Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Film „Lingui” – święte więzy

W re­per­tu­arze pol­skich kin te­go la­ta go­ści film „Lin­gui” cza­dyj­skie­go re­ży­se­ra Ma­ha­ma­ta-Sa­le­ha Ha­ro­una. To pięk­ny es­te­tycz­nie i głę­bo­ko po­ru­sza­ją­cy emo­cje no­mi­no­wa­ny do na­gro­dy Fe­sti­wa­lu fil­mo­we­go w Cannes.

Przeczytaj więcej »

USA: sąd najwyższy zniósł federalne prawo do aborcji

Po nie­mal 50 la­tach sąd naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych zniósł fe­de­ral­ne pra­wo do abor­cji. Otwie­ra to moż­li­wość za­ka­zy­wa­nia abor­cji na po­zio­mie sta­nów. Sę­dzia Sa­mu­el Ali­to w koń­co­wej opi­nii wy­da­nej na­pi­sał, że „Kon­sty­tu­cja nie przy­zna­je pra­wa do aborcji”.

Przeczytaj więcej »

USA: kliniki przestają dokonywać aborcji

W ocze­ki­wa­niu na wy­rok Są­du Naj­wyż­sze­go Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­ry mo­że pod­wa­żyć pra­wo pro­abor­cyj­ne, obo­wią­zu­ją­ce od 1973, nie­któ­re kli­ni­ki w tym kra­ju już te­raz prze­sta­ją przyj­mo­wać zgło­sze­nia na do­ko­ny­wa­nie prze­ry­wa­nia ciąży.

Przeczytaj więcej »

Rzym: X Światowe Spotkanie Rodzin

Dzi­siaj w Rzy­mie roz­po­czy­na się X Świa­to­we Spo­tka­nie Ro­dzin, któ­re po­trwa do nie­dzie­li, 26 czerw­ca. Te­ma­tem spo­tka­nia są sło­wa: „Mi­łość ro­dzin­na: po­wo­ła­nie i dro­ga do świę­to­ści”. Głów­nym miej­scem spo­tka­nia jest Rzym.

Przeczytaj więcej »

Głosowanie w sprawie legalnej aborcji

W dniach 22–23 czerw­ca za­pla­no­wa­no po­sie­dze­nie Sej­mu na któ­rym ma od­być się pierw­sze czy­ta­nie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy o prze­ry­wa­niu cią­ży i in­nych pra­wach re­pro­duk­cyj­nych, któ­ry pod ko­niec mar­ca zło­żył Ko­mi­tet Le­gal­na Abor­cja Bez Kompromisów.

Przeczytaj więcej »

Szkoła ludzkiej dojrzałości

„Naj­waż­niej­szym za­da­niem współ­cze­snej szko­ły i na­uczy­cie­li jest pro­wa­dze­nie uczniów do praw­dzi­wej mą­dro­ści, czy­li kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści do­cho­dze­nia do praw­dy” – mó­wi Ma­ria Chod­kie­wicz, Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, lau­re­at­ka te­go­rocz­nej na­gro­dy „Przy­ja­ciel Życia”

Przeczytaj więcej »

Kalisz: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”

Pre­le­gen­ci z ca­łej Pol­ski oma­wia­li sło­wa ho­mi­lii o war­to­ści ży­cia wy­gło­szo­nej 25 lat te­mu przez Ja­na Paw­ła II pod­czas piel­grzym­ki do Ka­li­sza w dniu 4 czerw­ca 1997 r. Te­mat Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji to „Ży­cie naj­pięk­niej­szym da­rem Bo­ga. Im­pli­ka­cje nor­ma­tyw­ne god­no­ści nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i je­go rodziców”.

Przeczytaj więcej »

Kielce: Marsz dla życia przejdzie ulicami

Marsz dla Ży­cia i Ro­dzi­ny, Msza św. oraz X Ju­bi­le­uszo­we Uwiel­bie­nie w Cen­trum Mia­sta pod ha­słem „Czy wie­rzysz?” – to naj­waż­niej­sze ele­men­ty wy­da­rze­nia pro – li­ve, któ­re za­pla­no­wa­no w Kiel­cach 12 czerw­ca. Ha­słem te­go­rocz­ne­go Mar­szu dla Ży­cia i Ro­dzi­ny bę­dą sło­wa: „I ślu­bu­ję Ci”.

Przeczytaj więcej »

Wakacyjna Akademia Pro-life

Wa­ka­cyj­ne warsz­ta­ty w Kra­ko­wie dla lo­kal­nych li­de­rów pro-li­fe z ca­łej Pol­ski. Wie­dza, spo­tka­nie, in­te­gra­cja, roz­wój du­cho­wy – wszyst­ko, że­by ży­cia bro­nić mą­drze i skutecznie.

Przeczytaj więcej »

Manipulacje w świecie prostytucji

W Ga­ze­cie Wy­bor­czej uka­zał się wy­wiad z Ka­ro­li­ną Ro­ga­ską nt. jej książ­ki „Bez wsty­du. Sek­spra­ca w Pol­sce”. Au­tor­ka przed­sta­wia w nim ob­raz świa­ta pro­sty­tu­cji, któ­ry nie ma wie­le wspól­ne­go z rze­czy­wi­sto­ścią. Jak wy­glą­da świat  pro­sty­tu­cji wg te­go artykułu?

Przeczytaj więcej »

Bioetyk: respirator ma podnosić jakość życia pacjenta

Wy­kład „Re­spi­ra­tor do ko­ły­ski. Bio­etycz­ne aspek­ty sto­so­wa­nia wen­ty­la­cji me­cha­nicz­nej” jest już do­stęp­ny w ser­wi­sie YouTu­be In­ter­dy­scy­pli­nar­nej Aka­de­mii Bio­ety­ki. Je­go au­to­rem jest Ja­ro­sław Mać­kie­wicz ze Sto­wa­rzy­sze­nia „Łódz­kie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci – Łupkowa”.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.