Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w obronie życia

Świę­ty Jan Pa­weł II: Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat (EV, nr 100).

Z ini­cja­ty­wy ka­to­li­ków świec­kich – współ­za­ło­ży­cie­li World Pray­er for Li­fe (Świa­to­wej Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Ży­cia) roz­po­czę­to 12 paź­dzier­ni­ka 2008 r. co­dzien­ną mo­dli­twę w Go­dzi­nie Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go 15.00 – 16.00 w in­ten­cjach tej Krucjaty:

  • prze­bła­ga­nia Mi­ło­sier­ne­go Bo­ga za od­rzu­co­ny dar życia,
  • wzro­stu sza­cun­ku dla ży­cia każ­de­go czło­wie­ka od po­czę­cia aż po na­tu­ral­ny kres,
  • za­pew­nie­nia w usta­wo­daw­stwach wszyst­kich kra­jów bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do ży­cia każ­de­mu czło­wie­ko­wi od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Co­dzien­nie w Go­dzi­nie Mi­ło­sier­dzia w Świa­to­wym Cen­trum Kul­tu Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach od­ma­wia­my Ko­ron­kę do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, uczest­ni­czy­my we Mszy Świę­tej. Niech Sło­wa sa­me­go Pa­na Je­zu­sa za­pi­sa­ne w „Dzien­nicz­ku” św. Sio­stry Fau­sty­ny bę­dą szcze­gól­ną za­chę­tą do pod­ję­cia tej modlitwy.

Pan Je­zus po­wie­dział: „Ile ra­zy usły­szysz jak ze­gar bi­je trze­cią go­dzi­nę, za­nu­rzaj się ca­ła w mi­ło­sier­dziu Mo­im, uwiel­bia­jąc i wy­sła­wia­jąc je; wzy­waj Je­go wszech­mo­cy dla świa­ta ca­łe­go (…). Jest to go­dzi­na wiel­kie­go mi­ło­sier­dzia dla świa­ta ca­łe­go (1320)”. „Przez od­ma­wia­nie tej ko­ron­ki – obie­cał Pan Je­zus – po­do­ba Mi się dać wszyst­ko o co mnie pro­sić bę­dą (1541) i do­dał: je­że­li to (…) bę­dzie zgod­ne z Mo­ją wo­lą (1731)”.

Włącz się w tę mo­dli­twę i za­chęć też do niej innych!

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj