Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Weronika Korzeniowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, Niebylec

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w szó­stej edy­cji kon­kur­su pla­stycz­ne­go dla naj­młod­szych pod ha­słem „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina”.

Głów­nym ce­lem kon­kur­su jest in­spi­ra­cja na­uczy­cie­li oraz ro­dzi­ców do pro­wa­dze­nia roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści, ja­kie nie­sie ze so­bą po­ję­cie ro­dzi­ny. Ro­dzi­na sta­no­wi nie­po­wta­rzal­ne miej­sce kształ­to­wa­nia się oso­bo­wo­ści każ­de­go dziec­ka. To w niej zdo­by­wa umie­jęt­no­ści, wie­dzę, roz­wi­ja ję­zyk, kształ­tu­je uczu­cia i nor­my postępowania.

Za­chę­ca­my wszyst­kich pe­da­go­gów do zwró­ce­nia uwa­gi dzie­ciom na isto­tę war­to­ści i wię­zi ro­dzin­nych ja­ko fun­da­men­tu bu­do­wa­nia po­czu­cia bli­sko­ści i mi­ło­ści. Za­chę­ca­my do roz­mów na te­mat po­trze­by otwar­to­ści, tro­ski i ra­do­ści pły­ną­cej ze wspól­ne­go ży­cia w rodzinie.

Ro­dzi­na, wi­dzia­na ocza­mi dziec­ka, to naj­pięk­niej­sze chwi­le spę­dza­ne z naj­bliż­szy­mi oraz naj­cen­niej­sze wspo­mnie­nia, któ­re za­słu­gu­ją na szcze­gól­ne miej­sce w ser­cach. Udział w na­szym kon­kur­sie nie tyl­ko umoż­li­wia dzie­ciom roz­wi­ja­nie ich uzdol­nień, ale tak­że za­chę­ca do po­szu­ki­wa­nia róż­no­rod­nych, twór­czych roz­wią­zań plastycznych.

Za­pra­sza­my do uczest­nic­twa dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym oraz uczniów klas I–III szkół pod­sta­wo­wych. Aby wziąć udział w kon­kur­sie, na­le­ży wy­peł­nić elek­tro­nicz­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy za­miesz­czo­ny po­ni­żej. Wy­peł­nio­ny for­mu­larz zo­sta­nie prze­sła­ny do zgła­sza­ją­ce­go e‑mailem ja­ko plik PDF. Na­le­ży go wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać na ad­res pocz­to­wy Sto­wa­rzy­sze­nia wraz z pra­cą pla­stycz­ną, bę­dą­cą twór­czą in­ter­pre­ta­cją ha­sła kon­kur­so­we­go. Pra­ca mo­że być wy­ko­na­na do­wol­ną tech­ni­ką i w do­wol­nym formacie.

Pra­ce wszyst­kich przed­szko­la­ków czy uczniów z gru­py (kla­sy) moż­na wy­słać w jed­nej pacz­ce. Ser­decz­nie za­chę­ca­my do udzia­łu i dzie­le­nia się twór­czy­mi in­ter­pre­ta­cja­mi na te­mat mi­ło­ści i rodziny!

Na pra­ce cze­ka­my do 30 kwiet­nia 2024 roku.

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i pu­bli­ka­cja li­sty lau­re­atów na­stą­pi na stro­nie in­ter­ne­to­wej kon­kur­su 1 czerw­ca 2024 r.

Lau­re­aci otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we ta­kie jak gry, książ­ki, ar­ty­ku­ły pla­stycz­ne, in­stru­men­ty mu­zycz­ne, puzzle.

Na­de­sła­nie pra­cy na kon­kurs jest rów­no­znacz­ne z wy­ra­że­niem zgo­dy na nie­od­płat­ne wy­eks­po­no­wa­nie pra­cy i prze­twa­rza­nie przez Sto­wa­rzy­sze­nie da­nych oso­bo­wych każ­de­go uczest­ni­ka kon­kur­su w ce­lach zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją kon­kur­su. Na­de­sła­ne do nas pra­ce nie bę­dą od­sy­ła­ne autorom.

Po­każ, jak ro­zu­miesz ty­tuł konkursu?

 • Przy­go­tuj swo­ją pra­cę konkursową;
 • Za­re­je­struj pra­cę elek­tro­nicz­nie, uży­wa­jąc od­po­wied­nie­go formularza;
 • Wy­dru­kuj for­mu­larz bę­dą­cy po­twier­dze­niem elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji, któ­ry otrzy­masz mailem;
 • Pod­pisz for­mu­larz a na­stęp­nie wy­ślij go pocz­tą lub ku­rie­rem do na­sze­go biu­ra wraz ze swo­ją pra­cą konkursową.

Ser­decz­nie za­chę­ca­my do uczestnictwa!

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny dla Dzie­ci
„Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” – Edy­cja VI (2024)
Re­gu­la­min

1) Or­ga­ni­za­tor:

Or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla Dzie­ci pt. „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” (zwa­ne­go da­lej Kon­kur­sem) jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka (zwa­ne­go da­lej Or­ga­ni­za­to­rem Kon­kur­su) z sie­dzi­bą przy ul. Kro­wo­der­skiej 24/6 w Krakowie.

2) Ce­le Konkursu:

  • za­chę­ce­nie ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców do roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ich życiu;
  • pod­kre­śle­nie zna­cze­nia ro­dzi­ców i ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go człowieka;
  • roz­wi­ja­nie ta­len­tów pla­stycz­nych dzieci.

3) Ka­te­go­rie wie­ko­we Uczest­ni­ków Konkursu:

  • dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym (w tym „ze­rów­ka”);
  • dzie­ci z klas I–III szkół podstawowych.

4) Wa­run­ki uczest­nic­twa w Konkursie:

  • wy­peł­nie­nie wła­ści­we­go for­mu­la­rza on-li­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra Kon­kur­su: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci;
  • pod­pi­sa­nie i wy­dru­ko­wa­nie for­mu­la­rza, otrzy­ma­ne­go na po­da­ne­go w for­mu­la­rzu e‑maila;
  • prze­sła­nie pocz­tą tra­dy­cyj­ną na ad­res Or­ga­ni­za­to­ra pra­cy wraz z pod­pi­sa­nym Z ty­łu pra­cy na­le­ży na­kle­ić część for­mu­la­rza, ozna­czo­ną ja­ko „na­klej­ka” (pro­si­my o za­bez­pie­cze­nie pra­cy na czas wysyłki);
  • for­mat i tech­ni­ka pra­cy dowolna;
  • każ­dy Uczest­nik kon­kur­su mo­że na­de­słać do­wol­ną licz­bę prac z za­strze­że­niem, że mo­że otrzy­mać je­dy­nie jed­ną nagrodę.

5) Każ­da pra­ca (tak­że wte­dy, kie­dy jed­no dziec­ko wy­ko­na­ło ich kil­ka) po­win­na zo­stać zgło­szo­na z wy­ko­rzy­sta­niem for­mu­la­rza on-li­ne. Do każ­dej pra­cy na­le­ży wy­dru­ko­wać i prze­słać osob­ny for­mu­larz. W przy­pad­ku prac zbio­ro­wych, na­le­ży wy­peł­nić je­den for­mu­larz prze­zna­czo­ny spe­cjal­nie dla prac zbio­ro­wych. Au­to­rzy prac zbio­ro­wych mu­szą na­le­żeć do tej sa­mej ka­te­go­rii wiekowej.

6) Ter­min zgła­sza­nia prac:

Pra­ce pro­si­my prze­słać pocz­tą do 30 kwiet­nia 2024 r. (de­cy­du­je da­ta wpły­nię­cia pra­cy) pod adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków
z do­pi­skiem na ko­per­cie: „Kon­kurs dla dzieci”.

Pra­ce moż­na też do­star­czyć oso­bi­ście do biu­ra Or­ga­ni­za­to­ra (ul. Kro­wo­der­ska 24/6 w Kra­ko­wie) w go­dzi­nach 8–16, do 30 kwiet­nia 2024 r.

7) Oce­na prac:

Pra­ce, bę­dą­ce twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu Kon­kur­su, oce­ni ko­mi­sja po­wo­ła­na przez Or­ga­ni­za­to­ra. Przed­mio­tem oce­ny bę­dzie uję­cie te­ma­tu, wy­bór tech­ni­ki, sta­ran­ność wy­ko­na­nia i samodzielność.

8) Ogło­sze­nie wy­ni­ków Konkursu:

Na­zwi­ska Lau­re­atów zo­sta­ną po­da­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej Or­ga­ni­za­to­ra www.pro-life.pl  1 czerw­ca 2024 r.

9) Na­gro­dy:

 • Ko­mi­sja Kon­kur­so­wa wy­ło­ni Lau­re­atów I, II i III miej­sca w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej, mo­że tak­że przy­znać wy­róż­nie­nia. Lau­re­aci otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we (książ­ki i ar­ty­ku­ły plastyczne);
 • wszyst­kie dzie­ci otrzy­ma­ją dy­plo­my i skrom­ne upominki;
 • dy­plo­my i na­gro­dy zo­sta­ną wy­sła­ne pocz­tą do 30 czerw­ca 2024 r. (tyl­ko pod pol­skie adresy).

10) Or­ga­ni­za­tor nie zwra­ca prac konkursowych.

 • Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo pu­bli­ko­wa­nia i re­pro­du­ko­wa­nia prac kon­kur­so­wych w ra­mach je­go sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej, dru­kiem, na no­śni­kach cy­fro­wych oraz w in­ter­ne­cie (bez ho­no­ra­rium autorskiego).
 • Imię i na­zwi­sko Uczest­ni­ka Kon­kur­su mo­że zo­stać po­da­ne pu­blicz­nie w ce­lu przed­sta­wie­nia li­sty lau­re­atów Kon­kur­su lub pre­zen­ta­cji prac konkursowych.
 • Ro­dzic (Opie­kun Praw­ny) Uczest­ni­ka Kon­kur­su lub Opie­kun pra­cy zbio­ro­wej wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych swo­ich i Uczest­ni­ka Kon­kur­su. Peł­na klau­zu­la in­for­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka jest do­stęp­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej pro-life.pl w za­kład­ce „O nas”.
 • Sto­wa­rzy­sze­nie za­strze­ga so­bie pra­wo do jed­no­stron­ne­go do­ko­ny­wa­nia zmian w Re­gu­la­mi­nie w każ­dym cza­sie. O zmia­nach in­for­mu­je­my na stro­nie: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci

Kra­ków, 3 stycz­nia 2024 r.

Arkusz zgłoszeniowy na

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Na początku była miłość – moja rodzina”

(praca indywidualna, zgłaszana przez rodzica lub opiekuna)

Da­ne Uczest­ni­ka Kon­kur­su (Au­to­ra Pracy):

Da­ne Ro­dzi­ca lub Opie­ku­na Prawnego:

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia. Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Arkusz zgłoszeniowy na

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 

„Na początku była miłość – moja rodzina”

(praca zgłaszana przez szkołę lub przedszkole)


Pra­ce in­dy­wi­du­al­ne / pra­ca zbio­ro­wa / ka­te­go­ria wie­ko­wa / szko­ła czy przedszkole*:

Da­ne szko­ły lub przedszkola*:

Da­ne opie­ku­na pra­cy / prac (na­uczy­cie­la / ka­te­che­ty / wychowawcy)*:

Ty­tuł pra­cy zbio­ro­wej (w przy­pad­ku zgła­sza­nia pra­cy zbiorowej):

In­for­ma­cje o gru­pie (w przy­pad­ku pra­cy zbio­ro­wej) – na­zwa / rocz­nik / liczebność:

Au­to­rzy i ty­tu­ły prac in­dy­wi­du­al­nych (w przy­pad­ku zgła­sza­nia prac in­dy­wi­du­al­nych) – imię / nazwisko/ rok uro­dze­nia / tytuł:

Uwa­ga! Je­że­li pra­ca zo­sta­ła wy­ko­na­na przez jed­ne­go au­to­ra, to aby mo­gła być oce­nio­na, ko­niecz­ny jest pod­pis po­twier­dza­ją­cy zgo­dę ro­dzi­ca. W przy­pad­ku zgło­sze­nia więk­szej licz­by prac niż osiem, na­le­ży wy­peł­nić do­dat­ko­wy formularz.

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia. Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Pra­ce kon­kur­so­we wraz z ar­ku­szem zgło­sze­nio­wym pro­si­my prze­sy­łać pod ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków.

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj