Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Za­rząd Stowarzyszenia:

Woj­ciech Zię­ba MBA – pre­zes za­rzą­du, pre­zes Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy”, przed­się­bior­ca. Wraz z żo­ną Ju­sty­ną Ki­liań­czyk-Zię­ba za­ło­ży­ciel Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki. Oj­ciec trój­ki dzie­ci, pa­sjo­nat gór. (fot. R. Krawczyk)

Ma­ria Rze­goc­ka-Pie­la – za­stęp­ca pre­ze­sa za­rzą­du, pe­da­gog spe­cjal­ny. Więk­szość ży­cia za­wo­do­we­go spę­dzi­ła ja­ko na­uczy­ciel­ka tzw. trud­nej mło­dzie­ży. Fi­lan­trop­ka na rzecz wie­lu or­ga­ni­za­cji non-pro­fit. Wo­lon­ta­riusz­ka Ho­spi­cjum św. Ła­za­rza. Pa­sjo­nat­ka sztu­ki i kulinariów.

Bo­że­na Ka­wec­ka – skarb­nik za­rzą­du, ab­sol­went­ka Aka­de­mii Eko­no­micz­nej. Więk­szość ży­cia za­wo­do­we­go pra­cu­je w księ­go­wo­ści oraz spo­łecz­nie w róż­nych or­ga­ni­za­cjach non-pro­fit. Naj­bar­dziej lu­bi zaj­mo­wać się kwia­ta­mi i in­ną roślinnością.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak – se­kre­tarz za­rzą­du i dy­rek­tor ds. edu­ka­cji, dzien­ni­kar­ka. Współ­au­tor­ka se­rii pod­ręcz­ni­ków do wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie oraz au­tor­ka ksią­żek, m.in. zbio­ru re­por­ta­ży „Dzie­ci z ser­ca”, po­świę­co­ne­go ro­dzi­nom za­stęp­czym i ad­op­cyj­nym. By­ła dzien­ni­kar­ką „Prze­wod­ni­ka Ka­to­lic­kie­go”, re­dak­tor na­czel­ną dwu­ty­go­dni­ka „Dro­ga” i re­dak­tor na­czel­ną mie­sięcz­ni­ka dla stu­den­tów „Try­by”. Pro­pa­ga­tor­ka po­zy­tyw­nej edu­ka­cji pro-li­fe – or­ga­ni­za­tor­ka kon­kur­sów, kon­fe­ren­cji po­pu­lar­no-na­uko­wych, pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, au­tor­ka m.in. po­pu­lar­ne­go cy­klu we­bi­na­rów Edu­Li­fe. Współ­au­tor­ka opra­co­wa­nia pt. „Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Dia­gno­za oraz pro­po­zy­cje roz­wią­zań”. Do­rad­ca ro­dzin­ny. Pry­wat­nie żo­na i ma­ma pię­cior­ga dzieci.

Mar­cin No­wak – czło­nek za­rzą­du i ko­or­dy­na­tor ds. wo­lon­ta­ria­tu. In­ży­nier i gra­fik. Szczę­śli­wy mąż, ta­ta czte­rech có­rek i syn­ka. Uwiel­bia czy­ta­nie, ucze­nie się i majsterkowanie.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj