fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Misja

Nasza misja

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka powstało w 1999 roku w Kra­kowie. Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju.

Nasze cele

Już od 20 lat reali­zujemy naszą misję poprzez edu­kację w zakresie postaw pro-life. Jesteśmy prze­konani, że warunkiem uznania god­ności każdego nie­na­ro­dzonego dziecka i przy­znania mu bez­wa­run­kowego prawa do życia, jest właśnie edukacja.

Chronimy życie każdego człowieka na każdym etapie jego rozwoju.

Oprócz troski o sza­cunek dla każdego poczętego dziecka naszym celem jest świad­czenie ade­kwatnej pomocy samotnym matkom i ojcom oraz rodzinom wycho­wu­jącym nie­peł­no­sprawne dzieci. Roz­po­znajemy, że coraz większą potrzebą jest też towa­rzy­szenie osobom starszym, często scho­ro­wanym, cier­piącym, samotnym.

Nasze działania

Warunkiem trwałej zmiany postaw spo­łecznych jest modlitwa i podej­mo­wanie kon­kretnych działań edu­ka­cyjnych i pomo­cowych. Do tego dzieła zapra­szamy Przy­jaciół i Dar­czyńców Sto­wa­rzy­szenia, dzięki którym prawdę o god­ności czło­wieka usły­szały już miliony ludzi.