Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Hospicja dla dzieci

Au­gu­stów
Sa­mo­dziel­ny Pu­blicz­ny Ze­spół Opie­ki Pa­lia­tyw­nej im. Ja­na Paw­ła II
ul. Ro­sicz­ko­wa 2, 16–300 Augustów
tel.: 504097702
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Bia­ły­stok
Fun­da­cja „Po­móż im” na Rzecz Dzie­ci z Cho­ro­ba­mi No­wo­two­ro­wy­mi i Ho­spi­cjum dla Dzieci
ul. Kon­stan­te­go Cioł­kow­skie­go 88J, 15–545 Białystok
tel.: 856622003, e‑mail: biuro@pomozim.org.pl
www.pomozim.org.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Bia­ły­stok
To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Cho­rych „Ho­spi­cjum”
ul. Ja­na III So­bie­skie­go 1, 15–013 Białystok
tel.: 856545775, e‑mail: hospicjum@op.pl
www.hospicjum.bialystok.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Bo­go­ria
Ho­spi­cjum Do­mo­we  dla Dzie­ci i Do­ro­słych „Asme­di­ca”
Kieł­czy­na – Go­ści­niec 38, 28–210 Bogoria
tel.: 505695151, e‑mail: amaj2004@wp.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Brzo­zów
Do­mo­wa Opie­ka Pa­lia­tyw­na „Dar-Med”
ul. Rze­szow­ska 14, 36–200 Brzozów
tel.: 784034922, e‑mail: jolen70@interia.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Byd­goszcz
Cen­trum Opie­ki Per­ina­tal­nej św. Łazarza
ul. ks. J. Po­pie­łusz­ki 3, 85–808 Bydgoszcz
tel.: 609199992, e‑mail: m_bronka@poczta.onet.pl
www.perinatalne.bydgoszcz.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: perinatalne

Byd­goszcz
Dom Sue Ryder
ul. Wil­hel­ma Roe­ntge­na 3, 85–796 Bydgoszcz
tel.: 523290095 wew. 4, e‑mail: sekretariat.administracja@domsueryder.org.pl
www.domsueryder.org.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Chełm
Pie­lę­gniar­ska Opie­ka Do­mo­wa „Piel-Med. Plus”
ul. Ce­ra­micz­na 22A, 22–100 Chełm
tel.: 823070330, 533444503, e‑mail: piel-med.plus@wp.pl
www.piel-med.plus
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Czę­sto­cho­wa
Sto­wa­rzy­sze­nie Opie­ki Ho­spi­cyj­nej Zie­mi Częstochowskiej
ul. Kra­kow­ska 45A, 42–202 Częstochowa
tel.: 343605491, e‑mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl
www.hospicjum-czestochowa.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / domowe

Du­kla
Ho­spi­cjum Do­mo­we dla Dzie­ci „Me­di­cus-Du­kla”
ul.Trakt We­gier­ski 16, 38–450 Dukla
tel.: 134330328, e‑mail: medicus-dukla@wp.pl
www.medicusdukla.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

El­bląg
Ho­spi­cjum El­blą­skie im. dr Alek­san­dry Gabrysiak
ul. To­ruń­ska 17B, 82–300 Elbląg
tel.: 552396151, e‑mail: biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Gdańsk
Fun­da­cja Ho­spi­cjum „Po­mo­rze Dzieciom”
ul. Ugo­ry 9, 80–663 Gdańsk
tel.: 512170733, e‑mail: hospicjum@pomorzedzieciom.pl
www.pomorzedzieciom.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Gdańsk
Fun­da­cja Hospicyjna
ul. Da­nie­la Cho­do­wiec­kie­go 10, 80–208 Gdańsk
tel.: 583459060, e‑mail: biuro@fundacjahospicyjna.pl
www.fundacjahospicyjna.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / do­mo­we / perinatalne

Gdańsk
Fun­da­cja Po­mor­skie Ho­spi­cjum dla Dzieci
ul. Zwy­cię­stwa 30, 80–219 Gdańsk
tel.: 665864242, 665864553, e‑mail: kontakt@pomorskiehospicjum.pl
www.pomorskiehospicjum.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Gdańsk
Ho­spi­cjum im. Ks. E. Dut­kie­wi­cza SAC
ul. Ko­per­ni­ka 6, 80–208 Gdańsk
tel.: 583406110, e‑mail: b.krol@hospicjum.info; opiekaperinatalna@hospicjum.info
www.hospicjum.info
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Gdy­nia
Dom Ho­spi­cyj­ny dla Dzie­ci „Bursz­ty­no­wa Przystań”
ul. Arend­ta Dick­ma­na 6, 81–109 Gdynia
tel.: 586656655, e‑mail: hospicjum.gdynia@wp.pl
hospicjum.gdynia.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / do­mo­we / perinatalne

Gi­życ­ko
Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Cho­rych z Cho­ro­bą No­wo­two­ro­wą „Pro­myk”
ul. Pio­nier­ska 11, 11–500 Giżycko
tel.: 874284171, e‑mail: promyk-gizycko@wp.pl
www.promyk-gizycko.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Gło­gów
Ho­spi­cjum Do­mo­we dla Dzie­ci „Dom­med”
ul. Cy­pria­na Ka­mi­la Nor­wi­da 2D, 67–200 Głogów
tel.: 767272562, e‑mail: jkalasz@wp.pl
www.dommed.org
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Gnie­zno
Cen­trum Me­dycz­ne „Sa­lo­med”
ul. Wol­no­ści 4A, 62–200 Gniezno
tel.: 614250012, e‑mail: biuro@salomed.pl
www.salomed.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Gnie­zno
Sancor
ul. św. Mi­cha­ła 19/1, 62–200 Gniezno
tel.: 668688035, e‑mail: sancor.gniezno@gmail.com
www.sancor.gniezno.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Go­rzów Wielkopolski
Sto­wa­rzy­sze­nie Ho­spi­cjum Św. Kamila
ul. Sti­lo­no­wa 21, 66–400 Go­rzów Wielkopolski
tel.: 953070387, e‑mail: wkhosp@wp.pl
www.hospicjum-gorzow.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / domowe

Gru­dziądz
ul. P. S. – Med
Wiej­ska 16, 86–300 Grudziądz
tel.: 564517102, e‑mail: mpsmed@onet.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ja­ro­sław
„Wspar­cie”
ul. Jó­ze­fa Po­nia­tow­skie­go 53/3, 37–500 Jarosław
tel.: 166218428, e‑mail: bozenam4@op.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ja­strzę­bia
Cen­trum Opie­kuń­czo-Lecz­ni­cze  „Pal­med”
Ja­strzę­bia 174, 33–191 Jastrzębia
tel.: 146512, 13, e‑mail: a.kieltyka@onet.eu
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ka­to­wi­ce
Spo­łecz­ne To­wa­rzy­stwo „Ho­spi­cjum Cordis”
ul. Teo­fi­la Ociep­ki 2, 40–413 Katowice
tel.: 326081486, 607088735, e‑mail: hospicjumcordis@wp.pl
www.hospicjumcordis.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / domowe

Ka­to­wi­ce
Sto­wa­rzy­sze­nie Ślą­skie Ho­spi­cjum Perinatalne
ul. św. An­ny 10, 40–422 Katowice
tel.: 691486747, e‑mail: info@hope.katowice.pl
www.hope.katowice.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: perinatalne

Kiel­ce
Ho­spi­cjum Do­mo­we dla Dzie­ci i Do­ro­slych im. Św. Fran­cisz­ka z Asyżu
ul. Ks. Bpa Ja­wor­skie­go 22/6, 25–430 Kielce
tel.: 500291225, e‑mail: hospicjummariusz@poczta.onet.pl
www.hospicjumdomowekielce.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ko­ło
Opie­ka Pa­lia­tyw­na, Ho­spi­cjum Domowe
ul. PCK 8/136A, 62–600 Koło
tel.: 601620375
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ko­nin
Ho­spi­cjum Św. Ja­na Paw­ła II
ul. Po­łu­dnio­wa 3, 62–510 Konin
tel.: 632410012, e‑mail: info@hospicjumjp2.pl
www.hospicjummaxmed.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / domowe

Ko­nin
Cen­trum Me­dy­cy­ny Pa­lia­tyw­nej M. A. R.
ul. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na 16A, 62–510 Konin
tel.: 632436330, e‑mail: maxmed@lm.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ko­sza­lin
Fun­da­cja Za­chod­nio­po­mor­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci i Dorosłych
ul. Ko­ściusz­ki 86/5, 75–404 Koszalin
tel.: 943423598, e‑mail: koszalin@zhdd.pl
www.zhdd.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Kra­ków
Ho­spi­cjum dla Dzie­ci „Al­ma Spei”
ul. Do­żyn­ko­wa 88a, 31–234 Kraków
tel.: 666722753, e‑mail: lekarz@almaspei.pl
www.almaspei.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Kra­ków
Kra­kow­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci im. Księ­dza Jó­ze­fa Tischnera
ul. Ró­ża­na 11/1, 30–505 Kraków
tel.: 122698620, e‑mail: kontakt@hospicjumtischnera.org
www.hospicjumtischnera.org
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Kra­ków
Ma­ło­pol­skie Ho­spi­cjum dla Dzieci
ul. Od­mę­to­wa 4, 31–979 Kraków
tel.: 605333529, e‑mail: biuro@mhd.org.pl
www.mhd.org.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Kra­ków
Opie­ka Dłu­go­ter­mi­no­wa i Pa­lia­tyw­na „Ma­ri-Med”
ul. Nad Su­do­łem 32, 31–228 Kraków
tel.: 500732772, e‑mail: skoluba@interia.eu; biuro.marimed@gmail.com
www.mari-med.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Lu­blin
Lu­bel­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci im. Ma­łe­go Księcia
ul. Lę­dzian 49, 20–828 Lublin
tel.: 815371373, e‑mail: hospicjum@hospicjum.lublin.pl
www.hospicjum.lublin.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / do­mo­we / perinatalne

Ło­si­ce
Przy­chod­nia Le­ka­rzy Ro­dzin­nych  „Rad-Med”
ul. Sie­dlec­ka 20A, 08–200 Łosice
tel.: 833572340, e‑mail: rad.med@interia.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Łódź
Fun­da­cja Ga­jusz – Cen­trum Opie­ki Pa­lia­tyw­nej dla Dzieci
ul. gen. Ja­ro­sła­wa Dą­brow­skie­go 87, 93–271 Łódź
tel.: 426310041, e‑mail: biuro@gajusz.org.pl
www.gajusz.org.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / do­mo­we / perinatalne

Łódź
Sto­wa­rzy­sze­nie Łódz­kie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci – Łupkowa
ul. Łup­ko­wa 1, 91–528 Łódź
tel.: 426569797, e‑mail: hospicjum@hospicjumdladzieci.org
www.hospicjumdladzieci.org
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / domowe

Nie­po­ło­mi­ce
Idea Med
ul. Ste­fa­na Ba­to­re­go 41C, 32–005 Niepołomice
tel.: 122514040, 504992400, e‑mail: poczta@ideamed.eu
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ol­kusz
Janmed
ul. Kró­la Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 64, 32–300 Olkusz
tel.: 698887816, e‑mail: biuro@janmed.pl
www.janmed.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Olsz­tyn
Ca­ri­tas Ar­chi­die­ce­zji Warmińskiej
ul. Kro­me­ra 5–7, 10–129 Olsztyn
tel.: 895340050, e‑mail: olsztyn@caritas.pl
www.olsztyn.caritas.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / domowe

Opo­le
Do­mo­we Ho­spi­cjum dla Dzieci
ul. Ar­mii Kra­jo­wej 11–13 A, 45–071 Opole
tel.: 774425108, e‑mail: hospicjum_dom@wp.pl
www.hospicjum.opole.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Osie­cza­ny
Pemed
Osie­cza­ny 512, 32–400 Osieczany
tel.: 515175682, e‑mail: przychodnia@pemed.com.pl
www.pemed.com.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ostro­wiec Świętokrzyski
Gomed-Ostrowiec
ul. Po­lna 9F, 27–400 Ostro­wiec Świętokrzyski
tel.: 412470310, 509291151, e‑mail: hospicjum@gomed.com.pl
www.gomed.com.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Otwock
Fun­da­cja Do­mo­we Ho­spi­cjum Dzie­cię­ce Promyczek
ul. Ga­brie­la Na­ru­to­wi­cza 80, 05–400 Otwock
tel.: 0509731513, e‑mail: dyrektorhospicjum@gmail.com
www.hospicjumpromyczek.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Pi­ła
To­wa­rzy­stwo Po­mo­cy Cho­rym im. Słu­gi Bo­żej Sta­ni­sła­wy Leszczyńskiej
ul. Kró­lew­ska 8, 64–920 Piła
tel.: 673532331, e‑mail: tpch25@poczta.onet.pl
www.tpch.pila.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Płock
Sto­wa­rzy­sze­nie Ho­spi­cyj­no-Pa­lia­tyw­ne „Ho­spi­cjum Płoc­kie” pod wezw. św. Ur­szu­li Ledóchowskiej
ul. marsz. Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go 37, 09–407 Płock
tel.: 242664444, e‑mail: biuro@hospicjum.org.pl
www.hospicjum.org.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Po­znań
Sto­wa­rzy­sze­nie Wiel­ko­pol­skie Ho­spi­cjum Per­ina­tal­ne „Ra­zem”
ul. Ko­siń­skie­go 14/1, 61–519 Poznań
tel.: 666055475, e‑mail: kontakt@hospicjumrazem.pl
www.hospicjumrazem.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: perinatalne

Po­znań
Wiel­ko­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wo­lon­ta­riu­szy Opie­ki Pa­lia­tyw­nej „Ho­spi­cjum Domowe”
ul. Bed­nar­ska 4, 60–571 Poznań
tel.: 618551176, e‑mail: list@hospicjum-domowe.poznan.pl
www.hospicjum-domowe.poznan.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ra­dom
Fun­da­cja Mon­tia­na Polonia
ul. Re­ja 28, 26–600 Radom
tel.: 483310383, 514144229, e‑mail: fundacja@cfic.pl; poradnia@cfic.pl
www.poradnia.cfic.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ra­dom
Ho­spi­cjum Kró­lo­wej Apostołów
ul. Wiej­ska 2, 26–600 Radom
tel.: 483668144, e‑mail: hospes@hospicjum.radom.pl
www.hospicjum.radom.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Ra­dom
Sto­wa­rzy­sze­nie im. o Pio w Radomiu
ul. Bo­le­sła­wa Li­ma­now­skie­go 29A, 26–600 Radom
tel.: 664086814, e‑mail: hospicjumpio@op.pl
www.pio.radom.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Rze­szów
Fun­da­cja Pod­kar­pac­kie Ho­spi­cjum dla Dzieci
ul. Lwow­ska 132, 35–301 Rzeszów
tel.: 178534818, e‑mail: fundacja@hospicjum-podkarpacie.pl
www.hospicjum-podkarpackie.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / do­mo­we / perinatalne

Sie­dl­ce
Fun­da­cja Sie­dlec­kie Ho­spi­cjum dla Dzieci
ul. 11 Li­sto­pa­da 23, 08–110 Siedlce
tel.: 503174170, 257948033, e‑mail: fundacja@hospicjumsiedlce.pl
www.hospicjumsiedlce.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: perinatalne

Stró­że
Fun­da­cja Po­mo­cy Oso­bom Niepełnosprawnym
Stró­że 413, 33–331 Stróże
tel.: 185351772, e‑mail: biuro@fpon.org
www.fpon.org
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Su­le­chów
Lider-Med
ul. No­wy Świat 9A, 66–131 Sulechów
tel.: 605630633, 606107627, e‑mail: biuro@lider-med.pl; rejestracja@lider-med.pl
www.lider-med.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Su­wał­ki
Sa­mo­dziel­ny Pu­blicz­ny Ze­spół Opie­ki Pa­lia­tyw­nej im. Ja­na Paw­ła II
ul. Szpi­tal­na 54, 16–400 Suwałki
tel.: 875676910, e‑mail: spzop@list.pl
www.paliatywna.suwalki.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Szcze­cin
Fun­da­cja Za­chod­nio­po­mor­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci i Dorosłych
ul. Po­wstań­ców Wiel­ko­pol­skich 66/68, 70–111 Szczecin
tel.: 914869330, e‑mail: info@zhdd.pl
www.zhdd.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Tar­nów
Maro-Med
ul. Za­gum­nie 23A, 33–102 Tarnów
tel.: 146457274, 605537100, e‑mail: maromed@interia.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

To­ruń
Fun­da­cja Spo­łecz­no-Cha­ry­ta­tyw­na Po­moc Ro­dzi­nie i Ziemi
ul. Wło­cław­ska 169 b, 87–100 Toruń
tel.: 566520549, e‑mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl
www.hospicjumnadzieja.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: sta­cjo­nar­ne / domowe

Ty­chy
Fun­da­cja Ślą­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci „Świe­tli­ko­wo”
ul. Ja­ro­szo­wic­ka 113, 43–100 Tychy
tel.: 324474018, e‑mail: fundacja@shd.org.pl
www.shd.org.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

War­sza­wa
Fun­da­cja War­szaw­skie Ho­spi­cjum dla Dzieci
ul. Aga­to­wa 10, 03–680 Warszawa
tel.: 226781611, e‑mail: poczta@hospicjum.waw.pl
www.hospicjum.waw.pl, www.perinatalne.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Wią­zów
Fun­da­cja „Bez­piecz­na Przystań”
ul. Wol­no­ści 18, 57–120 Wiązów
tel.: 668151258, e‑mail: hospicjum.bezpiecznaprzystan@gmail.com
www.bezpiecznaprzystan.org
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Wi­śnio­wa
Me­di Kompleks
Wi­śnio­wa 317, 32–412 Wiśniowa
tel.: 122714530, 509713269, e‑mail: sekretariat@hospicjum-wisniowa.pl
medikompleks.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Wło­cła­wek
Pol­skie To­wa­rzy­stwo Opie­ki Paliatywnej
ul. Wol­ność 44, 87–800 Włocławek
tel.: 544122271, e‑mail: sekretariat@ptop.wloclawek.pl
www.ptop.wloclawek.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Wolsz­tyn
Ho­spi­cjum Domowe
ul. Drzy­ma­ły 18, 64–200 Wolsztyn
tel.: 683845296, e‑mail: biuro@hospicjum.wolsztyn.com.pl
www.hospicjum.wolsztyn.com.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Wo­łów
Cen­trum Me­dycz­ne „Ma­na­me­di­ca”
ul. In­wa­li­dów Wo­jen­nych 13, 56–100 Wołów
tel.: 713894040, e‑mail: info@manamedica.pl
www.manamedica.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Wro­cław
Fun­da­cja „Bez­piecz­na Przystań”
ul. Hu­go­na Koł­łą­ta­ja 31A, 50–004 Wrocław
tel.: 668151258, e‑mail: agnieszkahanderek@o2.pl
www.bezpiecznaprzystan.org
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: domowe

Wro­cław
Sto­wa­rzy­sze­nie Me­dycz­ne Ho­spi­cjum dla Dzie­ci Dol­ne­go Ślą­ska „For­mu­ła Dobra”
ul. Be­ne­dyk­tyń­ska 12, 50–350 Wrocław
tel.: 694589004, e‑mail: biuro@formuladobra.pl
www.formuladobra.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: perinatalne

Wro­cław-Śród­mie­ście
Fun­da­cja Wro­cław­skie Ho­spi­cjum dla Dzieci
ul. Jed­no­ści Na­ro­do­wej 47/47a/49a, 50–260 Wrocław-Śródmieście
tel.: 713675109, e‑mail: podanie@hospicjum.wroc.pl; hospicjum.perinatalne@hospicjum.wroc.pl
www.hospicjum.wroc.pl
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: do­mo­we / perinatalne

Zie­lo­na Góra
Fun­da­cja Cen­trum Rodziny
ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 6a, 65–047 Zie­lo­na Góra
tel.: 665933535, e‑mail: fundacjacentrumrodziny@gmail.com
www.fundacjacentrumrodziny.pl/hospicjum-perinatalne
Ro­dzaj dzia­łal­no­ści ho­spi­cyj­nej: perinatalne

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj