Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Ty­le krzywdy

„To nie jest wol­ność, to znie­wo­le­nie” – mó­wią trzy ko­bie­ty, bo­ha­ter­ki fil­mu na te­mat skut­ków psy­chicz­nych abor­cji. Opo­wia­da­ją o dłu­gich la­tach do­cho­dze­nia do sta­bil­no­ści psy­chicz­nej po abor­cji. Abor­cja nie jest pra­wem ko­bie­ty. Pra­wem każ­de­go czło­wie­ka, w tym każ­dej ko­bie­ty i wszyst­kich dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, jest pra­wo do życia.

O ży­ciu z ogrom­nym cię­ża­rem, o skom­pli­ko­wa­nych re­la­cjach z ży­ją­cy­mi dzieć­mi. Ale też o moż­li­wym uzdro­wie­niu i żmud­nym pro­ce­sie wy­ba­cze­nia sobie.

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

44. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

6 kwiet­nia 2024 r. od­by­ła się 44. Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę. Jest ona od­po­wie­dzią na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Przeczytaj więcej »

Mitologia aborcyjna ‒ replika na wywiad red. Marcina Przeciszewskiego z prof. Adamem Strzemboszem

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wy­wiad red. Mar­ci­na Prze­ci­szew­skie­go z prof. Ada­mem Strzem­bo­szem, Pierw­szym Pre­ze­sem Są­du Naj­wyż­sze­go w la­tach 1990–1998, trak­tu­ją­cy o pro­jek­cie usta­wy o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie i szer­szej, praw­nej re­gu­la­cji do­stęp­no­ści abor­cji w Polsce.

Przeczytaj więcej »

Konferencja „Mama i Tata od poczęcia! Rodzicielstwo prenatalne”

W ro­ku ju­bi­le­uszu 900-le­cia die­ce­zji wło­cław­skiej za­pra­sza­my na Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­uko­wo-Dusz­pa­ster­ską pt. „Ma­ma i Ta­ta od po­czę­cia! Ro­dzi­ciel­stwo pre­na­tal­ne”. Wy­da­rze­nie ma miej­sce w dniach 26–27 kwiet­nia 2024 r. w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym Die­ce­zji Włocławskiej.

Przeczytaj więcej »

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Ce­lem kon­kur­su jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści o fun­da­men­tal­nym zna­cze­niu za­rów­no dla eg­zy­sten­cji po­szcze­gól­nych osób, jak i ca­łych społeczeństw.

Przeczytaj więcej »

Narodowy Marsz Życia – 14 kwietnia 2024 r.

Już nie­ba­wem na­sza sto­li­ca sta­nie się miej­scem ma­ni­fe­sta­cji na rzecz ży­cia i ro­dzi­ny, wia­ry i wier­no­ści, wol­no­ści i nie­pod­le­gło­ści. Za­pra­sza­my wszyst­kich na Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia 2024, któ­ry wy­ru­szy 14 kwiet­nia pod ha­słem „Niech ży­je Pol­ska!”. Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie jest part­ne­rem te­go wy­da­rze­nia, któ­re cie­szy się ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ze stro­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Przeczytaj więcej »

Ksiądz Prałat Stanisław Maślanka odszedł do Domu Ojca

9 mar­ca 2024 ro­ku, w wie­ku 83 lat i po 59 la­tach po­słu­gi ka­płań­skiej, od­szedł do Do­mu Oj­ca śp. Ksiądz Pra­łat Sta­ni­sław Ma­ślan­ka. Ksiądz Sta­ni­sław Ma­ślan­ka był nie­zwy­kłym dusz­pa­ste­rzem i oj­cem du­cho­wym, a tak­że głę­bo­kim obroń­cą życia.

Przeczytaj więcej »

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza misja.

Bądź jej częścią.

Webinary

We­bi­nar
„Dziec­ko niechciane”

Wiadomości pro-life

Aborcja w Karcie Praw Podstawowych UE 

Par­la­ment Eu­ro­pej­ski wy­ra­ził po­par­cie dla wpro­wa­dze­nia abor­cji do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej. Do­ku­ment ape­lu­je do państw człon­kow­skich UE o cał­ko­wi­te zde­pe­na­li­zo­wa­nie abor­cji, a tak­że wzy­wa Pol­skę i Mal­tę do od­wo­ła­nia prze­pi­sów ogra­ni­cza­ją­cych do­stęp do abor­cji. Re­zo­lu­cja nie ma mo­cy wią­żą­cej, ma je­dy­nie zna­cze­nie polityczne.

Narodowy Marsz Życia w Warszawie: Polska broni życia! 

O 12:30 z Pl. Zam­ko­we­go w War­sza­wie ru­szył „Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia” pod ha­słem „Niech ży­je Pol­ska!”. Wzię­ło w nim udział oko­ło 50 ty­się­cy osób. Wy­da­rze­nie sta­no­wi­ło wy­raz ochro­ny ży­cia, ro­dzi­ny, tra­dy­cyj­nych war­to­ści oraz niepodległości.

Sejm nie odrzucił żadnego z czterech projektów aborcyjnych 

Wszyst­kie czte­ry pro­jek­ty zo­sta­ły prze­ka­za­ne do dal­szych prac, co ozna­cza kon­ty­nu­owa­ne ich w ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej. Ko­mi­sja bę­dzie li­czy­ła 27 człon­ków. Wszyst­kie klu­by zgło­si­ły wy­łącz­nie ko­bie­ty. Bę­dzie wśród nich 11 przed­sta­wi­cie­lek PiS, dzie­więć z KO, po dwie z Pol­ski 2050-TD, PSL-TD i Le­wi­cy oraz jed­na z Konfederacji.

Sejmowa debata nad projektami ustaw liberalizujących aborcję 

11 kwiet­nia mia­ła miej­sce kil­ku­go­dzin­na de­ba­ta w Sej­mie na te­mat czte­rech pro­jek­tów li­be­ra­li­zu­ją­cych abor­cję. Gło­so­wa­nie nad ty­mi pro­jek­ta­mi zo­sta­ło za­pla­no­wa­ne na pią­tek 12 kwietnia.

Czytelnia

Mitologia aborcyjna ‒ replika na wywiad red. Marcina Przeciszewskiego z prof. Adamem Strzemboszem 

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wy­wiad red. Mar­ci­na Prze­ci­szew­skie­go z prof. Ada­mem Strzem­bo­szem, Pierw­szym Pre­ze­sem Są­du Naj­wyż­sze­go w la­tach 1990–1998, trak­tu­ją­cy o pro­jek­cie usta­wy o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie i szer­szej, praw­nej re­gu­la­cji do­stęp­no­ści abor­cji w Polsce.

Prze­czy­taj więcej » 

Pigułka „dzień po” 

Iza­be­la Lesz­czy­na, mi­ni­ster zdro­wia, za­po­wia­da, że „ma plan B”, któ­re­go szcze­gó­łów na ra­zie nie zdra­dza, ale „ta­blet­ka i tak bę­dzie do­stęp­na bez recepty”…

Prze­czy­taj więcej » 

Różyczka 

Ró­życz­ka uro­dzi­ła się i by­ła z na­mi pa­rę go­dzin, któ­re by­ły jed­ny­mi z naj­trud­niej­szych i za­ra­zem naj­pięk­niej­szych na świecie.

Prze­czy­taj więcej » 

In vitro. Za jaką cenę? 

Na 28 li­sto­pa­da br. za­pla­no­wa­no w Sej­mie gło­so­wa­nie do­ty­czą­ce fi­nan­so­wa­nia in vi­tro z pie­nię­dzy pu­blicz­nych. Dla­cze­go je­ste­śmy prze­ciw? By od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie, trze­ba po­znać eta­py pro­ce­du­ry. A wcze­śniej przy­po­mnieć so­bie, że za­ro­dek jest czło­wie­kiem – bo je­śli nie, to czym jest?

Prze­czy­taj więcej »