Po­przed­ni
Na­stęp­ny
Po­przed­ni
Na­stęp­ny
Przekaż 1% naszej organizacji
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Tam Ktoś jest!

Film do­ku­men­tal­ny uka­zu­ją­cy hi­sto­rię uchwa­le­nia i kon­se­kwen­cje usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny z 1993 r. re­gu­lu­ją­cej za­kres ochro­ny ży­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka w Pol­sce. Te­mat przed­sta­wia­ją eks­per­ci z wie­lu dzie­dzin jak gi­ne­ko­lo­gia, neo­na­to­lo­gia czy so­cjo­lo­gia. Ich wy­wód jest wspar­ty wy­po­wie­dzia­mi osób, któ­re bra­ły udział w hi­sto­rycz­nych wy­da­rze­niach oraz któ­re wspo­mi­na­ją Pol­skę, w któ­rej obo­wią­zy­wa­ła sta­li­now­ska usta­wa o abor­cji na żądanie.

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza mi­sja.
Bądź jej częścią.

Webinary

8 lu­te­go 2023 r. (śro­da) godz. 19.00

„W tro­sce o płodność”

Wiadomości pro-life

Marsz dla życia w Waszyngtonie 

Po­nad 100 tys. lu­dzi prze­ma­sze­ro­wa­ło uli­ca­mi Wa­szyng­to­nu w obro­nie ży­cia. W tym ro­ku świę­to­wa­li za­ne­go­wa­nie pra­wa do abor­cji przez Sąd Najwyższy.

Ogólnopolska konferencja – Odrzućmy aborcję 

Na­szym obo­wiąz­kiem jest służ­ba ży­ciu. W Po­zna­niu na Wy­dzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza od­by­ła się ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja na­uko­wa „Pol­skie Wio­sny Ży­cia 1993*2021.

Konferencja krakowska – Mówmy o życiu! 

Każ­dy czło­wiek od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci ma pra­wo do ży­cia. Po­zy­tyw­nie mów­my o ży­ciu. To prze­sła­nie kon­fe­ren­cji, któ­ra od­by­ła się w Krakowie.

„Aborcja to zabójstwo” ze 150 tys. podpisów 

Do dwóch lat po­zba­wie­nia wol­no­ści za pro­pa­go­wa­nie abor­cji prze­wi­du­je oby­wa­tel­ski pro­jekt „Abor­cja to za­bój­stwo”, zło­żo­ny w Sej­mie wraz z bli­sko 150 tys. pod­pi­sów przez Fun­da­cję „Ży­cie i Rodzina”.

Czytelnia

My body, my choice! Czy aby na pewno? 

Jed­nym z głów­nych ar­gu­men­tów wy­su­wa­nych prze­ciw­ko za­ka­zo­wi abor­cji jest ten na­wią­zu­ją­cy do nie­zby­wal­ne­go pra­wa sta­no­wie­nia o so­bie. My bo­dy – my cho­ice, Mo­je cia­ło – mój wy­bór, gło­szą sztan­da­ry jej zwolenników…

Prze­czy­taj więcej » 

Dlaczego sprzeciwiamy się in vitro? 

Me­dia ży­ły ostat­nio te­ma­tem in vi­tro, któ­ry miał po­ja­wić się w pod­ręcz­ni­ku do no­we­go przed­mio­tu Hi­sto­ria i Te­raź­niej­szość. To do­sko­na­ły mo­ment by przy­po­mnieć pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o pro­ce­du­rze in vi­tro i po­wie­dzieć, jak na tę spra­wę pa­trzą obroń­cy ży­cia człowieka.

Prze­czy­taj więcej »