Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Hospicja

Ho­spi­cja perinatalne:

Fun­da­cja „Po­móż Im”
Bia­ły­stok, ul. Kon­stan­te­go Cioł­kow­skie­go 88j
tel. 603 511 520

Ze­spół Opie­ki Pa­lia­tyw­nej „Pa­lium”
Czę­sto­cho­wa, ul. Kra­kow­ska 45a
tel. 34 36 05 491 Lub 34 36 05 537

Ho­spi­cjum Po­mo­rze Dzieciom
Gdańsk, ul. Ugo­ry 9
tel. 58 345 37 05

Ho­spi­cyj­ny Za­kład Opie­ki Zdrowotnej
Gdy­nia, ul. Arend­ta Dick­ma­na 7
tel. 512 170 661, 512 170 733

Szpi­tal Za­ko­nu Bonifratrów
Ka­to­wi­ce, ul. Le­opol­da Mar­kief­ki 87
tel. 32 35762 65; 509 597 787

Kra­kow­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci Imie­nia Księ­dza Jó­ze­fa Tischnera
Kra­ków, ul. Ró­ża­na 11/1
tel. 12 269 86 20; 663 814 010

Lu­bel­skie Ho­spi­cjum Dla Dzie­ci im. Ma­łe­go Księcia
Lu­blin, ul. Lę­dzian 49
tel. 81 53 71 373

Fun­da­cja Gajusz
Łódź, ul. Gen. Ja­ro­sła­wa Dą­brow­skie­go 87
tel. 42 631 00 41

Ho­spi­cjum Do­mo­we Ca­ri­tas w Olsztynie
Olsz­tyn, ul. Grun­waldz­ka 45
tel. 89 523 64 02; 534 00 50

Nie­pu­blicz­ny Za­kład Opie­ki Zdro­wot­nej Do­mo­we Ho­spi­cjum dla Dzie­ci W Opolu
Opo­le, ul. Ar­mii Kra­jo­wej 11–13a
tel. 77 442 51 08

Gi­ne­ko­lo­gicz­no-Po­łoż­ni­czy Szpi­tal Kli­nicz­ny Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. Ka­ro­la Marcinkowskiego
Po­znań-Je­ży­ce, ul. Po­lna 33
tel. 61 841 93 11

Pod­kar­pac­kie Ho­spi­cjum dla Dzieci
Rze­szów, ul. Lwow­ska 132
tel.17 853 48 18

Fun­da­cja Ślą­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci Świetlikowo
Ty­chy, ul. Ja­ro­szo­wic­ka 113
tel. 32 447 40 18

War­szaw­skie Ho­spi­cjum dla Dzieci
War­sza­wa, ul. Aga­to­wa 10
tel. 22 678 16 11; 509 797 324

Wro­cław­skie Ho­spi­cjum dla Dzieci
Wro­cław, ul. Jed­no­ści Na­ro­do­wej 47/47a/49a
tel. 501 856 033

Sto­wa­rzy­sze­nie Me­dycz­ne Ho­spi­cjum dla Dzie­ci Dol­ne­go Ślą­ska „For­mu­ła Dobra”
Wro­cław, ul. Mar­ci­na Kro­me­ra 2
tel. 694 589 004

Źró­dło: De­par­ta­ment Świad­czeń Opie­ki Zdro­wot­nej NFZ