fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Polityka prywatności i plików cookies

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka szanuje prawo do pry­wat­ności wszystkich osób prze­ka­zu­jących mu jakie­kolwiek infor­macje o sobie. Dokładamy naj­wyż­szych starań, by wszelkie dane osobowe były prze­twa­rzane zgodnie z obo­wią­zu­jącymi prze­pisami prawa pol­skiego i Unii Europejskiej.

Nasza polityka pry­wat­ności i plików cookies informuje, jak prze­twa­rzamy dane osób odwie­dza­jących stronę inter­netową Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, znaj­dującą się pod adresem www.pro-life.pl.

I. Admi­ni­strator Danych Osobowych

Admi­ni­stra­torem danych oso­bowych Użyt­kow­ników serwisu inter­ne­towego Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, znaj­du­jącego się pod adresem www.pro-life.pl, jesteśmy my, czyli Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dzibą w Kra­kowie. Dokładny adres sie­dziby to: ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–142 Kraków. Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka jest wpisane do Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140437. Jego NIP to: 6792566512, a REGON: 357017981.

II. Inspektor Danych Osobowych

Wyzna­czy­liśmy Inspektora Danych Oso­bowych, z którym możesz się skon­tak­tować w sprawach ochrony swoich danych oso­bowych i reali­zacji swoich praw przez e‑mail: ido@pro-life.pl; telefon: 12 421–08-43 lub pisemnie na adres naszej sie­dziby, wskazany w pkt. I.

III. Jakie dane przetwarzamy

Prze­twa­rzamy dane, które Użyt­kownik podaje i pozo­stawia podczas prze­by­wania w ser­wisie inter­ne­towym Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, znaj­du­jącym się pod adresem www.pro-life.pl. Nigdy nie zabiegamy o iden­ty­fi­kację Użyt­kow­ników naszego serwisu internetowego.

Nasza strona inter­netowa – tak jak prawie każda strona inter­netowa w sieci Internet – wyko­rzy­stuje pliki cookies (zwane też „cia­steczkami”). Są to nie­wielkie pliki tek­stowe zapi­sywane przez stronę inter­netową w urzą­dzeniu Użyt­kownika. Kiedy prze­glą­darka ponownie połączy się ze stroną, witryna na pod­stawie wcze­śniej zapi­sanych „cia­steczek” jest w stanie roz­poznać urzą­dzenie, z którego korzysta Użytkownik.

Sto­sowane przez nas pliki cookies nie służą do iden­ty­fi­kacji Użyt­kow­ników i na ich pod­stawie nie jest w żaden sposób ustalana ich tożsamość.

Użyt­kownik strony może przy­go­tować swoją prze­glą­darkę inter­netową do unie­moż­li­wiania zapi­sy­wania plików cookies. Odpo­wiednią funkcję można znaleźć w opcjach ustawień prze­glą­darki internetowej.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka, może pro­wadzić za pośred­nictwem swojej strony inter­ne­towej www.pro-life.pl usługę new­slettera. Użyt­kownik chcący korzystać z tej usługi jest zobo­wiązany do podania swojego poprawnego adresu e‑mail, na który Sto­wa­rzy­szenie może wysyłać swoje wiadomości.

IV. W jakim celu oraz na jakiej pod­stawie prze­twa­rzamy dane

Pliki cookies na naszej stronie inter­ne­towej www.pro-life.pl wspo­magają two­rzenie ano­ni­mowych sta­tystyk, które pomagają zro­zumieć, w jaki sposób Użyt­kownicy korzy­stają z jej zasobów, co umoż­liwia ulep­szanie jej struktury i zawartości.

Dane, jakie pozy­skujemy dzięki „cia­steczkom” prze­twa­rzamy na pod­stawie naszego uza­sad­nionego interesu, pole­ga­jącego na chęci popra­wiania dzia­łania naszej strony inter­ne­towej, znaj­du­jącej się pod adresem www.pro-life.pl, a także w celu poprawy sto­so­wanych funk­cjo­nal­ności i świad­czonych usług (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozy­skane od Użyt­kow­ników new­slettera adresy e‑mail wyko­rzy­stujemy wyłącznie do wysy­łania ważnych wia­do­mości zwią­zanych z dzia­łal­nością sta­tutową Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka. Kore­spon­dencję tego typu pro­wa­dzimy na pod­stawie zgody, którą musiał wyrazić Użyt­kownik podczas zapi­sy­wania się do usługi new­slettera (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. Jak długo prze­twa­rzamy dane

Serwer, na którym utrzy­mywana jest strona inter­netowa Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, znaj­dująca się pod adresem www.pro-life.pl, ma dostęp wyłącznie do plików cookies, które wcze­śniej sam umieścił na urzą­dze­niach Użyt­kow­ników, o ile nie wygasła ich ważność (która jest cechą pliku cookie) lub Użyt­kownik samo­dzielnie ich nie usunął. Usu­nięcie plików cookies, zebranych przez urzą­dzenie Użyt­kownika, umoż­liwia każda prze­glą­darka inter­netowa, a odpo­wiednią funkcję można znaleźć w jej opcjach ustawień.

Korzy­stamy z opro­gra­mo­wania ana­li­tycznego pod­miotów trzecich (Google Ana­lytics), zamiesz­cza­jącego w urzą­dzeniu koń­cowym Użyt­kownika pliki cookies. Warto wie­dzieć, że nie­malże każda strona inter­netowa na świecie używa jakiegoś opro­gra­mo­wania ana­li­tycznego i nie jest to żadnym nad­użyciem. Według sta­tystyk, naj­czę­ściej wyko­rzy­stywane jest narzędzie Google Ana­litycs. Zasady Google Ana­lytics doty­czące bez­pie­czeństwa i pry­wat­ności można prze­glądnąć pod nastę­pu­jącym adresem: www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.

Adresy e‑mail, które pozy­ska­liśmy od Użyt­kow­ników usługi new­sletter, prze­twa­rzamy do czasu cof­nięcia zgody na ich prze­twa­rzanie. Odpo­wiednią opcję można znaleźć w każdym liście e‑mail wysłanym w ramach dzia­łania usługi newsletter.

VI. Czy pro­fi­lujemy dane Użyt­kow­ników naszego serwisu internetowego

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka nie pro­wadzi takich działań na danych podanych i pozo­sta­wionych przez Użyt­kow­ników serwisu inter­ne­towego www.pro-life.pl.

VII. Jakie prawa przy­sługują Użyt­kow­nikom naszego serwisu internetowego

Nigdy nie zabiegamy o iden­ty­fi­kację Użyt­kow­ników strony inter­ne­towej Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka znaj­du­jącej się pod adresem www.pro-life.pl. Nie licząc ewen­tu­alnego pozo­sta­wienia adresu e‑mail w celu korzy­stania z usługi new­slettera, jedynym śladem, którym dys­po­nujemy po odwie­dzinach Użyt­kow­ników na naszej stronie inter­ne­towej, są ano­nimowe dane zebrane przez narzędzie Google Ana­lytics. Są to sta­ty­styki użyt­ko­wania strony. Widzimy przy­bliżone dane doty­czące tego, skąd pochodzą nasi Użyt­kownicy, jak trafili do naszego serwisu, co oglądają i jak długo, w co klikają. Takie dane bardzo uła­twiają pro­wa­dzenie i popra­wianie naszego serwisu internetowego.

Użyt­kownik ma prawo nie zgodzić się na to, żeby jego odwie­dziny naszej strony inter­ne­towej zna­lazły się w dostępnych dla nas ano­ni­mowych sta­ty­stykach. W tym celu powinien zain­sta­lować dodatek do swojej prze­glą­darki inter­ne­towej, przy­go­towany przez twórcę narzędzia Google Ana­lytics. Taki dodatek można znaleźć pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Użyt­kownik usługi new­sletter w każdej chwili może wycofać zgodę na prze­twa­rzanie swojego adresu e‑mail podanego podczas reje­stracji w usłudze. Po wyco­faniu zgody, adres Użyt­kownika zostanie usu­nięty z bazy danych adresów e‑mail, wyko­rzy­sty­wanych do pro­wa­dzenia usługi new­sletter Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka.

VIII. Komu udo­stęp­niamy dane

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka nikomu nie udo­stępnia zebranych przez siebie ano­ni­mowych danych sta­ty­stycznych o Użyt­kow­nikach serwisu inter­ne­towego znaj­du­jącego się pod adresem www.pro-life.pl. Nie prze­kazuje także nikomu adresów e‑mail, zebranych w ramach dzia­łania usługi newsletter.