Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

44 mln aborcji w 2022 r. – aborcja pierwszą przyczyną zgonów

Pigułki. Fot.: pl.123rf.com

W ubie­głym ro­ku prze­pro­wa­dzo­no na świe­cie 44 mi­lio­ny abor­cji. W kon­se­kwen­cji abor­cja jest pierw­szą przy­czy­ną śmier­ci w ska­li glo­bal­nej. Da­ne te po­dał bio­etycz­ny por­tal in­for­ma­cyj­ny Gènétique.org, na­le­żą­cy do Fun­da­cji Jérôme’a Lejeune’a.

W ubie­głym ro­ku licz­ba abor­cji wzro­sła o 1,4 mln. W ro­ku 2021 by­ło ich 42,6 mln. Prze­ry­wa­nie cią­ży jest przy­czy­ną 40 proc. zgo­nów. Dla po­rów­na­nia cho­ro­by no­wo­two­ro­we spo­wo­do­wa­ły w ubie­głym ro­ku 9,6 mln zgo­nów, a AIDS 2 mln.

Na­le­ży przy­po­mnieć, że Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia, w ubie­głym ro­ku rocz­ną licz­bę abor­cji sza­co­wa­ła na ok. 73 mln.

Fun­da­cja Lejeune’a do­cho­dzi do tych wnio­sków na pod­sta­wie da­nych z por­ta­lu Worl­do­me­ter, któ­ry ze­sta­wia w cza­sie rze­czy­wi­stym glo­bal­ne sta­ty­sty­ki do­ty­czą­ce zdro­wia, po­pu­la­cji czy za­so­bów. Da­ne te są zbie­ra­ne od rzą­dów i in­nych or­ga­ni­za­cji, a na­stęp­nie su­mo­wa­ne na tym portalu.

Pod­su­mo­wu­jąc mi­nio­ny rok, Gènétique.org przy­po­mi­na, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Sąd Naj­wyż­szy uchy­lił „pra­wo do abor­cji”, na­to­miast prze­ry­wa­nie cią­ży zo­sta­ło za­le­ga­li­zo­wa­ne w San Ma­ri­no oraz w nie­któ­rych sta­nach Mek­sy­ku. W Ko­lum­bii abor­cję roz­sze­rzo­no do 24. ty­go­dnia cią­ży, w Ho­lan­dii znie­sio­no wy­móg 5 dni do na­my­słu, a na Li­twie za­le­ga­li­zo­wa­no abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną do 9. ty­go­dnia cią­ży. Na Mal­cie trwa de­ba­ta nad le­ga­li­za­cją abor­cji, na­to­miast we Fran­cji czy­nio­ne są sta­ra­nia, by uznać ją za pra­wo konstytucyjne.

W 2022 ro­ku licz­ba zgo­nów ze wszyst­kich in­nych przy­czyn niż abor­cja wy­nio­sła 67,1 mln. Sza­cun­ki abor­cji ra­por­to­wa­ne są osob­no ja­ko usłu­ga me­dycz­na, gdyż dziec­ko nie­na­ro­dzo­ne po­zba­wio­ne jest praw czło­wie­ka. Po zsu­mo­wa­niu 67,1 mln wszyst­kich zgo­nów i 44 mi­lio­ny dzie­ci za­bi­tych na sku­tek abor­cji, otrzy­mu­je­my licz­bę ok. 111 mi­lio­nów śmier­ci ze wszyst­kich przy­czyn łącz­nie. To sta­no­wi sta­no­wi­ły pra­wie 40% wszyst­kich zgo­nów na ca­łym świecie!

Na­le­ży za­zna­czyć, że wcze­sne abor­cje na sku­tek dzia­ła­nia środ­ków wcze­sno­po­ron­nych nie są w tej licz­bie uwzględ­nia­ne. W po­rów­na­niu z in­ny­mi przy­czy­na­mi zgo­nów, abor­cja jest nie­ste­ty na­dal naj­częst­szą przy­czy­ną śmier­ci. To głów­ny czyn­nik de­po­pu­la­cji na świecie.

 

JB
Źró­dło: Li­fe News, KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj