Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

II „Tydzień modlitw o ochronę życia” (2022). Fot.: https://pl.123rf.com/

Dzie­ci są ko­cha­ne, za­nim przyj­dą na świat – na­pi­sał pa­pież Fran­ci­szek w Amo­ris La­eti­tia. Tą pięk­ną my­ślą za­pra­szam Was na dru­gi Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia i – jak co ty­dzień – na ko­lej­ny od­ci­nek pro­jek­tu Life.

„Pro­po­nu­ję (…) aby co­rocz­nie w każ­dym kra­ju ob­cho­dzo­no Dzień Ży­cia (…) Trze­ba, aby dzień ten był przy­go­to­wa­ny i ob­cho­dzo­ny przy czyn­nym udzia­le wszyst­kich człon­ków Ko­ścio­ła lo­kal­ne­go. Je­go pod­sta­wo­wym ce­lem jest bu­dze­nie w su­mie­niach, w ro­dzi­nach, w Ko­ście­le i w spo­łe­czeń­stwie świec­kim wraż­li­wo­ści na sens i war­tość ludz­kie­go ży­cia w każ­dym mo­men­cie i każ­dej kon­dy­cji” – ape­lo­wał św. Jan Pa­weł II.

W od­po­wie­dzi na je­go proś­bę w 1998 r. pol­scy bi­sku­pi usta­no­wi­li Dzień Świę­to­ści Ży­cia, któ­ry ob­cho­dzi­my 25 mar­ca. Ale ży­cie jest tak wiel­kim da­rem, że szko­da świę­to­wać je tyl­ko w jed­nym dniu! Dla­te­go po raz dru­gi za­pra­szam aż na Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia. I niech wszy­scy po­czu­ją się na nie­go za­pro­sze­ni: ma­li i du­zi, ro­dzi­ce i wy­cho­waw­cy, ro­dzi­ce i dziad­ko­wie, świec­cy, sio­stry za­kon­ne i ka­pła­ni. Tro­ska o dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne, o do­bre wy­cho­wa­nie mło­dzie­ży, o re­al­ną po­moc dla ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych cho­re dzie­ci, jest prze­cież na­szą wspól­ną sprawą.

Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia to oka­zja, aby na spra­wy pro-li­fe spoj­rzeć sze­ro­ko. Każ­de­go dnia bę­dzie­my się mo­dlić w in­nej in­ten­cji. Na­szy­mi my­śla­mi chce­my ob­jąć dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne i ich ro­dzi­ców, szcze­gól­nie gdy otrzy­mu­ją trud­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną. Bę­dzie­my się mo­dlić za mło­dzież, by by­ła wier­na chrze­ści­jań­skim war­to­ściom, za pie­lę­gniar­ki, po­łoż­ne, le­ka­rzy i far­ma­ceu­tów, a tak­że za po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy. Chce­my po­le­cać Pa­nu Bo­gu bar­dzo kon­kret­ne spra­wy, dla­te­go bę­dzie­my się też mo­dlić o spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną, prze­ja­wia­ją­cą się w zwięk­sze­niu wspar­cia fi­nan­so­we­go dla ro­dzi­ców dzie­ci z niepełnosprawnością.

Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia roz­pocz­nie się 19 mar­ca, czy­li we wspo­mnie­nie św. Jó­ze­fa, naj­lep­sze­go ziem­skie­go ta­ty Pa­na Je­zu­sa, a za­koń­czy wła­śnie w Dniu Świę­to­ści Ży­cia, 25 mar­ca. Za­pra­sza­my do od­kry­cia na no­wo ad­hor­ta­cji Amo­ris la­eti­tia pa­pie­ża Fran­cisz­ka. W Ro­ku Ro­dzi­ny usta­no­wio­nym przez Oj­ca Świę­te­go bę­dzie­my roz­wa­żać frag­men­ty te­go do­ku­men­tu. Od­mó­wi­my też li­ta­nię do Świę­tej Ro­dzi­ny oraz mo­dli­twę uło­żo­ną przez św. Ja­na Paw­ła II i za­czerp­nię­tą z en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae. Po­nad­to każ­de­go dnia w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych bę­dą się po­ja­wiać ko­men­ta­rze: ro­dzi­ców, pro-li­fe­rów, wy­cho­waw­ców, dzien­ni­ka­rzy, le­ka­rza, by mo­dli­twą i mi­ło­ścią oraz w opar­ciu o rze­tel­ną wie­dzę bu­do­wać cy­wi­li­za­cję ży­cia. A że mo­dli­twa jest waż­na, wie­dzą na­wet za­go­rza­li zwo­len­ni­cy abor­cji. Z jed­nej stro­ny wy­śmie­wa­ją oso­by z ró­żań­ca­mi, któ­re mo­dlą się przed kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi i na­zy­wa­ją je fa­na­ty­ka­mi. Z dru­giej stro­ny po­dej­mu­ją wszel­kie kro­ki, aby praw­nie tej mo­dli­twy za­ka­zać np. w Hisz­pa­nii. Przy­zna­ją tym sa­mym, że wbrew te­mu, co gło­szą, wie­rzą w jej siłę.

