Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Brazylia: liberalizacja prawa aborcyjnego

Donald Tusk i Luiz Inácio Lula da Silva. Fot.: wikipedia.org

W Bra­zy­lii no­wy rząd pre­zy­den­ta Lu­li za­po­wia­da li­be­ra­li­za­cję abor­cji, a kon­kret­nie re­zy­gna­cję z obo­wią­zu­ją­ce­go obec­nie sta­tu­tu ży­cia po­czę­te­go, któ­ry chro­ni nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci. Nie­ste­ty dla ad­mi­ni­stra­cji no­we­go pre­zy­den­ta abor­cja jest kwe­stią zdro­wia publicznego.

Mi­ni­ster do spraw ko­biet stwier­dzi­ła, że dla ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta abor­cja to kwe­stia „zdro­wia pu­blicz­ne­go”, co spo­tka­ło się ze zde­cy­do­wa­nym sprze­ci­wem hie­rar­chii kościelnej.

W związ­ku z pu­blicz­ną pro­wo­ka­cją spo­łe­czeń­stwa bę­dą­ce­go w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści za ochro­ną po­czę­te­go ży­cia wy­po­wie­dział się w tej kwe­stii bp Ri­car­do Ho­epers prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji epi­sko­pa­tu ds. ży­cia i ro­dzi­ny. We­dług wspo­mnia­ne­go hie­rar­chy pro­jekt praw­ny (478/2007) zna­ny ja­ko „Sta­tut ży­cia po­czę­te­go za­pew­nia peł­ną ochro­nę ży­cia i uzna­je od po­czę­cia god­ność, na­tu­rę ludz­ką i oso­bo­wość praw­ną po­czę­te­go dziec­ka, przy­zna­jąc mu peł­ną ochro­nę prawną”.

Po­nad­to bp Ri­car­do Ho­epers stwier­dził, że „Sta­tut po­czę­te­go dziec­ka jest spra­wie­dli­wy, bo jest zdo­by­czą praw czło­wie­ka na po­cząt­ku ży­cia – po­zwa­la oca­lić ży­cie oboj­ga, mat­ki i dziecka”.

Do obro­ny po­czę­te­go ży­cia włą­czy­ło się pre­zy­dium epi­sko­pa­tu, któ­re skie­ro­wa­ło 18 stycz­nia ofi­cjal­ną no­tę „Ży­cie na pierw­szym miejscu”.

„Kra­jo­wa Kon­fe­ren­cja Bi­sku­pów Bra­zy­lii (CNBB) nie zga­dza się i wy­ra­ża dez­apro­ba­tę dla wszel­kich ini­cja­tyw sy­gna­li­zu­ją­cych moż­li­wość uela­stycz­nie­nia abor­cji” – czy­ta­my we wstęp­nym zda­niu wspo­mnia­nej no­ty. Po­nad­to bi­sku­pi przy­po­mnie­li, że „obro­na nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka sta­ła się kom­pro­mi­sem przy­ję­tym w trak­cie kam­pa­nii wyborczej”.

„Trze­ba pa­mię­tać, że każ­dy za­mach na ży­cie jest tak­że agre­sją na de­mo­kra­tycz­ne rzą­dy pra­wa i pro­wa­dzi do za­ma­chów na god­ność i do­bro spo­łecz­ne. Nie dla abor­cji! Bądź­my zjed­no­cze­ni w pro­mo­wa­niu god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka” – pi­szą w koń­co­wej czę­ści ofi­cjal­nej no­ty bi­sku­pi z pre­zy­dium tu­tej­sze­go episkopatu.

Abor­cja jest w Bra­zy­lii do­pusz­czal­na w trzech przy­pad­kach gdy cią­ża jest wy­ni­kiem gwał­tu, wska­zu­je na za­gro­że­nie ży­cia mat­ki lub gdy u dziec­ka zdia­gno­zo­wa­no bez­mó­zgo­wie – wa­dę roz­wo­jo­wą mó­zgu w cza­sie cią­ży. We­dług son­da­żów prze­pro­wa­dzo­nych w 2022 ro­ku, za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci po­pie­ra w Bra­zy­lii je­dy­nie oko­ło 17 pro­cent wyborców.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj