Tylko życie ma przyszłość!

Wpłać dar serca

Sza­nowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Święty Jan Paweł II powie­dział, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Przy­wo­łujemy te słowa, ponieważ są pięknym roz­wi­nięciem pro­stego, lecz szczerego „dziękuję”.

Dzia­łalność Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, którą pokrótce opi­sa­liśmy na poprzednich stronach, nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie naszych Przy­jaciół i Dar­czyńców. Dzię­kujemy za każdą modlitwę w intencji powo­dzenia naszej misji, jaką jest edu­kacja w zakresie postaw pro-life i pomoc rodzinom nie­peł­no­sprawnych dzieci. Dzię­kujemy za uczest­nictwo w naszych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach, za dys­try­bucję mate­riałów w Państwa śro­do­wi­skach i za bycie głosem dzieci nie­na­ro­dzonych tam, gdzie być może trudno go usłyszeć. Wreszcie dzię­kujemy za wszelkie wsparcie finansowe, które odbieramy jako wyraz życz­li­wości i wiel­kiego zaufania.

Nasze Sto­wa­rzy­szenie ma już 20 lat. To dobra okazja, aby spojrzeć w prze­szłość, ale też bagaż wiedzy i doświadczeń, z którymi wkra­czamy w kolejne 20-lecie, aby jeszcze lepiej troszczyć się o naj­mniej­szych i naj­bar­dziej bezbronnych.

Bądźcie z nami!

Woj­ciech Zięba, prezes zarządu
Mag­dalena Guziak-Nowak, dyrektor pro­jektów edukacyjnych

Wpłacam daro­wiznę na dzia­łalność sta­tutową
Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka
Kwota:
W związku z wej­ściem w życie Roz­po­rzą­dzenia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze­twa­rzaniem danych oso­bowych i w sprawie swo­bodnego prze­pływu takich danych oraz uchy­lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) infor­mujemy, że wraz z doko­naniem przez Państwa wpłaty, Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dzibą w Kra­kowie (ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–142 Kraków) będzie prze­twarzać Państwa dane osobowe. Szcze­gółowa klauzula o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych dostępna jest pod adresem www.pro-life.pl/klauzula.

Wpłat na dzia­łalność sta­tutową Sto­wa­rzy­szenia można doko­nywać na rachunek bankowy:
Bank Pekao SA Oddział w Kra­kowie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Przelewy z zagranicy:
Bank Name: Bank Pekao SA Oddzial w Kra­kowie
Account Name: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obroncow Zycia Czlo­wieka
Sort Code: 1240 4650
IBAN: PL 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
SWIFT Number: PKOPPLPW