Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Kontrowersyjny wpis pracownika UJ: „Farsz do pierożków” z „płodów”?

UJ. Fot.: wikimedia.org

Rzecz­nik pra­so­wy In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim na­pi­sał na swo­im pry­wat­nym kon­cie spo­łecz­no­ścio­wym Twit­ter, że nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko nie jest czło­wie­kiem, więc nie­waż­ne, co się z nim sta­nie. Ten kon­tro­wer­syj­ny wpis wy­wo­łał w sie­ci wiel­kie oburzenie.

Płód nie jest czło­wie­kiem, więc who ca­res? Mo­gą na­wet ro­bić z pło­dów farsz do pie­roż­ków, co za róż­ni­ca?” – na­pi­sał w sie­ci rzecz­nik In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim Sa­mu­el No­wak. Wpis zo­stał roz­po­wszech­nio­ny w sie­ci przez szcze­ciń­skie­go rad­ne­go Da­riu­sza Ma­tec­kie­go, sze­fa Ośrod­ka Mo­ni­to­ro­wa­nia Antypolonizmu.

„Pra­wie 40-let­ni fa­cet z Par­tii Ra­zem su­ge­ru­je ro­bie­nie far­szu do pie­roż­ków z ludz­kich pło­dów, z dzie­ci. Pa­nie Ad­rian Zand­berg, po­pie­ra Pan ta­kie ku­li­nar­ne roz­wią­za­nia?” – za­sta­na­wiał się Da­riusz Ma­tec­ki. Szcze­ciń­ski rad­ny zwró­cił się rów­nież do Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go z za­py­ta­niem, czy oso­ba za­miesz­cza­ją­ca te­go ro­dza­ju wpi­sy mo­że być rzecz­ni­kiem pra­so­wym jed­ne­go z in­sty­tu­tów tej uczelni.

Do wpi­su Sa­mu­ela No­wa­ka od­niósł się Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski na swo­im por­ta­lu społecznościowym:

„Wła­dze UJ z obu­rze­niem przy­ję­ły wpis pra­cow­ni­ka za­miesz­czo­ny na je­go pry­wat­nym kon­cie w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym Twit­ter. Nie jest to sta­no­wi­sko Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, a pry­wat­ny po­gląd wy­ra­żo­ny przez na­sze­go pra­cow­ni­ka. Pan Sa­mu­el No­wak zo­stał we­zwa­ny do zło­że­nia pil­nych wy­ja­śnień przed swo­im bez­po­śred­nim prze­ło­żo­nym – dy­rek­to­rem In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii UJ. W przy­szłym ty­go­dniu zo­sta­ną pod­ję­te sto­sow­ne de­cy­zje w przed­mio­to­wej spra­wie” – za­po­wie­dział Uni­wer­sy­tet Jagielloński

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wy­sto­so­wa­ło apel, w któ­rym do­ma­ga się od­su­nię­cia dr. Sa­mu­ela No­wa­ka z funk­cji rzecz­ni­ka pra­so­we­go In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii. Sto­wa­rzy­sze­nie ro­zu­mie, że wpis dr No­wa­ka nie jest sta­no­wi­skiem Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, jed­nak ja­ko pra­cow­nik na­uko­wy Uczel­ni, „wi­nien jest za­wsze i wszę­dzie po­stę­po­wać god­nie, w ni­czym nie uwła­cza­jąc ani Uczel­ni, ani imie­niu Jej dok­to­ra” (z przy­się­gi dok­tor­skiej UJ).

W spe­cjal­nym ape­lu skie­ro­wa­nym do Rek­to­ra Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, zwró­co­no uwa­gę, że ta bul­wer­su­ją­ca wy­po­wiedź ma nie tyl­ko wy­miar ak­sjo­lo­gicz­ny, ale też i praw­ny: „Już w 1997 r. Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny, któ­re­mu prze­wod­ni­czył prof. dr hab. An­drzej Zoll, stwier­dził, że „War­tość kon­sty­tu­cyj­nie chro­nio­ne­go do­bra praw­ne­go ja­kim jest ży­cie ludz­kie, w tym ży­cie roz­wi­ja­ją­ce się w fa­zie pre­na­tal­nej, nie mo­że być róż­ni­co­wa­na. Brak jest bo­wiem do­sta­tecz­nie pre­cy­zyj­nych i uza­sad­nio­nych kry­te­riów po­zwa­la­ją­cych na do­ko­na­nie ta­kie­go zróż­ni­co­wa­nia w za­leż­no­ści od fa­zy roz­wo­jo­wej ludz­kie­go ży­cia. Od mo­men­tu po­wsta­nia ży­cie ludz­kie sta­je się więc war­to­ścią chro­nio­ną kon­sty­tu­cyj­nie. Do­ty­czy to tak­że fa­zy pre­na­tal­nej” (Orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z dnia 28 ma­ja 1997 r. K 26/96). Pol­ska Kon­sty­tu­cja wprost sta­no­wi, że god­ność czło­wie­ka jest nie­na­ru­szal­na, a jej po­sza­no­wa­nie i ochro­na jest obo­wiąz­kiem władz pu­blicz­nych (art. 30).

Sto­wa­rzy­sze­nie za­łą­czy­ło do ape­lu zbiór cy­ta­tów z li­te­ra­tu­ry na­uko­wej, po­pu­lar­nej, a na­wet z pod­ręcz­ni­ków dla dzie­ci, któ­re wbrew opi­nii dr. Sa­mu­ela No­wa­ka jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że płód ludz­ki jest jed­nak człowiekiem.

Kon­tro­wer­syj­ny wpis rzecz­ni­ka pra­so­we­go In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii na­ru­szył Aka­de­mic­ki Ko­deks War­to­ści UJ. Nie mo­że­my go­dzić się na po­wszech­ną ak­cep­ta­cję ko­men­ta­rzy, któ­re uwła­cza­ją god­no­ści ży­cia ludzkiego.

 

JB

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj