fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Włochy liberalizują pigułkę aborcyjną RU- 486

Włoski minister zdrowia zapo­wie­dział libe­ra­li­zację pigułki abor­cyjnej RU-486. Wpro­wa­dzone zasady będą znosić obo­wiązek hospi­ta­li­zacji kobiety i wydłużą o dwa tygodnie moż­liwość doko­nania aborcji farmakologicznej.

Wiadomości

W polskich szpitalach przeprowadzono 1110 aborcji

Mini­sterstwo Zdrowia podało, że w minionym roku w szpi­talach prze­pro­wa­dzono 1110 aborcji. W więk­szości dzieci zostały pozba­wione życia z powodu upo­śle­dzenia lub choroby.

Wiadomości

Pogrzeb Dzieci martwo urodzonych

W środę, 19 sierpnia 2020 r., o godz. 9.00 na cmen­tarzu Bato­wickim przy ul. Powstańców 48 w Kra­kowie odbędzie się pogrzeb Dzieci martwo uro­dzonych w Szpitalu im. Gabriela Naru­to­wicza w latach 2019–2020. Nabo­żeństwo pogrzebowe poprzedzi Msza św. w bazylice św. Flo­riana w Kra­kowie o godz. 8.00. Zapra­szamy do uczestnictwa!

Wiadomości

Francja legalizuje późną aborcję

Fran­cuskie Zgro­ma­dzenie Narodowe pod osłoną nocy prze­gło­sowało poprawki do ustawy bio­etycznej, lega­li­zujące zabi­janie dzieci do 9 mie­siąca życia w łonie matki.

Wiadomości

Miała żyć sekundy. Żyje 60 lat

Lekarze prze­wi­dywali, że będzie żyła kil­ka­dziesiąt sekund z uwagi na roz­szczep krę­go­słupa, z którym się uro­dziła. Pio­nierska ope­racja ura­towała jej życie. Obecnie jest szczę­śliwa i wdzięczna lekarzom za to, czego dokonali.

Wiadomości

Holandia: eutanazja dla spełnionych

Holendrzy chcą roz­szerzyć moż­liwość korzy­stania z euta­nazji. Prawo śmierci na życzenie miałoby obo­wią­zywać wszystkich powyżej 75 roku życia bez względu na stan zdrowia.

Wiadomości

Film pokazujący operację na dziecku w łonie matki

Lekarze w Waty­kańskim Szpitalu Dzie­cięcym Bambino Gesù prze­pro­wa­dzili rzadką ope­rację na 28-tygo­dniowym nie­na­ro­dzonym dziecku, który borykał się z poważną chorobą prze­pu­kliny przeponowej. 

Wiadomości

Modelka z zespołem Downa

Ellie Gold­stein, modelka i twarz kam­panii marki Gucci, udo­wadnia, że osoby z zespołem Downa są peł­no­prawnymi członkami społeczeństwa.

Wiadomości

Zmiana w Prawie oświatowym

Pre­zydent Andrzej Duda złożył projekt zmiany Prawa oświa­towego. Dzia­łalność wszelkich orga­ni­zacji i sto­wa­rzyszeń na terenie szkół będzie wymagać zgody rodziców.

Wiadomości

Argentyna: rośnie liczba aborcji

Mini­sterstwo zdrowia Argentyny opu­bli­kowało kon­tro­wer­syjny dokument, który poszerza i ułatwia doko­nanie aborcji zarówno w pla­cówkach pań­stwowych, jak i pry­watnych. Tam­tejsza Kon­fe­rencja Epi­skopatu wyraziła