Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Domy samotnej matki

Wy­kaz do­mów sa­mot­nej mat­ki zwią­za­nych z Ko­ścio­łem ka­to­lic­kim (stan na 31.12.2017).

Ar­chi­die­ce­zja białostocka

Dom Mat­ki i Dziec­ka „Na­za­ret”
ul. 3 Ma­ja 5B, 16–030 Supraśl
tel. 728 594 175
e‑mail: dmdz.suprasl@caritas.pl

Die­ce­zja bydgoska

Dom Do­bre­go Pa­ste­rza dla Sa­mot­nych Matek
ul. Ja­strzę­bia 27 Żo­łę­do­wo, 86–031 Osielsko
tel. 52 381 30 30

Die­ce­zja bielsko-żywiecka

Die­ce­zjal­ny Dom Mat­ki i Dziecka
ul. ks. Brzó­ski 3a, 43–300 Bielsko-Biała
tel. 33 845 95 75

Ar­chi­die­ce­zja częstochowska

Dom Sa­mot­nej Matki
ul. ks. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca 5 42–200 Częstochowa
tel. 34 368 05 82 w. 7, kom. 506 394 524
e‑mail: oaza@caritas.czest.pl

Schro­ni­sko dla Ko­biet „Oa­za”
ul. ks. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca 5, 42–200 Częstochowa
tel. 34 368 07 65, kom. 506 394 524
e‑mail: oaza@caritas.czest.pl

Die­ce­zja elbląska

Ośro­dek Wspar­cia i In­ter­wen­cji Kryzysowej
Dom dla Ma­tek z Ma­ło­let­ni­mi Dzieć­mi i Ko­biet w Ciąży
ul. No­wo­dwor­ska 49, 82–300 Elbląg
tel. 55 233 80 79

Ar­chi­die­ce­zja gdańska

Dom Sa­mot­nej Mat­ki Caritas
ul. Ma­tem­blew­ska 67
80–283 Gdańsk Matemblewo
tel. 58 522 43 41, 58 348 03 70
e‑mail: matemblewo@caritas.pl

Ar­chi­die­ce­zja gnieźnieńska

Dom Mat­ki i Dziecka
Os. Or­ła Bia­łe­go 20, 62–200 Gniezno
tel. 61 425 57 86
e‑mail: dmd.gniezno@caritas.gniezno.pl

Die­ce­zja kaliska

Dom Ochro­ny Po­czę­te­go Życia
Zgro­ma­dze­nia Sióstr Je­zu­sa Miłosiernego
ul. Strze­lec­ka 3, 63–430 Odolanów
tel. 062 733 25 79

Die­ce­zja kielecka

Dom Sa­mot­nej Mat­ki i Ofiar Przemocy
Ko­ło Kie­lec­kie To­wa­rzy­stwa Po­mo­cy im. Bra­ta Alberta
Wier­na Rze­ka 21, 26–065 Piekoszów
tel. 41 306 47 59

Die­ce­zja koszalińsko-kołobrzeska

Dom Sa­mot­nej Mat­ki „Dar Życia”
ul. Woj­ska Pol­skie­go 13, 75–701 Koszalin
tel. 94 342 37 70, kom. 516 840 090
e‑mail: dsm-koszalin@caritas.pl

Ar­chi­die­ce­zja krakowska

Dom Sa­mot­nej Mat­ki im. Emi­lii Wojtyłowej
ul. Sa­do­wa 1, 34–100 Wadowice
tel. 33 823 57 17

Die­ce­zjal­ny Dom Sa­mot­nej Matki
ul. Przy­by­szew­skie­go 39, 30–128 Kraków
tel. 12 637 85 42

Ar­chi­die­ce­zja łódzka

Dom Sa­mot­nej Mat­ki im. Sta­ni­sła­wy Leszczyńskiej
ul. Bro­niew­skie­go 1a, 93–162 Łódź
tel. 42 688 18 49
e‑mail: dsm@csr.org.pl, dsm@archidiecezja.lodz.pl

Die­ce­zja opolska

Dom Mat­ki i Dziec­ka Die­ce­zjal­nej Fun­da­cji Obro­ny Życia
ul. Ma­słow­skie­go 1, 45–532 Opole
tel. 77 454 07 60 lub 77 442 04 22
e‑mail: dommatki@dfoz.pl

Ar­chi­die­ce­zja poznańska

Dom Sa­mot­nej Mat­ki im. Św. Sio­stry Faustyny
Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bo­żej Miłosierdzia
ul. Kier­ska 10, 62–090 Kie­krz Rokietnica
tel. 61 842 80 04
e‑mail: dsmkiekrz@faustyna.pl

Ar­chi­die­ce­zja przemyska

Ca­ri­tas Ar­chi­die­ce­zji Przemyskiej
Dom Mat­ki i Dziecka
ul. Prą­dzyń­skie­go 8, 37–700 Przemyśl
tel. 16 670 00 93
ema­il: domsammat@op.pl

Die­ce­zja rzeszowska

Dom Sa­mot­nej Matki
ul. ks. Jó­ze­fa Son­de­ja 7, 35–011 Rzeszów
tel. 17 850 72 30

Die­ce­zja sandomierska

Dom Sa­mot­nej Mat­ki Ca­ri­tas Diecezji
Sandomierskiej
ul. Rze­szow­ska 35, 37–420 Rud­nik nad Sanem
tel. 15 649 21 86

Ar­chi­die­ce­zja szczecińsko-kamieńska

Ośro­dek Wspar­cia Dom dla Matek
z Ma­ło­let­ni­mi Dzieć­mi i Ko­biet w Ciąży
Kar­wo­wo 12, 72–005 Przesław
tel. 91 311 77 70

Schro­ni­sko dla Ko­biet i Ma­tek z Dziećmi
ul. Pia­secz­na 4, 70–892 Szczecin
tel. 91 462 13 29

Dom Mi­ło­sier­dzia Betania
Po­czer­nin 17, 73–110 Stargard
tel. 91 561 24 71

Die­ce­zja tarnowska

Die­ce­zjal­ny Dom Sa­mot­nej Matki
ul. Igna­ce­go Mo­ścic­kie­go 65, 33–100 Tarnów
tel. 14 621 13 01

Ar­chi­die­ce­zja warmińska

Ośro­dek In­ter­wen­cji Kry­zy­so­wej dla Ko­biet i Dzieci
ul. Grun­waldz­ka 45, 10–125 Olsztyn
tel. 89 523 64 02

Dom Sa­mot­nej Matki
Brą­swałd 12, 11–001 Dywity
tel. 89 512 05 61

Ar­chi­die­ce­zja warszawska

Dom Sa­mot­nej Mat­ki im. Te­re­sy Strzembosz
ul. Wschod­nia 6, 05–500 Chyliczki
tel. 508 658 829 lub 22 756 88 76

Die­ce­zja warszawsko-praska

Die­ce­zjal­ny Dom Sa­mot­nej Matki
ul. Ja­na Ki­liń­skie­go 63, 05–220 Zielonka
tel. 22 781 09 79

Die­ce­zja włocławska

Die­ce­zjal­ny Dom Sa­mot­nej Matki
ul. Wi­dok 5, 87–720 Ciechocinek
tel. 54 283 32 26

Ar­chi­die­ce­zja wrocławska

Schro­ni­sko św. Bra­ta Al­ber­ta dla Bezdomnych
Ko­biet i Ma­tek z Dziećmi
ul. Strze­gom­ska 9 (wej­ście od Sta­cyj­nej), 53–611 Wrocław
tel. 71 355 44 66

Sto­wa­rzy­sze­nie „Mi­sja Dwor­co­wa” im. ks. Ja­na Schneidera
ul. Kard. B. Ko­min­ka 3/5, 50–329 Wrocław
tel. 508 168 979, 512 385 949, 71 321 05 50

Die­ce­zja zielonogórsko-gorzowska

Dom Sa­mot­nej Matki
ul. św. Bra­ta Al­ber­ta 4, 68–200 Żary
tel. 68 374 39 58

Die­ce­zja sosnowiecka

Die­ce­zjal­ny Dom Mat­ki i Dziecka
ul. Ga­brie­li Za­pol­skiej 2, 41–218 Sosnowiec
tel. 32 265 50 56
e‑mail: ddmidsosnowiec@caritas.pl

Die­ce­zjal­ne Cen­trum Służ­by Ro­dzi­nie i Życiu
ul. Skau­tów 1, 41–200 Sosnowiec
tel. 32 269 51 70
e‑mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

Die­ce­zja ełcka

Dom Sa­mot­nej Mat­ki im. bł. Ma­rian­ny Biernackiej
ul. ks. prał. Ma­ria­na Szczę­sne­go 1, 19–300 Ełk
tel. 506 353 228
e‑mail: dsm.elk@caritas.pl

Die­ce­zja płocka

Die­ce­zjal­ny Dom Sa­mot­nej Matki
Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bo­żej Miłosierdzia
09–411 Sta­ra Bia­ła 11
tel. 24 261 32 23 w. 16

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj