Poprzedni
Następny

Za kilka dni wracamy z możliwością zapisania się na „Newsletter pro-life”.

Co robimy?

Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację pro-life i pomoc charytatywną.

Edukacja

Pozy­tywny przekaz pro-life dla dzieci, mło­dzieży i dorosłych

Konkursy

Zdrowa rywa­li­zacja pro-life dla przed­szko­laków, mło­dzieży i studentów

Niepełnosprawność

Wsparcie dla rodziców wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci

Samotne mamy

Pomoc orga­ni­za­cyjna i finansowa dla samotnych matek (i ojców)

Projekt LIFE

Zachęcamy do oglą­dania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich filmów edu­ka­cyjnych poru­sza­jących różne zagad­nienia doty­czące życia czło­wieka od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pra­gniemy bez­po­średnio reali­zować naszą misję, którą jest edu­kacja w zakresie obrony życia ludzkiego.

W filmach poru­szamy tematy ważne i aktu­alnie takie jak in-vitro, napro­tech­no­logia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, dia­gnoza pre­na­talna czy euta­nazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształ­to­wania postaw pro-life wśród młodzieży.

Zapra­szamy do oglądania!

Nasze inicjatywy

Nasze ini­cjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021 

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne, które są cegiełkami na dzia­łalność edu­ka­cyjną i charytatywną.

Nasze ini­cjatywy

Jesteśmy po to, by pomagać! 

Nasze Sto­wa­rzy­szenie od wielu lat niesie pomoc samotnym matkom i ojcom oraz rodzinom wycho­wu­jącym nie­peł­no­sprawne dzieci. Wsparcie pań­stwowe jest nie­wy­star­czające. Obecny zasiłek pie­lę­gna­cyjny na chore dziecko wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Nasze ini­cjatywy

Zwłoka kosztuje życie 

270 dzieci, w tym 105 podej­rze­wanych o zespół Downa zginęło z powodu nie­opu­bli­ko­wania orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie aborcji euge­nicznej. 22 stycznia mijają trzy mie­siące od tamtego posiedzenia.

Nasze ini­cjatywy

Protest w sprawie Polaka w śpiączce w szpitalu w Plymouth 

Domagamy się od władz bry­tyj­skich przy­wró­cenia poda­wania poży­wienia i płynów pol­skiemu oby­wa­telowi R.S., pozo­sta­jącemu w szpitalu w Ply­mouth, i o nie­utrud­nianie prze­wie­zienia go do Polski. Ska­zy­wanie pacjenta na śmierć poprzez zagło­dzenie uważamy za niedopuszczalne.

Nasze ini­cjatywy

Wobec pomysłu referendum w sprawie aborcji 

Władze PiS nadal nie wypo­wie­działy się w sprawie refe­rendum o aborcji, które pro­ponuje Jarosław Gowin. – Ta zwłoka jest zaska­kująca. Pomysł pana Gowina jest niedorzeczny.

Nasze ini­cjatywy

Komentarz do apelu naukowców 

Kra­kowscy naukowcy apelują o nie­po­ka­zy­wanie w prze­strzeni publicznej ciał dzieci pod­danych aborcji. Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka: te zdjęcia to prawda o aborcji, ale cel nie uświęca środków.

Wiadomości

Wia­do­mości

Zakaz reanimacji dla osób z niepełnosprawnościami 

W Wielkiej Bry­tanii zde­cy­dowano, że osoby z nie­peł­no­spraw­nością inte­lek­tualną nie będą pod­dawane reani­macji w przy­padku ciężkich objawów koro­na­wirusa. Sprawę bada rządowa komisja ds. jakości opieki. Głos zabrał również epi­skopat Anglii i Walii.

Wia­do­mości

Stanowisko PO ws. aborcji 

Zarząd Krajowy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej przyjął sta­no­wisko ws. aborcji. Partia opo­wie­działa się za pro­po­zycją, by wpro­wadzić prze­słankę do aborcji z powodu trudnych warunków życiowych bądź zagro­żenia dla zdrowia psy­chicznego kobiety.

Wia­do­mości

Polska wyśle patologa 

Na koniec lutego została zapla­nowana sekcja zwłok Pana Sła­womira, którego w styczniu angielski szpital w Ply­mouth odłączył od apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie. Infor­mację tę prze­kazała na Twit­terze siostra mężczyzny.

Wia­do­mości

Wolność wyraża się w obronie życia 

„Naszemu spo­łe­czeństwu należy pomóc w uzdro­wieniu ze wszystkich zamachów na życie, aby mogło być ono chro­nione na każdym jego etapie”- zaape­lował Papież Fran­ciszek po odmó­wieniu modlitwy „Anioł Pański”.

najpierw-diagnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki naprotechnologii jesteśmy dużą i szczęśliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Marcinka zupełnie zwyczajne wydarzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życzliwość z brakiem empatii i brutalnymi, lekarskimi komentarzami. Dlatego rodzice chłopca często powtarzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nieprzytomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skończyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powiedział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie lekarza, który podejmie się operacji. Drugi to fakt, że operacji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Są przerażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat o wartości życia w bioetyce. Potrafi pływać, gra w tenisa stołowego. Prowadzi blog, pisze powieść. Ma sympatię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czteroletnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpowiedziała ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy prawdziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były diagnoza oraz zaskoczenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem... Tak, to było trudne, ale największym mojego wyzwaniem macierzyństwa jest wychowanie dzieciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Baza wiedzy

Cierpienie matki po aborcji 

Pani Teresa w prze­słanym do nas liście pragnie prze­strzec wszystkie kobiety, przed wynisz­cza­jącymi kon­se­kwen­cjami aborcji. Minęło już tyle lat, a utrata dziecka nadal jest mocno odczuwana. To głęboki ślad, przed którym nie da się uciec.

Baza wiedzy

Aborcyjny biznes 

W 1970 roku Carol po raz kolejny wyszła za mąż. Swemu dru­giemu mężowi obiecała, że nie zajdzie w ciążę, a jeśli tak się stanie – zde­cyduje się na aborcję. Obietnica miała się spełnić, gdy Carol miała 28 lat.

Baza wiedzy

Pozwolę ci odejść 

O tym, że waż­niejsza od upo­rczywej terapii jest kochająca obecność z dr Hanną Kajdas-Dudą roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Macie­rzyństwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków 

O dobie­raniu rodziców do dziecka, a nie dziecka do rodziców, gdyż w adopcji to ono jest naj­waż­niejsze z Barbarą Słomian roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Baza wiedzy

Inżynierze, dziękuję 

Zamiast złotej tabliczki na drzwiach jego gabinetu wisiała kar­teczka A6. Na środku kropka jak na końcu zdania i podpis: „Antoni Zięba. Wierny portret w pierwszym dniu od poczęcia”.

Bez kate­gorii

Różyczka taka, jaka była 

Po tej stronie brzucha Różyczka żyła tylko cztery godziny. Wystar­czyło, by jej krucha obecność dała Ewie i Tomkowi nową per­spektywę i pokazała, na czym polega bez­in­te­re­sowna miłość.