Tylko życie ma przyszłość!

Nasze sukcesy

Edukacja

15 edycji ogól­no­pol­skiego kon­kursu dla dzieci i mło­dzieży „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu”, na który nade­słano prawie 20 tysięcy prac pla­stycznych, lite­rackich, mul­ti­me­dialnych i filmów

32 numery spe­cja­li­stycznego cza­so­pisma popu­larno-naukowego „Służba Życiu” i kil­ka­naście oko­licz­no­ściowych wydań specjalnych

30 filmów pro-life, które wypro­du­ko­wa­liśmy lub wyku­pi­liśmy licencje, a następnie roz­po­wszech­nia­liśmy nie­od­płatnie na masową skalę

1000 wystaw na temat rozwoju dziecka przed naro­dzeniem w szkołach, para­fiach i urzędach a także w Sejmie RP i Par­la­mencie Europejskim

3 edycje Aka­de­mic­kiego Kon­kursu Pro-life, na który zgło­szono 21 prac licen­cjackich i magi­ster­skich, poru­sza­jących zagad­nienia pro-life

10 zor­ga­ni­zo­wanych sym­pozjów i konferencji

500 audycji radiowych i telewizyjnych

  • dzie­siątki tysięcy listów i maili do posłów, sena­torów, mini­strów, dyrek­torów aptek i szpitali oraz różnych związków i orga­ni­zacji z prośbą o sza­cunek dla każdego poczętego dziecka
  • bro­szury na temat aborcji, in vitro, edu­kacji sek­su­alnej i in., dru­kowane w milio­nowych nakładach i zamiesz­czane w cza­so­pi­smach zarówno pra­wi­cowych, jak i lewicowych
  • apele, oświad­czenia i listy otwarte m.in. w sprawie kana­dyj­skiej obroń­czyni życia Mary Wagner
  • wpro­wa­dzenie do sze­ro­kiego obiegu zdjęć poczętych dzieci m.in. na bil­l­bo­ardach w Waszyng­tonie i znaczkach pocz­towych w Afryce
  • setki spotkań z mło­dzieżą: w szkołach, na piel­grzymkach i rekolekcjach.

Pomoc samotnym rodzicom

Wiedząc, że pro­pa­go­wanie postaw pro-life nie kończy się na sta­ra­niach o przy­znanie god­ności każdemu poczętemu dziecku, od 2003 roku wspieramy rodziców podej­mu­jących trud samo­dzielnego wycho­wania dzieci. Dzięki wsparciu Dar­czyńców, którzy nabywają wydawane przez nas kartki świą­teczne, przy­go­to­wujemy paczki bożo­na­ro­dze­niowe i wiel­ka­nocne. Artykuły żyw­no­ściowe tra­fiają do naj­bar­dziej potrze­bu­jących rodzin. Staramy się, aby w każdej paczce znalazł się też drobny upo­minek dla obda­ro­wanego dziecka.

Do tej pory ufun­do­wa­liśmy ponad 3800 paczek oraz 800 wyprawek szkolnych.

Fundusz dziecka chorego i doradztwo

Każdego roku około 11 tysięcy par słyszy nie­po­myślną dia­gnozę pre­na­talną dla swojego dziecka. Infor­macja o ciężkiej cho­robie spada na nie zwykle jak grom z jasnego nieba. Wielu rodziców kieruje swoje pierwsze kroki do naszego Sto­wa­rzy­szenia. Proszą o pomoc w zna­le­zieniu dobrego gine­kologa, genetyka czy spe­cja­listy od USG. Chcą mieć pewność, że ich dzieckiem zaopiekuje się osoba sza­nująca jego godność i przy­znająca mu bez­wa­runkowe prawo do życia.

Zdarza się też, że po drugiej stronie naszego telefonu jest nasto­latka, kobieta w ciąży uza­leż­niona od nar­ko­tyków lub mama z wadą serca i… skie­ro­waniem na aborcję. Także dla nich szukamy naj­lep­szego psy­chologa, prawnika czy pla­cówki np. domu samotnej matki.

Leczenie i reha­bi­li­tacja chorego dziecka nie­rzadko są kosz­towne i dłu­go­trwałe. rodziny doświad­czające trud­ności finan­sowych mogą liczyć na wsparcie w ramach Fun­duszu dziecka chorego. Do tej pory obję­liśmy pomocą finansową setki rodzin. Ponadto wspieramy fi nansowo nie­za­możne kobiety w ciąży, wypła­cając im środki na skom­ple­to­wanie wyprawki dla nowo­rodka oraz przez dwa lata po jego naro­dzeniu. Przy­zna­liśmy też kil­kaset jed­no­ra­zowych zapomóg.