Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Św. Jan Paweł II obrońcą życia nienarodzonych

Jan Paweł II. Fot.: wikipedia.org

„Jan Pa­weł II cią­gle po­zo­sta­je wro­giem dla gło­si­cie­li ide­olo­gii gen­der, zwo­len­ni­ków abor­cji i eu­ta­na­zji, dla­te­go pró­bu­je się go znisz­czyć, osła­bić je­go au­to­ry­tet i wy­szy­dzić je­go świę­te imię” – mó­wił abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski w cza­sie li­tur­gii sta­cyj­nej w ba­zy­li­ce Trój­cy Świę­tej w Krakowie.

Gło­śnym echem od­bił się wy­emi­to­wa­ny przez TVN 24 re­por­taż pt. „Fran­cisz­kań­ska 3” oskar­ża­ją­cy Ja­na Paw­ła II o do­mnie­ma­ne tu­szo­wa­nie pe­do­fi­lii wśród du­chow­nych. Ma­te­riał zo­stał opar­ty na do­ku­men­tach Służb Bez­pie­czeń­stwa, ze­zna­niach taj­nych współ­pra­cow­ni­ków SB oraz ano­ni­mo­wych wy­po­wie­dziach. Jest to je­den z wie­lu prze­pro­wa­dzo­nych w ostat­nim cza­sie ata­ków na Ja­na Paw­ła II przez śro­do­wi­ska lewicowe.

Ko­men­tu­jąc ak­tu­al­ną sy­tu­ację abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski przy­po­mniał, że za­mach na Ja­na Paw­ła II z 13 ma­ja 1981 ro­ku był pró­bą za­mknię­cia ust, któ­re gło­si­ły praw­dę o Chry­stu­sie, dla któ­re­go trze­ba otwo­rzyć na oścież drzwi sys­te­mów po­li­tycz­nych, spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych, a tak­że praw­dę o czło­wie­ku stwo­rzo­nym przez Bo­ga i po­wo­ła­nym do mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny, któ­ry w swo­im po­tom­stwie wi­dzi prze­jaw bło­go­sła­wień­stwa. Ar­cy­bi­skup stwier­dził, że obec­na wal­ka po­przez kłam­stwa i in­sy­nu­acje jest dru­gim za­ma­chem na Ja­na Paw­ła II i „ope­ra­cją nisz­cze­nia je­go świe­tla­nej pamięci”.

„Nisz­czy się go. Je­go, obroń­cę czło­wie­ka, obroń­cę mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny, wi­ni się za to, że to­le­ro­wał rze­czy­wi­ście od­ra­ża­ją­ce zło, ja­kie prze­nik­nę­ło do ży­cia Ko­ścio­ła, ale wie­my do­kład­nie, że jest to zło, któ­re w du­żo więk­szym stop­niu sta­ło się na­wet za­chwa­la­ne i swo­istą ide­olo­gią w in­nych śro­do­wi­skach. Pró­bu­je się go odrzeć z czci i sza­cun­ku” – mó­wił abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski za­zna­cza­jąc, że św. Jan Pa­weł II cią­gle po­zo­sta­je wro­giem dla gło­si­cie­li ide­olo­gii gen­der, zwo­len­ni­ków abor­cji i eu­ta­na­zji: „Je­go głos jest cią­gle gło­sem sprze­ci­wu, dla­te­go trze­ba go znisz­czyć. Trze­ba osła­bić je­go au­to­ry­tet. Trze­ba wy­szy­dzić je­go świę­te imię. Trze­ba wy­ry­wać je z na­szych serc” – podkreślał.

„Nie mo­gę mil­czeć wo­bec ostat­nich ata­ków na Ja­na Paw­ła II” – na­pi­sał kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz w prze­sła­nym KAI oświad­cze­niu. Hie­rar­cha pod­kre­śla: „nisz­cze­nie zbio­ro­wej pa­mię­ci pro­wa­dzi do sa­mo­uni­ce­stwie­nia na­ro­du, do ode­bra­nia je­go toż­sa­mo­ści, od wie­ków bu­do­wa­nej na war­to­ściach Ewangelii”.

Św. Jan Pa­weł II bu­dow­ni­czym cy­wi­li­za­cji życia

Jan Pa­weł II ja­sno i wy­raź­nie pod­kre­ślał, jak wiel­ką war­tość ma każ­de ludz­kie ży­cie: „Żad­na oko­licz­ność, ża­den cel, żad­ne pra­wo na świe­cie ni­gdy nie bę­dą mo­gły uczy­nić go­dzi­wym ak­tu, któ­ry sam w so­bie jest nie­go­dzi­wy, po­nie­waż sprze­ci­wia się Pra­wu Bo­że­mu, za­pi­sa­ne­mu w ser­cu każ­de­go czło­wie­ka” – pi­sał w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae. Z nie­ustę­pli­wo­ścią gło­sił świa­tu, że god­ność oso­by ludz­kiej mo­że być obro­nio­na wów­czas, kie­dy jest ona uwa­ża­na za nie­na­ru­szal­ną od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Nie­jed­no­krot­nie pod­kre­ślał, że pra­wo do ży­cia jest czę­sto ła­ma­ne i moc­no się te­mu prze­ciw­sta­wiał. W Evan­ge­lium vi­tae pro­sił, aby nie za­bi­ja­no naj­słab­szych i naj­bar­dziej nie­win­nych. Abor­cję na­zy­wał świa­do­mym i bez­po­śred­nim, a więc za­mie­rzo­nym ja­ko cel czy ja­ko śro­dek, za­bój­stwem isto­ty ludz­kiej w po­cząt­ko­wym sta­dium jej ży­cia, obej­mu­ją­cym czas mię­dzy mo­men­tem po­czę­cia a na­ro­dze­niem dziecka.

Tro­ska o dziec­ko by­ła bar­dzo waż­nym dla nie­go te­ma­tem w ca­łym na­ucza­niu. „Tro­ska o dziec­ko (…) jest pierw­szym i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem sto­sun­ku czło­wie­ka do czło­wie­ka” – mó­wił 2 paź­dzier­ni­ka 1979 ro­ku w No­wym Jorku.

Słusz­nie zwra­cał uwa­gę, że ro­dzi­na jest pod­sta­wo­wą ko­mór­ką ży­cia spo­łecz­ne­go, jest pod­sta­wo­wą ludz­ką wspól­no­tą. Od te­go, ja­ka jest ro­dzi­na, za­le­ży na­ród, bo od te­go za­le­ży czło­wiek: „Ży­czę, aże­by­ście by­li moc­ni dzię­ki zdro­wym ro­dzi­nom. Ro­dzi­na Bo­giem sil­na. I ży­czę, aże­by czło­wiek mógł się w peł­ni roz­wi­jać w opar­ciu o nie­ro­ze­rwal­ną więź mał­żon­ków — ro­dzi­ców, w kli­ma­cie ro­dzi­ny, któ­re­go nic nie jest w sta­nie za­stą­pić. I ży­czę, i mo­dlę się o to sta­le, aże­by ro­dzi­na pol­ska da­wa­ła ży­cie, że­by by­ła wier­na świę­te­mu pra­wu ży­cia. Je­śli się na­ru­szy pra­wo czło­wie­ka do ży­cia w tym mo­men­cie, w któ­rym po­czy­na się on ja­ko czło­wiek pod ser­cem mat­ki, go­dzi się po­śred­nio w ca­ły ład mo­ral­ny, któ­ry słu­ży za­bez­pie­cze­niu nie­na­ru­szal­nych dóbr czło­wie­ka. Ży­cie jest pierw­szym wśród tych dóbr. Ko­ściół bro­ni pra­wa do ży­cia nie tyl­ko z uwa­gi na ma­je­stat Stwór­cy, któ­ry jest te­go ży­cia pierw­szym Daw­cą, ale rów­no­cze­śnie ze wzglę­du na pod­sta­wo­we do­bro czło­wie­ka” – mó­wił pod­czas ho­mi­lii Mszy św. w No­wym Tar­gu, 8 czerw­ca 1979 r.

Uchwa­ła o obro­nie do­bre­go imie­nia św. Ja­na Paw­ła II

Po burz­li­wej de­ba­cie w ko­mi­sji kul­tu­ry i środ­ków prze­ka­zu oraz na sa­li ple­nar­nej Sejm przy­jął w uchwa­łę „w spra­wie obro­ny do­bre­go imie­nia św. Ja­na Paw­ła II”. Jej pod­sta­wą by­ły osob­ne pro­jek­ty zgło­szo­ne wcze­śniej przez PiS i Ko­ali­cję Pol­ską. „Ja­ko po­słan­ki i po­sło­wie wy­ra­ża­my wdzięcz­ność wo­bec wszyst­kich oby­wa­te­li, któ­rzy sta­nę­li w obro­nie św. Ja­na Paw­ła II. Zro­bi­li to za­rów­no lu­dzie da­le­cy od Ko­ścio­ła, jak i ci, któ­rzy do nie­go na­le­żą i od lat wal­czą o na­pra­wie­nie błę­dów po­peł­nia­nych po ujaw­nie­niu nad­użyć” – brzmi frag­ment uchwa­ły. Gło­so­wa­nie po­prze­dzi­ła nie­za­po­wia­da­na wcze­śniej emi­sja frag­men­tu fil­mu o wi­zy­cie Ja­na Paw­ła II w Sej­mie RP 11 czerw­ca 1999 r.

Po­znaj praw­dę o świę­tym Papieżu

Por­tal niedziela.pl uru­cho­mił spe­cjal­ny ser­wis pt. „Po­znaj praw­dę o świę­tym Pa­pie­żu”, na któ­rym czy­tel­ni­cy znaj­dą gło­sy na­ukow­ców, hi­sto­ry­ków, lu­dzi zna­ją­cych św. Ja­na Paw­ła II, od­kła­mu­ją­ce fał­szy­wą nar­ra­cję, ja­ka zo­sta­ła roz­la­na w pol­skich me­diach w ostat­nich dniach.

„Chcie­li­śmy, by nasz ser­wis stał się pod­ręcz­nym za­so­bem ar­gu­men­tów do dys­ku­sji oraz do oso­bi­ste­go prze­stu­dio­wa­nia” – pod­kre­śla ks. Ma­riusz Ba­ka­larz, pre­zes Za­rzą­du In­sty­tu­tu NIEDZIELA oraz re­dak­tor na­czel­ny por­ta­lu niedziela.pl.

Dziś przy­szedł czas na spraw­dzian, czy je­ste­śmy wier­ni dzie­dzic­twu, któ­re po­zo­sta­wił nam Jan Pa­weł II, czy wy­ra­ża­my wdzięcz­ność za je­go ży­cie od­da­ne Bo­gu, za pod­trzy­my­wa­nie wia­ry i bu­dze­nie w nas nadziei.

 

JB
Źró­dło: KAI, opoka.org, niedziela.pl, sejm.gov.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj