0
Tyle dzieci zginęło od
22 paź­dziernika 2020 r.

Codziennie sta­ty­stycznie troje dzieci podej­rzanych o ciężką chorobę lub nie­peł­no­sprawność zostaje pod­danych aborcji euge­nicznej. Nie­pu­bli­ko­wanie orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z 22 paź­dziernika 2020 r. obciąża rząd Mateusza Mora­wiec­kiego, który może zapobiec okrutnej śmierci nie­winnych dzieci.

Co robimy?

Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację pro-life i pomoc charytatywną.

Edukacja

Pozy­tywny przekaz pro-life dla dzieci, mło­dzieży i dorosłych

Konkursy

Zdrowa rywa­li­zacja pro-life dla przed­szko­laków, mło­dzieży i studentów

Niepełnosprawność

Wsparcie dla rodziców wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci

Samotne mamy

Pomoc orga­ni­za­cyjna i finansowa dla samotnych matek (i ojców)

Projekt LIFE

Zachęcamy do oglą­dania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich filmów edu­ka­cyjnych poru­sza­jących różne zagad­nienia doty­czące życia czło­wieka od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pra­gniemy bez­po­średnio reali­zować naszą misję, którą jest edu­kacja w zakresie obrony życia ludzkiego.

W filmach poru­szamy tematy ważne i aktu­alnie takie jak in-vitro, napro­tech­no­logia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, dia­gnoza pre­na­talna czy euta­nazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształ­to­wania postaw pro-life wśród młodzieży.

Zapra­szamy do oglądania!

Nasze inicjatywy

Nasze ini­cjatywy

Zwłoka kosztuje życie 

270 dzieci, w tym 105 podej­rze­wanych o zespół Downa zginęło z powodu nie­opu­bli­ko­wania orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie aborcji euge­nicznej. 22 stycznia mijają trzy mie­siące od tamtego posiedzenia.

Nasze ini­cjatywy

Protest w sprawie Polaka w śpiączce w szpitalu w Plymouth 

Domagamy się od władz bry­tyj­skich przy­wró­cenia poda­wania poży­wienia i płynów pol­skiemu oby­wa­telowi R.S., pozo­sta­jącemu w szpitalu w Ply­mouth, i o nie­utrud­nianie prze­wie­zienia go do Polski. Ska­zy­wanie pacjenta na śmierć poprzez zagło­dzenie uważamy za niedopuszczalne.

Nasze ini­cjatywy

Wobec pomysłu referendum w sprawie aborcji 

Władze PiS nadal nie wypo­wie­działy się w sprawie refe­rendum o aborcji, które pro­ponuje Jarosław Gowin. – Ta zwłoka jest zaska­kująca. Pomysł pana Gowina jest niedorzeczny.

Nasze ini­cjatywy

Komentarz do apelu naukowców 

Kra­kowscy naukowcy apelują o nie­po­ka­zy­wanie w prze­strzeni publicznej ciał dzieci pod­danych aborcji. Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka: te zdjęcia to prawda o aborcji, ale cel nie uświęca środków.

Nasze ini­cjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

List otwarty do Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w sprawie pro­jektu ustawy dopusz­cza­jącego prze­rwanie życia dzieci z podej­rzeniem wad letalnych oraz zwięk­szenia pomocy dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z niepełnosprawnością.

Nasze ini­cjatywy

Apel rodziców do prezydenta: każde dziecko ma prawo do życia 

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka złożyło w Kan­ce­larii Pre­zy­denta RP list do pre­zy­denta Andrzeja Dudy oraz przy­go­towaną przez nie publi­kację pt. „Życie. Bez wyjątków”. To głos rodziców, którzy proszą o wyco­fanie pro­jektu zakła­da­jącego legalną aborcję dzieci z podej­rzeniem tzw. wad letalnych.

Nasze ini­cjatywy

Młodzież 

Konkurs Webinary Wystawa Kon­spekty Profil Wielu nasto­latków poszukuje odpo­wiedzi na pytania doty­czące ochrony ludz­kiego życia. Pytań i wąt­pli­wości młodzi ludzie mają

Wiadomości

Wia­do­mości

Batalia o życie Polaka 

Trwa walka o życie naszego rodaka prze­by­wa­jącego w szpitalu w Ply­mouth w połu­­­dniowo-zachodniej Anglii. Decyzją Euro­pej­skiego Try­bunału Praw Czło­wieka, Polakowi wstrzymano poda­wanie poży­wienia i wody. Mini­sterstwo Spraw Zagra­nicznych pod­kre­śliło, że podjęło wszelkie możliwe dzia­łania na poziomie poli­tycznym, prawnym i konsularnym.

