Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Hiszpania: ustawa aborcyjna jest zgodna z konstytucją

Flaga Hiszpanii. Fot.: pl.123rf.com

Obo­wią­zu­ją­ca w Hisz­pa­nii od 2010 r. usta­wa abor­cyj­na jest zgod­na z ich kon­sty­tu­cją, orzekł we wto­rek Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. Sę­dzio­wie stwier­dzi­li, że ko­bie­ty mo­gą za­bić swo­je dziec­ko, gdy sa­me pod­ję­ły ta­ką de­cy­zję, a nie są do te­go zmuszane.

Orze­cze­nie za­pa­dło pod­czas gło­so­wa­nia, w któ­rym bra­ło udział 11 sę­dziów Try­bu­na­łu. Sied­miu z nich po­par­ło abor­cję ja­ko zgod­ną z kon­sty­tu­cją, zaś czte­rech by­ło te­mu przeciwnych.

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny jest naj­wyż­szym or­ga­nem orze­ka­ją­cym o kon­sty­tu­cyj­no­ści pra­wa w Hisz­pa­nii. Sę­dzio­wie po­nad­to po­twier­dzi­li, że w sy­tu­acji za­gro­że­nia zdro­wia lub ży­cia mat­ki mak­sy­mal­nym ter­mi­nem, w któ­rym do­ko­nać moż­na abor­cji jest 22. ty­dzień ciąży.

Abor­cja pod pew­ny­mi wa­run­ka­mi sta­ła się le­gal­na w Hisz­pa­nii w 1985 r. Z cza­sem re­gu­la­cję tą roz­sze­rza­no. W lu­tym 2010 r. z ini­cja­ty­wy so­cja­li­stycz­ne­go rzą­du pre­mie­ra Jo­sé Za­pa­te­ro par­la­ment przy­jął no­wą usta­wę o abor­cji na ży­cze­nie ko­bie­ty, któ­rą moż­na prze­pro­wa­dzić w pierw­szych 14. ty­go­dniach ciąży.

W czerw­cu 2010 r. Par­tia Lu­do­wa (PP) za­skar­ży­ła no­we pra­wo do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, wska­zu­jąc, że jest ono w kil­ku miej­scach sprzecz­ne z usta­wą za­sad­ni­czą. Od te­go cza­su PP, Ko­ściół oraz or­ga­ni­za­cje ka­to­lic­kie i ochro­ny ży­cia do­ma­ga­ły się od Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go wer­dyk­tu ws. zgod­no­ści usta­wy le­ga­li­zu­ją­cej abor­cję z konstytucją.

W sy­tu­acji wie­lo­let­niej bier­no­ści sę­dziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w 2021 r. po­nad 20 po­li­ty­ków z Hisz­pa­nii, w tym par­la­men­ta­rzy­stów, za­ło­ży­ło do Eu­ro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka (ETPC) w Stras­bur­gu skar­gę prze­ciw­ko Try­bu­na­ło­wi Kon­sty­tu­cyj­ne­mu Hisz­pa­nii. W skie­ro­wa­nym do ETPC do­ku­men­cie za­rzu­ci­li oni Try­bu­na­ło­wi Kon­sty­tu­cyj­ne­mu trwa­ją­cą po­nad de­ka­dę „nie­uza­sad­nio­ną w ża­den spo­sób” bier­ność w spra­wie usto­sun­ko­wa­nia się do licz­nych wnio­sków wzy­wa­ją­cych tę in­sty­tu­cję do zba­da­nia zgod­no­ści usta­wy li­be­ra­li­zu­ją­cej pra­wo abor­cyj­ne w Hisz­pa­nii z usta­wą za­sad­ni­czą te­go kraju.

De­cy­zja Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w Hisz­pa­nii mo­że przy­czy­nić się do utrwa­le­nia kul­tu­ry, któ­ra nie sza­nu­je ży­cia i nie do­ce­nia je­go war­to­ści. To mo­że pro­wa­dzić do co­raz więk­szej licz­by abor­cji, co z ko­lei mo­że wpły­nąć na spa­dek licz­by lud­no­ści. Dla­te­go waż­ne jest, aby Pań­stwo pod­ję­ło dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny i sza­cun­ku dla każ­dej oso­by, nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści jej na­ro­dzin czy sy­tu­acji ży­cio­wej. War­to pro­mo­wać kul­tu­rę ży­cia a tak­że wspie­ra ko­bie­ty w trud­nych sy­tu­acjach ży­cio­wych, za­miast pro­po­no­wać im abor­cję ja­ko rozwiązanie.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

 

 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj