Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Nagroda „Przyjaciel Życia”

Nagroda „Przyjaciel Życia” 2024

Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wrę­czy­ło dziś na­gro­dy „Przy­ja­ciel Ży­cia” i „Przy­ja­ciel Ży­cia-Ci­chy Bo­ha­ter”, przy­zna­wa­ne oso­bom za­an­ga­żo­wa­nym w bu­do­wa­nie cy­wi­li­za­cji ży­cia i mi­ło­ści. W tym ro­ku wy­róż­nie­nia otrzy­ma­li – gi­ne­ko­log-po­łoż­nik dr Ewa Śli­zień-Ku­czap­ska, a tak­że Mał­go­rza­ta i Bog­dan Du­ba­no­wi­czo­wie, któ­rzy ja­ko ro­dzi­na za­stęp­cza i ad­op­cyj­na po­mo­gli 25 dzieciom.

Przeczytaj więcej »

Nagroda „Przyjaciel Życia” 2022

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce troj­ga dzie­ci, w tym có­recz­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­li sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel Życia”.

Przeczytaj więcej »

Nagroda „Przyjaciel Życia” 2021

Ka­ta­rzy­na i Ma­te­usz Kło­sko­wie, któ­rych fun­da­cja prze­pro­wa­dzi­ła na bil­l­bo­ar­dach wie­lu pol­skich miast kam­pa­nię pro-li­fe, oraz Mar­ta i An­drzej Wi­tec­cy, ro­dzi­ce sze­ścior­ga dzie­ci, w tym dwóch sy­nów ży­ją­cych z ze­spo­łem Do­wna i có­recz­ki, któ­ra z po­wo­du wa­dy le­tal­nej zmar­ła 117 dni po po­ro­dzie, otrzy­ma­li sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel życia”.

Przeczytaj więcej »