Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Lekarze katoliccy w obronie życia

Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich wy­sto­so­wa­ło list do pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy o wy­co­fa­nie się z ini­cja­ty­wy praw­ne­go do­pusz­cze­nia za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w przy­pad­kach tzw. wad letalnych.

Wiadomości

Stanowisko rządu ws. publikacji orzeczenia TK

Orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go ws. abor­cji po­win­no zo­stać opu­bli­ko­wa­ne nie­zwłocz­nie po ogło­sze­niu przez TK uza­sad­nie­nia – czy­ta­my w sta­no­wi­sku Ra­dy Ministrów.

Wiadomości

Parlament Europejski przyjął proaborcyjną rezolucję

Eu­ro­par­la­men­ta­rzy­ści przy­ję­li re­zo­lu­cję, któ­ra kry­ty­ku­je wy­rok pol­skie­go Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka od­no­śnie de­cy­zji w spra­wie tzw. abor­cji eugenicznej.

Wiadomości

Hiszpania wprowadziła obowiązek edukacji seksualnej dla 6‑latków

Skraj­nie le­wi­co­wy rząd Pe­dro Sán­che­za przy­jął usta­wę wpro­wa­dza­ją­cą obo­wiąz­ko­wą edu­ka­cję sek­su­al­ną dzie­ci od 6 ro­ku ży­cia. Wie­lo­ty­sięcz­ne tłu­my wzię­ły udział w pro­te­stach w Hisz­pa­nii prze­ciw tej reformie.

Wiadomości

Debata w PE na temat aborcji

W Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim od­by­ła się de­ba­ta w związ­ku z orze­cze­niem Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry 22 paź­dzier­ni­ka stwier­dził nie­zgod­ność abor­cji eu­ge­nicz­nej z usta­wą za­sad­ni­czą. Re­zo­lu­cja po­tę­pia­ją­ca, przy­go­to­wa­na zo­sta­ła przez gru­py lewicowe.

Wiadomości

100 lat od legalizacji aborcji

Dziś, 18 li­sto­pa­da przy­pa­da 100 rocz­ni­ca tra­gicz­ne­go za­le­ga­li­zo­wa­nia abor­cji przez Zwią­zek So­wiec­ki. Le­ga­li­za­cja za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci do­pro­wa­dzi­ła do naj­więk­sze­go lu­do­bój­stwa w hi­sto­rii. Hi­sto­ry­cy sza­cu­ją, że le­ga­li­za­cja za­bi­ja­nia przy­czy­ni­ła się do oko­ło 2,5 mi­liar­da abor­cji na ca­łym świecie.

Wiadomości

Żyje dzięki Matce Bożej

Przy­szła na świat w 27. ty­go­dniu ży­cia (26 kwiet­nia 2017 r.), wa­żąc je­dy­nie 830 gra­mów, bo dal­sza cią­ża za­gra­ża­ła ży­ciu za­rów­no jej, jak i mat­ki. Jej ma­ma Jo­an­na mia­ła bar­dzo wy­so­kie ci­śnie­nie i za­tru­cie or­ga­ni­zmu, gdy tra­fi­ła na stół operacyjny.

Wiadomości

Bruksela: międzynarodowe targi dziećmi

W Bruk­se­li roz­po­czę­ły się mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Dzie­cię­ce – Men Ha­ving Ba­bies. Pod­czas te­go spo­tka­nia bo­ga­te pa­ry ge­jow­skie są in­for­mo­wa­ne o moż­li­wo­ściach wy­na­ję­cia su­ro­gat­ki i sprze­da­ży dzie­ci. A to wszyst­ko dzie­je się w Bel­gii mi­mo praw­ne­go za­ka­zu su­ro­ga­cji komercyjnej.

Wiadomości

Pediatrzy za życiem

Le­ka­rze pe­dia­trzy od­po­wie­dzie­li na sta­no­wi­sko Za­rzą­du Głów­ne­go Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Pe­dia­trycz­ne­go: „Nie moż­na być le­ka­rzem dzie­ci, tak­że tych z cięż­ki­mi wa­da­mi roz­wo­jo­wy­mi, trosz­czyć się o ich mak­sy­mal­nie naj­lep­szy stan zdro­wia, wspie­rać ich ro­dzi­ców a jed­no­cze­śnie po­pie­rać abor­cję naj­cię­żej cho­rych dzieci”.

Wiadomości

Śmiercionośne sondaże

„Fał­szo­wa­li­śmy son­da­że i da­ne na te­mat pod­zie­mia abor­cyj­ne­go, kła­ma­li­śmy o po­cząt­ku ży­cia czło­wie­ka i dzie­li­li­śmy ka­to­li­ków na „otwar­tych” i „hie­rar­chię”. Tak wy­gra­li­śmy abor­cję w USA” – wy­znał kie­dyś na­wró­co­ny aborcjonista.

Wiadomości

Mentalność eugeniczna deprawuje medycynę

Pol­skie To­wa­rzy­stwo Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków wy­ra­zi­ło w dniu 26 paź­dzier­ni­ka br. swój sprze­ciw wzglę­dem wy­da­ne­go ostat­nio wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go RP, któ­ry orzekł nie­zgod­ność z kon­sty­tu­cją za­pi­sów eu­ge­nicz­nych art. 4a ust. 1 pkt 2 Usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia ciąży.

Wiadomości

Węgrzy wspierają polskich obrońców życia

„Pol­scy obroń­cy ży­cia, je­ste­śmy z wa­mi!” – za­pew­nia­li Wę­grzy, któ­rzy 3 li­sto­pa­da zor­ga­ni­zo­wa­li de­mon­stra­cję on­li­ne w re­ak­cji na pro­te­sty po wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w Polsce.

Wiadomości

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny: Nie ulegajmy presji czasu ani emocji

„Or­ga­ni­za­cje sku­pio­ne w Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia i Ro­dzi­ny nie­zmien­nie sto­ją i bę­dą sta­ły na ja­snym sta­no­wi­sku peł­nej ochro­ny ży­cia każ­de­go czło­wie­ka, co gwa­ran­tu­je Kon­sty­tu­cja RP i po­twier­dził Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w wy­ro­ku do­ty­czą­cym abor­cji eu­ge­nicz­nej” – czy­ta­my w ape­lu Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia i Ro­dzi­ny „Nie ule­gaj­my pre­sji cza­su ani emocji”.

Wiadomości

Zagraniczni działacze pro-life wyrażają solidarność z Polakami

Nie je­ste­ście sa­mi! Je­ste­śmy z Wa­mi. Mo­dli­my się za Was – po­wta­rza­ją w fil­mo­wym kli­pie zna­ni dzia­ła­cze świa­to­we­go ru­chu obro­ny ży­cia i re­dak­tor na­czel­ny LifeSiteNews.com John-Hen­ry We­sten. Obroń­ców ży­cia w Pol­sce o swej mo­dli­twie i pa­mię­ci za­pew­ni­li John-Hen­ry We­sten, Ma­ry Wa­gner, Ab­by John­son, John Sme­aton, dy­rek­tor bry­tyj­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ochro­ny Dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych i ks. Frank An­tho­ny Pa­vo­ne, ak­ty­wi­sta an­ty­abor­cyj­ny, dy­rek­tor kra­jo­wej or­ga­ni­za­cji Prie­sts for Life.