Pre­vio­us slide
Next sli­de

Tam Ktoś jest!

Film do­ku­men­tal­ny uka­zu­ją­cy hi­sto­rię uchwa­le­nia i kon­se­kwen­cje usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny z 1993 r. re­gu­lu­ją­cej za­kres ochro­ny ży­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka w Pol­sce. Te­mat przed­sta­wia­ją eks­per­ci z wie­lu dzie­dzin jak gi­ne­ko­lo­gia, neo­na­to­lo­gia czy so­cjo­lo­gia. Ich wy­wód jest wspar­ty wy­po­wie­dzia­mi osób, któ­re bra­ły udział w hi­sto­rycz­nych wy­da­rze­niach oraz któ­re wspo­mi­na­ją Pol­skę, w któ­rej obo­wią­zy­wa­ła sta­li­now­ska usta­wa o abor­cji na żądanie.

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

Letnia Akademia Pro-Life 2023

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po raz trze­ci or­ga­ni­zu­je Let­nią Aka­de­mię Pro-Li­fe. Pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty i wy­kła­dy od­bę­dą się w Kra­ko­wie w dniach od 28 czerw­ca do 2 lip­ca 2023 r.

Przeczytaj więcej »

XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Przeczytaj więcej »

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych w krakowskich szpitalach

W naj­bliż­szy wto­rek, 14 mar­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie (ul. Wie­lo­gór­ska 16) od­bę­dzie się uro­czy­stość po­grze­bo­wa dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w kra­kow­skich szpi­ta­lach. Li­tur­gię po­grze­bu roz­pocz­nie Msza świę­ta spra­wo­wa­na o godz. 9.00 w ka­pli­cy cmen­tar­nej przez ks. dr. Ja­nu­sza Kościelniaka.

Przeczytaj więcej »

Konkurs akademicki „Życie i godność”

W so­bo­tę 25 mar­ca już po raz 7 zo­sta­ły wrę­czo­ne na­gro­dy w kon­kur­sie aka­de­mic­kim „Ży­cie i god­ność”. Na te­go­rocz­ną edy­cję kon­kur­su zgło­szo­nych zo­sta­ło 30 prac aka­de­mic­kich z 16 uczel­ni w Pol­sce, któ­re zo­sta­ły obro­nio­ne w la­tach 2020–2022. Uczest­ni­cy to ab­sol­wen­ci róż­nych kie­run­ków stu­diów, m.in.: na­uk o ro­dzi­nie, pra­wa, pe­da­go­gi­ki, pie­lę­gniar­stwa, po­łoż­nic­twa, czy psychologii.

Przeczytaj więcej »

List otwarty do Dyrektora Szpitala im. Czerwiakowskiego w Krakowie

Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka skła­da wy­ra­zy naj­wyż­sze­go uzna­nia i sza­cun­ku, po­par­cia i wdzięcz­no­ści za usta­no­wie­nie Pa­ni dr n. med. Wan­dy Pół­taw­skiej pa­tro­nem Od­dzia­łu No­wo­rod­ko­we­go w Szpi­ta­lu im. R. Czer­wia­kow­skie­go przy ul. Sie­mi­radz­kie­go w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza mi­sja.
Bądź jej częścią.

Webinary

10 ma­ja 2023 r. (śro­da) godz. 19.00

Przy­czy­no­we le­cze­nie nie­płod­no­ści

Wiadomości pro-life

Feministki poddają się sterylizacji w obronie aborcji 

CNN w swo­im ra­por­cie zwró­ci­ło uwa­gę na fakt, że nie­któ­re mło­de ko­bie­ty po­dej­mu­ją trwa­łe dzia­ła­nia ma­ją­ce na ce­lu utra­tę zdol­no­ści do roz­ro­du, po­nie­waż nie ma­ją moż­li­wo­ści swo­bod­ne­go do­ko­na­nia abor­cji na ży­cze­nie ze wzglę­du na orze­cze­nie Są­du Najwyższego.

Portugalia: protesty przeciwko legalizacji eutanazji 

Przed­sta­wi­cie­le dzie­wię­ciu związ­ków wy­zna­nio­wych wy­sto­so­wa­li wspól­ny pro­test do władz Por­tu­ga­lii w związ­ku z za­twier­dze­niem przez par­la­ment te­go kra­ju usta­wy le­ga­li­zu­ją­cej eutanazję.

Ukryta epidemia: 70% aborcji jest wymuszonych 

We­dług opu­bli­ko­wa­ne­go ba­da­nia w cza­so­pi­śmie me­dycz­nym Cu­reus, nie­mal 70% ko­biet w USA, któ­re prze­szły abor­cję, zgła­sza, że ta de­cy­zja nie by­ła zgod­na z ich ocze­ki­wa­nia­mi, pre­fe­ren­cja­mi czy wy­zna­wa­ny­mi wartościami.

Winnica Racheli – uzdrowienie po aborcji 

W dniach 16–18 czerw­ca 2023r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio i od­czu­wa­ją du­cho­we i emo­cjo­nal­ne konsekwencje.

Przywódcy ruchu pro-life w USA 

Ame­ry­kań­ski ruch w obro­nie ży­cia to mi­lio­ny za­an­ga­żo­wa­nych osób, licz­ne gru­py i ini­cja­ty­wy. Wie­lu przy­wód­ców te­go przed­się­wzię­cia, an­ga­żu­jąc się na rzecz nie­na­ro­dzo­nych, od­na­la­zło tak­że dro­gę do Ko­ścio­ła katolickiego.

Czytelnia

My body, my choice! Czy aby na pewno? 

Jed­nym z głów­nych ar­gu­men­tów wy­su­wa­nych prze­ciw­ko za­ka­zo­wi abor­cji jest ten na­wią­zu­ją­cy do nie­zby­wal­ne­go pra­wa sta­no­wie­nia o so­bie. My bo­dy – my cho­ice, Mo­je cia­ło – mój wy­bór, gło­szą sztan­da­ry jej zwolenników…

Prze­czy­taj więcej » 

Dlaczego sprzeciwiamy się in vitro? 

Me­dia ży­ły ostat­nio te­ma­tem in vi­tro, któ­ry miał po­ja­wić się w pod­ręcz­ni­ku do no­we­go przed­mio­tu Hi­sto­ria i Te­raź­niej­szość. To do­sko­na­ły mo­ment by przy­po­mnieć pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o pro­ce­du­rze in vi­tro i po­wie­dzieć, jak na tę spra­wę pa­trzą obroń­cy ży­cia człowieka.

Prze­czy­taj więcej »