Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Misja

Nasza misja

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­wsta­ło w 1999 ro­ku w Kra­ko­wie. Na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go rozwoju.

Nasze cele

Już od 20 lat re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję po­przez edu­ka­cję w za­kre­sie po­staw pro-li­fe. Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że wa­run­kiem uzna­nia god­no­ści każ­de­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i przy­zna­nia mu bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do ży­cia, jest wła­śnie edukacja.

Chronimy życie każdego człowieka na każdym etapie jego rozwoju.

Oprócz tro­ski o sza­cu­nek dla każ­de­go po­czę­te­go dziec­ka na­szym ce­lem jest świad­cze­nie ade­kwat­nej po­mo­cy sa­mot­nym mat­kom i oj­com oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Roz­po­zna­je­my, że co­raz więk­szą po­trze­bą jest też to­wa­rzy­sze­nie oso­bom star­szym, czę­sto scho­ro­wa­nym, cier­pią­cym, samotnym.

Nasze działania

Wa­run­kiem trwa­łej zmia­ny po­staw spo­łecz­nych jest mo­dli­twa i po­dej­mo­wa­nie kon­kret­nych dzia­łań edu­ka­cyj­nych i po­mo­co­wych. Do te­go dzie­ła za­pra­sza­my Przy­ja­ciół i Dar­czyń­ców Sto­wa­rzy­sze­nia, dzię­ki któ­rym praw­dę o god­no­ści czło­wie­ka usły­sza­ły już mi­lio­ny ludzi.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj

Polecamy artykuły: