Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Francja: eutanazja jest tańsza niż opieka paliatywna

Eutanazja. Fot.: https://pl.123rf.com/

Za pro­mo­cją eu­ta­na­zji kry­ją się po­waż­ne in­te­re­sy eko­no­micz­ne. Li­be­ra­li­za­cję pra­wa po­pie­ra­ją fir­my ubez­pie­cze­nio­we, bo dla nich staw­ka jest wy­so­ka. Ostat­ni rok ży­cia kosz­tu­je bo­wiem ty­le sa­mo, co dzie­sięć poprzednich. 

Wśród ro­sną­cej de­ba­ty nad eu­tan­zją we Fran­cji, prze­wod­ni­czą­ca Kon­fe­de­ra­cji Ka­to­lic­kich Sto­wa­rzy­szeń Ro­dzin­nych, Pas­ca­le Mo­ri­ni­ère, alar­mu­je, że fir­my ubez­pie­cze­nio­we wspie­ra­ją li­be­ra­li­za­cję pra­wa do eu­ta­na­zji ze wzglę­dów fi­nan­so­wych. Or­ga­ni­za­cja ta ży­wo re­agu­je na naj­now­sze ini­cja­ty­wy pre­zy­den­ta Em­ma­nu­ela Ma­cro­na, ta­kie jak za­pew­nie­nie ła­twiej­sze­go do­stę­pu do eutanazji.

Mo­ri­ni­ère za­uwa­ża, że Fran­cu­zi bo­ją się cier­pie­nia, ale nie zda­ją so­bie spra­wy, że ma­ją pra­wo do peł­niej opie­ki pa­lia­tyw­nej, w tym do se­da­cji ter­mi­nal­nej, czy­li do peł­ne­go znie­czu­le­nia aż do śmier­ci. Pro­blem w tym, iż pań­stwo nie chce wy­asy­gno­wać od­po­wied­nich środ­ków na te­ra­pię pa­lia­tyw­ną. W 21 de­par­ta­men­tach nie ma jej w ogóle.

In­ną nie­bez­piecz­ną i cał­ko­wi­cie zby­tecz­ną ini­cja­ty­wą pre­zy­den­ta Ma­cro­na jest wpi­sa­nie abor­cji do kon­sty­tu­cji. „Abor­cja nie jest we Fran­cji za­gro­żo­na. Za­su­ge­ro­wa­no, że we Fran­cji mo­że się stać to sa­mo, co w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. To kom­plet­na fik­cja. We Fran­cji licz­ba abor­cji ro­śnie. W 2022 r. od­no­to­wa­no wzrost o 7 proc. w po­rów­na­niu z ro­kiem po­przed­nim, czy­li o 17 tys. wię­cej. Tak więc do­stęp do abor­cji by­naj­mniej nie jest pro­ble­mem. Ale nie­wąt­pli­wie ist­nie­je po­li­tycz­na wo­la zdo­by­cia punk­tów wśród le­wi­co­wej czę­ści fran­cu­skie­go elek­to­ra­tu. Czy­li cho­dzi o te­mat, któ­ry nic nie kosz­tu­je, a moż­na na nim zdo­być gło­sy. Zro­zu­mia­łe jest więc, że wła­dza wy­ko­naw­cza chce in­we­sto­wać w ten ob­szar“ – za­uwa­ża Morinière.

Te ini­cja­ty­wy na­ru­sza­ją pod­sta­wo­we war­to­ści ży­cia i god­no­ści ludz­kiej. Nor­ma­li­za­cja eu­ta­na­zji mo­że pro­wa­dzić do znie­kształ­ce­nia ety­ki me­dycz­nej, za­gro­że­nia dla praw­dzi­we­go po­stę­pu w opie­ce nad cho­ry­mi oraz nie­bez­pie­czeń­stwa dla in­te­gral­no­ści sys­te­mu opie­ki zdrowotnej.

 

JB
Źró­dło: KAI, Ra­dio Watykańskie

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj