Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

USA: sąd przywrócił ustawę antyaborcyjną

Kobiety w ciąży. Fot.: https://pl.123rf.com/

Sąd fe­de­ral­ny w Ten­nes­see przy­wró­cił tym­cza­so­wo za­kaz wy­ko­ny­wa­nia abor­cji z po­wo­du ra­sy lub płci dziec­ka oraz pre­na­tal­nej dia­gno­zy ze­spo­łu Do­wna. Usta­wa by­ła wcze­śniej wie­lo­krot­nie kwe­stio­no­wa­na z praw­ne­go punk­tu wi­dze­nia przez jej prze­ciw­ni­ków. O przy­wró­ce­nie pra­wa wnio­sko­wał sta­no­wy pro­ku­ra­tor generalny.

W Sta­nach Zjed­no­czo­nych trwa wal­ka o roz­strzy­gnię­cie kwe­stii abor­cji. To­czy się ona na szcze­blu ogól­no­kra­jo­wym, jak i sta­no­wym. Choć w lip­cu 2020 r. w sta­nie Ten­nes­see uchwa­lo­no pra­wo an­ty­abor­cyj­ne, we wrze­śniu ubie­głe­go ro­ku zo­sta­ło ono tym­cza­so­wo za­blo­ko­wa­ne przez sąd sta­no­wy. W orze­cze­niu sąd ape­la­cyj­ny szó­ste­go okrę­gu USA przy­chy­lił się do wnio­sku biu­ra pro­ku­ra­to­ra ge­ne­ral­ne­go Ten­nes­see o zmia­nę tej de­cy­zji. Ozna­cza to tym­cza­so­we ze­zwo­le­nie na eg­ze­kwo­wa­nie tzw. za­ka­zu z przy­czyn uza­sad­nio­nych. Za­kaz ten jest czę­ścią kom­plek­so­wej usta­wy an­ty­abor­cyj­nej, pod­pi­sa­nej w 2020 r. przez re­pu­bli­kań­skie­go gu­ber­na­to­ra sta­nu Bil­la Lee. W szcze­gól­no­ści, usta­wa za­ka­za­ła abor­cji już w szó­stym ty­go­dniu, po wy­kry­ciu bi­cia serca.

Po­dob­ne usta­wy w Mis­si­si­pi, Ohio i in­nych sta­nach zo­sta­ły od­rzu­co­ne przez są­dy. W przy­pad­ku Ten­nes­see sąd mo­że za­cze­kać z wy­da­niem osta­tecz­ne­go orze­cze­nia do cza­su, gdy Sąd Naj­wyż­szy USA wy­da de­cy­zję w nie­roz­strzy­gnię­tej do­tąd spra­wie Dobbs prze­ciw­ko Jack­son Women’s He­alth Or­ga­ni­za­tion. Do­ty­czy ona wpro­wa­dzo­ne­go w sta­nie Mis­si­si­pi za­ka­zu za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci po 15 ty­go­dniu cią­ży. Roz­strzy­gnię­cie spra­wy mo­że wpły­nąć na osta­tecz­ny kształt pra­wa abor­cyj­ne­go w ca­łym kraju.

Choć opóź­nia­nie osta­tecz­nej de­cy­zji co do lo­su usta­wy jest kry­ty­ko­wa­ne, to obec­ny zwrot jest przy­ję­ty z za­do­wo­le­niem przez dzia­ła­czy pro­li­fe. „Nisz­czą­ce skut­ki abor­cji dla spo­łecz­no­ści mniej­szo­ścio­wych, osób z ze­spo­łem Do­wna i ty­się­cy za­gi­nio­nych dziew­czy­nek są do­brze udo­ku­men­to­wa­ne. Prze­ło­mo­we usta­wy an­ty­abor­cyj­ne w Ten­nes­see od­zwier­cie­dla­ją kon­sen­sus Ame­ry­ka­nów, któ­rzy sprze­ci­wia­ją się śmier­tel­nej dys­kry­mi­na­cji nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci i chcą znacz­nie więk­szych ogra­ni­czeń abor­cji niż po­zwa­la na to na­sze kra­jo­we sta­tus quo” – na­pi­sa­ła w oświad­cze­niu pre­zes fun­da­cji Su­san B. An­tho­ny List, Mar­jo­rie Dannenfelser.

W stycz­niu w wie­lu mia­stach Sta­nów Zjed­no­czo­nych prze­szły mar­sze pro­li­fe. Ko­ściół w tym kra­ju za­chę­ca do po­stu i mo­dli­twy w in­ten­cji ochro­ny ży­cia, zwłasz­cza w no­wym ro­ku, któ­ry mo­że być prze­ło­mo­wy w kwe­stiach dzia­ła­nia abor­cji. Każ­de dziec­ko za­słu­gu­je na mi­łość i ak­cep­ta­cję. Każ­de dziec­ko ma pra­wo do ży­cia. Tak­że cho­re i nie­peł­no­spraw­ne. Głę­bo­ko nie­etycz­ne jest pra­wo, któ­re do­pusz­cza za­bi­cie po­czę­te­go dziec­ka z po­wo­du ra­sy, płci dziec­ka, cho­ro­by czy nie­peł­no­spraw­no­ści. Cie­szy fakt, że Ame­ry­ka­nie nie chcą śmier­tel­nej dys­kry­mi­na­cji nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci i bro­nią nie­za­prze­czal­ne­go fak­tu na­uko­we­go, że ży­cie czło­wie­ka roz­po­czy­na się od poczęcia.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj