naj­pierw-dia­gnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki napro­tech­no­logii jesteśmy dużą i szczę­śliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Mar­cinka zupełnie zwy­czajne wyda­rzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życz­liwość z brakiem empatii i bru­talnymi, lekar­skimi komen­ta­rzami. Dlatego rodzice chłopca często powta­rzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nie­przy­tomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skoń­czyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powie­dział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla nie­których lekarzy serce Ani było tak bez­war­to­ściowe, że zasłu­giwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spo­tkanie lekarza, który podejmie się ope­racji. Drugi to fakt, że ope­racji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy nie­po­myślną dia­gnozę pre­na­talną dla swojego dziecka. Są prze­rażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olim­piadę filo­zo­ficzną, skoń­czyła dwa kie­runki studiów, pisze dok­torat o war­tości życia w bio­etyce. Potrafi pływać, gra w tenisa sto­łowego. Pro­wadzi blog, pisze powieść. Ma sym­patię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czte­ro­letnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpo­wie­działa ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy praw­dziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były dia­gnoza oraz zasko­czenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem… Tak, to było trudne, ale naj­większym mojego wyzwaniem macie­rzyństwa jest wycho­wanie dzie­ciaków na dobrych ludzi.

Co robimy?

Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację pro-life i pomoc cha­ry­ta­tywną.

Edukacja

Pozy­tywny przekaz pro-life dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych

Konkursy

Zdrowa rywa­li­zacja pro-life dla przed­szko­laków, mło­dzieży i stu­dentów

Niepełnosprawność

Wsparcie dla rodziców wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci

Samotne mamy

Pomoc orga­ni­za­cyjna i finansowa dla samotnych matek (i ojców)

Ruszył Projekt LIFE

Zachęcamy do oglą­dania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich filmów edu­ka­cyjnych poru­sza­jących różne zagad­nienia doty­czące życia czło­wieka od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pra­gniemy bez­po­średnio reali­zować naszą misję, którą jest edu­kacja w zakresie obrony życia ludz­kiego.

W filmach poru­szamy tematy ważne i aktu­alnie takie jak in-vitro, napro­tech­no­logia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, dia­gnoza pre­na­talna czy euta­nazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształ­to­wania postaw pro-life wśród mło­dzieży.

Zapra­szamy do oglą­dania!

Nasze inicjatywy

Nasze ini­cjatywy

Kompendium wiedzy

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie wraz Kra­jowym Ośrodkiem Dusz­pa­sterstwa Rodzin przy­go­towało „Kom­pendium pasto­ralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo uro­dzonego i towa­rzy­szeniu w żałobie osie­ro­conej rodzinie”.

Nasze ini­cjatywy

Gratulacje dla Prezydenta Andrzeja Dudy

W imieniu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka ser­decznie gra­tuluję powtórnego wyboru na urząd Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej.

Konkurs dla mło­dzieży

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Opiekunowie prac!

Z ogromną przy­jem­nością ogła­szamy wyniki XVI Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu dla Mło­dzieży „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popie­łuszki.

Nasze ini­cjatywy

Fundusz ochrony macierzyństwa

„Fundusz ochrony macie­rzyństwa” zapewnia pomoc finansową kobietom w ciąży, znaj­du­jącym się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej. W ramach Fun­duszu kobieta otrzymuje comie­sięczne wsparcie w wyso­kości 500 zł.

Nasze ini­cjatywy

Telefon Zaufania Pro-life

Doświad­czasz przemocy, nie masz wsparcia w bli­skich ci osobach? Boisz się, że stracisz partnera/pracę/szansę na rozwój…?

Wiadomości

Wia­do­mości

Francja legalizuje późną aborcję

Fran­cuskie Zgro­ma­dzenie Narodowe pod osłoną nocy prze­gło­sowało poprawki do ustawy bio­etycznej, lega­li­zujące zabi­janie dzieci do 9 mie­siąca życia w łonie matki.

Wia­do­mości

Miała żyć sekundy. Żyje 60 lat

Lekarze prze­wi­dywali, że będzie żyła kil­ka­dziesiąt sekund z uwagi na roz­szczep krę­go­słupa, z którym się uro­dziła. Pio­nierska ope­racja ura­towała jej życie. Obecnie jest szczę­śliwa i wdzięczna lekarzom za to, czego dokonali.

Wia­do­mości

Holandia: eutanazja dla spełnionych

Holendrzy chcą roz­szerzyć moż­liwość korzy­stania z euta­nazji. Prawo śmierci na życzenie miałoby obo­wią­zywać wszystkich powyżej 75 roku życia bez względu na stan zdrowia.

Wia­do­mości

Film pokazujący operację na dziecku w łonie matki

Lekarze w Waty­kańskim Szpitalu Dzie­cięcym Bambino Gesù prze­pro­wa­dzili rzadką ope­rację na 28-tygo­­­dniowym nie­na­ro­dzonym dziecku, który borykał się z poważną chorobą prze­pu­kliny prze­po­nowej.

Wia­do­mości

Modelka z zespołem Downa

Ellie Gold­stein, modelka i twarz kam­panii marki Gucci, udo­wadnia, że osoby z zespołem Downa są peł­no­prawnymi członkami spo­łe­czeństwa.

Czytelnia

Przed poczęciem

Czy metody naturalne są dla każdego?

Metody Roz­po­zna­wania Płod­ności można sto­sować w rożnych sytu­acjach: gdy marzy się o dziecku, gdy pragnie się odłożyć poczęcie, a także wówczas gdy występują pro­blemy z płod­nością.

Przed poczęciem

Skuteczność metod rozpoznawania płodności

Roz­ma­wiając o Metodach Roz­po­zna­wania Płod­ności (MRP), często słyszę, że pary oba­wiają się, iż nie są one sku­teczne, jeżeli używa się ich w celu odkła­dania poczęcia. Czy te lęki są oparte na faktach?

Przed poczęciem

Jakie badania warto wykonać przed ciążą?

Przed zaj­ściem w ciążę warto zadbać o swoje zdrowie i wykonać badania pro­fi­lak­tyczne wyklu­czające różne zagro­żenia dla zdrowia dziecka. Pla­nując ciążę, marzymy o ślicznym,

Ciąża i poród

Zdrowo w ciąży

Ciąża to co prawda nie choroba, ale by w jej trakcie jak naj­lepiej zadbać o zdrowie mamy i maleństwa, wykonuje się stan­dardowo badania.

Przed poczęciem

Metody rozpoznawania płodności

Dokładna wiedza na ich temat i skru­pu­latne prze­strze­ganie zasad ich sto­so­wania sprawią, że metody roz­po­zna­wania płod­ności będą sku­teczne. Od jakiegoś czasu

Macie­rzyństwo i ojcostwo

Jak długo karmić piersią?

Nie ist­nieje górna granica dłu­gości, ani dowody na szko­dliwość w sferze psy­chiki lub rozwoju, przy kar­mieniu piersią do 3. roku życia lub dłużej – twierdzą eks­perci.