Wia­do­mości

40 dni dla Życia 

Trwają zapisy do X edycji akcji „40 dni dla Życia” orga­ni­zo­wanej przez Kato­lickie Sto­wa­rzy­szenie Mło­dzieży Die­cezji Legnickiej przy współ­pracy z Polskim Sto­wa­rzy­szeniem Obrońców Życia Człowieka.

Wia­do­mości

Pomagajmy rodzinom wychowującym chore dzieci 

„Każdy z nas, wie­rzących, powinien pomagać rodzinom wycho­wu­jącym chore dzieci” – to apel ks. bp Adriana Galbasa, biskupa pomoc­ni­czego die­cezji ełckiej. Zachęcał wszystkich do pomocy w sank­tu­arium św. Józefa w Kaliszu podczas comie­sięcznej liturgii w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

Wia­do­mości

Hiszpania z rekordową liczbą aborcji 

Jak wynika z danych, które opu­bli­kowało mini­sterstwo zdrowia, w 2019 r. Hisz­pania wykonała prawie 100 tys. aborcji. O ponad pół tysiąca wzrosła liczba młodych kobiet poniżej 20 roku życia, które zabiły swoje nie­na­ro­dzone dziecko.

Wia­do­mości

Proaborcyjna polityka Bidena 

Kongres USA potwierdził wybór Joe Bidena na pre­zy­denta USA. Zdaniem ame­ry­kań­skich komen­ta­torów oznacza to ostrą zmianę kursu w sto­sunku do obrońców życia.

najpierw-diagnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki naprotechnologii jesteśmy dużą i szczęśliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Marcinka zupełnie zwyczajne wydarzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życzliwość z brakiem empatii i brutalnymi, lekarskimi komentarzami. Dlatego rodzice chłopca często powtarzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nieprzytomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skończyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powiedział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie lekarza, który podejmie się operacji. Drugi to fakt, że operacji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Są przerażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat o wartości życia w bioetyce. Potrafi pływać, gra w tenisa stołowego. Prowadzi blog, pisze powieść. Ma sympatię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czteroletnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpowiedziała ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy prawdziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były diagnoza oraz zaskoczenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem... Tak, to było trudne, ale największym mojego wyzwaniem macierzyństwa jest wychowanie dzieciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Baza wiedzy

Aborcyjny biznes 

W 1970 roku Carol po raz kolejny wyszła za mąż. Swemu dru­giemu mężowi obiecała, że nie zajdzie w ciążę, a jeśli tak się stanie – zde­cyduje się na aborcję. Obietnica miała się spełnić, gdy Carol miała 28 lat.

Bez kate­gorii

Różyczka taka, jaka była 

Po tej stronie brzucha Różyczka żyła tylko cztery godziny. Wystar­czyło, by jej krucha obecność dała Ewie i Tomkowi nową per­spektywę i pokazała, na czym polega bez­in­te­re­sowna miłość.

Baza wiedzy

Pozwolę ci odejść 

O tym, że waż­niejsza od upo­rczywej terapii jest kochająca obecność z dr Hanną Kajdas-Dudą roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Macie­rzyństwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków 

O dobie­raniu rodziców do dziecka, a nie dziecka do rodziców, gdyż w adopcji to ono jest naj­waż­niejsze z Barbarą Słomian roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Baza wiedzy

Inżynierze, dziękuję 

Zamiast złotej tabliczki na drzwiach jego gabinetu wisiała kar­teczka A6. Na środku kropka jak na końcu zdania i podpis: „Antoni Zięba. Wierny portret w pierwszym dniu od poczęcia”.

Dramat aborcji

Śmiertelne oszustwo 

Fał­szo­wa­liśmy sondaże i dane na temat pod­ziemia abor­cyjnego, kła­ma­liśmy o początku życia czło­wieka i dzie­li­liśmy kato­lików na „otwartych” i „hie­rarchię”. Tak wygra­liśmy aborcję w USA – wyznał kiedyś nawrócony aborter. Teraz ame­ry­kański wzór obser­wujemy na polskim podwórku.