Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności i plików cookies

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka sza­nu­je pra­wo do pry­wat­no­ści wszyst­kich osób prze­ka­zu­ją­cych mu ja­kie­kol­wiek in­for­ma­cje o so­bie. Do­kła­da­my naj­wyż­szych sta­rań, by wszel­kie da­ne oso­bo­we by­ły prze­twa­rza­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa pol­skie­go i Unii Europejskiej.

Na­sza po­li­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków co­okies in­for­mu­je, jak prze­twa­rza­my da­ne osób od­wie­dza­ją­cych stro­nę in­ter­ne­to­wą Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, znaj­du­ją­cą się pod ad­re­sem www.pro-life.pl.

I. Ad­mi­ni­stra­tor Da­nych Osobowych

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, znaj­du­ją­ce­go się pod ad­re­sem www.pro-life.pl, je­ste­śmy my, czy­li Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie. Do­kład­ny ad­res sie­dzi­by to: ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka jest wpi­sa­ne do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS: 0000140437. Je­go NIP to: 6792566512, a REGON: 357017981.

II. In­spek­tor Da­nych Osobowych

Wy­zna­czy­li­śmy In­spek­to­ra Da­nych Oso­bo­wych, z któ­rym mo­żesz się skon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich da­nych oso­bo­wych i re­ali­za­cji swo­ich praw przez e‑mail: ido@pro-life.pl; te­le­fon: 12 421–08-43 lub pi­sem­nie na ad­res na­szej sie­dzi­by, wska­za­ny w pkt. I.

III. Ja­kie da­ne przetwarzamy

Prze­twa­rza­my da­ne, któ­re Użyt­kow­nik po­da­je i po­zo­sta­wia pod­czas prze­by­wa­nia w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, znaj­du­ją­cym się pod ad­re­sem www.pro-life.pl. Ni­gdy nie za­bie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję Użyt­kow­ni­ków na­sze­go ser­wi­su internetowego.

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa – tak jak pra­wie każ­da stro­na in­ter­ne­to­wa w sie­ci In­ter­net – wy­ko­rzy­stu­je pli­ki co­okies (zwa­ne też „cia­stecz­ka­mi”). Są to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we za­pi­sy­wa­ne przez stro­nę in­ter­ne­to­wą w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka. Kie­dy prze­glą­dar­ka po­now­nie po­łą­czy się ze stro­ną, wi­try­na na pod­sta­wie wcze­śniej za­pi­sa­nych „cia­ste­czek” jest w sta­nie roz­po­znać urzą­dze­nie, z któ­re­go ko­rzy­sta Użytkownik.

Sto­so­wa­ne przez nas pli­ki co­okies nie słu­żą do iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­ni­ków i na ich pod­sta­wie nie jest w ża­den spo­sób usta­la­na ich tożsamość.

Użyt­kow­nik stro­ny mo­że przy­go­to­wać swo­ją prze­glą­dar­kę in­ter­ne­to­wą do unie­moż­li­wia­nia za­pi­sy­wa­nia pli­ków co­okies. Od­po­wied­nią funk­cję moż­na zna­leźć w opcjach usta­wień prze­glą­dar­ki internetowej.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, mo­że pro­wa­dzić za po­śred­nic­twem swo­jej stro­ny in­ter­ne­to­wej www.pro-life.pl usłu­gę new­slet­te­ra. Użyt­kow­nik chcą­cy ko­rzy­stać z tej usłu­gi jest zo­bo­wią­za­ny do po­da­nia swo­je­go po­praw­ne­go ad­re­su e‑mail, na któ­ry Sto­wa­rzy­sze­nie mo­że wy­sy­łać swo­je wiadomości.

IV. W ja­kim ce­lu oraz na ja­kiej pod­sta­wie prze­twa­rza­my dane

Pli­ki co­okies na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej www.pro-life.pl wspo­ma­ga­ją two­rze­nie ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, któ­re po­ma­ga­ją zro­zu­mieć, w ja­ki spo­sób Użyt­kow­ni­cy ko­rzy­sta­ją z jej za­so­bów, co umoż­li­wia ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i zawartości.

Da­ne, ja­kie po­zy­sku­je­my dzię­ki „cia­stecz­kom” prze­twa­rza­my na pod­sta­wie na­sze­go uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su, po­le­ga­ją­ce­go na chę­ci po­pra­wia­nia dzia­ła­nia na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej, znaj­du­ją­cej się pod ad­re­sem www.pro-life.pl, a tak­że w ce­lu po­pra­wy sto­so­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści i świad­czo­nych usług (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po­zy­ska­ne od Użyt­kow­ni­ków new­slet­te­ra ad­re­sy e‑mail wy­ko­rzy­stu­je­my wy­łącz­nie do wy­sy­ła­nia waż­nych wia­do­mo­ści zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią sta­tu­to­wą Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Ko­re­spon­den­cję te­go ty­pu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie zgo­dy, któ­rą mu­siał wy­ra­zić Użyt­kow­nik pod­czas za­pi­sy­wa­nia się do usłu­gi new­slet­te­ra (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. Jak dłu­go prze­twa­rza­my dane

Ser­wer, na któ­rym utrzy­my­wa­na jest stro­na in­ter­ne­to­wa Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, znaj­du­ją­ca się pod ad­re­sem www.pro-life.pl, ma do­stęp wy­łącz­nie do pli­ków co­okies, któ­re wcze­śniej sam umie­ścił na urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków, o ile nie wy­ga­sła ich waż­ność (któ­ra jest ce­chą pli­ku co­okie) lub Użyt­kow­nik sa­mo­dziel­nie ich nie usu­nął. Usu­nię­cie pli­ków co­okies, ze­bra­nych przez urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka, umoż­li­wia każ­da prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa, a od­po­wied­nią funk­cję moż­na zna­leźć w jej opcjach ustawień.

Ko­rzy­sta­my z opro­gra­mo­wa­nia ana­li­tycz­ne­go pod­mio­tów trze­cich (Go­ogle Ana­ly­tics), za­miesz­cza­ją­ce­go w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka pli­ki co­okies. War­to wie­dzieć, że nie­mal­że każ­da stro­na in­ter­ne­to­wa na świe­cie uży­wa ja­kie­goś opro­gra­mo­wa­nia ana­li­tycz­ne­go i nie jest to żad­nym nad­uży­ciem. We­dług sta­ty­styk, naj­czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wa­ne jest na­rzę­dzie Go­ogle Ana­li­tycs. Za­sa­dy Go­ogle Ana­ly­tics do­ty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa i pry­wat­no­ści moż­na prze­gląd­nąć pod na­stę­pu­ją­cym ad­re­sem: www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.

Ad­re­sy e‑mail, któ­re po­zy­ska­li­śmy od Użyt­kow­ni­ków usłu­gi new­slet­ter, prze­twa­rza­my do cza­su cof­nię­cia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie. Od­po­wied­nią opcję moż­na zna­leźć w każ­dym li­ście e‑mail wy­sła­nym w ra­mach dzia­ła­nia usłu­gi newsletter.

VI. Czy pro­fi­lu­je­my da­ne Użyt­kow­ni­ków na­sze­go ser­wi­su internetowego

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka nie pro­wa­dzi ta­kich dzia­łań na da­nych po­da­nych i po­zo­sta­wio­nych przez Użyt­kow­ni­ków ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go www.pro-life.pl.

VII. Ja­kie pra­wa przy­słu­gu­ją Użyt­kow­ni­kom na­sze­go ser­wi­su internetowego

Ni­gdy nie za­bie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję Użyt­kow­ni­ków stro­ny in­ter­ne­to­wej Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka znaj­du­ją­cej się pod ad­re­sem www.pro-life.pl. Nie li­cząc ewen­tu­al­ne­go po­zo­sta­wie­nia ad­re­su e‑mail w ce­lu ko­rzy­sta­nia z usłu­gi new­slet­te­ra, je­dy­nym śla­dem, któ­rym dys­po­nu­je­my po od­wie­dzi­nach Użyt­kow­ni­ków na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej, są ano­ni­mo­we da­ne ze­bra­ne przez na­rzę­dzie Go­ogle Ana­ly­tics. Są to sta­ty­sty­ki użyt­ko­wa­nia stro­ny. Wi­dzi­my przy­bli­żo­ne da­ne do­ty­czą­ce te­go, skąd po­cho­dzą na­si Użyt­kow­ni­cy, jak tra­fi­li do na­sze­go ser­wi­su, co oglą­da­ją i jak dłu­go, w co kli­ka­ją. Ta­kie da­ne bar­dzo uła­twia­ją pro­wa­dze­nie i po­pra­wia­nie na­sze­go ser­wi­su internetowego.

Użyt­kow­nik ma pra­wo nie zgo­dzić się na to, że­by je­go od­wie­dzi­ny na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej zna­la­zły się w do­stęp­nych dla nas ano­ni­mo­wych sta­ty­sty­kach. W tym ce­lu po­wi­nien za­in­sta­lo­wać do­da­tek do swo­jej prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej, przy­go­to­wa­ny przez twór­cę na­rzę­dzia Go­ogle Ana­ly­tics. Ta­ki do­da­tek moż­na zna­leźć pod ad­re­sem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Użyt­kow­nik usłu­gi new­slet­ter w każ­dej chwi­li mo­że wy­co­fać zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­je­go ad­re­su e‑mail po­da­ne­go pod­czas re­je­stra­cji w usłu­dze. Po wy­co­fa­niu zgo­dy, ad­res Użyt­kow­ni­ka zo­sta­nie usu­nię­ty z ba­zy da­nych ad­re­sów e‑mail, wy­ko­rzy­sty­wa­nych do pro­wa­dze­nia usłu­gi new­slet­ter Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

VIII. Ko­mu udo­stęp­nia­my dane

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ni­ko­mu nie udo­stęp­nia ze­bra­nych przez sie­bie ano­ni­mo­wych da­nych sta­ty­stycz­nych o Użyt­kow­ni­kach ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go znaj­du­ją­ce­go się pod ad­re­sem www.pro-life.pl. Nie prze­ka­zu­je tak­że ni­ko­mu ad­re­sów e‑mail, ze­bra­nych w ra­mach dzia­ła­nia usłu­gi newsletter.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj