Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Hiszpania: wzrasta liczba „zabiegów” przerywania ciąży

Flaga Hiszpanii. Fot.: pixabay.com

Wi­docz­na wraz z po­ja­wie­niem się pan­de­mii Co­vid-19 ten­den­cja do spad­ku licz­by abor­cji w Hisz­pa­nii od­wró­ci­ła się, wy­ni­ka ze sta­ty­styk tam­tej­sze­go mi­ni­ster­stwa zdro­wia. Po­mi­mo ogrom­ne­go ry­zy­ka abor­cji, wie­le ko­biet de­cy­du­je się za­bić dziecko.

Ogło­szo­ny ra­port wska­zu­je, że mię­dzy ro­kiem 2019, czy­li ostat­nim przed pan­de­mią, a 2020 licz­ba abor­cji w tym kra­ju spa­dła z 99,1 tys. do 88,2 tys. Ze sta­ty­styk wy­ni­ka jed­nak, że w 2021 licz­ba do­ko­ny­wa­nych „za­bie­gów” znów się zwięk­szy­ła i prze­kro­czy­ła 90,1 tys.

Wzrost na­stą­pił tak­że w licz­bie abor­cji przy­pa­da­ją­cych na 1000 miesz­ka­nek te­go kra­ju w wie­ku płod­nym. O ile w 2020 r. wskaź­nik ten wy­no­sił 10,3, to w 2021 się­gnął już 10,7. O trzy zwięk­szy­ła się też licz­ba pla­có­wek me­dycz­nych do­ko­nu­ją­cych w Hisz­pa­nii za­bie­gów prze­ry­wa­nia cią­ży – pod ko­niec 2021 r. by­ło ich w su­mie 210.

Abor­cja pod pew­ny­mi wa­run­ka­mi sta­ła się le­gal­na w Hisz­pa­nii w 1985 r. Z bie­giem cza­su prze­pi­sy te za­czę­to ła­go­dzić i obec­nie jest ona do­pusz­czal­na do 14. ty­go­dnia ciąży.

W ostat­niej de­ka­dzie naj­wię­cej abor­cji w Hisz­pa­nii prze­pro­wa­dzo­no w 2012 r. – 112,4 tys.

W Hisz­pa­ni obo­wią­zu­je usta­wa z 2010 ro­ku, któ­ra le­ga­li­zu­je do­bro­wol­ne prze­rwa­nie cią­ży w pierw­szych jej 14 ty­go­dniach. Ze­zwa­la tak­że na abor­cję w cią­gu pierw­szych 22 ty­go­dni cią­ży, je­śli stwier­dzo­no cięż­kie za­bu­rze­nia w roz­wo­ju dziec­ka bądź je­śli cią­ża za­gra­ża zdro­wiu lub ży­ciu mat­ki. Kil­ka lat póź­niej pra­wi­co­wy rząd pre­mie­ra Ra­joya do­ko­nał nie­wiel­kie­go zre­for­mo­wa­nia usta­wy abor­cyj­nej, a mia­no­wi­cie na­sto­lat­ki w wie­ku 16–18 mu­szą po­in­for­mo­wać ro­dzi­ców o aborcji.

Są to nie­po­ko­ją­ce da­ne z któ­rych wy­ni­ka, że licz­ba abor­to­wa­nych dzie­ci ro­śnie. Po­mi­mo ogrom­ne­go ry­zy­ka, ja­kie nie­sie za so­bą abor­cja, wie­le ko­biet na­dal de­cy­du­je się na za­bi­cie swo­je­go dziec­ka. Abor­cja w spo­sób gwał­tow­ny nisz­czy ży­cie nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, ale tak­że pro­wa­dzi do po­waż­nych za­kłó­ceń zdro­wia fi­zycz­ne­go matki.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj