Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wo­bec na­chal­nej re­kla­my in vi­tro, gło­szą­cej „pra­wo do dziec­ka” dla każ­de­go, prze­cięt­ne­mu czło­wie­ko­wi trud­no zro­zu­mieć, dla­cze­go moż­na być prze­ciw­ni­kiem tej pro­ce­du­ry. Ma­my prze­cież do czy­nie­nia z no­wym czło­wie­kiem, ob­da­rzo­nym god­no­ścią, któ­re­mu przy­słu­gu­je pra­wo do ży­cia i roz­wo­ju. Ży­cie te­go dziec­ka jest tak sa­mo war­to­ścio­we, jak dziec­ka po­czę­te­go na­tu­ral­nie! Pod­czas we­bi­na­ru „In vi­tro. Umie­my, ale czy mo­że­my?” opo­wie­my m.in. o eta­pach pro­ce­du­ry in vi­tro i dy­le­ma­tach etycz­nych, ja­kie to­wa­rzy­szą sztucz­ne­mu zapłodnieniu.

Ty­le krzywdy

„To nie jest wol­ność, to znie­wo­le­nie” – mó­wią trzy ko­bie­ty, bo­ha­ter­ki fil­mu na te­mat skut­ków psy­chicz­nych abor­cji. Opo­wia­da­ją o dłu­gich la­tach do­cho­dze­nia do sta­bil­no­ści psy­chicz­nej po abor­cji. Abor­cja nie jest pra­wem ko­bie­ty. Pra­wem każ­de­go czło­wie­ka, w tym każ­dej ko­bie­ty i wszyst­kich dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, jest pra­wo do życia.

O ży­ciu z ogrom­nym cię­ża­rem, o skom­pli­ko­wa­nych re­la­cjach z ży­ją­cy­mi dzieć­mi. Ale też o moż­li­wym uzdro­wie­niu i żmud­nym pro­ce­sie wy­ba­cze­nia sobie.

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

Światło nadziei w cieniu straty

We wto­rek, 21 li­sto­pa­da br., od­by­ła się uro­czy­sta Msza Świę­ta po­grze­bo­wa dla dzie­ci mar­two uro­dzo­nych. Ce­re­mo­nia roz­po­czę­ła się o go­dzi­nie 9.30 na Cmen­ta­rzu w Pod­gór­kach Ty­niec­kich w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Media o nas – Apel do Pani Minister Zdrowia Katarzyny Sójki

Od kil­ku mie­się­cy przy Mi­ni­strze Zdro­wia dzia­ła ze­spół eks­per­tów ds. opra­co­wa­nia wy­tycz­nych dla pod­mio­tów lecz­ni­czych w za­kre­sie pro­ce­dur zwią­za­nych z prze­ry­wa­niem cią­ży. 20 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wy­sto­so­wa­ło apel do Mi­ni­ster Zdro­wia Ka­ta­rzy­ny Sójki.

Przeczytaj więcej »

Dr Jarosław Szarek tegorocznym laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

7 li­sto­pa­da 2023 r. w cza­sie kon­fe­ren­cji pra­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej na Po­li­tech­ni­ce Kra­kow­skiej Na­gro­dę im. Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Cie­siel­skie­go otrzy­mał dr Ja­ro­sław Sza­rek, hi­sto­ryk i pu­bli­cy­sta, pre­zes In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Na­ro­do­wej w la­tach 2016–2021 a obec­nie dy­rek­tor Mu­zeum Ar­mii Kra­jo­wej w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Apel do Pani Minister Zdrowia Katarzyny Sójki

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ape­lu­je o nie­do­ko­ny­wa­nie sprzecz­nej z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej in­ter­pre­ta­cji art. 4a ust. 1 pkt 1 Usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia ciąży.

Przeczytaj więcej »

XX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Przeczytaj więcej »

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza mi­sja.
Bądź jej częścią.

Webinary

Za­pra­sza­my na we­bi­nar „Doj­rze­wam do ko­bie­co­ści

Wiadomości pro-life

Analiza publicznego finansowania „in vitro” 

W kon­tek­ście gło­so­wa­nia w spra­wie pu­blicz­ne­go fi­nan­so­wa­nia pro­ce­dur za­płod­nie­nia po­za­ustro­jo­we­go, przy­po­mi­na­my oba­wy ja­kie eks­per­ci le­cze­nia nie­płod­no­ści wy­ra­zi­li zwią­za­ne z bra­kiem peł­nej in­for­ma­cji dla pa­cjen­tek oraz po­ten­cjal­nym za­gro­że­niem dla zdro­wia i życia.

Francja: eutanazja jest tańsza niż opieka paliatywna 

Za pro­mo­cją eu­ta­na­zji kry­ją się po­waż­ne in­te­re­sy eko­no­micz­ne. Li­be­ra­li­za­cję pra­wa po­pie­ra­ją fir­my ubez­pie­cze­nio­we, bo dla nich staw­ka jest wy­so­ka. Ostat­ni rok ży­cia kosz­tu­je bo­wiem ty­le sa­mo, co dzie­sięć poprzednich.

III Dzień modlitw o dar potomstwa w Sanktuarium św. Jana Pawła II 

Nie­płod­ność to ogrom­ny pro­blem; stres zwią­za­ny z nim psy­cho­lo­go­wie po­rów­nu­ją ze stre­sem od­czu­wa­nym po śmier­ci naj­bliż­szych. Pa­ry nie­płod­ne czę­sto za­my­ka­ją się w swo­im trud­nym do­świad­cze­niu, cięż­ko im o nim mó­wić, przez to czu­ją się nie­do­strze­ga­ne i pomijane.

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia 

„Czło­wiek w każ­dej fa­zie ży­cia ma pra­wo być ak­cep­to­wa­ny, a pró­by je­go eli­mi­na­cji ze spo­łecz­no­ści ludz­kiej w pierw­szej fa­zie je­go ży­cia, bu­dzą nasz jed­no­znacz­ny sprze­ciw” – na­pi­sa­ła w swo­im oświad­cze­niu Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Życia.

Wielka Brytania: po odłączeniu od aparatury zmarła Indi Gregory 

13 li­sto­pa­da ser­ce dziec­ka prze­sta­ło bić o 1:45 w bry­tyj­skim ho­spi­cjum. Po­in­for­mo­wał o tym De­an Gre­go­ry, oj­ciec 8‑miesięcznej dziew­czyn­ki cier­pią­cej na po­waż­ną pa­to­lo­gię mi­to­chon­drial­ną, któ­rej 6 li­sto­pa­da Wło­chy przy­zna­ły oby­wa­tel­stwo, aby umoż­li­wić jej prze­nie­sie­nie do wa­ty­kań­skie­go szpi­ta­la Bam­bi­no Ge­sù w Rzymie.

Czytelnia

In vitro. Za jaką cenę? 

Na 28 li­sto­pa­da br. za­pla­no­wa­no w Sej­mie gło­so­wa­nie do­ty­czą­ce fi­nan­so­wa­nia in vi­tro z pie­nię­dzy pu­blicz­nych. Dla­cze­go je­ste­śmy prze­ciw? By od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie, trze­ba po­znać eta­py pro­ce­du­ry. A wcze­śniej przy­po­mnieć so­bie, że za­ro­dek jest czło­wie­kiem – bo je­śli nie, to czym jest?

Prze­czy­taj więcej » 

Myśląc o śp. Wandzie Półtawskiej 

O śmier­ci waż­ne­go czło­wie­ka za­wsze po­wie­my, że przy­szła nie w po­rę, choć ktoś mógł­by po­wie­dzieć, że ta­ka jest na­tu­ral­na ko­lej rze­czy – prze­cież za ty­dzień dr Wan­da Pół­taw­ska skoń­czy­ła­by 102 lata…

Prze­czy­taj więcej » 

Żyjemy w warunkach innej cywilizacji. Niezwykłe spotkanie u pani dr Wandy Półtawskiej 

Ksiądz Adam So­ło­mie­wicz miał oka­zję od­wie­dzić pa­nią dr Wan­dę Pół­taw­ską. To spo­tka­nie rzu­ca świa­tło na prze­paść mię­dzy po­ko­le­nia­mi i in­spi­ru­je do re­flek­sji nad od­bu­do­wą cy­wi­li­za­cji opar­tej na wie­rze­niu w Bo­ga i sza­no­wa­niu god­no­ści każ­dej osoby.

Prze­czy­taj więcej »