Za­pra­szam też do te­go, aby Ty­go­dnio­wi Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia nadać wy­miar nie tyl­ko pu­blicz­ny, ale i pry­wat­ny. Dzień Świę­to­ści Ży­cia to wspa­nia­ła oka­zja, aby po­ka­zać dzie­ciom zdję­cia ze ślu­bu ro­dzi­ców i po­wie­dzieć, że to od mi­ło­ści mał­żeń­skiej wszyst­ko się za­czę­ło. Mo­że w pa­miąt­kach ro­dzin­nych ma­my zdję­cia z pierw­szych dni po na­ro­dzi­nach na­szych dzie­ci al­bo fo­to­gra­fie z ba­dań USG? Nie­za­leż­nie od po­cho­dze­nia, ko­lo­ru skó­ry, sta­tu­su ma­jąt­ko­we­go prze­cież wszy­scy chcie­li­by­śmy usły­szeć, że na­ro­dzi­li­śmy się z miłości.

Or­ga­ni­za­to­rem Ty­go­dnia Mo­dlitw jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia z Kra­ko­wa. Na tę oko­licz­ność wy­da­li­śmy bro­szur­kę z roz­wa­ża­nia­mi. Moż­na ją bez­płat­nie za­mó­wić w na­szym biu­rze lub po­brać ze stro­ny in­ter­ne­to­wej, do cze­go za­chę­cam. W ubie­głym ro­ku w ini­cja­ty­wę włą­czy­ło się po­nad 100 tys. osób. Ma­my na­dzie­ję, że i w tym ro­ku wie­le osób ze­chce pod­jąć ten ra­do­sny i po­trzeb­ny trud.

Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia jest rów­nież za­pro­sze­niem do czyn­ne­go włą­cze­nia się w dzia­ła­nia pro-li­fe na mia­rę na­szych moż­li­wo­ści. Pra­gnie­my, by stał się oka­zją do re­flek­sji. Za­py­taj­my sie­bie sa­mych, czy po­mo­gli­śmy in­nym ro­dzi­com po­ko­chać ich dzie­ci. Co zro­bi­li­śmy, kie­dy w ich oczach wi­dzie­li­śmy strach? Czy by­li­śmy opar­ciem dla swo­jej ko­le­żan­ki, zna­jo­mej z pra­cy, są­siad­ki, któ­ra zo­sta­ła mat­ką, choć te­go nie pla­no­wa­ła? Czy by­li­śmy życz­li­wi dla ro­dzin wie­lo­dziet­nych? Czy za­ofe­ro­wa­li­śmy choć­by naj­mniej­sze wspar­cie or­ga­ni­za­cyj­ne lub fi­nan­so­we ro­dzi­com, któ­rzy wy­cho­wu­ją dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią, bo na­wet ta naj­mniej­sza po­moc jest lep­sza od naj­więk­sze­go współ­czu­cia? De­kla­ra­cja: „Ni­gdy nie do­ko­nam abor­cji” to za ma­ło. Na­szym za­da­niem jest po­móc wszyst­kim ro­dzi­com w przy­ję­ciu ich dziec­ka ta­kim, ja­kie jest. Na­wet je­śli z ludz­kie­go punk­tu wi­dze­nia wy­da­je nam się, że po­czę­ło się nie w porę.

Za­chę­ca­my do za­ma­wia­nia bez­płat­nych bro­szur na Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia. W świe­cie, któ­ry dzie­li dzie­ci na „chcia­ne” i „nie­chcia­ne”; w świe­cie, w któ­rym za­bi­ja obo­jęt­ność i fał­szy­wa li­tość, wszy­scy po­trze­bu­je­my na no­wo usły­szeć Ewan­ge­lię życia.

 

M G‑N

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj