Ra­port rocz­ny Sto­wa­rzy­sze­nia za rok 2022
 42. Wy­bra­ne pra­ce na­uko­we dt. ry­zy­ka zwią­za­ne­go z me­to­dą „in vitro”
 43. Ze­szyt pra­cy Klu­bów Pro-Life
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj