Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Ogólnopolska konferencja – Odrzućmy aborcję

30 lat prawnej ochrony życia w Polsce – Konferencja Poznań

Na­szym obo­wiąz­kiem jest służ­ba ży­ciu. W Po­zna­niu na Wy­dzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza od­by­ła się ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja na­uko­wa „Pol­skie Wio­sny Ży­cia 1993*2021. Zma­ga­nia o znie­sie­nie sta­li- now­skiej usta­wy abor­cyj­nej z 27 kwiet­nia 1956 r.”

Wy­da­rze­nie pa­tro­na­tem ob­jął ks. abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki, me­tro­po­li­ta po­znań­ski, prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. W swo­im wy­stą­pie­niu mó­wił o pa­sto­ral­no-ekle­zjal­nych pod­sta­wach dzia­łal­no­ści ka­to­lic­kie­go obroń­cy ży­cia, we­dług św. Ja­na Paw­ła II.

„Obo­wią­zek służ­by ży­ciu spo­czy­wa na wszyst­kich i na każ­dym z nas, jest to za­da­nie w ści­słym sen­sie ekle­zjal­ne, wy­ma­ga­ją­ce zgod­ne­go i ofiar­ne­go dzia­ła­nia wszyst­kich człon­ków i wszyst­kich śro­do­wisk chrze­ści­jań­skiej wspól­no­ty” – po­wie­dział ks. abp Sta­ni­sław Gądecki.

„W oce­nie św. Ja­na Paw­ła II obro­na i pro­mo­cja ży­cia ludz­kie­go jest prze­ja­wem uczest­nic­twa w mi­sji kró­lew­skiej Chry­stu­sa i dla­te­go po­win­na mieć cha­rak­ter po­słu­gi mi­ło­ści, któ­ra wy­ra­ża się przede wszyst­kim przez świa­dec­two oso­bi­ste, po­przez róż­ne for­my wo­lon­ta­ria­tu, dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej, za­an­ga­żo­wa­nia po­li­tycz­ne­go. Jest to po­trze­ba szcze­gól­nie na­glą­ca w chwi­li obec­nej, gdy kul­tu­ra śmier­ci tak agre­syw­nie ata­ku­je kul­tu­rę ży­cia i czę­sto wy­da­je się nad nią prze­wa­żać” – zaznaczył.

W czte­rech se­sjach wzię­ło udział bli­sko dwu­dzie­stu pre­le­gen­tów, w tym hi­sto­ry­cy, par­la­men­ta­rzy­ści, ety­cy, mo­ra­li­ści, so­cjo­lo­go­wie, teo­lo­go­wie, dzia­ła­cze pro-li­fe z róż­nych środowisk.

Ro­la Ra­dia Maryja

O tym, jak istot­nym na­rzę­dziem sto­so­wa­nym w zma­ga­niach o za­pew­nie­nie ochro­ny ży­cia czło­wie­ka są me­dia, mó­wił prof. dr hab. inż. Ja­nusz Ka­wec­ki, by­ły czło­nek Kra­jo­wej Ra­dy Ra­dio­fo­nii i Te­le­wi­zji. Przy­to­czył fak­ty po­ka­zu­ją­ce ogrom­ną ro­lę Ra­dia Ma­ry­ja w obro­nie usta­wy z 1993 r., m.in. po­przez kształ­to­wa­nie opi­nii pu­blicz­nej, w tym za­pro­sze­nie do Pol­ski dr. Ber­nar­da Na­than­so­na – by­łe­go abor­cjo­ni­sty, a na­stęp­nie dzia­ła­cza ru­chów pro-life.

„Wraz z wpro­wa­dze­niem prze­pi­sów za­bra­nia­ją­cych abor­cji z przy­czyn spo­łecz­nych roz­wi­ja­ły się co­raz in­ten­syw­niej róż­ne ini­cja­ty­wy do­ty­czą­ce obro­ny ży­cia. Od 1998 r. 29 stycz­nia, za pa­rę dni bę­dzie­my ob­cho­dzić rocz­ni­cę 25 lat, za­czę­ła się uka­zy­wać ga­ze­ta co­dzien­na „Nasz Dzien­nik”, pierw­sza ta­ka, w któ­rej pro­gra­mie zna­czą­ce miej­sce zaj­mu­je ochro­na ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Po­tem w 2003 r. Fun­da­cja Lux Ve­ri­ta­tis uzy­ska­ła kon­ce­sję na pro­gram Te­le­wi­zji Trwam. Wspo­mi­nam o tych, oprócz Ra­dia Ma­ry­ja, dwóch po­zo­sta­łych me­diach z te­go po­wo­du, że ich pro­gram pro-li­fe, dla ży­cia, jest wpi­sa­ny w pod­sta­wo­we fi­la­ry ich dzia­łal­no­ści” – ak­cen­to­wał prof. dr hab. inż. Ja­nusz Kawecki.

Zmia­na mentalności

Bar­dzo waż­na w kształ­to­wa­niu men­tal­no­ści pro-li­fe w spo­łe­czeń­stwie za­wsze nie­od­łącz­nie by­ła i jest mo­dli­twa. Uwa­gę na ro­lę mo­dli­twy w obro­nie ży­cia zwró­cił m.in. dr inż. Adam Ki­siel, przy­bli­ża­jąc hi­sto­rię Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci, któ­ra przed la­ty za­in­au­gu­ro­wa­na w kra­kow­skim śro­do­wi­sku obroń­ców ży­cia czło­wie­ka dziś swo­im za­się­giem obej­mu­je ca­ły świat.

Na zna­cze­nie for­ma­cji etycz­nej i an­tro­po­lo­gicz­nej mał­żon­ków ja­ko wa­run­ku prze­zwy­cię­że­nia men­tal­no­ści an­ty­kon­cep­cyj­nej i stech­ni­cy­zo­wa­ne­go po­dej­ścia do pro­kre­acji wska­zał m.in. ks. prof. dr hab. An­drzej Pry­ba MSF z Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu, współ­or­ga­ni­za­tor kon­fe­ren­cji oraz twór­ca jej ko­mi­te­tu naukowego.

Wy­znacz­ni­kiem na­szej służ­by ży­ciu jest tak­że sza­cu­nek wo­bec ciał dzie­ci zmar­łych przed uro­dze­niem. Fa­mi­lio­log dr Piotr Guz­dek z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Kra­ko­wie, or­ga­ni­za­tor kon­fe­ren­cji, pod­jął te­mat do­ty­czą­cy tej kwe­stii. Na rę­ce ks. abp. Sta­ni­sła­wa Gą­dec­kie­go prze­ka­zał „Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne o ro­dzin­nym po­grze­bie dziec­ka mar­two uro­dzo­ne­go i to­wa­rzy­sze­niu w ża­ło­bie osie­ro­co­nej rodzinie”.

Świa­do­mi zagrożeń

O współ­cze­snych za­gro­że­niach ide­olo­gicz­nych i wy­zwa­niach dla dzia­łal­no­ści pro-li­fe mó­wił m.in. ks. prof. dr hab. Pa­weł Bort­kie­wicz TChr. Jak tłu­ma­czył, pro­kla­ma­cja pra­wa wy­bo­ru lan­so­wa­na przez abor­cjo­ni­stów pod hasłem„pro-choice” sprzę­ga się w prze­dziw­ny spo­sób z ode­bra­niem pra­wa do wol­no­ści sło­wa, a na­wet myśli.

„Mu­si­my być świa­do­mi te­go, że ta­ka per­spek­ty­wa okre­śla w spo­sób wręcz bez­względ­ny, ka­te­go­rycz­ny, ab­so­lut­ny po­win­ność nas, chrze­ści­jan, nas, ka­to­li­ków, do po­dej­mo­wa­nia zma­gań z cy­wi­li­za­cją śmier­ci, z tym, co by­wa okre­śla­ne ha­sło­wo i zwięź­le w ta­ki spo­sób, któ­ry mo­że nie­ja­ko usy­piać na­szą czuj­ność. Bo mo­że się wy­da­wać, że jest to spra­wa do­sko­na­le zna­na i w ja­kiś spo­sób usta­bi­li­zo­wa­na. A ona ma swo­ją dra­ma­tycz­ną dy­na­mi­kę, ona ma swo­ją ogrom­ną si­łę, wręcz per­wer­syj­ną si­łę od­dzia­ły­wa­nia. Mu­si­my być te­go świa­do­mi i mu­si­my jed­no­znacz­nie wy­ra­żać wo­bec tej rze­czy­wi­sto­ści swój sprze­ciw” – kon­klu­do­wał ks. prof. Pa­weł Bort­kie­wicz TChr.

 

Źró­dło: „Nasz Dziennik”.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj