Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Misja

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­wsta­ło w Kra­ko­wie w 1999 ro­ku. Na­szą mi­sją jest tro­ska o ży­cie ludz­kie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję w za­kre­sie pro-li­fe. Wie­my, że to wła­śnie edu­ka­cja jest klu­czem do uzna­nia god­no­ści każ­de­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i przy­zna­nia mu bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do ży­cia. Na­szym ce­lem jest tak­że świad­cze­nie po­mo­cy sa­mot­nym mat­kom i oj­com oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. By zmia­na by­ła trwa­ła, po­trzeb­na jest dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na, po­moc oraz mo­dli­twa. To trzy fi­la­ry, dzia­ła­nia, do któ­rych za­pra­sza­my Przy­ja­ciół i Dar­czyń­ców Sto­wa­rzy­sze­nia. Dzię­ki Wam praw­dę o god­no­ści czło­wie­ka usły­sza­ły już mi­lio­ny ludzi. 
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj