Po­przed­ni
Na­stęp­ny
Po­przed­ni
Na­stęp­ny
Przekaż 1% naszej organizacji
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Co robimy?

Na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję pro-li­fe i po­moc charytatywną.

Konkursy 

Zdro­wa ry­wa­li­za­cja pro-li­fe dla przed­szko­la­ków, mło­dzie­ży i studentów 

Edukacja 

Po­zy­tyw­ny prze­kaz pro-li­fe dla dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych 

Niepełnosprawność 

Wspar­cie dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci 

Samotne mamy 

Po­moc or­ga­ni­za­cyj­na i fi­nan­so­wa dla sa­mot­nych ma­tek (i ojców) 

Projekt LIFE

Za­chę­ca­my do oglą­da­nia wi­de­oblo­ga „Pro­jekt LIFE”. To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych po­ru­sza­ją­cych róż­ne za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce ży­cia czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Po­przez krót­kie fil­my pra­gnie­my bez­po­śred­nio re­ali­zo­wać na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludzkiego.

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

Na­szą mi­sją od bli­sko ćwierć wie­ku jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Re­ali­zu­je­my ją po­przez po­moc cha­ry­ta­tyw­ną, edu­ka­cję pro-li­fe i mo­dli­twę. Bądź z nami.

Webinary

9 li­sto­pa­da 2022 r. (śro­da) godz. 19.00

„Abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na

Wiadomości pro-life

Teksas: mniej aborcji a więcej urodzeń 

Tek­sań­ska usta­wa chro­nią­ca ży­cie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci od wy­kry­cia bi­cia ser­ca ode­gra­ła klu­czo­wą ro­lę w ura­to­wa­niu ty­się­cy istnień.

Zmarł paulin, o. Stanisław Jarosz 

Zmarł o. Sta­ni­sław Ja­rosz, pau­lin, Kra­jo­wy Mo­de­ra­tor Dzie­ła Du­cho­wej Ad­op­cji. Peł­niąc róż­ne funk­cje i po­słu­gi w Za­ko­nie Pau­li­nów był nie­zwy­kle za­an­ga­żo­wa­ny w obro­nę ży­cia dzie­ci nienarodzonych.

O łamaniu praw kobiet 

Dr Ka­ta­rzy­ny Wa­li­czek w ra­mach Wio­sen­nej Szko­ły Bio­ety­ki wy­gło­si­ła wy­kład „O ła­ma­niu praw ko­biet w imię praw ko­biet. Pa­ra­doks ze­spo­łu Turnera”.

Wybory w USA a kwestia aborcji 

8 li­sto­pa­da Ame­ry­ka­nie wy­bra­li swo­ich przed­sta­wi­cie­li do Izby Re­pre­zen­tan­tów oraz część se­na­to­rów w wy­bo­rach „mid­term elections”.

Czytelnia

Ben Carson – mistrz skalpela

Ben Car­son – neu­ro­chi­rurg i pe­dia­tra – uzna­wa­ny jest w śro­do­wi­sku le­kar­skim za cu­do­twór­cę. Od­no­si zwy­cię­stwa tam, gdzie in­ni nie wi­dzą cie­nia szans na powodzenie.

Przeczytaj więcej »

My body, my choice! Czy aby na pewno?

Jed­nym z głów­nych ar­gu­men­tów wy­su­wa­nych prze­ciw­ko za­ka­zo­wi abor­cji jest ten na­wią­zu­ją­cy do nie­zby­wal­ne­go pra­wa sta­no­wie­nia o so­bie. My bo­dy – my cho­ice, Mo­je cia­ło – mój wy­bór, gło­szą sztan­da­ry jej zwolenników…

Przeczytaj więcej »

Dlaczego sprzeciwiamy się in vitro?

Me­dia ży­ły ostat­nio te­ma­tem in vi­tro, któ­ry miał po­ja­wić się w pod­ręcz­ni­ku do no­we­go przed­mio­tu Hi­sto­ria i Te­raź­niej­szość. To do­sko­na­ły mo­ment by przy­po­mnieć pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o pro­ce­du­rze in vi­tro i po­wie­dzieć, jak na tę spra­wę pa­trzą obroń­cy ży­cia człowieka.

Przeczytaj więcej »

Tak więc kochamy

Od na­ro­dzin naj­młod­szej có­recz­ki z ze­spo­łem Do­wna przez ca­ły rok cho­dzą w skar­pet­kach nie do pa­ry i są jesz­cze bar­dziej ra­do­śni. Nie uwa­ża­ją, by po­ja­wie­nie się w ich ro­dzi­nie cho­re­go dziec­ka wy­wró­ci­ło ich świat do gó­ry nogami.

Przeczytaj więcej »