Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Marsz dla życia w Waszyngtonie

Marsz dla życia w Waszyngtonie 2023. Fot.: twitter.com/March_for_Life

Po­nad 100 tys. lu­dzi prze­ma­sze­ro­wa­ło uli­ca­mi Wa­szyng­to­nu w obro­nie ży­cia. W tym ro­ku świę­to­wa­li za­ne­go­wa­nie pra­wa do abor­cji przez Sąd Naj­wyż­szy. Pa­pież za po­śred­nic­twem se­kre­ta­ria­tu sta­nu prze­ka­zał wy­ra­zy głę­bo­kiej wdzięcz­no­ści za wier­ne pu­blicz­ne świadectwo.

Marsz w obro­nie ży­cia po raz pierw­szy ze­brał się w rok po orze­cze­niu Są­du Naj­wyż­sze­go w 1973 r. w tzw. spra­wie Roe ver­sus Wa­de, w któ­rym uzna­no pra­wo do abor­cji. W tym ro­ku mi­ja pół wie­ku od te­go wy­da­rze­nia. Obroń­cy ży­cia mo­gą od­czuć, że ich wie­lo­let­nie wy­sił­ki przy­no­szą owo­ce, po­nie­waż w czerw­cu Sąd Naj­wyż­szy uznał, że kon­sty­tu­cja nie gwa­ran­tu­je jed­nak pra­wa do abor­cji. Tym sa­mym kwe­stia ta zo­sta­ła prze­ka­za­na na po­ziom le­gi­sla­cji stanowej.

Bp Mi­cha­el Bur­bid­ge, od­po­wie­dzial­ny w epi­sko­pa­cie USA za obro­nę ży­cia, za­zna­cza jed­nak, że jest to do­pie­ro po­czą­tek pra­cy na rzecz usza­no­wa­nia praw nie­na­ro­dzo­nych. Wy­ra­ża tak­że du­żą wdzięcz­ność i po­dziw dla ty­się­cy lu­dzi z ca­łych Sta­nów, któ­rzy zgro­ma­dzi­li się naj­pierw na ca­ło­noc­nym czu­wa­niu mo­dli­tew­nym, a na­stęp­nie na mar­szu. W ten spo­sób da­li praw­dzi­wie ewan­ge­licz­ne świadectwo.

„My­ślę, że te­raz na­stę­pu­je no­wa sy­tu­acja w ru­chu na rzecz obro­ny ży­cia. Zna­my praw­dę, za­wsze ży­li­śmy w zgo­dzie z praw­dą: ży­cie jest świę­te od po­czę­cia na każ­dym eta­pie aż po na­tu­ral­ną śmierć i na­le­ży je chro­nić. Te­raz jed­nak, zna­jąc praw­dę, sta­je­my w no­wej sy­tu­acji i po­win­ni­śmy roz­wa­żyć, ja­kie są moż­li­wo­ści, ja­kie dro­gi po­win­ny być ob­ra­ne, do ja­kich stra­te­gii się od­wo­łać. I cho­dzi o ty, by przede wszyst­kim nie tyl­ko zmie­niać pra­wo, ale pro­wa­dzić do prze­mia­ny umy­słów i serc. Waż­ne jest, aby pa­mię­tać, że pod­czas gdy bi­sku­pi ma­ją spe­cjal­ną ro­lę do ode­gra­nia w obro­nie ży­cie, to jed­nak na­de wszyst­ko każ­dy idą­cy za Chry­stu­sem otrzy­mał od­po­wie­dzial­ność. Na­zy­wa się ona Ewan­ge­lią ży­cia. To ozna­cza, że świę­tu­je­my z po­wo­du ży­cia i chro­ni­my je. Szcze­gól­nie te­raz – gdy abor­cja jest wciąż le­gal­na i agre­syw­ne usta­wy są uchwa­la­ne każ­de­go dnia – mu­si­my bro­nić ży­cia“ po­wie­dział bp Burbidge.

Ce­lem mar­szu by­ło wpro­wa­dze­nie praw­nej ochro­ny ży­cia we wszyst­kich sta­nach Ame­ry­ki. Obec­nie w Ari­zo­nie, Tek­sa­sie, na Flo­ry­dzie, w Ar­kan­sas, Ala­ba­mie, Ohio i Mis­so­uri obo­wią­zu­ją prze­pi­sy, któ­re chro­nią ży­cie nie­na­ro­dzo­nych od mo­men­tu bi­cia ser­ca. Jest to jed­no z naj­więk­szych wy­da­rzeń pro-li­fe w ca­łej Ame­ry­ce. Tłu­my Ame­ry­ka­nów zgro­ma­dzi­li się, aby po­wie­dzieć gło­śne: „Tak!” dla życia.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj