fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w obronie życia

Święty Jan Paweł II: Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, prze­ni­kająca cały świat (EV, nr 100).

Z ini­cjatywy kato­lików świeckich – współ­za­ło­ży­cieli World Prayer for Life (Świa­towej Kru­cjaty Modlitwy w Obronie Życia) roz­po­częto 12 paź­dziernika 2008 r. codzienną modlitwę w Godzinie Miło­sierdzia Bożego 15.00 – 16.00 w inten­cjach tej Krucjaty:

  • prze­bła­gania Miło­siernego Boga za odrzucony dar życia,
  • wzrostu sza­cunku dla życia każdego czło­wieka od poczęcia aż po natu­ralny kres,
  • zapew­nienia w usta­wo­daw­stwach wszystkich krajów bez­wa­run­kowego prawa do życia każdemu czło­wiekowi od poczęcia do natu­ralnej śmierci.

Codziennie w Godzinie Miło­sierdzia w Świa­towym Centrum Kultu Miło­sierdzia Bożego Kra­kowie-Łagiew­nikach odma­wiamy Koronkę do Miło­sierdzia Bożego, uczest­ni­czymy we Mszy Świętej. Niech Słowa samego Pana Jezusa zapisane w „Dzien­niczku” św. Siostry Fau­styny będą szcze­gólną zachętą do pod­jęcia tej modlitwy.

Pan Jezus powie­dział: „Ile razy usły­szysz jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miło­sierdziu Moim, uwiel­biając i wysła­wiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego (…). Jest to godzina wiel­kiego miło­sierdzia dla świata całego (1320)”. „Przez odma­wianie tej koronki – obiecał Pan Jezus – podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić będą (1541) i dodał: jeżeli to (…) będzie zgodne z Moją wolą (1731)”.

Włącz się w tę modlitwę i zachęć też do niej innych!