Tylko życie ma przyszłość!

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Finał „Kon­kursu Akademickiego”

Ze względu na aktualną sytuację epi­de­mio­lo­giczną uro­czyste zakoń­czenie Kon­kursu Aka­de­mic­kiego „Życie i godność” 2020 odbędzie się w formie zdalnej (on-line) we czwartek, 22 kwietnia br. o godz. 18.00.

W pro­gramie:

 • ogło­szenie wyników kon­kursu i roz­danie nagród,
 • wystą­pienia laureatów,
 • wykład dr Jen­nifer Castañedy pt. „Genetyka i bio­etyka w służbie god­ności człowieka”.

Wyda­rzenie będzie trans­mi­towane na kanale YouTube naszego Sto­wa­rzy­szenia oraz profilu na Face­booku.

VI konkurs akademicki na prace magisterskie i licencjackie „Życie i godność” 2021–22

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka ogłasza VI ogól­no­polski konkurs na prace magi­sterskie i licen­cjackie pod hasłem „Życie i godność”. Celem kon­kursu jest zachę­cenie mło­dzieży aka­de­mickiej do zain­te­re­so­wania się zagad­nie­niami zwią­zanymi z pro­mocją życia jako war­tości o fun­da­men­talnym zna­czeniu zarówno dla egzy­stencji poszcze­gólnych osób, jak i całych spo­łe­czeństw. Wyrazem tego zain­te­re­so­wania byłoby podej­mo­wanie przez stu­dentów badań doty­czących tej kwestii, ujmo­wanych z per­spektywy stu­dio­wanej przez nich dys­cy­pliny, a jed­no­cześnie sta­no­wiących pod­stawę do przy­go­to­wania i obrony pracy dyplo­mowej. Do kon­kursu można zgłaszać prace obro­nione w latach 2019 ‑2021, których tematyka mieści się w kręgu nastę­pu­jących zagadnień:

 • życie ludzkie jako wartość,
 • motywy i formy afir­macji ludz­kiego życia na różnych jego etapach i w różnych sytu­acjach życiowych,
 • pre­zen­tacja i ocena pro­jektów, pro­gramów oraz praktyk wspie­ra­jących ludzkie życie i rodzinę lub zagra­ża­jących tym wartościom.

Za naj­wyżej oce­nione prace zostaną przy­znane nastę­pujące nagrody pieniężne:

Prace magi­sterskie – I miejsce 3000 zł; II miejsce – 2500 zł; III miejsce – 2000 zł

Prace licen­cjackie – I miejsce ‑2000 zł; II miejsce – 1500 zł; III miejsce – 1000 zł

Prace prosimy nad­syłać do dnia 31 paź­dziernika 2021 roku na adres: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka, ul. Kro­wo­derska 24/1, 31–124 Kraków, z dopi­skiem na kopercie: „Konkurs akademicki”.

Ser­decznie zapra­szamy do udziału w konkursie!

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Do pobrania pliki (PDF):
Plakat kon­kursu aka­de­mic­kiego „Życie i godność” 2021

Regu­lamin kon­kursu aka­de­mic­kiego „Życie i godność” 2021

Wyniki poprzednich edycji konkursu akademickiego:

Lista lau­reatów „Kon­kursu aka­de­mic­kiego 2020 – Życie i godność” na prace magi­sterskie i licen­cjackie
(w kolej­ności alfabetycznej)

 • Klaudia Bujak
 • Joanna Jędrze­jewska
 • Zuzanna Kop­czyńska
 • Dominika Łukasik
 • Maria Rozej­bajger
 • Aneta Stachnik
 • Natalia Trzeciak
 • Weronika Wojtyła-Bia­łecka
 • Paulina Zduniak

Ze względu na panującą pan­demię i związane z nią obostrzenia sani­tarne, uro­czy­stość wrę­czenia nagród, pla­nowana pier­wotnie na luty 2021 r., odbędzie się w póź­niejszym ter­minie (o ile warunki pozwolą –  praw­do­po­dobnie w kwietniu). O dokładnej dacie powia­domimy z odpo­wiednim wyprze­dzeniem czasowym.

W Kra­kowie 23 lutego 2019 r. po raz trzeci rozdano nagrody w ogól­no­polskim kon­kursie aka­de­mickim na prace magi­sterskie i licen­cjackie doty­czące pro­ble­matyki pro-life.

– Byliście gotowi do obrony swojego sta­no­wiska przed śro­do­wi­skiem aka­de­mickim, rodziną, zna­jomymi, co nie­jed­no­krotnie mogło się wiązać z ostra­cyzmem spo­łecznym – zwrócił się do lau­reatów kon­kursu Woj­ciech Zięba, prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka. – Uważam, że to akt odwagi i praw­dziwej doj­rza­łości. Cieszę się, że pisząc prace, daliście przykład miłości do dru­giego czło­wieka, którego nie znacie. To wspa­niale świa­dectwo, za które bardzo dziękuję – dodał.

Wyrazy uznania dla lau­reatów kon­kursu wyraziła też Barbara Nowak, Mało­polski Kurator Oświaty. – Jeśli młody człowiek podejmuje trud, aby napisać pracę z zakresu pro­ble­matyki pro-life, to doko­nanie takiego a nie innego wyboru musi być efektem prze­myśleń: „Czy stać mnie na to, by w tak młodym wieku podjąć decyzję, kim naprawdę będę? Czy stać mnie na to, by nieść świa­dectwo prawdy przez całe swoje życie?” Jestem zachwycona, że wybra­liście taką drogę – powie­działa Barbara Nowak. – Mam 36-letni staż pracy. Przez więk­szość tego czasu pra­co­wałam w szkole, teraz pełnię funkcję kuratora oświaty. Z tej dość długiej już per­spektywy mogę państwu powie­dzieć, że jeśli kie­dy­kolwiek będziecie mieć wąt­pli­wości, czy warto dbać o dobro dziecka, to warto wtedy pamiętać, że nie żyjemy tylko dla siebie, ale właśnie dla dru­giego czło­wieka. Jeśli widzę nadzieję dla Polski, to widzę ją w państwu. I bardzo za to dziękuję – dodała.

Prace Komisji Kon­kur­sowej, której prze­wod­ni­czącym był prof. Fran­ciszek Adamski, pod­su­mowała socjolog dr Kry­styna Kluzowa. – We wszystkich trzech edy­cjach nade­słano 60 prac, w tego­rocznej edycji – 17. Nasz konkurs jest więc kame­ralny, co wynika m.in. z tego, że nie wszyscy pro­mo­torzy chętnie akceptują tematy pro-life swoich dyplo­mantów – przy­znała dr Kry­styna Kluz. – Jedni uczestnicy poru­szali prawne aspekty pro­ble­matyki pro-life, inni sku­piali się na zagad­nie­niach bio­lo­giczno-medycznych, spo­łecznych czy też antro­po­lo­gicznych i etycznych. Wiele prac miało cha­rakter inter­dy­scy­pli­narny – omówiła. Zgło­szenia kon­kursowe napłynęły m.in. z uczelni w Kato­wicach, Toruniu, Opolu, Szcze­cinie czy Kra­kowie, a autorzy byli absol­wentami m.in. takich kie­runków jak filo­zofia, nauki o rodzinie, prawo, położ­nictwo, lin­gwi­styka sto­sowana czy socjologia.

Lau­re­atami tego­rocznej edycji kon­kursu na naj­lepsze prace magi­sterskie zostali: mgr Anna Kubacka i mgr Wiesław Prostko (ex aequo I miejsce), Wioleta Waloszczyk (II miejsce), Krzysztof Sądecki (III miejsce) oraz Krzysztof Reszka (wyróż­nienie). Komisja Kon­kursowa przy­znała dwie nagrody w kate­gorii prac licen­cjackich. Otrzymały je Adriana Pory­szewska (II miejsce) oraz Izabela Flaga (III miejsce). Tematyka nagro­dzonych prac była bardzo róż­no­rodna m.in. status dziecka poczętego w prawie rzymskim, stan prawnej ochrony nie­na­ro­dzonego dziecka we wszystkich krajach Unii Euro­pej­skiej, opieka nad kobietą cię­żarną w hospicjum per­ina­talnym po stwier­dzeniu wady letalnej dziecka, rola i zadania położnej jako członka zespołu Hospi­cyjnej Opieki Per­ina­talnej, nowe media w służbie inte­gracji osób nie­peł­no­sprawnych oraz problem jakości życia w dys­kusji nad dopusz­czal­nością aborcji. Lau­reaci zapre­zen­towali swoje wnioski badawcze.

Szcze­gólnymi gośćmi podczas roz­dania nagród byli Teresa Król oraz dr n. med. Rafał Michalik. Teresa Król, wie­lo­letni redaktor mie­sięcznika Wycho­wawca, jest autorką pol­skiego modelu edu­kacji sek­su­alnej typu A, która wychowuje mło­dzież do wier­ności mał­żeń­skiej. To dzięki jej pro­gramowi wycho­waw­czemu mamy dziś na tle Europy bardzo dobre wyniki w zakresie wycho­wania mło­dzieży do odpo­wie­dzialnego rodzi­cielstwa m.in. bardzo niskie wskaźniki ciąż u mało­letnich, niską zacho­ro­walność na choroby prze­no­szone drogą płciową wśród mło­dzieży czy też sto­sunkowo późny (na tle innych krajów euro­pej­skich) średni wiek ini­cjacji sek­su­alnej. Z kolei dr n. med. Rafał to współ­za­ło­życiel Fun­dacji Pro Humana Vita. Jeszcze w czasie PRL‑u wydał i pod­pisał swoim imieniem i nazwi­skiem bro­szurę „Ocal życie bez­bronnemu”, infor­mującą o ochronie dzieci przed naro­dzeniem. W tamtych czasach był to czyn boha­terski, za który spo­tkały go pomó­wienia i szykany.

Orga­ni­za­torem aka­de­mic­kiego kon­kursu pro-life jest Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie. Ini­cjatywa ta została zapo­cząt­kowana przez zmarłego 3 maja 2018 r. dr. inż. Anto­niego Ziębę, jego zało­ży­ciela i wie­lo­let­niego prezesa. Misją PSOŻC jest edu­kacja pro-life oraz pomoc cha­ry­ta­tywna. W ramach tej pierwszej Sto­wa­rzy­szenie wydaje bro­szury, książki i filmy pro-life, orga­nizuje kon­fe­rencje popu­larno-naukowe, kon­kursy, wystawy poka­zujące piękno życia od poczęcia. Sięga po przekaz pozy­tywny, afir­mujący życie. PSOŻC koor­dynuje też dwa pro­gramy pomocowe: Fundusz Wsparcia Rodziny (to pomoc dla samotnych mam i rodzin spo­dzie­wa­jących się narodzin dziecka i będących w trudnej sytuacji finan­sowej) oraz Fundusz Dziecka Chorego (to wsparcie dla rodzin wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci). Więcej na www.pro-life.pl.

Marcin Nowak
Koor­dy­nator ds. wolon­ta­riatu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

Recenzje prac lau­reatów „Kon­kursu aka­de­mic­kiego 2018”

Prace magi­sterskie

I nagroda (ex aequo) – Anna Kubacka i Wiesław Prostko

Anna Kubacka – Prawo rzymskie i kultura etyczna sta­ro­żytnych wobec dziecka poczętego, Uni­wer­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kie­runek: Prawo, pro­motor: prof. dr hab. Andrzej Sokala

Do prze­czy­tania: skrót nagro­dzonej pracy p. Anny Kubackiej.

Autorka podjęła temat nie­łatwy ze względu frag­men­ta­ryczność źródeł oraz nie­jed­no­rodność ich inter­pre­tacji, dostrze­galną w opi­niach pre­zen­to­wanych przez dotych­cza­sowych badaczy zagad­nienia. Praca stanowi udane opra­co­wanie tytu­łowego tematu. Autorka umie­jętnie wyko­rzy­stała bogatą lite­raturę przed­miotu i dobrze pora­dziła sobie z tek­stami ory­gi­nalnymi. Jasny układ, kon­se­kwentna reali­zacja wyty­czonego celu oraz umie­jętność for­mu­ło­wania wniosków popartych kla­rownie przed­sta­wianymi argu­mentami, bardzo dobrze świadczą o jej przy­go­to­waniu badawczym. Warto także dodać, że praca napisana jest dobrą pol­sz­czyzną, co przy dzi­siejszej niskiej, nie­stety, kul­turze języka, stanowi szcze­gólnie pozy­tywny wyróżnik.

Wiesław ProstkoPolityka ochrony życia dzieci przed naro­dzeniem w krajach Unii Euro­pej­skiej, Aka­demia Igna­tianum w Kra­kowie, kie­runek: Admi­ni­stracja i polityka publiczna, pro­motor: prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Do prze­czy­tania: skrót nagro­dzonej pracy p. Wie­sława Prostki.

Dotych­czasowy brak na polskim rynku wydaw­niczym opra­cowań kom­pa­ra­ty­stycznych, trak­tu­jących o poli­tykach ochrony życia przed naro­dzeniem w różnych pań­stwach nale­żących do Unii Euro­pej­skiej sprawia, że pre­zen­towana praca, w której Autor przed­stawił sytuację w tym zakresie we wszystkich pań­stwach człon­kow­skich tej wspólnoty, stanowi opra­co­wanie o cha­rak­terze nowa­torskim. Na szcze­gólne pod­kre­ślenie zasługuje uka­zanie w niej mecha­nizmów pro­pa­gan­dowych i oddzia­ływań orga­ni­za­cyjno-finan­sowych wpły­wa­jących na kształ­to­wanie opcji pro­abor­cyjnej w ana­li­zo­wanych krajach, jak również przed­sta­wienie tak wycho­wawczej, jak i depra­wa­cyjnej roli prawa w doko­ny­waniu moralnych wyborów przez oby­wateli – zwłaszcza w odnie­sieniu do poczętego życia. Sze­rokie i umie­jętne wyko­rzy­stanie lite­ratury przed­miotu, w tym obco­ję­zycznej, bardzo dobrze świadczy o wysokich kwa­li­fi­ka­cjach badaw­czych Autora.

II nagroda

Wioleta Waloszczyk – Prawno-moralne aspekty ciąży wyso­kiego ryzyka, Uni­wer­sytet Śląski, kie­runek: Nauki o rodzinie, pro­motor: dr hab., prof. UŚ Antoni Bartoszek

Choć zasad­niczą część nagro­dzonej pracy sta­nowiły roz­wa­żania skon­cen­trowane wokół zagadnień prawno-moralnych doty­czących ciąży wyso­kiego ryzyka, trzeba z naci­skiem pod­kreślić, że Autorka ukazała je w znacznie szerszym kon­tekście, pod­dając ana­lizie także medyczne, spo­łeczne i psy­cho­lo­giczne aspekty obar­czonej ryzykiem ciąży. To sze­rokie ujęcie pro­blemu stanowi istotny walor pracy i pozwala potrak­tować ją jako studium o cha­rak­terze inter­dy­scy­pli­narnym, którego lektura wzbogaca wiedzę czy­telnika, a przej­rzysty sposób pre­zen­tacji poru­szanych kwestii sprawia,że dyser­tację tę czyta się z zainteresowaniem.

III nagroda

Krzysztof Sądecki – Problem jakości życia w dys­kusji nad dopusz­czal­nością aborcji, Kato­licki Uni­wer­sytet Lubelski, kie­runek: Filo­zofia, pro­motor: prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Praca dotyczy zagad­nienia dopusz­czal­ności aborcji ze względów euge­nicznych, często podej­mo­wanego w dys­kursie publicznym i sta­no­wiącego przedmiot ostrych polemik, w których argu­menty emo­cjo­nalne przy­ćmiewają lub nie­kiedy nawet zastępują wyma­gające spo­kojnej analizy argu­menty racjo­nalne. Zasad­niczym pro­blemem posta­wionym w pracy uczynił Autor dys­kusję nad argu­mentem doty­czącym jakości życia, który jest często eks­po­nowany przez zwo­len­ników aborcji euge­nicznej. Po przed­sta­wieniu kate­gorii jakości życia jako pod­stawy jego war­to­ścio­wania oraz wyni­ka­jących z niej argu­mentów za prze­ry­waniem ciąży, podjął polemikę ze zwo­len­nikami aborcji euge­nicznej, sku­piając uwagę na dwóch kwe­stiach: nor­ma­tywnym sta­tusie poczętego życia oraz dys­kry­mi­nacji osób nie­peł­no­sprawnych. Kon­se­kwentnie odrzu­cając argu­menty euge­niczne, jed­no­znacznie opo­wie­dział się za ochroną poczętego życia.

Wyróż­nienie

Krzysztof Reszka – Nowe media w służbie inte­gracji i moty­wacji osób nie­peł­no­sprawnych, Uni­wer­sytet Papieski Jana Pawła II, kie­runek: Dzien­ni­karstwo i komu­ni­kacja spo­łeczna, pro­motor: ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński i o. dr Michał Legan

Autor poświęcił swą pracę osobom nie­peł­no­sprawnym, których status spo­łeczny, mimo doko­nu­jących się pozy­tywnych zmian w tej dzie­dzinie, ciągle jeszcze nie dorównuje pozycji osób peł­no­sprawnych. Bazując na licznych i dobrze dobranych źró­dłach, ukazał rolę, jaką w poko­ny­waniu przez nie barier komu­ni­ka­cyjnych, akty­wi­zacji zawo­dowej, a także w pro­mo­waniu ich własnej twór­czości odgrywają wybrane nowe media, a mia­no­wicie portal spo­łecz­no­ściowy Facebook, serwis YouTube oraz inter­netowa ency­klo­pedia Wiki­pedia. W napi­sanej z pasją pracy w wykazał, że wbrew potocznej opinii, osoby nie­peł­no­sprawne często prze­wyż­szają swoimi kwa­li­fi­ka­cjami i walorami tych, którzy potrafią jedynie obdarzać je współczuciem.

Prace licen­cjackie

II nagroda

Adriana Pory­szewska – Nie­po­myślna dia­gnoza pre­na­talna – rola i zadania położnej jako członka zespołu Hospi­cyjnej Opieki Per­ina­talnej – studium przy­padku, War­szawski Uni­wer­sytet Medyczny, kie­runek: Położ­nictwo, pro­motor: mgr Mał­go­rzata Stefaniak

Celem pracy była próba odpo­wiedzi na pytanie, w jaki sposób per­sonel położ­niczy może pomóc rodzicom nie­na­ro­dzonego dziecka w sytuacji defi­ni­tyw­ności nega­tywnej dia­gnozy pre­na­talnej i na czym ma polegać ich przy­go­to­wanie do narodzin dziecka z choroba lub wadą wro­dzoną. Odpo­wiedź ta została ukazana na kanwie analizy kon­kretnego przy­padku, doty­czącego cię­żarnej matki dziecka z poważną wadą serca. Analiza obej­mowała nie tylko pre­zen­tację sytuacji w wymiarze czysto medycznym, ale także wypo­wiedzi matki dziecka i położnej z hospicjum per­ina­talnego, uzy­skane podczas prze­pro­wa­dzonych z nimi wywiadów. Zagad­nienia poru­szone w tych wywiadach przy­czyniły się do wzbo­ga­cenia pracy o cenny dla poru­szanej pro­ble­matyki aspekt humanistyczny.

III nagroda

Izabela Flaga – Opieka nad cię­żarną w hospicjum per­ina­talnym po stwier­dzeniu wady letalnej płodu – studium przy­padku, Uni­wer­sytet Jagiel­loński, Col­legium Medicum, kie­runek: Położ­nictwo, pro­motor: dr. n. o zdr. Anna Mierzwa

Walorem pracy jest holi­styczne ujęcie pro­blemu w wymiarze pod­mio­towym, wyra­żające się w uwzględ­nieniu nie tylko sytuacji i przeżyć cię­żarnej matki dziecka obar­czonego wadą letalną, ale także i jego ojca oraz sku­pieniu uwagi na zada­niach per­sonelu hospicjum per­ina­talnego. Autorka przed­stawiła te zadania w sposób bardzo kon­kretny, uka­zując zarówno cele opieki nad matką i jej nie­na­ro­dzonym dzieckiem w kolejnych fazach rozwoju ciąży, jak i pla­nowane dzia­łania ukie­run­kowane na zmi­ni­ma­li­zo­wanie nega­tywnych odczuć i przeżyć wyni­ka­jących z ciąży o nega­tywnym roko­waniu. Ta instruk­tażowa część pracy, po odpo­wiednim opra­co­waniu, mogłaby być wyko­rzy­stana jako pomoc w przy­go­to­wy­waniu przy­szłego per­sonelu medycznego do pracy w sytu­acjach trudnych, do których należy nie­wąt­pliwie opieka nad cię­żarną matką z roz­po­znaną wadą letalną jej nie­na­ro­dzonego dziecka.

Lista lau­reatów „Kon­kursu aka­de­mic­kiego 2017” na prace magi­sterskie i licen­cjackie z zakresu pro­ble­matyki pro-life:

Prace magi­sterskie

I nagroda – Anna Bog­da­nowicz: Status embrionu i płodu w prawie polskim (Uni­wer­sytet Gdański, Wydział Prawa i Admi­ni­stracji, kie­runek: prawo)

II nagroda – Mag­dalena Zatyka: Kon­flikty war­tości w opiece medycznej nad nowo­rodkiem uro­dzonym na granicy prze­życia ( Uni­wer­sytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, kie­runek: pielęgniarstwo)

III nagroda – Karolina Prońska: Moralna ocena aborcji euge­nicznej w świetle wybranej lite­ratury (Uni­wer­sytet Śląski, Wydział Teo­lo­giczny, kie­runek: nauki o rodzinie)

Wyróż­nienie – Marta Cho­rzępa: Przy­spo­so­bienie dziecka poczętego (Uni­wer­sytet Wro­cławski, Wydział Prawa, Admi­ni­stracji i Eko­nomii, kie­runek: prawo)

Wyróż­nienie – ks. Aliaksei Papliouka: Ide­ologia gender jako zagro­żenie dla istoty mał­żeństwa i rodziny w pol­skiej debacie publicznej (Uni­wer­sytet Adama Mic­kie­wicza w Poznaniu, Wydział Teo­lo­giczny, kie­runek: teologia)

Prace licen­cjackie

I nagroda – nie przyznano

II nagroda – Natalia Trzeciak: Spe­cyfika opieki nad pacjentką ze stwier­dzoną wadą letalną płodu z uwzględ­nieniem opieki hospicjum per­ina­talnego – studium przy­padku (Uni­wer­sytet Medyczny im. Piastów Ślą­skich we Wro­cławiu, kie­runek: położnictwo)

III nagroda – nie przyznano

Wyróż­nienie – Natalia Anhalt: Dzieci jako współ­cześni żoł­nierze. Wyko­rzy­sty­wanie nie­letnich do działań zbrojnych (Uni­wer­sytet Gdański – Wydział Nauk Spo­łecznych, kie­runek: bez­pie­czeństwo narodowe)

Prace nade­słane na „Konkurs aka­de­micki 2017”

Liczba prac ogółem: 20

 • prace magi­sterskie: 14
 • prace licencjackie:6

Uczelnie: (12 uczelni)

 1. Uni­wer­sytet Adama Mic­kie­wicza – Poznań (6)
 2. Uni­wer­sytet Gdański (3)
 3. Uni­wer­sytet Wro­cławski (2)
 4. Uni­wer­sytet Kar­dynała Stefana Wyszyń­skiego – War­szawa (1)
 5. Uni­wer­sytet War­mińsko-Mazurski – Olsztyn (1)
 6. Uni­wer­sytet Rze­szowski (1)
 7. Uni­wer­sytet Marii Curie-Skło­dow­skiej – Lublin (1)
 8. Gdański Uni­wer­sytet Medyczny (1)
 9. Uni­wer­sytet Medyczny im. Piastów Ślą­skich – Wrocław (1)
 10. Uni­wer­sytet Medyczny – Lublin (1)
 11. Uczelnia Łazar­skiego – War­szawa (1)
 12. Ateneum – Szkoła Wyższa – Gdańsk (1)

Kie­runki studiów: (10)

 1. Teo­logia (6)
 2. Prawo (3)
 3. Admi­ni­stracja (3)
 4. Nauki o rodzinie (2)
 5. Psy­cho­logia (1)
 6. Dialog i doradztwo spo­łeczne (1)
 7. Bez­pie­czeństwo narodowe (1)
 8. Pie­lę­gniarstwo (1)
 9. Położ­nictwo (1)
 10. Far­macja (1)

Tematyka prac:

 • prawne aspekty pro­ble­matyki pro-life (6)
 • medyczne aspekty pro­ble­matyki pro-life (3)
 • spo­łeczne aspekty pro­ble­matyki pro-life(4)
 • antro­po­lo­giczne i etyczne aspekty pro­ble­matyki pro-life (6)
 • poza pro­filem tema­tycznym kon­kursu (1)

Konkurs na prace magi­sterskie i licen­cjackie z zakresu pro­ble­matyki pro-life 2016

24 kwietnia 2017 r. roz­strzy­gnięta została pierwsza edycja kon­kursu na prace magi­sterskie i licen­cjackie z zakresu pro­ble­matyki pro-life, orga­ni­zo­wanego przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Człowieka.

Konkurs został zor­ga­ni­zowany w celu roz­wi­jania wśród mło­dzieży aka­de­mickiej zain­te­re­so­wania pro­ble­matyką pro-life oraz popie­rania badań doty­czących obrony życia ludz­kiego na różnych jego etapach i w różnych warunkach społeczno-kulturowych.

Na konkurs nade­słano 23 prace, w tym 16 magi­ster­skich i 7 licen­cjackich z 12 uczelni z całej Polski.

Komisja kon­kursowa kie­rowana przez prze­wod­ni­czącego Rady Eks­pertów Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, prof. dr hab. Fran­ciszka Adam­skiego, nagro­dziła nastę­pujące prace:

Iwona StrokaI nagroda za pracę magi­sterską: Problem dzie­cio­bójstwa na terenie woje­wództwa ślą­skiego, przy­go­towaną pod kie­runkiem dr hab. Ewy Jarosz

Alicja BańczykII nagroda za pracę magi­sterską: Zaprze­stanie upo­rczywej terapii na tle orze­czenia Euro­pej­skiego Try­bunału Praw Czło­wieka w sprawie Lambert i inni prze­ciwko Francji, przy­go­towaną pod kie­runkiem dr. hab. Michała Kowalskiego

Piotr GuzdekIII nagroda za pracę magi­sterską: Poro­nienie samo­istne jako problem spo­łeczny, przy­go­towaną pod kie­runkiem dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL

Urszula Krupa (Białka)wyróż­nienie za pracę magi­sterską: Etyczno-spo­łeczne aspekty komer­cja­li­zacji współ­czesnej medycyny na przy­kładzie związków lekarzy z prze­mysłem far­ma­ceu­tycznym, przy­go­towaną pod kie­runkiem ks. dr. hab. Andrzeja Muszali, prof. UPJPII

Kata­rzyna Waliczekwyróż­nienie za pracę magi­sterską: Aborcja – dobro czy zło dla płodu z wadą wro­dzoną? Analiza na pod­stawie kazusu R.R. prze­ciwko Polsce, przy­go­towaną pod kie­runkiem prof. dr. Wło­dzi­mierza Galewicza

Dominik CwikłaII nagroda za pracę licen­cjacką: Lobbing abor­cyjny w pol­skich mediach, przy­go­towaną pod kie­runkiem dr. hab. Mie­czy­sława Ryby, prof. WSKSiM

Joanna Kucia - III nagroda za pracę licen­cjacką: Analiza poziomu wiedzy i postawy mał­żeństw ze stażem 0–10 lat odnośnie NaPro­TECH­NOLOGY, przy­go­towaną pod kie­runkiem dr hab. Edyty Barnaś

Alek­sandra Strze­leckawyróż­nienie za pracę licen­cjacką: Rola Teresy Strzembosz w historii i rozwoju domów samotnej matki w Polsce, przy­go­towaną pod kie­runkiem dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

Lau­reaci otrzymali nagrody pie­niężne i rzeczowe.

Liczba prac nade­słanych ogółem: 23
prace magi­sterskie : 16
prace licen­cjackie: 7

Uczelnie:
Uni­wer­sytet Jagiel­loński – Kraków (4)
Uni­wer­sytet Papieski Jana Pawła II – Kraków (3)
Uni­wer­sytet Kar­dynała Stefana Wyszyń­skiego – War­szawa (6)
Uni­wer­sytet Śląski – Katowice (1)
Uni­wer­sytet Szcze­ciński – Szczecin (1)
Uni­wer­sytet War­mińsko-Mazurski – Olsztyn (1)
Uni­wer­sytet Marii Curie-Skło­dow­skiej – Lublin (1)
Kato­licki Uni­wer­sytet Lubelski – Lublin (1)
Papieski Wydział Teo­lo­giczny – Wrocław (1)
Aka­demia Tech­niczno-Huma­ni­styczna – Bielsko-Biała (1)
Pań­stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Tarnów (2)
Wyższa Szkoła Kultury Spo­łecznej i Medialnej – Toruń (1)

Kie­runki studiów:
Nauki o rodzinie (4)
Pie­lę­gniarstwo (4)
Dzien­ni­karstwo (3)
Teo­logia (3)
Peda­gogika (2)
Prawo (2)
Położ­nictwo (2)
Filo­zofia (1)
Psy­cho­logia (1)
Socjo­logia (1)

Tematyka prac:
Bio­etyczne i medyczne aspekty pro­ble­matyki pro-life (8)
Spo­łeczne, psy­cho­lo­giczno-peda­go­giczne i prawne aspekty pro­ble­matyki pro-life (15)

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj