Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wpłać dar serca

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Przyjaciele,

Świę­ty Jan Pa­weł II po­wie­dział, że „Czło­wiek jest wiel­ki nie przez to, co po­sia­da, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzie­li się z in­ny­mi”. Przy­wo­łu­je­my te sło­wa, po­nie­waż są pięk­nym roz­wi­nię­ciem pro­ste­go, lecz szcze­re­go „dzię­ku­ję”.

Dzia­łal­ność Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka nie by­ła­by moż­li­wa, gdy­by nie wspar­cie na­szych Przy­ja­ciół i Darczyńców.

Dzię­ku­je­my za każ­dą mo­dli­twę w in­ten­cji po­wo­dze­nia na­szej mi­sji, ja­ką jest edu­ka­cja w za­kre­sie po­staw pro-li­fe i po­moc ro­dzi­nom z dzie­ci, do­tknię­ty­mi nie­peł­no­spraw­no­ścią. Dzię­ku­je­my za uczest­nic­two w na­szych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach, za dys­try­bu­cję ma­te­ria­łów w Pań­stwa śro­do­wi­skach i za by­cie gło­sem dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych tam, gdzie być mo­że trud­no go usłyszeć.

Wresz­cie dzię­ku­je­my za wszel­kie wspar­cie fi­nan­so­we, któ­re od­bie­ra­my ja­ko wy­raz życz­li­wo­ści i wiel­kie­go zaufania.

Ro­dzi­na Mar­ci­na jest jed­ną z 174 ro­dzin, ob­ję­tych w tym ro­ku na­szą po­mo­cą w ra­mach Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go. Wpła­ca­jąc, moż­na po­móc ro­dzi­nom i wes­przeć ra­to­wa­nie dzie­ci nienarodzonych.

Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie ma już 25 lat. To do­bra oka­zja, aby spoj­rzeć w prze­szłość, ale też ba­gaż wie­dzy i do­świad­czeń, z któ­ry­mi wkra­cza­my w ko­lej­ne 25-le­cie, aby jesz­cze le­piej trosz­czyć się o naj­mniej­szych i naj­bar­dziej bezbronnych.

Bądź­cie z nami!

Woj­ciech Zię­ba, pre­zes za­rzą­du
Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor pro­jek­tów edukacyjnych

Prosimy o dar serca na obronę życia.

Prze­każ dar serca
 
/
 
W związ­ku z wej­ściem w ży­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych (RODO) in­for­mu­je­my, że wraz z do­ko­na­niem przez Pań­stwa wpła­ty, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie (ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków) bę­dzie prze­twa­rzać Pań­stwa da­ne oso­bo­we. Za­po­zna­łem (-am) się z Klau­zu­lą o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych i ak­cep­tu­ję jej treść.

Prze­lew na te­le­fon nr: 508 055 755

Wpłat na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą Sto­wa­rzy­sze­nia moż­na do­ko­ny­wać na ra­chu­nek ban­ko­wy:
Bank Pe­kao SA Od­dział w Kra­ko­wie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Prze­le­wy z za­gra­ni­cy:
Bank Na­me: Bank Pe­kao SA Od­dzial w Kra­ko­wie
Ac­co­unt Na­me: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obron­cow Zy­cia Czlo­wie­ka
Sort Co­de: 1240 4650
IBAN: PL 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
SWIFT Num­ber: PKOPPLPW

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj