Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Nasze sukcesy

Edukacja

19 edy­cji ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su dla dzie­ci i mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu”, na któ­ry na­de­sła­no pra­wie 30 ty­się­cy prac pla­stycz­nych, li­te­rac­kich, mul­ti­me­dial­nych i filmów

32 nu­me­ry spe­cja­li­stycz­ne­go cza­so­pi­sma po­pu­lar­no-na­uko­we­go „Służ­ba Ży­ciu” i kil­ka­na­ście oko­licz­no­ścio­wych wy­dań specjalnych

30 fil­mów pro-li­fe, któ­re wy­pro­du­ko­wa­li­śmy lub wy­ku­pi­li­śmy li­cen­cje, a na­stęp­nie roz­po­wszech­nia­li­śmy nie­od­płat­nie na ma­so­wą skalę

1000 wy­staw na te­mat roz­wo­ju dziec­ka przed na­ro­dze­niem w szko­łach, pa­ra­fiach i urzę­dach a tak­że w Sej­mie RP i Par­la­men­cie Europejskim

3 edy­cje Aka­de­mic­kie­go Kon­kur­su Pro-li­fe, na któ­ry zgło­szo­no 21 prac li­cen­cjac­kich i ma­gi­ster­skich, po­ru­sza­ją­cych za­gad­nie­nia pro-life

10 zor­ga­ni­zo­wa­nych sym­po­zjów i konferencji

500 au­dy­cji ra­dio­wych i telewizyjnych

  • dzie­siąt­ki ty­się­cy li­stów i ma­ili do po­słów, se­na­to­rów, mi­ni­strów, dy­rek­to­rów ap­tek i szpi­ta­li oraz róż­nych związ­ków i or­ga­ni­za­cji z proś­bą o sza­cu­nek dla każ­de­go po­czę­te­go dziecka
  • bro­szu­ry na te­mat abor­cji, in vi­tro, edu­ka­cji sek­su­al­nej i in., dru­ko­wa­ne w mi­lio­no­wych na­kła­dach i za­miesz­cza­ne w cza­so­pi­smach za­rów­no pra­wi­co­wych, jak i lewicowych
  • ape­le, oświad­cze­nia i li­sty otwar­te m.in. w spra­wie ka­na­dyj­skiej obroń­czy­ni ży­cia Ma­ry Wagner
  • wpro­wa­dze­nie do sze­ro­kie­go obie­gu zdjęć po­czę­tych dzie­ci m.in. na bil­l­bo­ar­dach w Wa­szyng­to­nie i znacz­kach pocz­to­wych w Afryce
  • set­ki spo­tkań z mło­dzie­żą: w szko­łach, na piel­grzym­kach i rekolekcjach.

Pomoc samotnym rodzicom

Wie­dząc, że pro­pa­go­wa­nie po­staw pro-li­fe nie koń­czy się na sta­ra­niach o przy­zna­nie god­no­ści każ­de­mu po­czę­te­mu dziec­ku, od 2003 ro­ku wspie­ra­my ro­dzi­ców po­dej­mu­ją­cych trud sa­mo­dziel­ne­go wy­cho­wa­nia dzie­ci. Dzię­ki wspar­ciu Dar­czyń­ców, któ­rzy na­by­wa­ją wy­da­wa­ne przez nas kart­ki świą­tecz­ne, przy­go­to­wu­je­my pacz­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we i wiel­ka­noc­ne. Ar­ty­ku­ły żyw­no­ścio­we tra­fia­ją do naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych ro­dzin. Sta­ra­my się, aby w każ­dej pacz­ce zna­lazł się też drob­ny upo­mi­nek dla ob­da­ro­wa­ne­go dziecka.

Do tej po­ry ufun­do­wa­li­śmy po­nad 3800 pa­czek oraz 800 wy­pra­wek szkolnych.

Fundusz dziecka chorego i doradztwo

Każ­de­go ro­ku oko­ło 11 ty­się­cy par sły­szy nie­po­myśl­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziec­ka. In­for­ma­cja o cięż­kiej cho­ro­bie spa­da na nie zwy­kle jak grom z ja­sne­go nie­ba. Wie­lu ro­dzi­ców kie­ru­je swo­je pierw­sze kro­ki do na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Pro­szą o po­moc w zna­le­zie­niu do­bre­go gi­ne­ko­lo­ga, ge­ne­ty­ka czy spe­cja­li­sty od USG. Chcą mieć pew­ność, że ich dziec­kiem za­opie­ku­je się oso­ba sza­nu­ją­ca je­go god­ność i przy­zna­ją­ca mu bez­wa­run­ko­we pra­wo do życia.

Zda­rza się też, że po dru­giej stro­nie na­sze­go te­le­fo­nu jest na­sto­lat­ka, ko­bie­ta w cią­ży uza­leż­nio­na od nar­ko­ty­ków lub ma­ma z wa­dą ser­ca i… skie­ro­wa­niem na abor­cję. Tak­że dla nich szu­ka­my naj­lep­sze­go psy­cho­lo­ga, praw­ni­ka czy pla­ców­ki np. do­mu sa­mot­nej matki.

Le­cze­nie i re­ha­bi­li­ta­cja cho­re­go dziec­ka nie­rzad­ko są kosz­tow­ne i dłu­go­trwa­łe. ro­dzi­ny do­świad­cza­ją­ce trud­no­ści fi­nan­so­wych mo­gą li­czyć na wspar­cie w ra­mach Fun­du­szu dziec­ka cho­re­go. Do tej po­ry ob­ję­li­śmy po­mo­cą fi­nan­so­wą set­ki ro­dzin. Po­nad­to wspie­ra­my fi nan­so­wo nie­za­moż­ne ko­bie­ty w cią­ży, wy­pła­ca­jąc im środ­ki na skom­ple­to­wa­nie wy­praw­ki dla no­wo­rod­ka oraz przez dwa la­ta po je­go na­ro­dze­niu. Przy­zna­li­śmy też kil­ka­set jed­no­ra­zo­wych zapomóg.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj