Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Konkurs akademicki „Życie i godność” 2021

VII ogól­no­pol­ski kon­kurs aka­de­mic­ki na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie „Ży­cie i god­ność” 2022

Li­sta lau­re­atów „Kon­kur­su aka­de­mic­kie­go 2022” (w ko­lej­no­ści alfabetycznej):

 • Mag­da­le­na Laskowska
 • Piotr No­wak
 • Mo­ni­ka Przyjemska
 • Ewa Rej­man
 • Ma­ciej Reniec
 • Ma­ria Rozenbajger
 • Mar­ta Witecka
 • Ali­na Zemełka

Uro­czy­stość wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom od­bę­dzie się w so­bo­tę, 25 lu­te­go br. Bliż­sze in­for­ma­cje do­ty­czą­ce tej uro­czy­sto­ści prze­ka­że­my w od­ręb­nym zawiadomieniu.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ogła­sza VII ogól­no­pol­ski kon­kurs na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pod ha­słem „Ży­cie i god­ność”. Ce­lem kon­kur­su jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści o fun­da­men­tal­nym zna­cze­niu za­rów­no dla eg­zy­sten­cji po­szcze­gól­nych osób, jak i ca­łych spo­łe­czeństw. Wy­ra­zem te­go za­in­te­re­so­wa­nia by­ło­by po­dej­mo­wa­nie przez stu­den­tów ba­dań do­ty­czą­cych tej kwe­stii, uj­mo­wa­nych z per­spek­ty­wy stu­dio­wa­nej przez nich dys­cy­pli­ny, a jed­no­cze­śnie sta­no­wią­cych pod­sta­wę do przy­go­to­wa­nia i obro­ny pra­cy dy­plo­mo­wej. Do kon­kur­su moż­na zgła­szać pra­ce obro­nio­ne w la­tach 2020–2022, któ­rych te­ma­ty­ka mie­ści się w krę­gu na­stę­pu­ją­cych zagadnień:

 • ży­cie ludz­kie ja­ko wartość,
 • mo­ty­wy i for­my afir­ma­cji ludz­kie­go ży­cia na róż­nych je­go eta­pach i w róż­nych sy­tu­acjach życiowych,
 • pre­zen­ta­cja i oce­na pro­jek­tów, pro­gra­mów oraz prak­tyk wspie­ra­ją­cych ludz­kie ży­cie i ro­dzi­nę lub za­gra­ża­ją­cych tym wartościom.

Za naj­wy­żej oce­nio­ne pra­ce zo­sta­ną przy­zna­ne na­stę­pu­ją­ce na­gro­dy pieniężne:

Pra­ce ma­gi­ster­skie – I miej­sce 3000 zł; II miej­sce – 2500 zł; III miej­sce – 2000 zł

Pra­ce li­cen­cjac­kie – I miej­sce ‑2000 zł; II miej­sce – 1500 zł; III miej­sce – 1000 zł

Pra­ce pro­si­my nad­sy­łać do dnia 31 paź­dzier­ni­ka 2022 ro­ku na ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–124 Kra­ków, z do­pi­skiem na ko­per­cie: „Kon­kurs akademicki”.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w konkursie!

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Do po­bra­nia pli­ki (PDF):
Pla­kat VII ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su aka­de­mic­kie­go „Ży­cie i god­ność” 2022

Re­gu­la­min VII ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su aka­de­mic­kie­go „Ży­cie i god­ność” 2022

Patronat honorowy:

Wyniki poprzednich edycji konkursu akademickiego:

Lau­re­aci  Kon­kur­su aka­de­mic­kie­go 2020 „Ży­cie i god­ność” na pra­ce ma­gi­ster­skie i licencjackie

W ka­te­go­rii prac li­cen­cjac­kich wy­róż­nie­nie zdo­by­ła Zu­zan­na Kop­czyń­ska, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Ma­zur­skie­go na kie­run­ku po­łoż­nic­two, za pra­cę pt. „Po­ród do­mo­wy ver­sus po­ród szpi­tal­ny – stu­dium przypadku”.

Lau­re­at­ką trze­cie­go miej­sca zo­sta­ła Jo­an­na Ję­drze­jew­ska, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ło­dzi na kie­run­ku po­łoż­nic­two, za pra­cę pt. „Opie­ka pa­lia­tyw­na nad ro­dzi­ną i no­wo­rod­kiem w sta­nie terminalnym”.

Dru­gie miej­sce przy­pa­dło Ane­cie Stach­nik, ab­sol­went­ce Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Za­wo­do­wej w Tar­no­wie na kie­run­ku pie­lę­gniar­stwo, za pra­cę pt. „Opie­ka pie­lę­gniar­ska nad pa­cjen­tem z rdze­nio­wym za­ni­kiem mię­śni ty­pu I – stu­dium przypadku”.

Pierw­szą na­gro­dę ko­mi­sja kon­kur­so­wa przy­zna­ła Ma­rii Ro­zen­baj­ger, ab­sol­went­ce Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go we Wro­cła­wiu na kie­run­ku po­łoż­nic­two, za pra­cę pt. „Za­sto­so­wa­nie Na­Pro­TECH­NO­LO­GY w dia­gno­zo­wa­niu i le­cze­niu nie­płod­no­ści mał­żeń­skiej – ana­li­za przypadku”.

W ka­te­go­rii prac ma­gi­ster­skich przy­zna­no dwa wyróżnienia:

Klau­dia Bu­jak, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go na kie­run­ku pra­wo, za pra­cę pt. „Utra­ta szan­sy wy­le­cze­nia lub prze­ży­cia. Stu­dium praw­no­po­rów­naw­cze” oraz We­ro­ni­ka Woj­ty­ła-Bia­łec­ka, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go na kie­run­ku teo­lo­gia, za pra­cę pt. „Pra­wo do sprze­ci­wu su­mie­nia na przy­kła­dzie spra­wy pro­fe­so­ra Chazana”.

Trze­cią na­gro­dę otrzy­ma­ła Pau­li­na Zdu­niak, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go na kie­run­ku na­uki o ro­dzi­nie, za pra­cę pt. „Za­leż­no­ści mię­dzy an­ty­kon­cep­cją a abor­cją w świe­tle wy­bra­nej literatury”.

Dru­gą na­gro­dę zdo­by­ła Do­mi­ni­ka Łu­ka­sik, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go na kie­run­ku na­uki o ro­dzi­nie, za pra­cę pt. „Po­trze­by ro­dzin ocze­ku­ją­cych na­ro­dzin dziec­ka z ze­spo­łem Do­wna a wspar­cie, któ­re otrzy­mu­ją – na pod­sta­wie ba­dań własnych”.

Lau­re­at­ką pierw­sze­go miej­sca zo­sta­ła Na­ta­lia Trze­ciak, ab­sol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go we Wro­cła­wiu na kie­run­ku po­łoż­nic­two, au­tor­ka pra­cy pt. „Spo­sób prze­ka­zy­wa­nia nie­po­myśl­nej dia­gno­zy w opi­nii ma­tek dzie­ci do­tknię­tych cięż­ką cho­ro­bą roz­po­zna­ną prenatalnie”.

Do prze­czy­ta­nia: skrót pra­cy ma­gi­ster­skiej p. Na­ta­lii Trze­ciak – lau­re­at­ki I nagrody

W Kra­ko­wie 23 lu­te­go 2019 r. po raz trze­ci roz­da­no na­gro­dy w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie aka­de­mic­kim na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie do­ty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki pro-life.

– By­li­ście go­to­wi do obro­ny swo­je­go sta­no­wi­ska przed śro­do­wi­skiem aka­de­mic­kim, ro­dzi­ną, zna­jo­my­mi, co nie­jed­no­krot­nie mo­gło się wią­zać z ostra­cy­zmem spo­łecz­nym – zwró­cił się do lau­re­atów kon­kur­su Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. – Uwa­żam, że to akt od­wa­gi i praw­dzi­wej doj­rza­ło­ści. Cie­szę się, że pi­sząc pra­ce, da­li­ście przy­kład mi­ło­ści do dru­gie­go czło­wie­ka, któ­re­go nie zna­cie. To wspa­nia­le świa­dec­two, za któ­re bar­dzo dzię­ku­ję – dodał.

Wy­ra­zy uzna­nia dla lau­re­atów kon­kur­su wy­ra­zi­ła też Bar­ba­ra No­wak, Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty. – Je­śli mło­dy czło­wiek po­dej­mu­je trud, aby na­pi­sać pra­cę z za­kre­su pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe, to do­ko­na­nie ta­kie­go a nie in­ne­go wy­bo­ru mu­si być efek­tem prze­my­śleń: „Czy stać mnie na to, by w tak mło­dym wie­ku pod­jąć de­cy­zję, kim na­praw­dę bę­dę? Czy stać mnie na to, by nieść świa­dec­two praw­dy przez ca­łe swo­je ży­cie?” Je­stem za­chwy­co­na, że wy­bra­li­ście ta­ką dro­gę – po­wie­dzia­ła Bar­ba­ra No­wak. – Mam 36-let­ni staż pra­cy. Przez więk­szość te­go cza­su pra­co­wa­łam w szko­le, te­raz peł­nię funk­cję ku­ra­to­ra oświa­ty. Z tej dość dłu­giej już per­spek­ty­wy mo­gę pań­stwu po­wie­dzieć, że je­śli kie­dy­kol­wiek bę­dzie­cie mieć wąt­pli­wo­ści, czy war­to dbać o do­bro dziec­ka, to war­to wte­dy pa­mię­tać, że nie ży­je­my tyl­ko dla sie­bie, ale wła­śnie dla dru­gie­go czło­wie­ka. Je­śli wi­dzę na­dzie­ję dla Pol­ski, to wi­dzę ją w pań­stwu. I bar­dzo za to dzię­ku­ję – dodała.

Pra­ce Ko­mi­sji Kon­kur­so­wej, któ­rej prze­wod­ni­czą­cym był prof. Fran­ci­szek Adam­ski, pod­su­mo­wa­ła so­cjo­log dr Kry­sty­na Klu­zo­wa. – We wszyst­kich trzech edy­cjach na­de­sła­no 60 prac, w te­go­rocz­nej edy­cji – 17. Nasz kon­kurs jest więc ka­me­ral­ny, co wy­ni­ka m.in. z te­go, że nie wszy­scy pro­mo­to­rzy chęt­nie ak­cep­tu­ją te­ma­ty pro-li­fe swo­ich dy­plo­man­tów – przy­zna­ła dr Kry­sty­na Kluz. – Jed­ni uczest­ni­cy po­ru­sza­li praw­ne aspek­ty pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe, in­ni sku­pia­li się na za­gad­nie­niach bio­lo­gicz­no-me­dycz­nych, spo­łecz­nych czy też an­tro­po­lo­gicz­nych i etycz­nych. Wie­le prac mia­ło cha­rak­ter in­ter­dy­scy­pli­nar­ny – omó­wi­ła. Zgło­sze­nia kon­kur­so­we na­pły­nę­ły m.in. z uczel­ni w Ka­to­wi­cach, To­ru­niu, Opo­lu, Szcze­ci­nie czy Kra­ko­wie, a au­to­rzy by­li ab­sol­wen­ta­mi m.in. ta­kich kie­run­ków jak fi­lo­zo­fia, na­uki o ro­dzi­nie, pra­wo, po­łoż­nic­two, lin­gwi­sty­ka sto­so­wa­na czy socjologia.

Lau­re­ata­mi te­go­rocz­nej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce ma­gi­ster­skie zo­sta­li: mgr An­na Ku­bac­ka i mgr Wie­sław Prost­ko (ex aequo I miej­sce), Wio­le­ta Wa­losz­czyk (II miej­sce), Krzysz­tof Są­dec­ki (III miej­sce) oraz Krzysz­tof Resz­ka (wy­róż­nie­nie). Ko­mi­sja Kon­kur­so­wa przy­zna­ła dwie na­gro­dy w ka­te­go­rii prac li­cen­cjac­kich. Otrzy­ma­ły je Ad­ria­na Po­ry­szew­ska (II miej­sce) oraz Iza­be­la Fla­ga (III miej­sce). Te­ma­ty­ka na­gro­dzo­nych prac by­ła bar­dzo róż­no­rod­na m.in. sta­tus dziec­ka po­czę­te­go w pra­wie rzym­skim, stan praw­nej ochro­ny nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka we wszyst­kich kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej, opie­ka nad ko­bie­tą cię­żar­ną w ho­spi­cjum per­ina­tal­nym po stwier­dze­niu wa­dy le­tal­nej dziec­ka, ro­la i za­da­nia po­łoż­nej ja­ko człon­ka ze­spo­łu Ho­spi­cyj­nej Opie­ki Per­ina­tal­nej, no­we me­dia w służ­bie in­te­gra­cji osób nie­peł­no­spraw­nych oraz pro­blem ja­ko­ści ży­cia w dys­ku­sji nad do­pusz­czal­no­ścią abor­cji. Lau­re­aci za­pre­zen­to­wa­li swo­je wnio­ski badawcze.

Szcze­gól­ny­mi go­ść­mi pod­czas roz­da­nia na­gród by­li Te­re­sa Król oraz dr n. med. Ra­fał Mi­cha­lik. Te­re­sa Król, wie­lo­let­ni re­dak­tor mie­sięcz­ni­ka Wy­cho­waw­ca, jest au­tor­ką pol­skie­go mo­de­lu edu­ka­cji sek­su­al­nej ty­pu A, któ­ra wy­cho­wu­je mło­dzież do wier­no­ści mał­żeń­skiej. To dzię­ki jej pro­gra­mo­wi wy­cho­waw­cze­mu ma­my dziś na tle Eu­ro­py bar­dzo do­bre wy­ni­ki w za­kre­sie wy­cho­wa­nia mło­dzie­ży do od­po­wie­dzial­ne­go ro­dzi­ciel­stwa m.in. bar­dzo ni­skie wskaź­ni­ki ciąż u ma­ło­let­nich, ni­ską za­cho­ro­wal­ność na cho­ro­by prze­no­szo­ne dro­gą płcio­wą wśród mło­dzie­ży czy też sto­sun­ko­wo póź­ny (na tle in­nych kra­jów eu­ro­pej­skich) śred­ni wiek ini­cja­cji sek­su­al­nej. Z ko­lei dr n. med. Ra­fał to współ­za­ło­ży­ciel Fun­da­cji Pro Hu­ma­na Vi­ta. Jesz­cze w cza­sie PRL‑u wy­dał i pod­pi­sał swo­im imie­niem i na­zwi­skiem bro­szu­rę „Ocal ży­cie bez­bron­ne­mu”, in­for­mu­ją­cą o ochro­nie dzie­ci przed na­ro­dze­niem. W tam­tych cza­sach był to czyn bo­ha­ter­ski, za któ­ry spo­tka­ły go po­mó­wie­nia i szykany.

Or­ga­ni­za­to­rem aka­de­mic­kie­go kon­kur­su pro-li­fe jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Kra­ko­wie. Ini­cja­ty­wa ta zo­sta­ła za­po­cząt­ko­wa­na przez zmar­łe­go 3 ma­ja 2018 r. dr. inż. An­to­nie­go Zię­bę, je­go za­ło­ży­cie­la i wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa. Mi­sją PSOŻC jest edu­ka­cja pro-li­fe oraz po­moc cha­ry­ta­tyw­na. W ra­mach tej pierw­szej Sto­wa­rzy­sze­nie wy­da­je bro­szu­ry, książ­ki i fil­my pro-li­fe, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje po­pu­lar­no-na­uko­we, kon­kur­sy, wy­sta­wy po­ka­zu­ją­ce pięk­no ży­cia od po­czę­cia. Się­ga po prze­kaz po­zy­tyw­ny, afir­mu­ją­cy ży­cie. PSOŻC ko­or­dy­nu­je też dwa pro­gra­my po­mo­co­we: Fun­dusz Wspar­cia Ro­dzi­ny (to po­moc dla sa­mot­nych mam i ro­dzin spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka i bę­dą­cych w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej) oraz Fun­dusz Dziec­ka Cho­re­go (to wspar­cie dla ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci). Wię­cej na www.pro-life.pl.

Mar­cin No­wak
Ko­or­dy­na­tor ds. wo­lon­ta­ria­tu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Re­cen­zje prac lau­re­atów „Kon­kur­su aka­de­mic­kie­go 2018”

Pra­ce magisterskie

I na­gro­da (ex aequo) – An­na Ku­bac­ka i Wie­sław Prostko

An­na Ku­bac­ka – Pra­wo rzym­skie i kul­tu­ra etycz­na sta­ro­żyt­nych wo­bec dziec­ka po­czę­te­go, Uni­wer­sy­tet Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu, kie­ru­nek: Pra­wo, pro­mo­tor: prof. dr hab. An­drzej Sokala

Do prze­czy­ta­nia: skrót na­gro­dzo­nej pra­cy p. An­ny Ku­bac­kiej.

Au­tor­ka pod­ję­ła te­mat nie­ła­twy ze wzglę­du frag­men­ta­rycz­ność źró­deł oraz nie­jed­no­rod­ność ich in­ter­pre­ta­cji, do­strze­gal­ną w opi­niach pre­zen­to­wa­nych przez do­tych­cza­so­wych ba­da­czy za­gad­nie­nia. Pra­ca sta­no­wi uda­ne opra­co­wa­nie ty­tu­ło­we­go te­ma­tu. Au­tor­ka umie­jęt­nie wy­ko­rzy­sta­ła bo­ga­tą li­te­ra­tu­rę przed­mio­tu i do­brze po­ra­dzi­ła so­bie z tek­sta­mi ory­gi­nal­ny­mi. Ja­sny układ, kon­se­kwent­na re­ali­za­cja wy­ty­czo­ne­go ce­lu oraz umie­jęt­ność for­mu­ło­wa­nia wnio­sków po­par­tych kla­row­nie przed­sta­wia­ny­mi ar­gu­men­ta­mi, bar­dzo do­brze świad­czą o jej przy­go­to­wa­niu ba­daw­czym. War­to tak­że do­dać, że pra­ca na­pi­sa­na jest do­brą pol­sz­czy­zną, co przy dzi­siej­szej ni­skiej, nie­ste­ty, kul­tu­rze ję­zy­ka, sta­no­wi szcze­gól­nie po­zy­tyw­ny wyróżnik.

Wie­sław Prost­koPo­li­ty­ka ochro­ny ży­cia dzie­ci przed na­ro­dze­niem w kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej, Aka­de­mia Igna­tia­num w Kra­ko­wie, kie­ru­nek: Ad­mi­ni­stra­cja i po­li­ty­ka pu­blicz­na, pro­mo­tor: prof. dr hab. Bog­dan Szlachta

Do prze­czy­ta­nia: skrót na­gro­dzo­nej pra­cy p. Wie­sła­wa Prost­ki.

Do­tych­cza­so­wy brak na pol­skim ryn­ku wy­daw­ni­czym opra­co­wań kom­pa­ra­ty­stycz­nych, trak­tu­ją­cych o po­li­ty­kach ochro­ny ży­cia przed na­ro­dze­niem w róż­nych pań­stwach na­le­żą­cych do Unii Eu­ro­pej­skiej spra­wia, że pre­zen­to­wa­na pra­ca, w któ­rej Au­tor przed­sta­wił sy­tu­ację w tym za­kre­sie we wszyst­kich pań­stwach człon­kow­skich tej wspól­no­ty, sta­no­wi opra­co­wa­nie o cha­rak­te­rze no­wa­tor­skim. Na szcze­gól­ne pod­kre­śle­nie za­słu­gu­je uka­za­nie w niej me­cha­ni­zmów pro­pa­gan­do­wych i od­dzia­ły­wań or­ga­ni­za­cyj­no-fi­nan­so­wych wpły­wa­ją­cych na kształ­to­wa­nie opcji pro­abor­cyj­nej w ana­li­zo­wa­nych kra­jach, jak rów­nież przed­sta­wie­nie tak wy­cho­waw­czej, jak i de­pra­wa­cyj­nej ro­li pra­wa w do­ko­ny­wa­niu mo­ral­nych wy­bo­rów przez oby­wa­te­li – zwłasz­cza w od­nie­sie­niu do po­czę­te­go ży­cia. Sze­ro­kie i umie­jęt­ne wy­ko­rzy­sta­nie li­te­ra­tu­ry przed­mio­tu, w tym ob­co­ję­zycz­nej, bar­dzo do­brze świad­czy o wy­so­kich kwa­li­fi­ka­cjach ba­daw­czych Autora.

II na­gro­da

Wio­le­ta Wa­losz­czyk – Praw­no-mo­ral­ne aspek­ty cią­ży wy­so­kie­go ry­zy­ka, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, kie­ru­nek: Na­uki o ro­dzi­nie, pro­mo­tor: dr hab., prof. UŚ An­to­ni Bartoszek

Choć za­sad­ni­czą część na­gro­dzo­nej pra­cy sta­no­wi­ły roz­wa­ża­nia skon­cen­tro­wa­ne wo­kół za­gad­nień praw­no-mo­ral­nych do­ty­czą­cych cią­ży wy­so­kie­go ry­zy­ka, trze­ba z na­ci­skiem pod­kre­ślić, że Au­tor­ka uka­za­ła je w znacz­nie szer­szym kon­tek­ście, pod­da­jąc ana­li­zie tak­że me­dycz­ne, spo­łecz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne aspek­ty obar­czo­nej ry­zy­kiem cią­ży. To sze­ro­kie uję­cie pro­ble­mu sta­no­wi istot­ny wa­lor pra­cy i po­zwa­la po­trak­to­wać ją ja­ko stu­dium o cha­rak­te­rze in­ter­dy­scy­pli­nar­nym, któ­re­go lek­tu­ra wzbo­ga­ca wie­dzę czy­tel­ni­ka, a przej­rzy­sty spo­sób pre­zen­ta­cji po­ru­sza­nych kwe­stii sprawia,że dy­ser­ta­cję tę czy­ta się z zainteresowaniem.

III na­gro­da

Krzysz­tof Są­dec­ki – Pro­blem ja­ko­ści ży­cia w dys­ku­sji nad do­pusz­czal­no­ścią abor­cji, Ka­to­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lu­bel­ski, kie­ru­nek: Fi­lo­zo­fia, pro­mo­tor: prof. dr hab. Bar­ba­ra Chyrowicz

Pra­ca do­ty­czy za­gad­nie­nia do­pusz­czal­no­ści abor­cji ze wzglę­dów eu­ge­nicz­nych, czę­sto po­dej­mo­wa­ne­go w dys­kur­sie pu­blicz­nym i sta­no­wią­ce­go przed­miot ostrych po­le­mik, w któ­rych ar­gu­men­ty emo­cjo­nal­ne przy­ćmie­wa­ją lub nie­kie­dy na­wet za­stę­pu­ją wy­ma­ga­ją­ce spo­koj­nej ana­li­zy ar­gu­men­ty ra­cjo­nal­ne. Za­sad­ni­czym pro­ble­mem po­sta­wio­nym w pra­cy uczy­nił Au­tor dys­ku­sję nad ar­gu­men­tem do­ty­czą­cym ja­ko­ści ży­cia, któ­ry jest czę­sto eks­po­no­wa­ny przez zwo­len­ni­ków abor­cji eu­ge­nicz­nej. Po przed­sta­wie­niu ka­te­go­rii ja­ko­ści ży­cia ja­ko pod­sta­wy je­go war­to­ścio­wa­nia oraz wy­ni­ka­ją­cych z niej ar­gu­men­tów za prze­ry­wa­niem cią­ży, pod­jął po­le­mi­kę ze zwo­len­ni­ka­mi abor­cji eu­ge­nicz­nej, sku­pia­jąc uwa­gę na dwóch kwe­stiach: nor­ma­tyw­nym sta­tu­sie po­czę­te­go ży­cia oraz dys­kry­mi­na­cji osób nie­peł­no­spraw­nych. Kon­se­kwent­nie od­rzu­ca­jąc ar­gu­men­ty eu­ge­nicz­ne, jed­no­znacz­nie opo­wie­dział się za ochro­ną po­czę­te­go życia.

Wy­róż­nie­nie

Krzysz­tof Resz­ka – No­we me­dia w służ­bie in­te­gra­cji i mo­ty­wa­cji osób nie­peł­no­spraw­nych, Uni­wer­sy­tet Pa­pie­ski Ja­na Paw­ła II, kie­ru­nek: Dzien­ni­kar­stwo i ko­mu­ni­ka­cja spo­łecz­na, pro­mo­tor: ks. prof. dr hab. An­drzej Ba­czyń­ski i o. dr Mi­chał Legan

Au­tor po­świę­cił swą pra­cę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, któ­rych sta­tus spo­łecz­ny, mi­mo do­ko­nu­ją­cych się po­zy­tyw­nych zmian w tej dzie­dzi­nie, cią­gle jesz­cze nie do­rów­nu­je po­zy­cji osób peł­no­spraw­nych. Ba­zu­jąc na licz­nych i do­brze do­bra­nych źró­dłach, uka­zał ro­lę, ja­ką w po­ko­ny­wa­niu przez nie ba­rier ko­mu­ni­ka­cyj­nych, ak­ty­wi­za­cji za­wo­do­wej, a tak­że w pro­mo­wa­niu ich wła­snej twór­czo­ści od­gry­wa­ją wy­bra­ne no­we me­dia, a mia­no­wi­cie por­tal spo­łecz­no­ścio­wy Fa­ce­bo­ok, ser­wis YouTu­be oraz in­ter­ne­to­wa en­cy­klo­pe­dia Wi­ki­pe­dia. W na­pi­sa­nej z pa­sją pra­cy w wy­ka­zał, że wbrew po­tocz­nej opi­nii, oso­by nie­peł­no­spraw­ne czę­sto prze­wyż­sza­ją swo­imi kwa­li­fi­ka­cja­mi i wa­lo­ra­mi tych, któ­rzy po­tra­fią je­dy­nie ob­da­rzać je współczuciem.

Pra­ce licencjackie

II na­gro­da

Ad­ria­na Po­ry­szew­ska – Nie­po­myśl­na dia­gno­za pre­na­tal­na – ro­la i za­da­nia po­łoż­nej ja­ko człon­ka ze­spo­łu Ho­spi­cyj­nej Opie­ki Per­ina­tal­nej – stu­dium przy­pad­ku, War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny, kie­ru­nek: Po­łoż­nic­two, pro­mo­tor: mgr Mał­go­rza­ta Stefaniak

Ce­lem pra­cy by­ła pró­ba od­po­wie­dzi na py­ta­nie, w ja­ki spo­sób per­so­nel po­łoż­ni­czy mo­że po­móc ro­dzi­com nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka w sy­tu­acji de­fi­ni­tyw­no­ści ne­ga­tyw­nej dia­gno­zy pre­na­tal­nej i na czym ma po­le­gać ich przy­go­to­wa­nie do na­ro­dzin dziec­ka z cho­ro­ba lub wa­dą wro­dzo­ną. Od­po­wiedź ta zo­sta­ła uka­za­na na kan­wie ana­li­zy kon­kret­ne­go przy­pad­ku, do­ty­czą­ce­go cię­żar­nej mat­ki dziec­ka z po­waż­ną wa­dą ser­ca. Ana­li­za obej­mo­wa­ła nie tyl­ko pre­zen­ta­cję sy­tu­acji w wy­mia­rze czy­sto me­dycz­nym, ale tak­że wy­po­wie­dzi mat­ki dziec­ka i po­łoż­nej z ho­spi­cjum per­ina­tal­ne­go, uzy­ska­ne pod­czas prze­pro­wa­dzo­nych z ni­mi wy­wia­dów. Za­gad­nie­nia po­ru­szo­ne w tych wy­wia­dach przy­czy­ni­ły się do wzbo­ga­ce­nia pra­cy o cen­ny dla po­ru­sza­nej pro­ble­ma­ty­ki aspekt humanistyczny.

III na­gro­da

Iza­be­la Fla­ga – Opie­ka nad cię­żar­ną w ho­spi­cjum per­ina­tal­nym po stwier­dze­niu wa­dy le­tal­nej pło­du – stu­dium przy­pad­ku, Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski, Col­le­gium Me­di­cum, kie­ru­nek: Po­łoż­nic­two, pro­mo­tor: dr. n. o zdr. An­na Mierzwa

Wa­lo­rem pra­cy jest ho­li­stycz­ne uję­cie pro­ble­mu w wy­mia­rze pod­mio­to­wym, wy­ra­ża­ją­ce się w uwzględ­nie­niu nie tyl­ko sy­tu­acji i prze­żyć cię­żar­nej mat­ki dziec­ka obar­czo­ne­go wa­dą le­tal­ną, ale tak­że i je­go oj­ca oraz sku­pie­niu uwa­gi na za­da­niach per­so­ne­lu ho­spi­cjum per­ina­tal­ne­go. Au­tor­ka przed­sta­wi­ła te za­da­nia w spo­sób bar­dzo kon­kret­ny, uka­zu­jąc za­rów­no ce­le opie­ki nad mat­ką i jej nie­na­ro­dzo­nym dziec­kiem w ko­lej­nych fa­zach roz­wo­ju cią­ży, jak i pla­no­wa­ne dzia­ła­nia ukie­run­ko­wa­ne na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie ne­ga­tyw­nych od­czuć i prze­żyć wy­ni­ka­ją­cych z cią­ży o ne­ga­tyw­nym ro­ko­wa­niu. Ta in­struk­ta­żo­wa część pra­cy, po od­po­wied­nim opra­co­wa­niu, mo­gła­by być wy­ko­rzy­sta­na ja­ko po­moc w przy­go­to­wy­wa­niu przy­szłe­go per­so­ne­lu me­dycz­ne­go do pra­cy w sy­tu­acjach trud­nych, do któ­rych na­le­ży nie­wąt­pli­wie opie­ka nad cię­żar­ną mat­ką z roz­po­zna­ną wa­dą le­tal­ną jej nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

Li­sta lau­re­atów „Kon­kur­su aka­de­mic­kie­go 2017” na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie z za­kre­su pro­ble­ma­ty­ki pro-life:

Pra­ce magisterskie

I na­gro­da – An­na Bog­da­no­wicz: Sta­tus em­brio­nu i pło­du w pra­wie pol­skim (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski, Wy­dział Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji, kie­ru­nek: prawo)

II na­gro­da – Mag­da­le­na Za­ty­ka: Kon­flik­ty war­to­ści w opie­ce me­dycz­nej nad no­wo­rod­kiem uro­dzo­nym na gra­ni­cy prze­ży­cia ( Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny w Lu­bli­nie, Wy­dział Na­uk o Zdro­wiu, kie­ru­nek: pielęgniarstwo)

III na­gro­da – Ka­ro­li­na Proń­ska: Mo­ral­na oce­na abor­cji eu­ge­nicz­nej w świe­tle wy­bra­nej li­te­ra­tu­ry (Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Wy­dział Teo­lo­gicz­ny, kie­ru­nek: na­uki o rodzinie)

Wy­róż­nie­nie – Mar­ta Cho­rzę­pa: Przy­spo­so­bie­nie dziec­ka po­czę­te­go (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski, Wy­dział Pra­wa, Ad­mi­ni­stra­cji i Eko­no­mii, kie­ru­nek: prawo)

Wy­róż­nie­nie – ks. Aliak­sei Pa­plio­uka: Ide­olo­gia gen­der ja­ko za­gro­że­nie dla isto­ty mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny w pol­skiej de­ba­cie pu­blicz­nej (Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu, Wy­dział Teo­lo­gicz­ny, kie­ru­nek: teologia)

Pra­ce licencjackie

I na­gro­da – nie przyznano

II na­gro­da – Na­ta­lia Trze­ciak: Spe­cy­fi­ka opie­ki nad pa­cjent­ką ze stwier­dzo­ną wa­dą le­tal­ną pło­du z uwzględ­nie­niem opie­ki ho­spi­cjum per­ina­tal­ne­go – stu­dium przy­pad­ku (Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny im. Pia­stów Ślą­skich we Wro­cła­wiu, kie­ru­nek: położnictwo)

III na­gro­da – nie przyznano

Wy­róż­nie­nie – Na­ta­lia An­halt: Dzie­ci ja­ko współ­cze­śni żoł­nie­rze. Wy­ko­rzy­sty­wa­nie nie­let­nich do dzia­łań zbroj­nych (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski – Wy­dział Na­uk Spo­łecz­nych, kie­ru­nek: bez­pie­czeń­stwo narodowe)

Pra­ce na­de­sła­ne na „Kon­kurs aka­de­mic­ki 2017”

Licz­ba prac ogó­łem: 20

 • pra­ce ma­gi­ster­skie: 14
 • pra­ce licencjackie:6

Uczel­nie: (12 uczelni)

 1. Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mic­kie­wi­cza – Po­znań (6)
 2. Uni­wer­sy­tet Gdań­ski (3)
 3. Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski (2)
 4. Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go – War­sza­wa (1)
 5. Uni­wer­sy­tet War­miń­sko-Ma­zur­ski – Olsz­tyn (1)
 6. Uni­wer­sy­tet Rze­szow­ski (1)
 7. Uni­wer­sy­tet Ma­rii Cu­rie-Skło­dow­skiej – Lu­blin (1)
 8. Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny (1)
 9. Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny im. Pia­stów Ślą­skich – Wro­cław (1)
 10. Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny – Lu­blin (1)
 11. Uczel­nia Ła­zar­skie­go – War­sza­wa (1)
 12. Ate­neum – Szko­ła Wyż­sza – Gdańsk (1)

Kie­run­ki stu­diów: (10)

 1. Teo­lo­gia (6)
 2. Pra­wo (3)
 3. Ad­mi­ni­stra­cja (3)
 4. Na­uki o ro­dzi­nie (2)
 5. Psy­cho­lo­gia (1)
 6. Dia­log i do­radz­two spo­łecz­ne (1)
 7. Bez­pie­czeń­stwo na­ro­do­we (1)
 8. Pie­lę­gniar­stwo (1)
 9. Po­łoż­nic­two (1)
 10. Far­ma­cja (1)

Te­ma­ty­ka prac:

 • praw­ne aspek­ty pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe (6)
 • me­dycz­ne aspek­ty pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe (3)
 • spo­łecz­ne aspek­ty pro­ble­ma­ty­ki pro-life(4)
 • an­tro­po­lo­gicz­ne i etycz­ne aspek­ty pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe (6)
 • po­za pro­fi­lem te­ma­tycz­nym kon­kur­su (1)

Kon­kurs na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie z za­kre­su pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe 2016

24 kwiet­nia 2017 r. roz­strzy­gnię­ta zo­sta­ła pierw­sza edy­cja kon­kur­su na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie z za­kre­su pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Kon­kurs zo­stał zor­ga­ni­zo­wa­ny w ce­lu roz­wi­ja­nia wśród mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej za­in­te­re­so­wa­nia pro­ble­ma­ty­ką pro-li­fe oraz po­pie­ra­nia ba­dań do­ty­czą­cych obro­ny ży­cia ludz­kie­go na róż­nych je­go eta­pach i w róż­nych wa­run­kach społeczno-kulturowych.

Na kon­kurs na­de­sła­no 23 pra­ce, w tym 16 ma­gi­ster­skich i 7 li­cen­cjac­kich z 12 uczel­ni z ca­łej Polski.

Ko­mi­sja kon­kur­so­wa kie­ro­wa­na przez prze­wod­ni­czą­ce­go Ra­dy Eks­per­tów Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, prof. dr hab. Fran­cisz­ka Adam­skie­go, na­gro­dzi­ła na­stę­pu­ją­ce prace:

Iwo­na Stro­kaI na­gro­da za pra­cę ma­gi­ster­ską: Pro­blem dzie­cio­bój­stwa na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skie­go, przy­go­to­wa­ną pod kie­run­kiem dr hab. Ewy Jarosz

Ali­cja Bań­czykII na­gro­da za pra­cę ma­gi­ster­ską: Za­prze­sta­nie upo­rczy­wej te­ra­pii na tle orze­cze­nia Eu­ro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka w spra­wie Lam­bert i in­ni prze­ciw­ko Fran­cji, przy­go­to­wa­ną pod kie­run­kiem dr. hab. Mi­cha­ła Kowalskiego

Piotr Guz­dekIII na­gro­da za pra­cę ma­gi­ster­ską: Po­ro­nie­nie sa­mo­ist­ne ja­ko pro­blem spo­łecz­ny, przy­go­to­wa­ną pod kie­run­kiem dr hab. Ur­szu­li Du­dziak, prof. KUL

Ur­szu­la Kru­pa (Biał­ka)wy­róż­nie­nie za pra­cę ma­gi­ster­ską: Etycz­no-spo­łecz­ne aspek­ty ko­mer­cja­li­za­cji współ­cze­snej me­dy­cy­ny na przy­kła­dzie związ­ków le­ka­rzy z prze­my­słem far­ma­ceu­tycz­nym, przy­go­to­wa­ną pod kie­run­kiem ks. dr. hab. An­drze­ja Mu­sza­li, prof. UPJPII

Ka­ta­rzy­na Wa­li­czekwy­róż­nie­nie za pra­cę ma­gi­ster­ską: Abor­cja – do­bro czy zło dla pło­du z wa­dą wro­dzo­ną? Ana­li­za na pod­sta­wie ka­zu­su R.R. prze­ciw­ko Pol­sce, przy­go­to­wa­ną pod kie­run­kiem prof. dr. Wło­dzi­mie­rza Galewicza

Do­mi­nik Cwi­kłaII na­gro­da za pra­cę li­cen­cjac­ką: Lob­bing abor­cyj­ny w pol­skich me­diach, przy­go­to­wa­ną pod kie­run­kiem dr. hab. Mie­czy­sła­wa Ry­by, prof. WSKSiM

Jo­an­na Ku­cia - III na­gro­da za pra­cę li­cen­cjac­ką: Ana­li­za po­zio­mu wie­dzy i po­sta­wy mał­żeństw ze sta­żem 0–10 lat od­no­śnie Na­Pro­TECH­NO­LO­GY, przy­go­to­wa­ną pod kie­run­kiem dr hab. Edy­ty Barnaś

Alek­san­dra Strze­lec­kawy­róż­nie­nie za pra­cę li­cen­cjac­ką: Ro­la Te­re­sy Strzem­bosz w hi­sto­rii i roz­wo­ju do­mów sa­mot­nej mat­ki w Pol­sce, przy­go­to­wa­ną pod kie­run­kiem dr hab. An­ny Fi­de­lus, prof. UKSW

Lau­re­aci otrzy­ma­li na­gro­dy pie­nięż­ne i rzeczowe.

Licz­ba prac na­de­sła­nych ogó­łem: 23
pra­ce ma­gi­ster­skie : 16
pra­ce li­cen­cjac­kie: 7

Uczel­nie:
Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski – Kra­ków (4)
Uni­wer­sy­tet Pa­pie­ski Ja­na Paw­ła II – Kra­ków (3)
Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go – War­sza­wa (6)
Uni­wer­sy­tet Ślą­ski – Ka­to­wi­ce (1)
Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski – Szcze­cin (1)
Uni­wer­sy­tet War­miń­sko-Ma­zur­ski – Olsz­tyn (1)
Uni­wer­sy­tet Ma­rii Cu­rie-Skło­dow­skiej – Lu­blin (1)
Ka­to­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lu­bel­ski – Lu­blin (1)
Pa­pie­ski Wy­dział Teo­lo­gicz­ny – Wro­cław (1)
Aka­de­mia Tech­nicz­no-Hu­ma­ni­stycz­na – Biel­sko-Bia­ła (1)
Pań­stwo­wa Wyż­sza Szko­ła Za­wo­do­wa – Tar­nów (2)
Wyż­sza Szko­ła Kul­tu­ry Spo­łecz­nej i Me­dial­nej – To­ruń (1)

Kie­run­ki stu­diów:
Na­uki o ro­dzi­nie (4)
Pie­lę­gniar­stwo (4)
Dzien­ni­kar­stwo (3)
Teo­lo­gia (3)
Pe­da­go­gi­ka (2)
Pra­wo (2)
Po­łoż­nic­two (2)
Fi­lo­zo­fia (1)
Psy­cho­lo­gia (1)
So­cjo­lo­gia (1)

Te­ma­ty­ka prac:
Bio­etycz­ne i me­dycz­ne aspek­ty pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe (8)
Spo­łecz­ne, psy­cho­lo­gicz­no-pe­da­go­gicz­ne i praw­ne aspek­ty pro­ble­ma­ty­ki pro-li­fe (15)

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj