Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Budujmy kulturę życia. Konkurs dla najmłodszych

Budujmy Kulturę Życia. Fot.: pixabay.com

Kon­kurs pla­stycz­ny dla dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” to oka­zja dla ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców, by wpro­wa­dzić dzie­ci w kul­tu­rę sza­cun­ku dla ży­cia. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka za­pra­sza do udzia­łu już w pią­tej edy­cji konkursu.

„Kon­kurs de­dy­ko­wa­ny dzie­ciom to oka­zja, by naj­młod­si do­mow­ni­cy przez eks­pre­sję ar­ty­stycz­ną otwie­ra­li się na tę praw­dę, że ży­cie jest pięk­ne” – mó­wi „Na­sze­mu Dzien­ni­ko­wi” Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

„Ten kon­kurs to pre­tekst dla ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców do roz­mo­wy z dzieć­mi o tym, że pod ser­cem ma­my roz­wi­ja się no­we ży­cie i że to wspa­nia­ły mo­ment dla ca­łej ro­dzi­ny. Pod­czas spo­tkań z ro­dzi­ca­mi mo­że­my nie­kie­dy usły­szeć, że chcie­li­by po­roz­ma­wiać z dzieć­mi o tym, że ży­cie jest da­rem Bo­ga i że jest pięk­nym owo­cem mi­ło­ści, ale nie wie­dzą jak i nie ma­ją za bar­dzo ku te­mu oka­zji. Kon­kurs wy­cho­dzi na prze­ciw tej po­trze­by, stwa­rza od­po­wied­nią oka­zję” – tłumaczy.

Na­sza roz­mów­czy­ni za­uwa­ża, że do­brze się sta­nie, je­śli przy­go­to­wa­nie pra­cy pla­stycz­nej roz­pocz­nie się od roz­mo­wy z dziec­kiem, od cie­płej i mi­łej chwi­li spę­dzo­nej wspól­nie mo­że przy her­bat­ce czy przy ro­dzin­nym al­bu­mie ze zdję­cia­mi.: „Cho­dzi o to, by po­móc dziec­ku za­sta­no­wić się nad zna­cze­niem ha­sła „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”. War­to po­wie­dzieć na­sze­mu uko­cha­ne­mu dziec­ku, że po­ja­wi­ło się na świe­cie z mi­ło­ści, że je­go na­ro­dzi­ny by­ły wy­cze­ki­wa­ne i upra­gnio­ne, że ono i je­go ży­cie jest wy­jąt­ko­we i nie­po­wta­rzal­ne”. – wska­zu­je Mag­da­le­na Gu­ziak- Nowak.

Do kon­kur­su za­pro­szo­ne są dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym oraz z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Wa­run­kiem uczest­nic­twa jest na­de­sła­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go oraz pra­cy pla­stycz­nej bę­dą­cej twór­czą in­ter­pre­ta­cją ty­tu­łu kon­kur­su. Mo­że ona zo­stać wy­ko­na­na do­wol­ną tech­ni­ką i w do­wol­nym for­ma­cie. For­mu­larz i szcze­gó­ły są za­miesz­czo­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.prolife.pl. Ter­min nad­sy­ła­nia prac: 30 kwiet­nia 2023 ro­ku. Do jed­nej pacz­ki moż­na wło­żyć pra­ce wszyst­kich przed­szko­la­ków czy uczniów z grupy/klasy.

„Dzie­ci na­ra­żo­ne są dziś na wie­le nie­bez­piecz­nych prze­ka­zów, któ­re mo­gą wy­pa­czyć ich ob­raz ży­cia i ro­dzi­ciel­skiej mi­ło­ści. Dla­te­go po­trze­bu­je­my stwo­rzyć od­po­wied­nią prze­strzeń mi­ło­ści, w któ­rej dzie­ci wzra­sta­jąc, otrzy­ma­ją po­zy­tyw­ny prze­kaz o ży­ciu, o na­ro­dzi­nach i tym wy­jąt­ko­wym cza­sie, gdy ma­ma cze­ka na na­ro­dzi­ny roz­wi­ja­ją­ce­go się pod jej ser­cem no­we­go ist­nie­nia. Kon­kurs ma nam po­móc zbu­do­wać ten prze­kaz opar­ty na sza­cun­ku dla ży­cia” – za­chę­ca do udzia­łu Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

„Wzra­sta­nie dzie­ci w ta­kiej at­mos­fe­rze otwar­tej na ży­cie i afir­mu­ją­cej ten dar, ja­kim ono jest, ukształ­tu­je je i otwo­rzy na zdro­we po­sta­wy w ich do­ro­słym ży­ciu. Te­go po­trze­bu­je nasz Na­ród, by przy­szłe po­ko­le­nia sza­no­wa­ły ży­cie, za­rów­no tych nie­na­ro­dzo­nych, jak i tych star­szych po­ko­leń, któ­re zma­ga­ją się z tru­da­mi po­de­szłe­go wie­ku. Dziś przy­stę­pu­je­my z dzieć­mi do two­rze­nia prac pla­stycz­nych, a tym sa­mym otwie­ra­my ich ser­ca na praw­dę o pięk­nie ży­cia i mi­ło­ści. Gdy dziec­ko wie, że jest ko­cha­ne, upra­gnio­ne i wy­cze­ki­wa­ne, to już kształ­tu­je w so­bie prze­ko­na­nie, że to jest nor­mal­ne, że każ­dy za­słu­gu­je na to, by żyć i być ko­cha­nym, z tym się roz­wi­ja, z tym prze­ko­na­niem idzie póź­niej przez ca­łe ży­cie”. – za­uwa­ża na­sza rozmówczyni.

Li­sta lau­re­atów kon­kur­su zo­sta­nie opu­bli­ko­wa­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej 26 ma­ja 2023 r. Zwy­cięz­cy otrzy­ma­ją dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we, ta­kie jak gry, książ­ki, ar­ty­ku­ły pla­stycz­ne, in­stru­men­ty mu­zycz­ne, puzzle.

„Kon­kurs to je­den z ma­łych kro­ków, ja­ki wpro­wa­dza dzie­ci w prze­strzeń kul­tu­ry sza­cun­ku dla ży­cia. Z owo­ców te­go ko­rzy­stać bę­dzie­my my wszy­scy, tak­że oso­by, któ­re dziś pod­wa­ża­ją war­tość kształ­ce­nia ta­kich po­staw” – ak­cen­tu­je Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

Wzra­sta­nie dzie­ci w at­mos­fe­rze otwar­tej na ży­cie ukształ­tu­je je i otwo­rzy na zdro­we po­sta­wy w ich do­ro­słym życiu.

 

Źró­dło: Nasz Dziennik

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj