Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Nasze inicjatywy

Każdy człowiek ma prawo do życia!

Sta­no­wi­sko Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przed za­pla­no­wa­nym na po­sie­dze­nie sej­mo­we 11–12 lip­ca 2024 r. spra­woz­da­niem Ko­mi­sji Nad­zwy­czaj­nej do­ty­czą­cym po­sel­skie­go pro­jek­tu usta­wy o zmia­nie usta­wy – Ko­deks kar­ny (dru­ki nr 176 i 477).

Przeczytaj więcej »

Zamów ulotki na temat pigułki „dzień po”

Chcesz, aby wię­cej osób po­zna­ło praw­dę na te­mat pi­guł­ki „dzień po”? Za­mów bez­płat­ne ulot­ki i po­dziel się ni­mi da­lej! Po­znaj fak­ty i mi­ty, zro­zum jak dzia­ła­ją i dla­cze­go bu­dzą kon­tro­wer­sje. Ta ulot­ka to kom­pen­dium wie­dzy, któ­rą mu­sisz mieć!

Przeczytaj więcej »

Zamów książeczki „Największa przygoda: Życie”!

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przy­go­to­wa­ło dwie war­to­ścio­we po­zy­cje pod wspól­nym ty­tu­łem „Naj­więk­sza przy­go­da: Ży­cie”. Obie ksią­żecz­ki skie­ro­wa­ne są do mło­dych czy­tel­ni­ków i do­sto­so­wa­ne do róż­nych grup wiekowych.

Przeczytaj więcej »

Letnia Akademia Pro-Life 2024

 Za­koń­czy­ły się warsz­ta­ty pro-li­fe w Kra­ko­wie, or­ga­ni­zo­wa­ne w ra­mach Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe, po­łą­czo­ne z kon­fe­ren­cją po­pu­lar­no­nau­ko­wą. Trwa­ły od 25 czerw­ca do 2 lip­ca 2024 r. Bra­li w nich udział lo­kal­ni li­de­rzy pro-li­fe chcą­cy po­głę­bić swo­ją wie­dzę bio­etycz­ną oraz uczyć się ar­gu­men­ta­cji pro-life.

Przeczytaj więcej »

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza misja.

Bądź jej częścią.

Webinary

We­bi­nar
„Dziec­ko niechciane”

Wiadomości pro-life

Prezydent przeciwny dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji 

Pre­zy­dent An­drzej Du­da za­po­wie­dział, że nie za­twier­dzi pro­jek­tu usta­wy o de­kry­mi­na­li­za­cji po­moc­nic­twa w prze­ry­wa­niu cią­ży do dwu­na­ste­go ty­go­dnia, je­śli ta­ki do­ku­ment tra­fi na je­go biurko.

Rekordowa kara dla Pabianickiego Centrum Medycznego za odmowę aborcji 

Pa­bia­nic­kie Cen­trum Me­dycz­ne zo­sta­ło uka­ra­ne re­kor­do­wą kwo­tą 550 ty­się­cy zło­tych za od­mo­wę wy­ko­na­nia abor­cji, zgod­nie z no­wym roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­ster­stwa Zdro­wia. In­for­ma­cja o na­ło­że­niu ka­ry zo­sta­ła ujaw­nio­na pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej przez mi­ni­ster Iza­be­lę Leszczynę.

Antykoncepcja hormonalna a spektrum autyzmu 

Zja­wi­sko ro­sną­cej licz­by przy­pad­ków au­ty­zmu (ASD) na ca­łym świe­cie, zwłasz­cza w ostat­nich de­ka­dach, bu­dzi wie­le py­tań. W związ­ku z tym, na­ukow­cy po­szu­ku­ją po­ten­cjal­nych przy­czyn tej epi­de­mii, ba­da­jąc róż­ne czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we i genetyczne.

Ulicami polskich miast przeszły marsze dla życia i rodziny 

W nie­dzie­lę Po­la­cy wy­stą­pi­li w obro­nie ży­cia. Mar­sze dla Ży­cia i Ro­dzi­ny mia­ły miej­sce w 16 róż­nych miej­sco­wo­ściach. Był to sta­now­czy pro­test prze­ciw­ko abor­cji oraz wy­raz wspar­cia dla war­to­ści ro­dzin­nych i su­we­ren­no­ści kraju.

Dyskusja w Sejmie na temat projektu ustawy dotyczącej aborcji 

W Sej­mie roz­go­rza­ła go­rą­ca de­ba­ta do­ty­czą­ca no­we­go pro­jek­tu usta­wy re­gu­lu­ją­cej kwe­stię abor­cji. Po­słan­ka An­na Ma­ria Żu­kow­ska przed­sta­wi­ła pro­jekt ma­ją­cy na ce­lu ko­ry­go­wa­nie obec­nych prze­pi­sów Ko­dek­su Karnego.

Czytelnia

Mitologia aborcyjna ‒ replika na wywiad red. Marcina Przeciszewskiego z prof. Adamem Strzemboszem 

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wy­wiad red. Mar­ci­na Prze­ci­szew­skie­go z prof. Ada­mem Strzem­bo­szem, Pierw­szym Pre­ze­sem Są­du Naj­wyż­sze­go w la­tach 1990–1998, trak­tu­ją­cy o pro­jek­cie usta­wy o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie i szer­szej, praw­nej re­gu­la­cji do­stęp­no­ści abor­cji w Polsce.

Prze­czy­taj więcej » 

Pigułka „dzień po” 

Iza­be­la Lesz­czy­na, mi­ni­ster zdro­wia, za­po­wia­da, że „ma plan B”, któ­re­go szcze­gó­łów na ra­zie nie zdra­dza, ale „ta­blet­ka i tak bę­dzie do­stęp­na bez recepty”…

Prze­czy­taj więcej » 

Różyczka 

Ró­życz­ka uro­dzi­ła się i by­ła z na­mi pa­rę go­dzin, któ­re by­ły jed­ny­mi z naj­trud­niej­szych i za­ra­zem naj­pięk­niej­szych na świecie.

Prze­czy­taj więcej » 

In vitro. Za jaką cenę? 

Na 28 li­sto­pa­da br. za­pla­no­wa­no w Sej­mie gło­so­wa­nie do­ty­czą­ce fi­nan­so­wa­nia in vi­tro z pie­nię­dzy pu­blicz­nych. Dla­cze­go je­ste­śmy prze­ciw? By od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie, trze­ba po­znać eta­py pro­ce­du­ry. A wcze­śniej przy­po­mnieć so­bie, że za­ro­dek jest czło­wie­kiem – bo je­śli nie, to czym jest?

Prze­czy­taj więcej »