fbpx

Nasze sukcesy

Konkursy dla młodzieży

15 edycji Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popie­łuszki, na który nade­słano prawie 20 tysięcy prac pla­stycznych, lite­rackich, mul­ti­me­dialnych i filmów.

Filmy pro-life

30 filmów pro-life, które wypro­du­ko­wa­liśmy lub wyku­pi­liśmy licencje, a następnie roz­po­wszech­nia­liśmy nie­od­płatnie na masową skalę.

Czasopisma

32 numery spe­cja­li­stycznego cza­so­pisma popu­larno-naukowego „Służba Życiu” i kil­ka­naście oko­licz­no­ściowych wydań spe­cjalnych

Wystawy

1000 wystaw na temat rozwoju dziecka przed naro­dzeniem w szkołach, para­fiach i urzędach a także w Sejmie RP i Par­la­mencie Euro­pejskim

Akademicki Konkurs pro-life

3 edycje Aka­de­mic­kiego Kon­kursu Pro-life, na który zgło­szono 60 prac licen­cjackich i magi­ster­skich, poru­sza­jących zagad­nienia pro-life.

Sympozja i konferencje

10 zor­ga­ni­zo­wanych sym­pozjów i kon­fe­rencji

%d bloggers like this: