Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Postępy w neonatologii i granice medycyny

Czym jest wcze­śniac­two i ja­ka jest je­go ska­la? Ja­kie są po­stę­py w neo­na­to­lo­gii i gdzie jest gra­ni­ca prze­ży­wal­no­ści naj­bar­dziej nie­doj­rza­łych no­wo­rod­ków uro­dzo­nych przed­wcze­śnie? Na te i in­ne py­ta­nia z krę­gu bio­ety­ki po­cząt­ku ży­cia od­po­wie pe­dia­tra i neo­na­to­log dr n. med. An­drzej Gru­dzień w cza­sie ko­lej­ne­go wy­kła­du z cy­klu Bio­ethics Lab or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­ter­dy­scy­pli­nar­ną Aka­de­mię Bioetyki.

Wiadomości

Wielka Brytania: czy lekarzowi wolno ratować życie?

W Wiel­kiej Bry­ta­nii trwa­ją przy­go­to­wa­nia do pro­ce­su, któ­re­go ce­lem jest obro­na praw le­ka­rzy do ra­to­wa­nia ludz­kie­go ży­cia. Cho­dzi o pod­wa­że­nie za­ka­zu po­mo­cy ko­bie­tom, któ­re bę­dąc w trak­cie pro­ce­du­ry far­ma­ko­lo­gicz­nej abor­cji, chcą się z niej wy­co­fać i wstrzy­mać pro­ces za­bój­stwa dziecka.

Wiadomości

USA: sąd odrzucił pozew 12 stanów przeciwko polityce proaborcyjnej

12 sta­nów sprze­ci­wi­ło się usta­wie bu­dże­to­wej, któ­ra umoż­li­wia fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków fe­de­ral­nych kli­nik abor­cyj­nych Plan­ned Pa­ren­tho­od. Po­zew zo­stał zło­żo­ny wo­bec ad­mi­ni­stra­cji Joe Bi­de­na, jed­nak sprze­ciw ten zo­stał od­rzu­co­ny przez Sąd Ape­la­cyj­ny w Cincinnati.

Wiadomości

Światowy Dzień Chorego

11 lu­te­go ob­cho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Trzy­dzie­ści lat te­mu usta­no­wił go św. Jan Pa­weł II. Wy­zna­czył je­go da­tę we wspo­mnie­nie Mat­ki Bo­żej z Lo­ur­des. Pierw­szy ten dzień ob­cho­dzo­no wła­śnie w tym sank­tu­arium ma­ryj­nym we Francji.

Wiadomości

COMECE: nie istnieje prawo do aborcji

Z praw­ne­go punk­tu wi­dze­nia, nie ist­nie­je żad­ne pra­wo do abor­cji – pod­kre­śla­ją wła­dze Ko­mi­sji Epi­sko­pa­tów Wspól­no­ty Eu­ro­pej­skiej (COMECE). W opu­bli­ko­wa­nym 8 lu­te­go oświad­cze­niu od­nio­sły się one do za­pro­po­no­wa­ne­go przez pre­zy­den­ta Fran­cji Em­ma­nu­ela Ma­cro­na wpi­sa­nia „pra­wa do abor­cji” do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych Unii Europejskiej.

Wiadomości

USA: sąd przywrócił ustawę antyaborcyjną

Sąd fe­de­ral­ny w Ten­nes­see przy­wró­cił tym­cza­so­wo za­kaz wy­ko­ny­wa­nia abor­cji z po­wo­du ra­sy lub płci dziec­ka oraz pre­na­tal­nej dia­gno­zy ze­spo­łu Do­wna. Usta­wa by­ła wcze­śniej wie­lo­krot­nie kwe­stio­no­wa­na z praw­ne­go punk­tu wi­dze­nia przez jej prze­ciw­ni­ków. O przy­wró­ce­nie pra­wa wnio­sko­wał sta­no­wy pro­ku­ra­tor generalny.

Wiadomości

Ginekolodzy o śmierci p. Agnieszki i jej dzieci

W szpi­ta­lu w Czę­sto­cho­wie zmar­ła 37-let­nia pa­ni Agniesz­ka i jej dwo­je nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Tra­ge­dię tę zno­wu pró­bo­wa­no wy­ko­rzy­stać by ob­cią­żyć wi­ną pol­skie pra­wo chro­nią­ce ży­cie. Jed­nak co cie­ka­we, gdy opa­dły emo­cje, po­ja­wi­ły się gło­sy roz­sąd­ku ze stro­ny gi­ne­ko­lo­gów po­pie­ra­ją­cych czar­ne protesty.

Wiadomości

Kolejna manipulacja śmiercią ciężarnej kobiety

Zmar­ła 37-let­nia Agniesz­ka T. z Czę­sto­cho­wy i jej dwo­je nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Nie­ste­ty zno­wu ma­my do czy­nie­nia z pró­bą ob­cią­że­nia wi­ną za tę tra­ge­dię pol­skie­go pra­wa chro­nią­ce­go życie.

Wiadomości

Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin

Wy­dział Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin we współ­pra­cy z UPJP2 otwo­rzył po­dy­plo­mo­we stu­dia z dusz­pa­ster­stwa ro­dzin. Stu­dia umoż­li­wia­ją zdo­by­cie in­ter­dy­scy­pli­nar­nej wie­dzy o mał­żeń­stwie i ro­dzi­nie nie­zbęd­nej w pra­cy dusz­pa­ster­skiej po­dej­mo­wa­nej we współ­cze­snych uwarunkowaniach.

Wiadomości

Zmiany w programie „Za życiem”

Rząd wpro­wa­dza zmia­ny w pro­gra­mie „Za ży­ciem”. No­we ele­men­ty ma­ją po­lep­szyć ży­cie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Klu­czem do suk­ce­su ma być do­rad­ca ro­dzin­ny w każ­dym po­wie­cie, lep­sze przy­go­to­wa­nie do wej­ścia na ry­nek pra­cy, ła­twiej­szy do­stęp do po­mo­cy praw­nej oraz… infolinia.

Wiadomości

Londyn: Prawo Charliego potwierdzi wartość życia

W Wiel­kiej Bry­ta­nii cięż­ko cho­re dzie­ci, któ­re nie ro­ku­ją na­dziei na wy­le­cze­nie, ska­zy­wa­ne są na odłą­cze­nie od re­spi­ra­to­ra. Par­la­men­ta­rzy­ści chcą zmie­nić bez­dusz­ne bry­tyj­skie pra­wo, któ­re za­ka­zu­je te­raz ro­dzi­com pod­ję­cie le­cze­nia za granicą.

Wiadomości

Ponad 2 mln aborcji w 2022 roku

Na ca­łym świe­cie prze­pro­wa­dzo­no już w tym ro­ku po­nad 2 mln 100 tys. abor­cji. Pan­de­mia ko­ro­na­wi­ru­sa przy­sła­nia nie­ste­ty tę prze­mil­cza­ną przez me­dia pla­gę. Już nie­ba­wem licz­ba za­bi­tych je­dy­nie w tym ro­ku nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci bę­dzie więk­sza od ilo­ści ofiar śmier­tel­nych COVID-19.

Wiadomości

Francja: Prawo do aborcji w Karcie Praw Podstawowych UE?

Pre­zy­dent Fran­cji Em­ma­nu­el Ma­cron chce wpi­sa­nia abor­cji do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej. Mó­wił o tym w prze­mó­wie­niu, ja­kie wy­gło­sił 19 stycz­nia na fo­rum Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go w Strasburgu.

Wiadomości

Portugalia: wezwanie do głosowania za życiem

Or­ga­ni­za­cje ka­to­lic­kie i pro-li­fe prze­strze­ga­ją przed gło­so­wa­niem na zwo­len­ni­ków eu­ta­na­zji. W Por­tu­ga­lii jest 9,3 mi­lio­na upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. Ma­ją wy­brać no­wy par­la­ment, któ­ry wy­bie­rze no­wy rząd.

Wiadomości

Włochy: spada liczba adopcji

Ra­dy­kal­nie spa­dła licz­ba ad­op­cji dzie­ci we Wło­szech. Pro­blem nie­ste­ty na­ra­sta od kil­ku lat, a swo­je do­ło­ży­ła pandemia.

Wiadomości

Przerażający licznik aborcji

Po­nad 1 100 000 ist­nień ludz­kich – ty­le dzie­ci za­bi­to w ło­nach ma­tek tyl­ko od 1 stycz­nia te­go ro­ku. Nim mi­nie 5 mi­nut ży­cie stra­ci ko­lej­nych 420 dzie­ci. Ich krzyk wo­ła do mnie i do ciebie.