Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Kolumbia legalizuje aborcję aż do 6 miesiąca ciąży

Dziecko w USG. Fot.: https://pl.123rf.com/id1974

Wy­rok o le­ga­li­za­cji abor­cji do 6 mie­sią­ca cią­ży wy­dał Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. „Abor­cja na ży­cze­nie jest nie­mo­ral­na i bru­tal­nie sprzecz­na z ży­ciem. Po­trze­bu­je­my so­li­dar­no­ści, któ­ra po­ma­ga wy­bie­rać praw­dzi­we do­bro” – oświad­czy­li ko­lum­bij­scy biskupi.

Zmia­nę pra­wa prze­gło­so­wa­no za­le­d­wie jed­nym gło­sem (5 gło­sy za do 4 prze­ciw). Wy­rok jest od­po­wie­dzią na wnio­sek or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej Just Cau­se, któ­ra do­ma­ga­ła się usu­nię­cia abor­cji z ko­dek­su kar­ne­go Ko­lum­bii. Try­bu­nał nie sta­nął jed­nak po stro­nie zwo­len­ni­ków abor­cji na ży­cze­nie w do­wol­nym mo­men­cie trwa­nia cią­ży. Zgod­nie z po­sta­no­wie­niem, abor­cja mo­że być od te­raz prze­pro­wa­dzo­na na ży­cze­nie do szó­ste­go mie­sią­ca cią­ży. Jak do­tąd by­ła le­gal­na je­dy­nie w przy­pad­ku za­gro­że­nia zdro­wia fi­zycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go ko­bie­ty, gdy cią­ża by­ła wy­ni­kiem gwał­tu, bądź z po­wo­du wa­dy roz­wo­jo­wej płodu.

Sąd za­re­ko­men­do­wał tak­że pra­ce nad no­wym pra­wem, któ­re ma po­pra­wić po­li­ty­kę zdro­wot­ną w ce­lu za­po­bie­ga­nia po­wi­kła­niom zwią­za­nym z nie­bez­piecz­ny­mi abor­cja­mi i nie­chcia­ny­mi cią­ża­mi, zwięk­sze­nie licz­by pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i do­stę­pu do me­tod an­ty­kon­cep­cyj­nych. Kon­gres zo­stał we­zwa­ny do jak naj­szyb­sze­go opra­co­wa­nia kom­plek­so­wych ram praw­nych w tej kwestii.

Na­tych­miast po za­pad­nię­ciu wy­ro­ku głos za­bra­li przed­sta­wi­cie­le Ko­ścio­ła. „Abor­cja na ży­cze­nie jest ak­tem nie­mo­ral­nym i bru­tal­ną prak­ty­ką sprzecz­ną z ży­ciem”, za­zna­czy­li bi­sku­pi w wy­sto­so­wa­nym oświad­cze­niu. Epi­sko­pat oświad­czył, że od­mó­wie­nie ochro­ny ży­cia od po­czę­cia jest ob­ra­zą god­no­ści ludz­kiej i pod­wa­ża pod­sta­wy po­rząd­ku spo­łecz­ne­go i pań­stwa prawa.

Lu­is Jo­sé Ru­eda, ar­cy­bi­skup Bo­go­ty za­zna­czył, że kon­sty­tu­cja mó­wi o pra­wie do ży­cia ja­ko o pra­wie pod­sta­wo­wym. Je­śli od­ma­wia się ochro­ny ży­cia naj­bar­dziej bez­bron­nych, to nie­spój­ne są jed­no­cze­sne żą­da­nia, by dbać o los ofiar in­nych prze­stępstw, jak prze­moc, za­bój­stwo czy wojna.

Bi­sku­pi przy­po­mnie­li też, że praw­dzi­wa tro­ska o ko­bie­ty wy­ma­ga so­li­dar­no­ści wszyst­kich lu­dzi. Po­zwa­la ona two­rzyć do­bre al­ter­na­ty­wy tam, gdzie zło wy­da­je się je­dy­nym wyj­ściem. „Chce­my być pierw­szy­mi, któ­rzy po­mo­gą do­ko­nać wła­ści­we­go wy­bo­ru, gdy abor­cja wy­da­je się być roz­wią­za­niem. Czy­ni­my to w imię Te­go, któ­ry przy­szedł, aby przy­nieść ży­cie w ob­fi­to­ści” – czy­ta­my w oświad­cze­niu epi­sko­pa­tu. Wy­ra­żo­no w nim na­dzie­ję, że pań­stwo i wszy­scy oby­wa­te­le po­sta­ra­ją się chro­nić i pro­mo­wać ży­cie, w na­wet w naj­bar­dziej zło­żo­nych okolicznościach.

Ko­lum­bia jest ko­lej­nym kra­jem Ame­ry­ki Ła­ciń­skiej, któ­ry nie­daw­no zli­be­ra­li­zo­wał do­stęp do abor­cji, obok Mek­sy­ku i Ekwa­do­ru. W szó­stym mie­sią­cu dziec­ko po­tra­fi spać i czu­wać. Doj­rze­wa­ją je­go na­rzą­dy we­wnętrz­ne. Szkie­let kost­nie­je i wy­twa­rza­ją się wią­za­dła sta­wo­we. Dziec­ko jest wraż­li­we na tem­pe­ra­tu­rę, ból i do­tyk. Abor­cja jest uśmier­ce­niem nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka. Jak wska­zu­je wie­le le­ka­rzy, w tym neu­ro­log dr Paul Ra­nal­li, nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci pod­czas abor­cji od­czu­wa­ją ból bar­dziej sil­nie niż do­ro­śli, po­nie­waż nie wy­kształ­cił się u nich jesz­cze cał­ko­wi­cie sys­tem ner­wo­wy, w tym me­cha­nizm od­po­wie­dzial­ny za uśmie­rza­nie bólu.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj