Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

III Dzień modlitw o dar potomstwa

III Dzień modlitw o dar potomstwa

W cza­sie wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści Kra­kow­skie­go Dusz­pa­ster­stwa Mał­żeństw Nie­płod­nych oraz wy­ro­słe­go z tej wspól­no­ty Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Mał­żeństw Nie­płod­nych „Abra­ham i Sa­ra” spo­tka­li­śmy set­ki mał­żeństw, któ­re do­świad­cza­ły bó­lu prze­dłu­ża­ją­ce­go się ocze­ki­wa­nia na dziec­ko. Ta­kich mał­żeństw jest bar­dzo du­żo – sta­ty­stycz­nie co szó­sty zwią­zek do­świad­cza pro­ble­mów z płod­no­ścią. To spo­ra gru­pa sto­sun­ko­wo mło­dych lu­dzi, o któ­re – ja­ko Ko­ściół – po­win­ni­śmy się zatroszczyć.

Nie­płod­ność to ogrom­ny pro­blem; stres zwią­za­ny z nim psy­cho­lo­go­wie po­rów­nu­ją ze stre­sem od­czu­wa­nym po śmier­ci naj­bliż­szych. Pa­ry nie­płod­ne czę­sto za­my­ka­ją się w swo­im trud­nym do­świad­cze­niu, cięż­ko im o nim mó­wić, przez to czu­ją się nie­do­strze­ga­ne i pomijane.

W związ­ku z tym ja­ko Sto­wa­rzy­sze­nie wspól­nie z Dusz­pa­ster­stwem Ro­dzin Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej za­pra­sza­my wszyst­kie pa­ra­fie i wspól­no­ty do za­an­ga­żo­wa­nia się w III Dzień Mo­dlitw o Dar Po­tom­stwa „Niech Pan spra­wi, że wy­da­cie owoc”. Na­szym ma­rze­niem jest, aby pa­ry do­świad­cza­ją­ce dłuż­sze­go lub krót­sze­go okre­su ocze­ki­wa­nia na dziec­ko, mia­ły świa­do­mość, że ca­ły Ko­ściół wsta­wia się za ni­mi, że pro­si o owo­ce ich mi­ło­ści, że to­wa­rzy­szy im w ich ogrom­nej tę­sk­no­cie. Mo­że szcze­gól­nie waż­ne jest, aby to lo­kal­na wspól­no­ta pa­ra­fial­na ota­cza­ła ich mo­dli­twą i troską. 

Za­pra­sza­my do zor­ga­ni­zo­wa­nia w nie­dzie­lę 17 grud­nia 2023 ob­cho­dów te­go Dnia w każ­dej pa­ra­fii. Je­śli w każ­dym ko­ście­le choć na jed­nej mszy św wszy­scy bę­dą się mo­dlić w tej in­ten­cji – ja­ka to bę­dzie si­ła mo­dli­twy! Aby uła­twić or­ga­ni­za­cję wy­da­rze­nia, prze­ka­zu­je­my do użyt­ku księ­ży ca­ły kom­plet ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych i ma­te­ria­ły do po­pro­wa­dze­nia mszy św. – są do po­bra­nia ze stro­ny AbrahamiSara.pl

Za­pra­sza­my tak­że do uczest­nic­twa w cen­tral­nym wy­da­rze­niu Dnia Mo­dlitw w Sank­tu­arium św. Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie na Bia­łych Mo­rzach. W ra­mach ob­cho­dów cen­tral­nych od­bę­dą się:

12.30 – Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. bp Ar­tu­ra Waż­ne­go (w gór­nym kościele),

13.45 – krót­ka kon­fe­ren­cja „Jak mur zmie­nić w most”. O spe­cy­ficz­nych trud­no­ściach w prze­ży­wa­niu nie­płod­no­ści oraz o dro­dze doj­rze­wa­nia psy­chicz­ne­go i du­cho­we­go opo­wie Mag­da­le­na Foss-Ki­ta, so­cjo­loż­ka, psy­cho­te­ra­peut­ka, mę­żat­ka, czło­nek wspól­no­ty Che­min Neuf.

Pierw­szy Dzień Mo­dlitw o Dar Po­tom­stwa od­był się 5 grud­nia 2021, a dru­gi 11 grud­nia 2022. W oba dni w ra­mach uro­czy­sto­ści cen­tral­nych w na­szej die­ce­zji, w Sank­tu­arium św. Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie mia­ła miej­sce msza św. oraz te­ma­tycz­na kon­fe­ren­cja. Do mo­dli­twy w tych dniach włą­czy­ło się wie­le pa­ra­fii, szcze­gól­nie cie­szy nas za­an­ga­żo­wa­nie wspól­not na te­re­nach wiej­skich, gdzie pa­rom trud­niej jest uzy­skać wsparcie. 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj