Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Hiszpania: liczba aborcji spadła o 10 proc.

Rączka noworodka. Fot.: pl.123rf.com

W ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu licz­ba prze­pro­wa­dza­nych w Hisz­pa­nii abor­cji spa­dła o 10 proc. – wy­ni­ka z da­nych tam­tej­sze­go Mi­ni­ster­stwa Zdro­wia. W ogło­szo­nym przez nie ra­por­cie wska­za­no, że w la­tach 2012–21 licz­ba „za­bie­gów” prze­ry­wa­nia cią­ży zmniej­szy­ła się ze 113,4 tys. do 90,1 tys. rocznie.

Do­ku­ment zwra­ca uwa­gę, że na­stą­pi­ło to w wa­run­kach ma­le­ją­cej w tym cza­sie licz­by ko­biet w wie­ku roz­rod­czym, któ­ry – w myśl sta­ty­styk hisz­pań­skich – wy­pa­da mię­dzy 15. a 44. ro­kiem ży­cia. Ich licz­ba spa­dła z 9,3 mln w 2012 do 8,3 mln w 9 lat póź­niej. Naj­wię­cej abor­cji prze­pro­wa­dza się w Ka­ta­lo­nii, Ma­dry­cie i na Balearach.

Miej­sco­wi ko­men­ta­to­rzy ka­to­lic­cy twier­dzą, że wraz ze zmniej­sza­ją­cą się licz­bą ko­biet prze­ry­wa­ją­cych cią­że, a tak­że w związ­ku ze sta­le gło­szo­ny­mi po­stu­la­ta­mi śro­do­wisk li­be­ral­no-le­wi­co­wych w spra­wie ko­lej­nych uła­twień w do­stę­pie do abor­cji, te­mat ten bę­dzie na­dal wpły­wał na de­ba­tę w kam­pa­niach przed te­go­rocz­ny­mi wy­bo­ra­mi sa­mo­rzą­do­wy­mi i do parlamentu.

Abor­cja pod pew­ny­mi wa­run­ka­mi sta­ła się le­gal­na w Hisz­pa­nii w 1985 r. Z bie­giem cza­su za­czę­to li­be­ra­li­zo­wać prze­pi­sy. Obec­nie jest ona tam moż­li­wa do 14. ty­go­dnia cią­ży bez po­da­wa­nia przy­czy­ny oraz bez wska­zy­wa­nia me­dycz­nych po­wo­dów. Prze­pi­sy te zo­sta­ły uchwa­lo­ne ja­ko pra­wo ko­biet do de­cy­do­wa­nia o so­bie. Po­nad­to po­zwa­la się do­ko­nać abor­cji do 22 ty­go­dnia, je­że­li cią­ża za­gra­ża ży­ciu lub zdro­wiu matki.

Na­le­ży przy­po­mnieć, że nie­daw­no rząd pre­mie­ra Pe­dro San­che­za za­twier­dził pro­jekt usta­wy, dzię­ki któ­rej oso­by nie­let­nie w wie­ku 16 i 17 lat bę­dą mo­gły prze­ry­wać cią­żę bez zgo­dy ro­dzi­ców. Do­stęp do abor­cji ma być za­gwa­ran­to­wa­ny przez pu­blicz­ną służ­bę zdro­wia. Usta­wa ta ma wejść w ży­cie pod ko­niec 2023 r.

Hisz­pa­nia to kraj ka­to­lic­ki, z chrze­ści­jań­ską tra­dy­cją. Mi­mo ka­ry po­zba­wie­nia wol­no­ści od trzech mie­się­cy do jed­ne­go ro­ku za utrud­nie­nie ko­bie­cie ko­rzy­sta­nia z pra­wa do do­bro­wol­ne­go prze­rwa­nia cią­ży, hisz­pań­scy obroń­cy ży­cia nie pod­da­ją się i na­dal mo­dlą się pod kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi by prze­ko­nać ko­bie­ty do zmia­ny de­cy­zji. Spa­dek o 10 pro­cent to tak­że wy­nik klau­zu­li su­mie­nia le­ka­rzy, któ­ra zo­sta­ła za­pi­sa­na w Kon­sty­tu­cji Hiszpani.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj