Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Przerażający licznik aborcji

Po­nad 1 100 000 ist­nień ludz­kich – ty­le dzie­ci za­bi­to w ło­nach ma­tek tyl­ko od 1 stycz­nia te­go ro­ku. Nim mi­nie 5 mi­nut ży­cie stra­ci ko­lej­nych 420 dzie­ci. Ich krzyk wo­ła do mnie i do ciebie.

Przeczytaj więcej »

Fałszywe wyniki testów prenatalnych

Śledz­two prze­pro­wa­dzo­ne przez dzien­ni­ka­rzy New York Ti­me­sa wy­ka­za­ło, że na­wet 85 proc. ba­dań pre­na­tal­nych da­je fał­szy­we wy­ni­ki, za­wy­ża­jąc lub za­ni­ża­jąc ry­zy­ko wstą­pie­nia wad roz­wo­jo­wych u nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, co mo­że sta­no­wić dla nich wy­rok śmierci.

Przeczytaj więcej »

Podsumowanie roku 2021

Eu­ta­na­zja dzie­ci w Bel­gii, ho­len­der­ska obiet­ni­ca dar­mo­wej abor­cji dla Po­lek, a w Niem­czech za­po­wie­dzi, że pra­wo za­ka­zu­ją­ce re­kla­mo­wa­nia abor­cji zo­sta­nie znie­sio­ne. Z dru­giej stro­ny mo­że nie wio­sna, ale przed­wio­śnie pro-li­fe w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i pra­wie rok obo­wią­zy­wa­nia no­we­go pra­wa w Pol­sce, już bez prze­słan­ki eugenicznej.

Przeczytaj więcej »

Gwatemala stolicą pro-life

Ale­jan­dro Giam­mat­tei spra­wu­ją­cy od dwóch lat urząd pre­zy­den­ta Gwa­te­ma­li, za­de­kla­ro­wał pu­blicz­nie chęć uczy­nie­nia z wła­snej oj­czy­zny „sto­li­cy pro-life”.

Przeczytaj więcej »

Nowa umowa koalicyjna rządu Niemiec

Niem­cy chcą znieść za­kaz re­kla­mo­wa­nia abor­cji. W świe­cie, w któ­rym za­bra­nia się za­bra­niać to bar­dzo no­śna idea. Ja­kie mo­gą być skut­ki spo­łecz­ne te­go po­my­słu, czy­li m.in. jak da­le­ko je­ste­śmy od za­mknię­cia ust pro-liferom?

Przeczytaj więcej »

USA: Tabletki wczesnoporonne wysyłane pocztą

Ame­ry­kań­ska Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Le­ków (FDA) za­twier­dzi­ła moż­li­wość wy­sy­ła­nia pi­gu­łek abor­cyj­nych pocz­tą, usu­wa­jąc tym sa­mym wy­móg oso­bi­stej wi­zy­ty w kli­ni­ce lub w szpi­ta­lu. Od wrze­śnia 2000 do grud­nia 2018 ro­ku 3,7 mln ko­biet w USA się­gnę­ło po mifepriston.

Przeczytaj więcej »

Skandal w programie „Sprawa dla reportera”

W naj­now­szym od­cin­ku „Spra­wy dla re­por­te­ra” za­pro­szo­ny­mi go­ść­mi by­li bo­ha­ter­sko wal­czą­cy o zdro­wie swo­je­go cho­re­go syn­ka, Ewe­li­na i Prze­my­sław Kop­czew­scy. Pod ad­re­sem mat­ki chłop­ca pa­dły ob­raź­li­we i krzyw­dzą­ce słowa.

Przeczytaj więcej »

Eugeniczny przewrót

Za kil­ka dni mi­nie rok od wy­da­nia na­szej książ­ki „Ży­cie. Bez wy­jąt­ków”, któ­ra by­ła ape­lem do pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy o wy­co­fa­nie fa­tal­ne­go pro­jek­tu usta­wy, ze­zwa­la­ją­cej na za­bi­ja­nie cięż­ko cho­rych dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Nie­ste­ty, nasz apel jest na­dal aktualny.

Przeczytaj więcej »

Kapsuły śmierci

W Szwaj­ca­rii ofi­cjal­nie za­le­ga­li­zo­wa­no no­wą for­mę wspo­ma­ga­ne­go sa­mo­bój­stwa. Za­twier­dzo­ne zo­sta­ły kap­su­ły, w któ­rych oso­ba uru­cha­mia me­cha­nizm do­pro­wa­dza­ją­cy ją do śmierci.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.