Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Stanowisko KSLP w sprawie aborcji farmakologicznych

Rączki dziecka w 7 tygodniu od poczęcia. Fot.: A. Zachwieja

Na­tych­mia­sto­we­go po­wstrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści w Pol­sce or­ga­ni­za­cji do­star­cza­ją­cych mat­kom środ­ki słu­żą­ce wy­wo­ła­niu abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nych do­ma­ga się Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich (KSLP).

Le­ka­rze zwra­ca­ją uwa­gę, że dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji Abor­cyj­ny Dre­am Te­am jest nie­le­gal­na, zaś abor­cja jest za­bój­stwem dziec­ka w pre­na­tal­nej fa­zie roz­wo­ju. Sy­gna­ta­riu­sze oświad­cze­nia pod­kre­śla­ją też, że przyj­mo­wa­nie far­ma­ko­lo­gicz­nych środ­ków abor­cyj­nych na­ra­ża ko­bie­tę na po­waż­ne po­wi­kła­nia zdro­wot­ne, w tym krwo­tok, za­ka­że­nie, za­bu­rze­nia hor­mo­nal­ne i emo­cjo­nal­ne, uszko­dze­nie ma­ci­cy a tak­że zgon.

W Pol­sce od wie­lu lat dzia­ła zor­ga­ni­zo­wa­nia gru­pa osób, któ­ra osten­ta­cyj­nie ła­miąc pra­wo za­opa­tru­je mat­ki w środ­ki wy­wo­łu­ją­ce abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną, co spra­wia, że ty­sią­ce dzie­ci jest za­bi­ja­nych, a ty­sią­ce ko­biet tra­ci zdro­wie i płod­ność – czy­ta­my w sta­no­wi­sku KSLP. Za­zna­czo­no też, że roz­pro­wa­dza­nie i re­kla­ma tych środ­ków nie spo­ty­ka się z od­po­wied­nią re­ak­cją or­ga­nów ścigania.

Le­ka­rze przy­po­mi­na­ją, że abor­cja jest za­bój­stwem dziec­ka w pre­na­tal­nej fa­zie roz­wo­ju. Z ko­lei abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na bru­tal­nie za­kłó­ca w or­ga­ni­zmie ma­tek wraż­li­we me­cha­ni­zmy słu­żą­ce ochro­nie fi­zjo­lo­gicz­ne­go sta­nu cią­ży. Wy­wo­łu­je to u ko­biet do­le­gli­wo­ści i przy­czy­nia się do po­wsta­nia po­waż­nych po­wi­kłań: za­ka­żeń, krwo­to­ków, tak­że zgo­nów. Po­wo­du­je w przy­szło­ści za­bu­rze­nia płod­no­ści, prze­wle­kłą de­pre­sję z po­czu­ciem winy.

W sta­no­wi­sku za­zna­czo­no też, że Abor­cyj­ny Dre­am Te­am kłam­li­wie za­pew­nia o bez­pie­czeń­stwie abor­cji wy­ko­ny­wa­nej w do­mu środ­ka­mi za­wie­ra­ją­cych Mi­fe­pri­ston i Mi­so­pro­stol, ukry­wa­jąc fakt, że nie zo­sta­ły one w Pol­sce do­pusz­czo­ne do ob­ro­tu w tym celu.

„Do­ma­ga­my się na­tych­mia­sto­we­go po­wstrzy­ma­nia nie­zgod­nej z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dzia­łal­no­ści w Pol­sce or­ga­ni­za­cji do­star­cza­ją­cych mat­kom w spo­sób ma­so­wy środ­ki słu­żą­ce wy­wo­ła­niu abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nych” – czy­ta­my w sta­no­wi­sku KSLP.

Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich im. Bł. Ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki jest or­ga­ni­za­cją spo­łecz­ną, sku­pia­ją­cą le­ka­rzy i le­ka­rzy sto­ma­to­lo­gów, ak­cep­tu­ją­cych na­ukę Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go, a w szcze­gól­no­ści – o god­no­ści i nie­na­ru­szal­no­ści ży­cia ludz­kie­go od chwi­li po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Pre­ze­sem KSLP jest dr na­uk me­dycz­nych Elż­bie­ta Kortyczko.

STANOWISKO  KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH w spra­wie nie­le­gal­nej dzia­łal­no­ści w Pol­sce or­ga­ni­za­cji spro­wa­dza­ją­cej w spo­sób ma­so­wy pre­pa­ra­ty słu­żą­ce wy­wo­ła­niu abor­cji farmakologicznych.

STANOWISKO KSLP w spra­wie abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nej. 15.02.2023

W Pol­sce od wie­lu lat dzia­ła zor­ga­ni­zo­wa­nia gru­pa osób, któ­ra osten­ta­cyj­nie ła­miąc pra­wo za­opa­tru­je mat­ki w środ­ki wy­wo­łu­ją­ce abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną, co spra­wia, że ty­sią­ce dzie­ci jest za­bi­ja­nych, a ty­sią­ce ko­biet tra­ci zdro­wie i płod­ność. Roz­pro­wa­dza­nie i re­kla­ma tych środ­ków nie spo­ty­ka się z od­po­wied­nią re­ak­cją or­ga­nów ści­ga­nia. Do­pie­ro, kie­dy oj­ciec po­czę­te­go dziec­ka zgło­sił w li­sto­pa­dzie 2021 r. na po­li­cję spra­wę zdo­by­tych przez mat­kę ich dziec­ka pi­gu­łek wcze­sno­po­ron­nych, od ak­ty­wist­ki pro­abor­cyj­nej or­ga­ni­za­cji Dre­am Team[1], roz­po­czął się 9 kwiet­nia 2022 r. jej pro­ces przed Są­dem Okrę­go­wym dla War­sza­wy-Pra­gi. Or­ga­ni­za­cja bez żad­nych prze­szkód do­star­cza mat­kom środ­ki wy­wo­łu­ją­ce abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną umoż­li­wia­jąc im za­bi­cie dziec­ka przed je­go uro­dze­niem, a więc czyn­nie uczest­ni­czy w za­bój­stwach prenatalnych.

 

Ja­ko le­ka­rze przy­po­mi­na­my, że abor­cja jest za­bój­stwem dziec­ka w pre­na­tal­nej fa­zie roz­wo­ju. Abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na bru­tal­nie za­kłó­ca­jąc w or­ga­ni­zmie ma­tek wraż­li­we me­cha­ni­zmy słu­żą­ce ochro­nie fi­zjo­lo­gicz­ne­go sta­nu cią­ży, wy­wo­łu­je u nich do­le­gli­wo­ści, przy­czy­nia się do po­wsta­nia po­waż­nych po­wi­kłań: za­ka­żeń, krwo­to­ków, tak­że zgo­nów. Po­wo­du­je w przy­szło­ści za­bu­rze­nia płod­no­ści, prze­wle­kłą de­pre­sję z po­czu­ciem winy.

W tro­sce o ży­cie dzie­ci, zdro­wie i ży­cie ich ma­tek do­ma­ga­my się re­spek­to­wa­nia ist­nie­ją­ce­go praw­ne­go za­ka­zu po­mo­cy w prze­pro­wa­dza­niu abor­cji, w tym za­blo­ko­wa­nia moż­li­wo­ści re­kla­my w me­diach. Oso­by z or­ga­ni­za­cji pro­abor­cyj­nych sa­me przy­zna­ją się do na­ru­sza­nia prawa.[5]

Abor­cyj­ny Dre­am Te­am kłam­li­wie za­pew­nia o bez­pie­czeń­stwie abor­cji wy­ko­ny­wa­nej w do­mu środ­ka­mi za­wie­ra­ją­cych Mi­fe­pri­ston i Mi­so­pro­stol, ukry­wa­jąc fakt, że nie zo­sta­ły one w Pol­sce do­pusz­czo­ne do ob­ro­tu w tym ce­lu. Szko­dli­wość pro­po­no­wa­nych sub­stan­cji jest opi­sa­na w do­łą­czo­nych do każ­de­go opa­ko­wa­nia ulotkach[6]’[7] :

…Pa­cjent­ka win­na być po­in­for­mo­wa­na o wy­stę­po­wa­niu dłu­go­trwa­łe­go krwa­wie­nia z po­chwy (śred­nio przez 12 dni lub dłu­żej od za­ży­cia Mi­fe­gy­ne), któ­re mo­że cha­rak­te­ry­zo­wać się znacz­nym stop­niem na­si­le­nia. Do krwa­wie­nia do­cho­dzi w nie­mal wszyst­kich przy­pad­kach, ale nie sta­no­wi ono do­wo­du na cał­ko­wi­te wy­da­le­nie pło­du.  Przy sto­so­wa­niu środ­ka Mi­so­pro­stol wy­stę­pu­je bie­gun­ka, wy­syp­ka, za­wro­ty gło­wy po­cho­dze­nia ośrod­ko­we­go, bó­le gło­wy i brzu­cha, za­par­cia, nie­straw­ność, wzdę­cia, nud­no­ści, wy­mio­ty, za­bu­rze­nia men­stru­acyj­ne, skur­cze ma­ci­cy, go­rącz­ka. sen­ność, drże­nie, drgaw­ki, dusz­ność, go­rącz­ka, ko­ła­ta­nie ser­ca, hi­po­to­nia, bradykardia.”

„Po­wo­ła­niem le­ka­rza jest ochro­na ży­cia i zdro­wia ludzkiego.”[8]

Do­ma­ga­my się na­tych­mia­sto­we­go po­wstrzy­ma­nia nie­zgod­nej z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dzia­łal­no­ści w Pol­sce or­ga­ni­za­cji do­star­cza­ją­cych mat­kom w spo­sób ma­so­wy środ­ki słu­żą­ce wy­wo­ła­niu abor­cji farmakologicznych.

War­sza­wa 15 lu­ty 2023

W imie­niu Za­rzą­du Głów­ne­go Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Le­ka­rzy Pol­skich oraz członków:

Dr n.med. Elż­bie­ta Kor­tycz­ko, Pre­zes KSLP, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i neonatologii

Dr hab. n. med. Bog­dan Cha­zan, wi­ce-pre­zes KSLP, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i położnictwa

Dr hab. n. med. Je­rzy Jur­kie­wicz, Przew. Są­du Ko­le­żeń­skie­go KSLP, spe­cja­li­sta neurochirurgii

Dr hab. n. med. Ali­na Mi­dro, Pre­zes Odd. Pod­la­skie­go KSLP, spe­cja­li­sta ge­ne­ty­ki klinicznej

Dr Gra­ży­na Ry­bak Pre­zes Od­dzia­łu Ma­zo­wiec­kie­go KSLP, spe­cja­li­sta pediatrii

Dr Ja­dwi­ga Ka­za­na, Pre­zes Odd. „Zie­mi Ra­dom­skiej” KSLP, spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki stomatologicznej

Dr. n. med. Hen­ryk Mi­dro, spe­cja­li­sta psychiatrii,

Dr n.med. Ali­cja Mosz­czyń­ska Ko­wal­ska, spe­cja­li­sta cho­rób oczu

Dr n.med. Mał­go­rza­ta Kę­piń­ska, spe­cja­li­sta pe­dia­trii i neonatologii

Dr n.med. Iwo­na Lesz­czyń­ska, spe­cja­li­sta otolaryngologii

Dr n. med. Ewa Pie­sie­wicz-Grzon­kow­ska, le­karz pe­dia­tra, spe­cja­li­sta psychiatrii

Dr n. med. An­na Kor­nas-Du­bej­ko, spe­cja­li­sta pediatrii

Dr. n. med. Ja­nusz Du­bej­ko, spe­cja­li­sta kardiolog.

Dr n.med. Sta­ni­sław Ni­tek, spe­cja­li­sta otolaryngologii

Dr Ka­ta­rzy­na Tyl­ża­now­ska-Ni­tek, spe­cja­li­sta pulmonologii

Dr An­na Grę­ziak, spe­cja­li­sta anestezjologii

Dr Ma­ria Ko­ze­ra, spe­cja­li­sta chi­rur­gii dziecięcej

Dr Krzysz­tof Cha­bros, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych, hi­per­ten­sjo­lo­gii i diabetologii

Dr Igna­cy Ja­rzy­ło, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych

Dr Iza­be­la Pa­kul­ska, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych

Dr Ma­rze­na Grzy­bow­ska, spe­cja­li­sta neurolog

Dr Ma­rzen­na Ko­szań­ska, spe­cja­li­sta pediatrii

Dr Ka­ta­rzy­na An­dree-Ła­piń­ska spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny rodzinnej

Dr Bar­ba­ra An­to­niak, spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i położnictwa

Dr Gra­ży­na Zo­fia Ro­jek, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i reumatologii

Dr Ma­ria Ja­ku­biak, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny rodzinnej

Dr An­na Szo­pa Ty­szec­ka, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i pulmonologii

Dr An­drzej Nie­mir­ski, spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny rodzinnej

Dr Mag­da­le­na Wi­to­wicz, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i on­ko­lo­gii klinicznej

Dr An­na Mich­now­ska, lekarz

Dr Bar­ba­ra Re­iter-Paw­łow­ska, spe­cja­li­sta pediatrii.

Dr Ja­nusz Kor­fel, spe­cja­li­sta cho­rób we­wnętrz­nych i endokrynologii

Dr Bar­ba­ra Biń­czak, spe­cja­li­sta stomatologii

Dr Ta­de­usz Besz­ta Bo­row­ski, spe­cja­li­sta psychiatrii

Dr Gra­ży­na Ko­zak, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych

Dr Bo­gu­mi­ła Sa­wic­ka, spe­cja­li­sta psychiatrii

Dr Ja­nusz Ja­ku­bow­ski, spe­cja­li­sta anestezjologii,

a tak­że in­ni lekarze :

  1. prof. zw. To­masz Kar­ski spe­cja­li­sta or­to­pe­dii, re­ha­bi­li­ta­cji i fizjoterapii
  2. dr n. med. Bar­ba­ra Koł­łą­taj spec. pe­dia­trii, ne­fro­lo­gii i epidemiologii
  3. dr n. med. Ce­za­ry Jur­ko spec. chi­rur­gii klat­ki pier­sio­wej i kardiochirurgii
  4. dr n. med. An­na Dud­kow­ska-Ko­no­pa spec. neurologii
  5. dr n. med. An­na Kor­nas-Du­bej­ko spec. pediatrii
  6. dr Ja­dwi­ga Fol­tań­ska-Jur­ko spec. anestezjologii
  7. dr An­na Prze­ga­liń­ska spec. neo­na­to­lo­gii i pediatrii

 

List wy­sła­no do: Mi­ni­ster­stwa Zdro­wia, Pro­ku­ra­tu­ry, Pra­sy i in­nych mediów

[1] https://pro-life.pl/proces-karny-jednej-z-zalozycielek-aborcyjnego-dream-teamu/

[2] Art. 152. – Ko­deks kar­ny, Prze­rwa­nie cią­ży za zgo­dą ko­bie­ty, Dz.U.2022.0.1138 tj. – Usta­wa z dnia 6 czerw­ca 1997 r.

  1. Kto za zgo­dą ko­bie­ty prze­ry­wa jej cią­żę z na­ru­sze­niem prze­pi­sów usta­wy, pod­le­ga ka­rze po­zba­wie­nia wol­no­ści do lat 3.
  2. Tej sa­mej ka­rze pod­le­ga, kto udzie­la ko­bie­cie cię­żar­nej po­mo­cy w prze­rwa­niu cią­ży z na­ru­sze­niem prze­pi­sów usta­wy lub ją do te­go na­kła­nia. § 3. Kto do­pusz­cza się czy­nu okre­ślo­ne­go w § 1 lub 2, gdy dziec­ko po­czę­te osią­gnę­ło zdol­ność do sa­mo­dziel­ne­go ży­cia po­za or­ga­ni­zmem ko­bie­ty cię­żar­nej, pod­le­ga ka­rze po­zba­wie­nia wol­no­ści od 6 mie­się­cy do lat 8.

[3] Art. 124. Pra­wo far­ma­ceu­tycz­ne: „Kto wpro­wa­dza do ob­ro­tu lub prze­cho­wu­je w ce­lu wpro­wa­dze­nia do ob­ro­tu pro­dukt lecz­ni­czy, nie po­sia­da­jąc po­zwo­le­nia na do­pusz­cze­nie do ob­ro­tu, pod­le­ga grzyw­nie, ka­rze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści al­bo po­zba­wie­nia wol­no­ści do lat 2.” Stan praw­ny ak­tu­al­ny na dzień: 04.02.2023, Dz.U.2022.0.2301 tj. – Usta­wa z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. – Wpro­wa­dza­nie do ob­ro­tu lub prze­cho­wy­wa­nie w ce­lu wpro­wa­dze­nia do ob­ro­tu pro­duk­tu lecz­ni­cze­go bez zezwolenia)

[4] Or­ga­ni­za­cja Or­do Iu­ris, opra­co­wa­ła i prze­ka­za­ła Pro­ku­ra­tu­rze Kra­jo­wej po­rad­nik do­ty­czą­cy ści­ga­nia nie­le­gal­nej dys­try­bu­cji pi­gu­łek abor­cyj­nych, po­da­je, że sprze­daż ta­kich pi­gu­łek jest „po­moc­nic­twem w abor­cji”, za­ka­za­nym przez art. 152 Ko­dek­su Kar­ne­go, a roz­po­wszech­nia­nie w In­ter­ne­cie in­for­ma­cji za­chę­ca­ją­cych do za­ku­pu ta­ble­tek to na­ru­sze­nie art. 129 Usta­wy „Pra­wo Far­ma­ceu­tycz­ne”. Po­rad­nik za­wie­ra treść za­wia­do­mie­nia o moż­li­wo­ści po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa przez ad­mi­ni­stra­to­rów stron in­ter­ne­to­wych, za któ­rych po­śred­nic­twem abor­cyj­ni ak­ty­wi­ści roz­pro­wa­dza­ją ta­blet­ki po­ron­ne i or­ga­ni­zu­ją wy­jaz­dy ko­biet w cią­ży do za­gra­nicz­nych kli­nik abor­cyj­nych. (https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/stop-pigulkom-smierci-poradnik-dla-prokuratorow-w-sprawie-scigania-aborcj)

[5] https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/wywiad-w-gazetapl-z-natalia-broniarczyk-czy-tym-razem-prokuratura-dopelni-obowiazku‑i, https://aborcyjnydreamteam.pl/europarlament-justyna-wydrzynska/

[6] https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2007/2007061427908/anx_27908_pl.pdf

[7] https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=562

[8] Ko­deks Ety­ki Le­kar­skiej, KEL, Art.2.1.

 

Źró­dło: KAI, kslpmazowsze.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj