Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Weronika Korzeniowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, Niebylec

1 czerw­ca br., w Dzień Dziec­ka, pod­czas Ga­li roz­da­nia na­gród uczest­ni­kom
VI Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, wy­ło­ni­li­śmy je­go zwy­cięz­ców. Wszyst­kie pra­ce by­ły przepiękne.

Dzię­ki sta­ra­niom Ro­dzi­ców i Opie­ku­nów, dzie­ci mia­ły oka­zję wziąć w nim udział, prze­le­wa­jąc na pa­pier swo­je uczu­cia, emo­cje i prze­my­śle­nia. Po raz ko­lej­ny fre­kwen­cja prze­szła na­sze ocze­ki­wa­nia. Bli­sko 4000 naj­młod­szych uczest­ni­ków spra­wi­ło, że nasz kon­kurs stał się tak nie­zwy­kłym wydarzeniem.

Dro­gie dzie­ci, chcę przede wszyst­kim po­dzię­ko­wać Wam za trud i ser­ce wło­żo­ne w przy­go­to­wa­nie pięk­nych ob­ra­zów mi­ło­ści do ro­dzi­ców, ro­dzeń­stwa, wszyst­kich człon­ków Wa­szych ro­dzin. Oglą­da­nie prac do­star­czy­ło nam wie­le ra­do­ści i wzru­szeń, a wy­bra­nie naj­lep­szych by­ło nie­zwy­kle trud­ne. Tak na­praw­dę, wszyst­kie Wa­sze ma­łe i du­że dzie­ła za­słu­gi­wa­ły na na­gro­dę, bo wszyst­kie by­ły two­rzo­ne z za­an­ga­żo­wa­niem, prze­peł­nio­ne uczu­cia­mi, nie­rzad­ko za­ska­ki­wa­ły po­my­sło­wo­ścią, ta­len­tem i nie­sa­mo­wi­tą wyobraźnią.

Ka­te­go­ria przedszkolna

I miej­sce:

Mi­cha­li­na Ło­pa­ta, „Mo­ja ro­dzi­na jest mo­im skar­bem”, Ka­lisz­ko­wi­ce Kaliskie

II miej­sce:

An­to­ni Ja­skul­ski, „Ocze­ki­wa­nie”, Przed­szko­le Sióstr Nie­po­ka­la­nek w Łomiankach

III miej­sce:

Alek­san­dra Po­toc­ka, „Z ro­dzi­na moż­na gó­ry prze­no­sić”, Sa­mo­rzą­do­we Przed­szko­le w Ja­śla­nach, Tu­szów Narodowy

Wy­róż­nie­nia:

 • Han­na Bed­narz, „Kro­pla w mo­rzu mi­ło­ści”, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Sióstr Fe­li­cja­nek im. św. Ro­dzi­ny w No­wym Sączu
 • Jo­wi­ta Wa­chow­ska, „Drzew­ko ży­cia”, Ze­spół Szkol­no – Przed­szkol­ny w Wa­ple­wie, Olsztynek
 • Ze­rów­ka – Sów­ki, „Opo­wie­ści prze­pla­ta­ne mi­ło­ścią”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Ur­szu­la­nek w Legionowie
 • Han­na Żyw­no, „Mo­ja ro­dzi­na na spa­cer­ku”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Nie­po­ka­la­nek w Warszawie
 • Alek­san­dra Bartz, „Mo­ja ro­dzi­na”, Inowrocław
 • Zu­zan­na Desz­czyń­ska, „Za­wsze ra­zem”, Przed­szko­le Miej­skie Nr 2 w Wy­so­kiem Mazowieckiem
 • Mar­ce­li­na To­kar­ska, „Mo­ja ro­dzi­na na spa­ce­rze”, Przed­szko­le z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi nr 86 w Warszawie
 • Ga­brie­la Po­toc­ka, „My i Nad­usia”, Sa­mo­rzą­do­we Przed­szko­le w Ja­śla­nach, Tu­szów Narodowy
 • Zo­fia Rzeź­nik, „Naj­waż­niej­sza jest mi­łość”, Sa­mo­rzą­do­we Przed­szko­le w Ja­śla­nach, Tu­szów Narodowy
 • Kor­ne­lia Fu­da­li, „Wa­ka­cje z ro­dzi­ną”, Nie­pu­blicz­ne Ar­ty­stycz­ne Przed­szko­le i Żło­bek „Baj­ko­wy Do­mek” w Świdnicy
 • Po­la i Mar­cel Su­wa­ła, „Mo­ja ro­dzi­na”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le im. bł. E. Bo­ja­now­skie­go w Zagórzu
 • Han­na Paw­lus, „Ro­dzin­ka”, Ochron­ka Sióstr Słu­żeb­ni­czek BDNP Przed­szko­le In­te­gra­cyj­ne w Dębicy
 • Zo­fia Sieg, „Mo­ja ro­dzi­na”, Przed­szko­le Pu­blicz­ne im.Królewny Śnież­ki w Zakrzewie
 • Lau­ra Sko­czeń, „Mo­ja ro­dzi­na”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ca­ris­si­mus w No­wym Sączu
 • Ga­brie­la Śli­ga, „Ro­dzin­ne wspo­mnie­nia ma­lo­wa­ne dzie­cię­cą wy­obraź­nią”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. kard. S. Wy­szyń­skie­go w Wysokiej
 • Mak­sy­mi­lian Ło­pa­ta, „Mo­ja ro­dzi­na – mo­ja mi­łość za­czy­na się w do­mu”, Ka­lisz­ko­wi­ce Kaliskie

Ka­te­go­ria wczesnoszkolna

I miej­sce:

Ka­rol Smy­czek, „Mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Kornowacu

II miej­sce:

Han­na Gro­chow­ska, „Ro­dzin­na gra plan­szo­wa”, Podbiel

III miej­sce:

An­to­ni­na Bąk, „W gó­rach”, Sa­le­zjań­ski Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy w Tar­now­skich Górach

Wy­róż­nie­nia:

 • Fa­bian Sta­chacz, „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Lip­ni­cy Dol­nej, Jasło
 • Kin­ga Flej­szar, „Mo­ja wspa­nia­ła ro­dzi­na”, Markowa
 • Woj­ciech Tols­dorf, „Mo­ja ro­dzi­na, mój skarb!”, Warszawa
 • Mag­da Ma­ka­re­wicz, „Mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Pi­sa­ni­cy, Kalinowo
 • Woj­ciech Ko­wal­ski, „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. I Dy­wi­zji Ta­de­usza Ko­ściusz­ki w Różanie
 • Ma­tyl­da Sliw­ka, „Ro­dzi­na za­wsze na pierw­szym miej­scu”, Brzu­stów
  Bliź­niacz­ki, „Mo­ja ro­dzi­na – mo­ja mi­łość”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go we Wró­bli­ku Szlacheckim
 • Emi­lia Żmu­da, „Praw­dzi­wa mi­łość”, Marki
 • Ju­lia Gło­dzik, „Na­sza ro­dzin­na ksią­żecz­ka”, Ze­spół Szkół w Chorzelowie
 • Emi­lia Skrzy­niarz, „Mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Bł. Ks. Kard. St. Wy­szyń­skie­go w Oleśnie
 • Ma­te­usz Tro­jan, „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Składziste
 • Szy­mon Wo­lan, „Mi­łość”, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Sta­lo­wej Wo­li
  Mag­da Lam­part, „Od po­cząt­ku do dziś”, Ze­spół Szkół w Chorzelowie
 • Piotr Ka­czów­ka, „Na­sze ży­cie”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Bło­go­sła­wio­ne­go ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki w Nie­czaj­nie Górnej
 • Na­ta­lia Stec, „Mi­łość nie z brzusz­ka lecz z ser­dusz­ka”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Ło­so­si­nie Dolnej
 • We­ro­ni­ka Bartz, „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Inowrocław

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny dla Dzie­ci
„Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” – Edy­cja VI (2024)
Re­gu­la­min

1) Or­ga­ni­za­tor:

Or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci pt. „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” (zwa­ne­go da­lej Kon­kur­sem) jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka (zwa­ne­go da­lej Or­ga­ni­za­to­rem Kon­kur­su) z sie­dzi­bą przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/6 w Krakowie.

2) Ce­le Konkursu:

  • za­chę­ce­nie ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców do roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ich życiu;
  • pod­kre­śle­nie zna­cze­nia ro­dzi­ców i ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go człowieka;
  • roz­wi­ja­nie ta­len­tów pla­stycz­nych dzieci.

3) Ka­te­go­rie wie­ko­we Uczest­ni­ków Konkursu:

  • dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym (w tym „ze­rów­ka”);
  • dzie­ci z klas I–III szkół podstawowych.

4) Wa­run­ki uczest­nic­twa w Konkursie:

  • wy­peł­nie­nie wła­ści­we­go for­mu­la­rza on-li­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra Kon­kur­su: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci;
  • pod­pi­sa­nie i wy­dru­ko­wa­nie for­mu­la­rza, otrzy­ma­ne­go na po­da­ne­go w for­mu­la­rzu e‑maila;
  • prze­sła­nie pocz­tą tra­dy­cyj­ną na ad­res Or­ga­ni­za­to­ra pra­cy wraz z pod­pi­sa­nym Z ty­łu pra­cy na­le­ży na­kle­ić część for­mu­la­rza, ozna­czo­ną ja­ko „na­klej­ka” (pro­si­my o za­bez­pie­cze­nie pra­cy na czas wysyłki);
  • for­mat i tech­ni­ka pra­cy dowolna;
  • każ­dy Uczest­nik kon­kur­su mo­że na­de­słać do­wol­ną licz­bę prac z za­strze­że­niem, że mo­że otrzy­mać je­dy­nie jed­ną nagrodę.

5) Każ­da pra­ca (tak­że wte­dy, kie­dy jed­no dziec­ko wy­ko­na­ło ich kil­ka) po­win­na zo­stać zgło­szo­na z wy­ko­rzy­sta­niem for­mu­la­rza on-li­ne. Do każ­dej pra­cy na­le­ży wy­dru­ko­wać i prze­słać osob­ny for­mu­larz. W przy­pad­ku prac zbio­ro­wych, na­le­ży wy­peł­nić je­den for­mu­larz prze­zna­czo­ny spe­cjal­nie dla prac zbio­ro­wych. Au­to­rzy prac zbio­ro­wych mu­szą na­le­żeć do tej sa­mej ka­te­go­rii wiekowej.

6) Ter­min zgła­sza­nia prac:

Pra­ce pro­si­my prze­słać pocz­tą do 30 kwiet­nia 2024 r. (de­cy­du­je da­ta wpły­nię­cia pra­cy) pod adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków
z do­pi­skiem na ko­per­cie: „Kon­kurs dla dzieci”.

Pra­ce moż­na też do­star­czyć oso­bi­ście do biu­ra Or­ga­ni­za­to­ra (ul. Kro­wo­der­ska 24/6 w Kra­ko­wie) w go­dzi­nach 8–16, do 30 kwiet­nia 2024 r.

7) Oce­na prac:

Pra­ce, bę­dą­ce twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu Kon­kur­su, oce­ni ko­mi­sja po­wo­ła­na przez Or­ga­ni­za­to­ra. Przed­mio­tem oce­ny bę­dzie uję­cie te­ma­tu, wy­bór tech­ni­ki, sta­ran­ność wy­ko­na­nia i samodzielność.

8) Ogło­sze­nie wy­ni­ków Konkursu:

Na­zwi­ska Lau­re­atów zo­sta­ną po­da­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra www.pro-life.pl  1 czerw­ca 2024 r.

9) Na­gro­dy:

 • Ko­mi­sja Kon­kur­so­wa wy­ło­ni Lau­re­atów I, II i III miej­sca w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej, mo­że tak­że przy­znać wy­róż­nie­nia. Lau­re­aci otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we (książ­ki i ar­ty­ku­ły plastyczne);
 • wszyst­kie dzie­ci otrzy­ma­ją dy­plo­my i skrom­ne upominki;
 • dy­plo­my i na­gro­dy zo­sta­ną wy­sła­ne pocz­tą do 30 czerw­ca 2024 r. (tyl­ko pod pol­skie adresy).

10) Or­ga­ni­za­tor nie zwra­ca prac konkursowych.

 • Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo pu­bli­ko­wa­nia i re­pro­du­ko­wa­nia prac kon­kur­so­wych w ra­mach je­go sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej, dru­kiem, na no­śni­kach cy­fro­wych oraz w in­ter­ne­cie (bez ho­no­ra­rium autorskiego).
 • Imię i na­zwi­sko Uczest­ni­ka Kon­kur­su mo­że zo­stać po­da­ne pu­blicz­nie w ce­lu przed­sta­wie­nia li­sty lau­re­atów Kon­kur­su lub pre­zen­ta­cji prac konkursowych.
 • Ro­dzic (Opie­kun Praw­ny) Uczest­ni­ka Kon­kur­su lub Opie­kun pra­cy zbio­ro­wej wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych swo­ich i Uczest­ni­ka Kon­kur­su. Peł­na klau­zu­la in­for­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka jest do­stęp­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej pro-life.pl w za­kład­ce „O nas”.
 • Sto­wa­rzy­sze­nie za­strze­ga so­bie pra­wo do jed­no­stron­ne­go do­ko­ny­wa­nia zmian w Re­gu­la­mi­nie w każ­dym cza­sie. O zmia­nach in­for­mu­je­my na stro­nie: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci

Kra­ków, 3 stycz­nia 2024 r.

Arkusz zgłoszeniowy na

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Na początku była miłość – moja rodzina”

(praca indywidualna, zgłaszana przez rodzica lub opiekuna)

Da­ne Uczest­ni­ka Kon­kur­su (Au­to­ra Pracy):

Da­ne Ro­dzi­ca lub Opie­ku­na Prawnego:

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia. Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Arkusz zgłoszeniowy na

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 

„Na początku była miłość – moja rodzina”

(praca zgłaszana przez szkołę lub przedszkole)


Pra­ce in­dy­wi­du­al­ne / pra­ca zbio­ro­wa / ka­te­go­ria wie­ko­wa / szko­ła czy przedszkole*:

Da­ne szko­ły lub przedszkola*:

Da­ne opie­ku­na pra­cy / prac (na­uczy­cie­la / ka­te­che­ty / wychowawcy)*:

Ty­tuł pra­cy zbio­ro­wej (w przy­pad­ku zgła­sza­nia pra­cy zbiorowej):

In­for­ma­cje o gru­pie (w przy­pad­ku pra­cy zbio­ro­wej) – na­zwa / rocz­nik / liczebność:

Au­to­rzy i ty­tu­ły prac in­dy­wi­du­al­nych (w przy­pad­ku zgła­sza­nia prac in­dy­wi­du­al­nych) – imię / nazwisko/ rok uro­dze­nia / tytuł:

Uwa­ga! Je­że­li pra­ca zo­sta­ła wy­ko­na­na przez jed­ne­go au­to­ra, to aby mo­gła być oce­nio­na, ko­niecz­ny jest pod­pis po­twier­dza­ją­cy zgo­dę ro­dzi­ca. W przy­pad­ku zgło­sze­nia więk­szej licz­by prac niż osiem, na­le­ży wy­peł­nić do­dat­ko­wy formularz.

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia. Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Pra­ce kon­kur­so­we wraz z ar­ku­szem zgło­sze­nio­wym pro­si­my prze­sy­łać pod ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków.

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj